beta
Matična publikacijaVjesnik bibliotekara Hrvatske (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj ovoga rada jest uputiti na osnovne teorijske premise rukovođenja, razmotriti i objasniti osnovne aspekte rukovođenja u knjižnicama, funkcije rukovođenja i njihove posebnosti i međuodnose, te ulogu i doprinos stručnih tijela knjižnice u procesima rukovođenja. Također, cilj rada je pridonijeti boljem razumijevanju povezanosti funkcije rukovođenja s funkcijama upravljanja i izvršavanja. Oblikovanje. U uvodnom se dijelu teksta razmatraju osnovni pojmovi rukovođenja na temelju teorijskih modela koje su razvili ekonomski stručnjaci, slijede objašnjenja pojedinih funkcija rukovođenja, kao što su planiranje, odlučivanje, organiziranje, kadrovsko popunjavanje, vođenje i kontrola. U nastavku slijede objašnjenja koja se odnose na sadržaj funkcije rukovođenja knjižnicom te objašnjenja osnovnih kategorija rukovođenja. Završni dio rada bavi se analizom simbioze (ili komplementarnosti) poslovnih i rukovodećih funkcija u knjižnici kao organizaciji i ustanovi uz prikaz osnovnih poslovnih aktivnosti rukovoditelja te očekivane opće vještine rukovoditelja. Rezultati rada ogledaju se u jasnijem razlikovanju procesa funkcije rukovođenja u odnosu na funkcije upravljanja i funkcije izvršavanja te se ukazuje na važnosti usavršavanja rukovodećih praksi u hrvatskim knjižnicama kao ustanovama od posebnog društvenog interesa. Praktična primjena. Sadržaj ovog članka može pridonijeti povećanju kvalitete rada ravnatelja i drugih rukovodilaca u knjižnici povećavajući njihova znanja i kompetencije u području rukovođenja te bolje razumijevanje njihovih nadležnosti i odgovornosti. Društveni značaj ovog članka implicira unapređenje dobre prakse rukovođenja u knjižnicama kao ustanovama koje u svom radu objedinjuju važna društvena područja i imaju značajan utjecaj na kulturu, odgoj, obrazovanje, znanost, informiranje i zabavu te neizravan utjecaj na gospodarstvo, politički sustav, demokraciju itd.The purpose of this paper is to explore and explain the basic aspects of management in libraries, its functions, peculiarities and interrelations as well as the role and contribution of professional library bodies to the process of management. The additional goal of the paper is to foster a better understanding of the connection between the functions of management with those of governing and execution. Design. The introductory part of the paper explores the fundamental management terms. It is followed by explanations of management functions such as planning, decision making, organizing, personnel recruitment, guidance, and control. This segment is followed by the explanations of the content of library management as well as the basic categories of management. The final part of the paper analyses the symbiosis (or complementarity) of business and management functions in a library as organisation/institution with the discussion about basic business activities. Findings. The paper facilitates better distinction between the function of management and those of management and execution. It also stresses the importance of improvement of the present management practices in Croatian libraries (as institutions of special social interest). Practical implications. The content of this paper can improve the management quality of library directors and other library administrative personnel increasing their level of knowledge and competences in the area of management as well as contributing to better understanding of their responsibility and competence. Social implications. The paper implies the improvement of good practice of management in libraries as institutions that incorporate in their activities important social areas and have significant influence on culture, education, science, information, and entertainment as well as indirect influence on economy, political system, democracy, etc.
  
rrep