beta
Matična publikacijaMedijske studije (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis paper investigates the nexus between generations and digital literacy. For the study, simple random sampling was undertaken in selecting 361 respondents, while ten participants were selected through purposive sampling. The authors made use of mixed methods, including the intervju survey method. The data were subjected to bivariate, correlation and thematic analysis. Concerning theresults, younger people turn out to be comparatively more digitally active and more digitally skilled than older people, which is indicative of the fact that there is a generational gap between the two distinct generations in terms of being in a technologically savvy position. This was influenced significantly by the era in which they were born, as each generation comes with its own technological innovations, the phenomena of socialization and social interaction with self-organization as the focus. It is concluded that digital literacy, expositions and exploits are significant in relation to how they shape generational interactions, including the adaptation to digital device utilization in later life.Rad istražuje vezu između različitih generacija i digitalne pismenosti. Za potrebe istraživanja jednostavnim slučajnim uzorkovanjem odabran je 361 ispitanik, dok je 10 ispitanika odabrano namjernim uzorkovanjem. Autori su koristili mješovite metode, uključujući i metodu ankete. Podaci su podvrgnuti bivarijatnim, korelacijskim i tematskim analizama. Rezultati pokazuju da su mlađe osobe digitalno aktivnije i digitalno vještije u usporedbi sa starijima, što ukazuje na postojanje digitalnog jaza između dvije distinktivne generacije kada je riječ o tehnološkim sposobnostima. Na to značajno utječe razdoblje kada su ispitanici rođeni, s obzirom na to da se svaka generacija susreće sa specifičnim tehnološkim inovacijama, socijalizacijskim obrascima i obrascima samoorganizirajuće socijalne interakcije. Zaključuje se da su digitalno opismenjavanje i prakticiranje digitalne pismenosti značajni za oblikovanje generacijskih interakcija, uključujući i prilagodbu na korištenje digitalnih uređaja u starijoj dobi.
  
rrep