beta
Matična publikacijaSenjski zbornik (Online)
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU članku se prikazuju geomorfološka obilježja područja sjevernog Velebita s posebnim naglaskom na Nacionalni park Sjeverni Velebit. Temeljne morfometrijske i morfogenetske analize nekad rađene analogno, načinjene su korištenjem digitalnih tehnologija te nadopunjene novim analizama i terenskim radom. Od općih morfometrijskih metoda korištene su hipsometrija, analiza nagiba padina, analiza vertikalne raščlanjenosti te ekspozicije padina. Morfogenetska analiza temelji se na specifičnim morfometrijskim te terenskim istraživanjima. U okviru morfogeneze analiziran je morfostrukturni reljef, a od egzogenih utjecaja najveća je pažnja posvećena krškim, glaciokrškim i fluviokrškim reljefnim oblicima. Analiza krškog reljefa na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, jednog od temeljnog fenomena Parka, pokazala je da je više od polovice njegove površine (50,66%) predstavljeno krškim depresijama (ponikve i uvale), što govori o izuzetno jakoj i dugotrajnoj denudaciji. Uz krške procese, pojačanoj denudaciji značajno su pridonijeli glacijalni procesi koji su u vrijeme posljednjeg glacijalnog maksimuma znatno preoblikovali krške reljefne oblike i generalno utjecali na geomorfološku evoluciju Sjevernog Velebita. Oledba Sjevernog Velebita, osim na krške reljefne oblike, utjecala je povremeno na intenziviranje fluvijalnih te postojanje limničkih procesa, stoga je poznavanje geomorfoloških obilježja Sjevernog Velebita i Nacionalnog parka Sjeverni Velebit od iznimnog značenja, kako za očuvanje georaznolikosti, tako i za njegovu daljnju turističku valorizaciju i promociju.In the article are presented the geomorphological features of the region of Northern Velebit with a special emphasis on the Northern Velebit National Park. The fundamental morphometric and morphogenetic analyses once done analogously were made with the use of digital technologies and supplemented with new analyses and fieldwork. Of the general morphometric methods, hypsometry, the analysis of the gradient of the slopes, the analysis of the vertical division and the exposure of the slopes were used. The morphogenetic analysis is based on specific morphometric and field investigations. Within the framework of the morphogenesis the morphostructural relief was analysed, and of the exogenous influences, the greatest attention was dedicated to the karstic, glacio-karstic and fluvio-karstic relief forms. The analysis of the karst relief in the Northern Velebit National Park region, one of the fundamental phenomena of the park, showed that more than half of its surface area (50.6%) is represented by karst depressions (sinkholes and valleys) which speaks of an exceptionally powerful and long-lasting denudation. Along with the karst processes, glacial processes which at that time of the last glacial maximum considerably reshaped the karst relief forms and generally influenced the geomorphological evolution of Northern Velebit contributed significantly to the increased denudation. The glaciation of Northern Velebit, apart from the karst reliefs occasionally influenced the intensification of fluvial and the existence of limnic processes. Therefore, the knowledge of the geomorphological features of Northern Velebit and the Northern Velebit National Park is of extreme significance both for the preservation of geodiversity and for its further touristic valorisation and promotion.
  
rrep