beta
Matična publikacijaAgronomski glasnik (Online)
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisUređenje gradskih zelenih površina u Hrvatskoj karakterizira primjena egzotičnih ukrasnih vrsta dok je upotreba hrvatskih samoniklih vrsta sporadična i oslanja se na manji broj dobro poznatih vrsta. Istraživanja pokazuju da Europljani pozitivno percipiraju egzotične vrste te ih smatraju atraktivnijim i zanimljivijim od samoniklih vrsta. Neke zemlje su siromašne samoniklom florom te je stoga razumljivo njihovo oslanjanje na alohtone vrste. Nasuprot tomu, hrvatska flora je bogata samoniklim vrstama te kao takva predstavlja nepresušan izvor za introdukciju novih vrsta u uzgoj i primjenu. Osim slabe osviještenosti šire javnosti, ali i profesionalaca, o važnosti upotrebe samoniklih vrsta u uređenju gradskih zelenih površina, velik problem predstavlja i njihova dostupnost. Trenutno se ponuda hrvatskih rasadnika bazira uglavnom na stranim ukrasnim vrstama. Slabo ulaganje u znanstvena istraživanja čiji bi cilj bio uvođenje novih vrsta u uzgoj i upotrebu je dodatan problem. U cilju procjene potencijala hrvatske bresine (Micromeria croatica) za uvođenje u uzgoj, sakupljeni su osnovni podaci o ovoj samonikloj, endemskoj vrsti Dinarida. U radu je dat pregled njene rasprostranjenosti, morfoloških značajki, ekologije i moguće primjene.Landscaping of urban green spaces in Croatia is characterized by the use of exotic plant species while the use of Croatian native plants is sporadic and relies on small number of well-known species. Studies show that Europeans perceive positively exotic species and find them more attractive and interesting than native plants. Some countries are characterized by species-poor flora and it is therefore understandable that they rely on non-native species. However, Croatian flora is rich in native species and in that way represents inexhaustible source for introduction of new species into cultivation and landscape use. Apart from low public and professional awareness of the significance of using native plants in landscaping urban green areas, a major problem represents the availability of native plants. Currently, Croatian nurseries offer mostly non-native ornamentals. Poor investment in scientific research aiming at introduction of new species into cultivation and use is another problem. In order to evaluate potential of Micromeria croatica for introduction into cultivation, basic data on this endemic species of the Dinarides mountain range were gathered. In the paper its distribution, morphological traits, ecology and possible landscape use are discussed.
  
rrep