beta
Matična publikacijaVjesnik bibliotekara Hrvatske (Online)
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj/svrha. Cilj je rada skrenuti pozornost hrvatske knjižničarske zajednice na design thinking kao koncept, skup metoda i alata za rješavanje poslovnih problema i uvođenje inovacija u poslovanje. Svrha je rada zainteresirati hrvatske knjižničare za usvajanje vještina i kompetencija za primjenu koncepta design thinking kako bi unaprijedili rad knjižnica i ojačali svoju poziciju u društvu. Design thinking ima temelj u metodologiji preuzetoj iz dizajna kao teorijske i praktične discipline. Ključna su mu načela usmjerenost na korisnike i strategija suradničkog rješavanja problema. Iako se počeo razvijati šezdesetih godina prošlog stoljeća integrirajući mnoge alate i tehnike iz područja kreativnosti, društvenih znanosti i računalnih znanosti, tek u proteklih nekoliko desetljeća postao je širom prihvaćen prije svega u profitnom sektoru, da bi u knjižničarski diskurs ušao prije desetak godina. Premda ne postoji konsenzus u prihvaćenosti design thinkingmetode u teoriji i praksi, u svijetu raste broj profitnih i neprofitnih organizacija, uključujući i knjižnice svih vrsta i veličina, koje u svom poslovanju primjenjuju metodologiju i alate koncepta design thinking. Pristup/metodologija. Koristit će se desk research metoda.Na temelju odabira relevantne literature dat će se uvid u osnovne značajke design thinking koncepta i metoda. Iznijet će se primjeri njegove primjene u profitnom sektoru, a potom u knjižnicama kao primjeru neprofitnog sektora. Rezultati. Uvidi do kojih se došlo u radu poboljšat će obaviještenost hrvatske knjižničarske zajednice o design thinking konceptu kao jednom od popularnih trendova u inovativnom i kreativnom pristupu rješavanju poslovnih problema u suvremenom upravljanju knjižnicama.Aim/purpose. The aim of the paper is to draw the attention of the Croatian library community to design thinking as a concept, a set of methods and tools for solving problems and introducing innovations into business. The purpose is to inspire Croatian librarians to acquire design thinking skills and competencies in order to enhance their work. It is based on the methodology taken from design as a theoretical and practical discipline. Its key principles are user focus and a collaborative problem-solving strategy. Although design thinking has been developed since 1960s, integrating many tools and techniques in the fields of creativity, social sciences and computer sciences, it has become widely accepted in recent decades, primarily in the profit sector. It entered the library discourse only ten years ago. Despite the fact that there is no consensus on its acceptance in theory and practice, there is a growing number of profit and non-profit organizations, including libraries of all types and sizes that apply methodology and design thinking tools in their businesses. Approach/methodology. The desk research method will be used. A selection of relevant literature will provide an insight into the basic features of the design thinking concept and methods. The examples of its application in the profit sector and then in libraries, as an example of the non-profit sector, will be presented. The results. The insights presented in the paper will improve the awareness of the Croatian library community about design thinking as one of the popular trends in innovative and creative approaches to solving business problems in contemporary library management. Practical implications. The insights into the theoretical principles of design thinking and steps in its application, as well as several examples of good practice, could encourage Croatian librarians to introduce these new methods and tools into their libraries and library management.
  
rrep