beta
Matična publikacijaAgronomski glasnik (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU strukturi sjetve žitarica heljda u Hrvatskoj zauzima najmanje površine. Zbog visokih nutritivnih vrijednosti sve su veće potrebe za heljdom na tržištu. Globalne klimatske promjene ukazuju na potrebu odabira norme sjetve u svrhu ostvarivanja visokih prinosa dobre kakvoće. Tijekom 2019. godine provedena su poljska ispitivanja o visini prinosa i kakvoći sjemena s različitim varijantama norme postrne sjetve. Korištene su sljedeće varijante norme sjetve 88 kg/ha, 106 kg/ha, 124 kg/ha, 142 kg/ha i 160 kg/ha. U pokus je uvrštena jedina domaća Hrvatska populacija heljde s područja Varaždina. Pokus je postavljen po slučajnom blok rasporedu u HAPIH - Centru za sjemenarstvo i rasadničarstvo u Osijeku (N 45°31´, E 18°40´) sa pet varijanti norme sjetve u četiri repeticije uz primjenu standardne agrotehnike za heljdu. Rezultati ispitivanja za prinos (kg/ha) pokazali su kako među ispitivanim varijantama nisu utvrđene statistički opravdane razlike (n.s.). Najveću hektolitarsku masu (kg/hl) ostvarila je varijanta (142 kg/ha) koja je imala najmanji prinos sjemena. Između varijanti norme sjetve na apsolutnu masu (g) nisu utvrđene statistički značajne razlike (n.s.). Cilj provedenog ispitivanja bio je utvrditi utjecaj najpovoljnije norme sjetve na prinos i kakvoću sjemena u postrnoj sjetvi, a rezultati ispitivanja pozitivno će doprinijeti rješavanju problema izbora norme sjetve kako bi se osigurali najbolji prinosi sjemena.In the structure of sowing cereals, buckwheat occupies the smallest area in Croatia. Due to high nutritional values, market needs for buckwheat are increasing. Global climate change indicates the need to select a sowing rate in order to achieve high yields of good quality. During 2019, field study was conducted on yield and quality of seed with different variants of the sowing rate. The following variants of sowing rate were used 88 kg/ha, 106 kg/ha, 124 kg/ha, 142 kg/ha and 160 kg/ha. The only domestic Croatian buckwheat population from the area of Varaždin was included in the study. The experiment was based on a random block at the CAAF - Center for Seed and Seedlings in Osijek (N 45°31´, E 18°40´) with five variants of sowing rate in four repetitions using standard buckwheat agrotechnics. The test results for yield (kg/ha) showed no statistical significant differences (n.s.) between the tested variants . The highest hectolitre mass (kg/hl) was achieved by the variant (142 kg/ha) which had the lowest seed yield. No statistically significant differences (n.s.) were found between the variants of sowing rate for the absolute mass (g).
  
rrep