beta
Matična publikacijaVjesnik bibliotekara Hrvatske (Online)
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisRad utvrđuje zastupljenost knjižničnih izvora i usluga prilagođenih za pristup putem mobilnih uređaja kod visokoškolskih i srodnih knjižnica koje podupiru znanstveni rad i visoko obrazovanje: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, sveučilišne knjižnice, općeznanstvene i specijalne knjižnice – instituti i zavodi. Pristup/metodologija/dizajn. Postavljena su tri istraživačka pitanja: 1) Koliko su se razmatrane visokoškolske i srodne knjižnice prilagodile korisnicima u smislu dostupnosti knjižničnih izvora i usluga za mobilne uređaje? 2) Koje su vrste knjižničnih izvora i usluga za mobilne uređaje u većoj, a koje u manjoj mjeri zastupljene u razmatranim visokoškolskim i srodnim knjižnicama? 3) Kakve su sličnosti i razlike između pojedinih kategorija razmatranih knjižnica s obzirom na implementiranost analiziranih knjižničnih izvora i usluga za mobilne uređaje? U provedbi istraživanja napravljena je analiza sadržaja 97 knjižničnih mrežnih mjesta prema 10 zadanih kriterija, a prisutnost svakog pojedinog kriterija s manje ili jednako 50 % smatrana je nedovoljnom zastupljenošću. Rezultati. Responzivne mrežne stranice zastupljene su kod 43 % knjižnica. Najzastupljenije su kod sveučilišnih i općeznanstvenih knjižnica (obje kategorije s po 50 %), slijede institutske i zavodske knjižnice (45 %), a najmanje su zastupljene među visokoškolskim knjižnicama (42 %). Samo jedna knjižnica (1 %) ima knjižničnu aplikaciju za mobilne uređaje. Nijedna razmatrana knjižnica nema aplikaciju knjižničnog kataloga za mobilne uređaje, dok 13 % knjižničnih kataloga ima responzivno mrežno sučelje. Knjižnice ne upućuju korisnike na pristup putem mobilnih uređaja bazama znanstvenih informacija i podataka, e-knjigama ili e-časopisima. Komunikaciju s korisnicima pomoću tekstualnih poruka ne nudi nijedna knjižnica. Profil na društvenoj mreži Facebook posjeduje 23 % knjižnica.This paper establishes the availability of library resources and services adapted for access from mobile devices in academic and related libraries that support scientific work and higher education: The National and University Library in Zagreb and other university libraries, general scientific, and special libraries ˗ institutes. Approach/methodology/design. Three research questions were asked: 1) To what extent have the academic and related libraries adapted to users in terms of the availability of library resources and services on mobile devices? 2) What types of mobile library resources and services are represented to a greater extent and which ones are less represented in the researched academic and related libraries? 3) What are the similarities and differences between the different categories of the researched libraries with regard to the implementation of the analyzed library resources and services for mobile devices? The research was conducted on the sample of 97 library websites according to 10 content criteria, and each criteria with the presence less than or equal to 50% was considered underrepresented. Findings. The responsive web design is present on 43% library websites. It is most prevalent in university and general scientific libraries (both categories with 50% each), followed by institutes libraries (45%), and the least represented among academic libraries (42%). Only one library (1%) has a library mobile application. None of the researched libraries has a mobile catalog application, while 13% of library catalogs have a responsive Web interface. Libraries do not direct users to access online databases, e-books or e-journals from mobile devices. Communication with users via text messaging is not provided by any library. 23% of the libraries have Facebook profiles. The application of new technologies and services (QR, NFC, Beacon, AR) is not mentioned on most of the libraries’ websites and is represented in rare individual cases.
  
rrep