beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
3 (1-10)
NaslovPriprema primatelja i darivatelja za presađivanje bubrega = Evaluation of kidney recipients and donors for transplantation / Ita Jelić Pranjić, Tea Vrdoljak Margeta, Lidija Orlić, Branka Sladoje Martinović, Željko Župan, Sanjin Rački.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisS obzirom na sve stariju populaciju pacijenata sa završnim stupnjem kronične bubrežne bolesti, a kako bi se na Listu čekanja uvrstilo što više pacijenata za presađivanje bubrega, potrebna je temeljitija i opširna obrada potencijalnih primatelja bubrežnog presatka. Nakon dijagnostičkih postupaka trebalo bi pokušati sa svim dostupnim terapijskim mogućnostima otklanjanja kontraindikacija. Nakon uvrštavanja na Listu čekanja, potencijalne primatelje potrebno je dalje pratiti i isključiti moguće kontraindikacije. U prilog ovome ide činjenica da je posljednjih godina sve manji broj apsolutnih kontraindikacija za presađivanje bubrega. Jednako važna je temeljita obrada potencijalnog darivatelja bubrežnog presatka jer omogućuje i olakšava samu odluku o presađivanju bubrega, kao i pripremu potencijalnog primatelja bubrega za operativni zahvat, odabir imunosupresivne terapije te daljnje postupke prije i nakon presađivanja bubrega. Cilj je što više pacijenata uvrstiti na Listu čekanja prije početka liječenja dijalizom (preemptivno presađivanje bubrega) te omogućiti presađivanje od živog darivatelja, jer dosadašnja istraživanja pokazuju kako se tada postižu najbolji rezultati.Considering the growing number of elderly patients with end-stage renal disease, and the simultaneous goal of including as many patients on the waiting list for kidney transplantation, potential kidney transplant recipients should undergo a rigorous selection and evaluation. For the same reason, after diagnostic procedures, we have to try all available therapeutic possibilities to eliminate contraindications. After putting patients on the waiting list, it is necessary to further monitor potential recipients and to treat all contraindications. The supporting fact is the declining number of absolute contraindications for kidney transplantation over the past few years. Equally the extensive evaluation of a potential kidney transplant donor is important because it enables easier decision about kidney transplantation, as well as the preparation of a potential kidney recipient for surgery, selection of immunosuppressive therapy and further procedures before and after the kidney transplantation. The goal is to place as many patients as possible on the wthe aiting list before starting dialysis treatment (preemptive kidney transplantation) and to enable living donor transplant, because existing research shows that the best results are achieved then.
rrep
1
NaslovTransplantacija bubrega u starijih = Kidney transplantation in the elderly / Lidija Orlić, Ita Jelić Pranjić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisBroj starijeg stanovništva u stalnom je porastu, kao i udio starijih pacijenata s kroničnom bubrežnom bolesti. Općepoznato je da je transplantacija bubrega najbolja metoda nadomjesnog bubrežnog liječenja, ima najbolje rezultate preživljavanja i značajno utječe na poboljšanje kvalitete života. Transplantacija bubrega u starijih također je pokazala bolje preživljavanje. Zbog pratećih bolesti u ovoj skupini pacijenata potrebna je detaljna prijetransplantacijska obrada, posebno na kradiovaskularne i maligne bolesti. Starenjem se javljaju promjene u imunitetu, farmakokinetici i farmakodinamici lijekova, koje treba poznavati da bi se sastavio optimalni imunosupresivni protokol. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka postoje dugogodišnja iskustva s transplantacijom bubrega u starijih primatelja.The elderly population is steadily increasing, as is the proportion of elderly patients with chronic kidney disease. It is known that kidney transplantation is the best method of renal replacement therapy, has the best survival results and has a significant effect on improving the quality of life. Renal transplantation in the elderly has also shown better survival rate. In this group of patients, through pretransplant evaluation is needed due to accompanying comorbidities, especially for cardiovascular and malignant diseases. Changes in immunity, pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs occur with aging and need to be known in order to determine an optimal immunosuppressive protocol. Clinical Hospital Center Rijeka has many years of experience with kidney transplantation in elderly recipients.
rrep
2
NaslovUčestalost i raspodjela kalcificiranosti ilijačnih arterija u pacijenata u kojih je učinjena transplantacija bubrega = Incidence and distribution of iliac arteries calcifications in the patients with kidney transplantation / Iva Žuža, Doris Dodig, Dorian Tokmadžić, David Zgrablić, Edina Ferizović, Ivan Vukelić, Damir Miletić, Lidija Orlić, Dean Markić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj: Prikazati učestalost i raspodjelu kalcificiranosti ilijačnih arterija u pacijenata u kojih je učinjena transplantacija bubrega u našem transplantacijskom centru. Ispitanici i metode: Retrospektivnim istraživanjem bili su obuhvaćeni pacijenti u Kliničkom bolničkom centru Rijeka u kojih je između 1. siječnja 2015. godine i 31. prosinca 2018. godine učinjena transplantacija bubrega. Procjena kalcificiranosti ilijačnih arterija učinjena je uz pomoć kompjutorizirane tomografije (CT). Rezultati: U promatranom razdoblju u našem transplantacijskom centru učinjeno je 115 transplantacija bubrega, a 92 (80 %) pacijenata imalo je prijeoperacijski CT. Prosječna dob pacijenata bila je 60,3 godina, a 26 % pacijenata je imalo šećernu bolest kao osnovnu bolest. Arterijske kalcifikacije pronađene su u 72 (78 %) pacijenata. Kalcifikacije su najčešće pronađene na desnoj zajedničkoj ilijačnoj arteriji (63 pacijenata – 68,5 %), a najrjeđe na lijevoj vanjskoj ilijačnoj arteriji (23 pacijenta – 25 %). Zaključak: Većina naših pacijenata ima prisutne kalcifikacije na ilijačnim arterijama. Prijeoperacijsko utvrđivanje njihove raspodjele i proširenosti ima važnu ulogu prilikom planiranja transplantacije bubrega.Aim. To evaluate the incidence and distribution of calcifications of iliac arteries in patients with kidney transplantation in our transplant center. Patients and Methods. We retrospectively analyzed patients with kidney transplantation operated at University Hospital Rijeka from January 1st 2015 to December 31st 2018. The assessment of iliac arteries calcifications was made using computed tomography. Results. In observed period 115 kidney transplantations were performed in our transplant center and 92 (80%) of patients had preoperative CT scan. The average age was 60,3 years and 26% of patients had diabetes mellitus as principal disease. Arterial calcifications were found in 72 (78%) patients. The calcifications were most common in the right common iliac artery (63 pts – 68,5%) and rarest in left external iliac artery (23 pts - 25%) Conclusion. Most of our patients have calcifications of iliac arteris. Preoperative assessment of their distribution and extent had a very important role in the planning of kidney transplantation.
rrep
3
3 (1-10)