beta
Matična publikacijaZbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (Online)
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisOdlukom od 8. srpnja 2019. u predmetu Komisija protiv Belgije (predmet C-543/17) Sud Europske unije je interpretirao i po prvi put primijenio članak 260. stavak 3. UFEU-a, koji dopušta izricanje novčane kazne za nepoštivanje „obveze slanja mjera prenosa“ direktive Unije. Sud zaključuje da se riječi „obveza podnošenja mjera za prijenos“ mora tumačiti kao obveza države članice da daju dovoljno jasne i precizne informacije o mjerama prenošenja direktive. Da bi se ispunila obveza pravne sigurnosti i osigurao prijenos svih odredaba konkretne Direktive na određeno područje, države članice moraju za svaku odredbu te direktive istaknuti nacionalne odredbe koje osiguravaju njegovo prenošenje. Slijedom predmetne presude savjetodavni odjeli Državnog savjeta Republike Francuske moraju za primjenu konkretne direktive zahtijevati od ministarstava da prilikom ispitivanja prijenosa tekstova sastave tablicu usklađenosti između odredaba Direktive (članak po članak) i nacionalnih mjera prijenosa. Takva praksa je obavezna. Ova odluka ilustrira akutnost i aktualnost problema prenošenja europskih direktiva u nacionalno zakonodavstvo država članica.By decision of 8 July 2019 in the case of the Commission against Belgium (case C-543/17) the European Union Court interpreted and for the first time applied article 260 section 3 of UFEU, which allows handing down fines for not respecting „obligations of sending measures of transfer“ of the Union's directive. The Court concluded that the words „obligation to submit measures for transfer “ must be interpreted as a member state obligation to provide adequately clear and precise information on the measures for directive transfer. In order to fulfil the obligations for legal security and ensure the transfer of all provisions of the concrete Directive in a certain area, member states must for every provision of that directive emphasise the national provisions which ensure its transfer. Following the case judgement, advisory departments of the State Council of the Republic of France must for the application of a concrete directive, demand from the ministries that during examination of transferring texts that they compile a table of harmonisation between Directive provisions (article by article) and national transfer measures. Such practice is obligatory. This decision illustrates the acuteness and actuality of the problem of transferring European directives into national legislature of member states.
  
rrep