beta
Matična publikacijaAgronomski glasnik (Online)
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU dravsko-plitvičkoj aluvijalnoj nizini na oko 26.594 hektara dijela varaždinske županije, dominiraju obradive površine. Od toga je zapušteno 1.103 hektara. Poljoprivredno zemljište je na automorfnim antropogeniziranim i hidromorfnim djelomično hidromelioriranim tlima. Automorfna tla su vlažena vrlo brzom procjednom oborinskom vodom. Hidromorfna tla su vlažena procjednom vodom različitih brzina i/ili podzemnom vodom različite dubine. U priobalju i zaobalju gornjeg i srednjeg toka rijeke Plitvice, vrlo su slabo osjetljiva poljoprivredna tla na propuštanje onečišćivača (klasa I). Slabo osjetljiva tla na propuštanje onečišćivača (klasa II) i umjereno osjetljiva poljoprivredna tla (klasa III), dominiraju na istočnom području plitvičko dravske aluvijalne nizine. Na sjeverozapadu nizine su pretežno poljoprivredna obradiva tla umjerene (klasa III) i jake (klasa IV) osjetljivosti na propuštanje onečišćivača, slika 1 i tablica 2. Podzemna voda u aluvijalnom vodonosnom sloju dravsko-plitvičke nizine jako je ranjiva na onečišćenje nitratima. Na kontrolnim poljima Bartolovec i Nova Ves u četverogodišnjem razdoblju istraživanja,najveća jednokratna koncentracija nitrata u procijeđenoj vodi iz gravitacijskih lizimetara bila je 314,5 mg NO3-/l odnosno amonijačnog dušika 3,8 mg NH4+/l. U procijeđenoj vodi iz tenziometarskih lizimetara najviše nitrata je bilo jednokratno 338,5 mg NO3-/l i 3,0 amonijačnog dušika, tablice 7-10.In the Dravsko-Plitvice alluvial plain of around 26,594 hectares of Varaždin County, dominated arable land. Out of that, as much as 1,103 hectares are neglected. Agricultural land is on automorphic anthropogenised and hydromorphic partly hydromeliterated soils. Automorphic soils are moistened by very fast percolated precipitation. The hydromorphic soils are moistened by surface water of varying percolation rate and / or groundwater of different depths. In the large areas of the upper and middle stream of the river Plitvice, are very poorly sensitive agricultural soils on the leaching of pollutants (Class I). Poor agricultural soil classes sensitive to leaching of pollutants (class II) and moderately sensitive agricultural soil (class III), dominate in the eastern part of the Plitvice river alluvial plains. In the north-west are predominantly agricultural soils of moderate (class III) and strong (class IV) sensitivity to leaching of pollutants, Figure 1 and Table 2. Groundwater in the alluvial aquifer of the Drava-Plitvica plain is severely vulnerable to nitrate pollution. In the four-year study period of the Bartolovec and Nova Ves control fields, the highest one-off concentration of nitrate in the leached water from gravitational lysimeters was 314.5 mg NO3-/l or ammonium nitrogen 3.8 mg NH4+/ l. In leached water from tensiometric lysimeters, the highest nitrate was 338.5 mg NO3-/l and 3.0 ammonia nitrogen, Tables 7-10.
  
rrep