beta
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisGacki čakavski govori na području Gacke starinački su govori te pripadaju čakavskomu narječju. Klasifikacijom spadaju u ikavsko-ekavski dijalekt, a potom se dijele na dvije grupe poddijalekata - rubni i kontinentalni (Kuterevo), a zatim na mjesne govore pojedinih naselja. Gacka čakavština je, povijesno gledano, ostatak nekadašnje prevladavajuće čakavštine na prostoru današnje Gacke, Like i Krbave, ali i mnogo šire. Zbog osmanlijskih prodora u srednjemu vijeku to jezično područje je na crti Vrbas – Neretva potiskivano prema zapadu te je došlo do naseljavanja novoga žiteljstva koje je pripadalo štokavskomu narječju. U suvremenosti je gacka čakavština očuvana u dva areala: na području Otočca i na području Brinja. Ona se oslanja na senjsku, odnosno modruško-ogulinsku čakavštinu i dalje, sve do južnih krajeva Karlovca, odnosno Ozlja. Gacka čakavština je, kao i svi neštokavski govori, ali i mnogo štokavskih, bila potiskivana u prostoru javne komunikacije. Trebalo je podosta napora da se izvorni govornici osmjele i ohrabre njome čim više koristiti. Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke je i osnovana s ciljem promidžbe i zaštite ove čakavštine. Sve je to nakon dvadesetogodišnjeg djelovanja Katedre rezultiralo 2018. zaštitom Gacke čakavštine s područja Otočca kao nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske.The Gacka Chakavian dialects in the region of Gacka are ancient dialects, they belong to the Chakavian dialect, by classification they are part of the Ikavian-Ekavian dialect and are then split into two groups of sub-dialects, marginal and continental (Kuterevo), in order that everything is returned to its source, to the local dialect of individual settlements. Gacka Chakavian is, viewed historical, a remnant of the former prevailing Chakavian dialect not only in the area of today’s Gacka, Lika and Krbava, but also of much further afield. However, due to the Ottoman incursions in the Middle Ages, this linguistic region was on the Vrbas – Neretva line pushed towards the west, the settling occurred of a new population who belonged to the Shtokavian dialect. In modern times Gacka Chakavian is preserved in two areas, in the region of Otočac and the region of Brinje. It relies on the Senj, in other words, Modruš-Ogulin Chakavian and beyond, all the way to the southern ends of Karlovac, in other words, Ozalj. Gacka Chakavian was, like all other X-kavian dialects, as well as many Shtokavian, repressed in the field of public communications. It needed a great deal of effort so that native speakers dared and were encouraged to use it more, and the Chair of the Chakavian Assembly of the Gacka Region was also established with the aim of the promotion and protection of this Chakavian dialect. All of this, after 20 years of the work of the Chair, resulted in the protection of Gacka Chakavian with the region of Otočac as the intangible cultural heritage of the Republic of Croatia.
  
rrep