beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
3 (1-10)
Naslov100 godina Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1919.-2019.) / glavni urednik Željko Pavičić; fotografije Alen Bregeš.
ImpresumZagreb : Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019.
Materijalni opis1 online jedinica građe (3 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
1
NaslovPregled dosadašnjih spoznaja o utjecaju visine stelje na pojavnost kontaktnog dermatitisa u tovnih pilića / Ivana Sabolek, Srebrenka Nejedli, Kristina Matković, Željko Pavičić, Mario Ostović.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisKvaliteta stelje je među glavnim čimbenicima o kojima ovise dobrobit i proizvodnost tovnih pilića. Intenzivan rast i razvoj pilića u tovu rezultiraju produljenim razdobljima odmora, što u kombinaciji s lošom kvalitetom stelje pogoduje pojavi kontaktnog dermatitisa na jastučićima nogu, tarzalnim zglobovima i prsima. Kontaktni dermatitis negativno utječe na zdravlje i dobrobit pilića, kvalitetu i zdravstvenu ispravnost mesa te ekonomiku proizvodnje. Glavni uzroci kontaktnog dermatitisa su vlaga i kemijske supstance u stelji koje djeluju nadražujuće, uz mnoštvo čimbenika koji utječu na njegovu pojavnost. S obzirom na utjecaj visine stelje na pojavnost kontaktnog dermatitisa, dosadašnji radovi izvještavaju o različitim, čak oprečnim rezultatima, koji iziskuju daljnja istraživanja. Dodatan naglasak potrebno je staviti na istraživanja utjecaja visine stelje na proizvodnost te kvalitetu i zdravstvenu ispravnost pilećeg mesa.Litter quality is one of the main factors affecting broiler welfare and productivity. Intense growth and development in broilers result in prolonged period of rest, which in combination with poor litter quality favours the occurence of footpad dermatitis, hock burns and breast blisters. Contact dermatitis negatively affects the broiler health and welfare, meat quality and safety, and production economics. The main causes of contact dermatitis are moisture and irritating chemical substances in the litter, along with a number of factors affecting its occurrence. Regarding the impact of litter depth on the occurence of contact dermatitis, previous studies have found different, even contradictory results, which require a further investigation. Additional emphasis needs to be placed on studies investigating the impact of litter depth on the broiler productivity and meat quality and safety.Die Einstreuqualität ist einer der Hauptfaktoren, die das Wohlbefinden, die Produktivität und die Fleischqualität von Masthähnchen und -hühnern beeinflussen. Das intensive Wachstum und die Entwicklung von Masthähnchen und -hühnern führen zu einer verlängerten Ruhezeit, was in Kombination mit einer schlechten Einstreuqualität das Auftreten von Kontaktdermatitis auf den Fußballen, den Sprunggelenken und an der Brust begünstigt. Die Kontaktdermatitis wirkt sich negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Masthühner sowie auf die Wirtschaftlichkeit der Produktion aus. Die Hauptursachen der Kontaktdermatitis sind die Feuchtigkeit und irritierende chemische Substanzen in der Einstreu sowie eine Reihe von Faktoren, die ihr Auftreten beeinflussen. Hinsichtlich des Einflusses der Einstreutiefe auf das Auftreten von Kontaktdermatitis haben verschiedene Studien unterschiedliche, sogar widersprüchliche Ergebnisse gegeben, die weitere Untersuchungen erfordern. Ein zusätzlicher Schwerpunkt muss auf Studien gelegt werden, die den Einfluss der Einstreutiefe auf die Produktivität und Qualität von Hähnchenfleisch untersuchen.La qualità della lettiera è uno dei principali fattori da cui dipendono il benessere, la resa e la qualità della carne dei polli da ingrasso. La crescita intensa e lo sviluppo dei polli da carne sono favoriti dal prolungamento dei periodi di riposo, il che, se combinato ad una lettiera di scarsa qualità, favorisce il manifestarsi della dermatite da contatto sui cuscinetti plantari, sulle articolazioni tarsali e sul petto. La dermatite da contatto incide negativamente sulla salute e sul benessere dei polli e sull’economia della produzione. Le principali cause della dermatite da contatto sono l’umidità e le sostanze chimiche presenti nella lettiera che hanno un effetto irritante, oltre a numerosi fattori che concorrono al suo manifestarsi. Visto l’impatto della profondità della lettiera sul manifestarsi della dermatite da contatto, differenti studi hanno evidenziato risultati differenti, talvolta persino divergenti, che richiedono un ulteriore approfondimento. Va ulteriormente rimarcata l’importanza delle ricerche volte a studiare l’impatto della profondità della lettiera sulla resa e la qualità della carne di pollo.La calidad de la cama es uno de los principales factores de los que dependen el bienestar, la productividad y la calidad de la carne de pollo de engorde. El crecimiento y desarrollo intensivo de los pollos de engorde resultan en períodos de descanso prolongados, lo que en combinación con la mala calidad de la cama, favorece la aparición de dermatitis de contacto en las almohadillas plantares, las articulaciones tarso - metatarsianas y el pecho. La dermatitis de contacto afecta negativamente la salud y el bienestar de los pollos y la economía de producción. Las causas principales de la dermatitis de contacto son la humedad y las sustancias químicas de la arena que actúan como irritantes, junto con una multitud de factores que afectan su aparición. Dada la influencia de la altura de la camada en la incidencia de dermatitis de contacto, diferentes estudios han encontrado resultados diferentes, incluso contradictorios, que requieren más investigación. Se debe poner mayor énfasis en la investigación del impacto de la altura de la camada en la productividad y calidad de la carne de pollo.
