beta
Matična publikacijaVjesnik bibliotekara Hrvatske (Online)
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj rada je, na temelju literature, dokumenata te informacija kojima raspolažu ravnatelji i voditelji pojedinih knjižnica, otkriti, prikupiti i analizirati podatke te izraditi što vjerodostojniji, sustavan pregled razvoja knjižnica na području Zaprešića i okolice od osnutka prve knjižnice do kraja 2018. godine. Pristup/metodologija. Istraživanju se pristupilo iščitavanjem literature i dostupnih dokumenata. Budući da se utvrdilo da su informacije u tim izvorima nedostatne, knjižnicama Zaprešića i okolice poslan je upitnik s pitanjima o razvoju i aktualnom stanju, na koji su sve odgovorile. Istraživanjem su obuhvaćene sve knjižnice koje djeluju ili su djelovale na području Zaprešića i okolice (narodne, školske i visokoškolska). Rezultati. Na temelju literature i odgovora ravnatelja ili voditelja knjižnica prikazan je razvoj knjižnica Zaprešića i okolice prema vrstama knjižnica te unutar pojedinih vrsta kronološki. Nastojalo se ponuditi potpunu sliku o radu svake knjižnice, od podataka o osnutku i najvažnijih informacija iz prošlosti, zaključno s aktualnim stanjem i djelovanjem. Ustanovljeno je da knjižnice međusobno vrlo dobro i često surađuju. Pokazano je da su na području Zaprešića i okolice knjižnice bile i ostale važan čimbenik života naselja te da idu ukorak s promjenama i razvojem u knjižničarskoj struci i društvu općenito. Originalnost/vrijednost. Rad nudi prvi sustavan pregled razvoja knjižnica Zaprešića i okolice. Tijekom istraživanja je pronađeno te u radu prikazano više nepoznatih ili manje poznatih informacija o knjižnicama koje bi mogle biti vrijedne budućim istraživačima.Purpose. The purpose of this paper is to collect information from the professional and scientific literature, documents and records, and interviews with library directors in order to analyze facts and make a more comprehensive, systematic overview of the development of libraries in Zaprešić and its surrounding area from the foundation of the first library until the end of 2018. Approach/methodology. The approach was a systematic search of the professional literature and available documents. It was concluded that the information in these sources were insufficient and it was decided to prepare a questionnaire with the questions about the development and current status of the libraries, which was sent to the libraries in Zaprešić and surrounding area. All the libraries responded to the questionnaire. The survey covered all libraries in the Zaprešić area (public, school, and university libraries). Findings. A detailed analysis of the literature and responses of the library directors and librarians was performed and the development of libraries in Zaprešić and surrounding area was presented. The presentation was made according to the type of libraries and chronologically. The aim was to show the complete picture of all libraries from the beginning and to the present state and activities. The results have shown that the libraries cooperate very well and very often. Also, it was observed that in the Zaprešić area the libraries have always played a very important role in everyday life of the community in the past and present, and that they are keeping pace with the modern changes in society and the development of library profession. Originality/value. This paper offers the first systematic review of libraries in Zaprešić and surrounding area. During the research process, a number of mostly unknown or less known facts about the libraries were revealed which could be invaluable to future researchers.
  
rrep