beta
Matična publikacijaKemija u industriji (Online)
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Napomena7. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula, Zagreb, 27.9.2019.
Vrstačlanak
OpisHidrogelovi su materijali koji se odlikuju mogućnošću upijanja velike količine vode. Celuloza je vrlo rasprostranjen biokompatibilan i biorazgradljiv polisaharid s hidrofilnim OH skupinama u strukturi koje omogućuju raznovrsne modifikacije. Uvođenjem novih funkcijskih skupina na osnovni polisaharidni lanac moguće je mijenjati svojstva hidrogela kako bi se pripremili hidrogelovi željenih svojstava: antibakterijska svojstva, osjetljivost na vanjske podražaje i slično. U ovom radu provedeno je graftiranje dimetilaminoetil-metakrilata (DMAEMA) na celulozu. Polimerizacija DMAEMA na celulozu provedena je u otapalu N,N-dimetil acetamid/LiCl uz peroksidni inicijator pri temperaturi od 90 °C te N,N-metilen-bis-akrilamid (MBA) kao umreživačem. U pripravljene hidrogelove unesene su i nanočestice srebra, dobro poznate po antibakterijskim svojstvima. Relativni udio PDMAEMA u hidrogelovima određen je pomoću infracrvene spektroskopije. Morfologija osušenih uzorka i prisutnost srebra određene su pretražnom elektronskom mikroskopijom koja je pokazala da je dodatkom PDMAEMA i sušenjem hidrogelova ekstrakcijom zamrzavanjem dobivena vrlo porozna struktura. Na taj način pospješeno je i vezanje nanočestica srebra na hidrogelove. Uzorci kopolimera priređeni sušenjem u sušioniku pokazuju veći stupanj bubrenja u deioniziranoj vodi (~ 109 %) u odnosu na čistu celulozu (80 %). Isti materijali sušeni ekstrakcijom zamrzavanjem i tako oblikovani u porozne hidrogelove pokazuju znatno veće vrijednosti stupnja bubrenja (256 % i 505 %) naspram čiste celuloze (80 %).Hydrogels are materials displaying the ability to absorb large amounts of water. Cellulose is a widespread, biocompatible, and biodegradable polysaccharide with hydrophilic OH groups in a structure that allows various modifications. By introducing new functional groups to the repeating units of the polysaccharide chain, it is possible to modify properties of the material in order to prepare hydrogels of desired properties such as antibacterial properties or response to external stimuli. In this work, 2-dimethylaminoethyl methacrylate (DMAEMA) grafting on cellulose was performed. The polymerization of DMAEMA on cellulose was carried out in solvent N,N-dimethyl acetamide / LiCl with a peroxide initiator at 90 °C and N,N-methylene-bis-acrylamide (MBA) as a crosslinker. Nanoparticles of silver, well known for their antibacterial properties, were also introduced into the prepared hydrogels. The relative proportion of PDMAEMA in hydrogels was determined by infrared spectroscopy. The morphology of the dried samples and the presence of silver were determined by scanning electron microscopy, which showed that the addition of PDMAEMA and drying of the hydrogels by freeze-extraction resulted with a very porous structure. In this way, the binding of silver nanoparticles to hydrogels was also facilitated. Samples of copolymers prepared by drying in a dryer showed a higher degree of swelling in water (~ 109 %) than pure cellulose (80 %). The same materials prepared by freeze-drying formed into porous hydrogels showed much higher swelling rates (256 % and 505 %) compared to pure cellulose (80 %).
  
rrep