rrep
2
NaslovThe effect of rubber mats on lesions and lameness in gilts housed in gestation stalls / Mario Ostović, Sven Menčik, Anamaria Ekert Kabalin, Dražen Matičić, Tajana Trbojević Vukičević, Kristina Matković, Ivana Sabolek, Dalibor Potočnjak, Željko Pavičić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisRubber mats have not yet been widely established in pig production. However, studies mostly focusing on lesions, lameness and behaviours of lactating and group-housed pregnant sows have reported favourable results. To the best of our knowledge, lesions and lameness in sows or gilts housed individually in rubber floor gestation stalls have not been previously investigated. This study was carried out on a commercial pigbreeding farm service unit during a 28-day production cycle in all seasons. Twentyeight gilts were divided into two equal groups, control and experimental groups, and observed for each cycle. The control group was housed in standard gestation stalls with concrete slatted floor, which in the experimental group was covered with an adjusted rubber mat. During each cycle, lesions were scored on days 1, 8, 15 and 28, and lameness on day 1 and upon gilt transfer from the service unit on day 29. Gilts in rubber floor stalls showed significant reduction (P<0.05) in lesions during the cooler period. Conversely, mats had no impact on lameness score in any season. No significant correlations were found between lesions and the percentage of gilts with a particular lameness score. Accordingly, rubber flooring may improve the welfare of gilts in gestation stalls through lower lesion incidence; however, ambient temperature should be taken into consideration when available.Gumene podne obloge u svinjogojskoj proizvodnji nemaju još primjenu u praksi. Međutim, istraživanja koja su se uglavnom odnosila na ozljede, hromost i ponašanje dojnih i skupno držanih gravidnih krmača polučila su pozitivne rezultate. Prema našim saznanjima, nisu provedena istraživanja pojavnosti ozljeda i hromosti u krmača ili nazimica koje su tijekom gravidnosti držane pojedinačno, u odjeljcima s gumenom podnom oblogom. Ovo istraživanje provedeno je u pripustilištu komercijalne svinjogojske farme tijekom 28-dnevnog proizvodnog ciklusa u svim godišnjim dobima. Svaki ciklus obuhvatio je 28 nazimica podijeljenih u dvije jednake skupine, kontrolnu i pokusnu. Nazimice kontrolne skupine bile su u standardnim odjeljcima za pojedinačno držanje tijekom gravidnosti, s betonskim rešetkastim podom, koji je u pokusnoj skupini nazimica bio prekriven prilagođenom gumenom podnom oblogom. Ozljede su se procjenjivale 1., 8., 15. i 28. dana svakog ciklusa, a hromost 1. dana pojedinog ciklusa i prilikom premještanja nazimica iz pripustilišta (29. dan). U nazimica pokusne skupine utvrđeno je značajno manje (P<0,05) ozljeda u hladnijem razdoblju, dok obloge nisu imale utjecaja na hromost nazimica ni u jednom godišnjem dobu. Nisu ustvrđene značajne povezanosti između ozljeda i udjela nazimica s određenim stupnjem hromosti. Može se zaključiti da gumene podne obloge poboljšavaju dobrobit nazimica držanih u pojedinačnim odjeljcima tijekom gravidnosti, kroz manju učestalost ozljeda; međutim, pri njihovoj primjeni trebaju se uzeti u obzir ambijentalne temperature.
rrep
3
3 (1-10)