beta
Matična publikacijaSestrinski glasnik (Online)
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisDobra komunikacija između medicinskih sestara, liječnika i bolesnika neophodna je za uspješan ishod individualne skrbi za svakog bolesnika. Cilj je da se, uz poboljšanu percepciju timskog rada, medicinske sestre i liječnici osjećaju ugodnije u međusobnoj interakciji i sudjelovanju u zajedničkom odlučivanju. U konačnici je važno i da podržavaju kulturu sigurnosti za bolesnike te članove zdravstvenog tima. Učinkovit zdravstveni tim osigurava medicinskim sestrama manje izgaranja na radnom mjestu. Kvalitetna komunikacija pomaže u organizaciji jasne, točne i dosljedne zdravstvene službe, jamčeći zadovoljstvo bolesnika i zaštitu medicinskih sestara. Komunikacija između članova tima ključna je za postojanje tima. Članovi promiču izražavanje inovativnih prijedloga, korištenje poboljšanih radnih postupaka i jasnu raspravu o problemima i zajedničkim zadacima. Liječnik i medicinska sestra imaju dobro definiran djelokrug rada te djeluju kao partner u zdravstvenom timu. Najučinkovitiji su timovi oni čiji se članovi razlikuju prema znanju i informacijama koje posjeduju i jedinstveni su u vrednotama koje zagovaraju. Neučinkovit timski rad prepoznat je kao glavni čimbenik koji doprinosi smanjenju sigurnosti bolesnika. Stoga je jačanje timskog rada diljem svijeta ključno za poboljšanje sigurnosti bolesnika. Potrebno je istaknuti da neučinkovitu komunikaciju između članova zdravstvenog tima opažaju i bolesnici. U radu su prikazani oblici komunikacije i prednosti timskoga rada. Važnost komunikacije u zdravstvu prikazana je putem dobivenih rezultata provedenih istraživanja drugih autora.Good communication between nurses, doctors, and patients is essential for a successful outcome of individual care for each patient. The main goal of successful communication and improved perception of teamwork for nurses and physicians is to feel more comfortable interacting with each other and participating in joint decision making. It is also very important that they support a culture of safety for patients and members of the health care team. An efficient health care team provides nurses less burnout syndrome in the workplace. Quality communication is a key for organizing a clear, accurate, and consistent health service, guaranteeing patients’ satisfaction and the protection of nurses. Communication between team members is necessary to team existence. It is important for members to suggest innovative proposals, the use of improved working procedures, and a clear discussion of problems and common tasks. The doctor and nurse have a well-defined scope of work and they act as a partner in the health care team. The most effective teams are those whose members differ in the knowledge and information they have and are unique in the values they advocate. Ineffective teamwork has been identified as a major contributing factor to reduced patient safety. Therefore, strengthening teamwork around the world is the key to improving patient safety. It should be noted that ineffective communication between members of the health care team is also spotted by patients. The paper presents the forms of communication and the advantages of teamwork. The importance of communication in health care is shown through the obtained results of research conducted by other authors.
  
rrep