beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
2 (1-10)
NaslovObvezni primjerak Republike Hrvatske : zakonodavni okvir = Legal deposit of Republic of Croatia : legislative framework / Vesna Golubović.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je rada opisati instituciju i sustav obveznog primjerka u Republici Hrvatskoj kroz zakonodavni okvir nacionalnog zakonodavstva i međunarodnih smjernica. Metodologija. Aktualni model sustava obveznog primjerka Republike Hrvatske reguliran je zakonskim i podzakonskim aktima – Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnikom o obveznom primjerku. Model se uspoređuje s međunarodnim smjernicama za reguliranje modela obveznog primjerka u nacionalnim zakonodavstvima (UNESCO, IFLA). Rezultati. Rezultati usporedbe modela obveznog primjerka kroz zakonske i podzakonske akte pokazuju usklađenost hrvatskog nacionalnog zakonodavstva s međunarodnim smjernicama. Društveni značaj. Zakonske odredbe o prikupljanju, pohrani i zaštiti obveznog primjerka omogućuju organizaciju i strukturu sustava koji doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i globalnu vidljivost. Originalnost/vrijednost. Opisan je razvoj institucije i sustava obveznog primjerka Republike Hrvatske kroz povijest sa svrhom stvaranja nacionalne zbirke knjižnične građe te njezine pohrane i zaštite radi osiguravanja trajne dostupnosti nacionalne pisane (objavljene) kulturne baštine.Purpose: The goal of the paper is to describe the concept and the system of legal deposit in the Republic of Croatia by presenting the national legislative framework and international guidelines. Methodology: The current model of the system of legal deposit in the Republic of Croatia is regulated by legal and decree-level acts: Law on Libraries and Library Activity and Legal Deposit Regulations. This model is compared to the international guidelines (UNESCO, IFLA) pertaining to legal deposit in national legislations. Finding or Results: The results of the comparison of the legal and decree-level acts pertaining to legal deposit demonstrate the level of harmonisation of the Croatian legislation with the international guidelines. Social implications: Legal regulations about collecting, storage, and protection of legal deposit enable organisation and structure of the system which contributes to the preservation of the national and cultural identity and global visibility. Originality/ value: A historical overview of the development ofthe concept and the system of legal deposit in the Republic of Croatia is presented, the aim of which was to create a national collection of library material, and by storing and protecting it ensure the permanent availability of the national written (published) cultural heritage.
rrep
1
NaslovTematski portali kao dio izgradnje knjižničnih zbirki = Theme portals as a part of library collection development / Vesna Golubović.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisOpisati kroz predloženi model kako knjižničari mogu organizirati i oblikovati sveobuhvatne sadržajne knjižnične zbirke kroz tematske portale integrirajući različite informacijske izvore sukladno kratkoročnim, ali važnim informacijskim, kulturnim i komunikacijskim potrebama korisnika i društva. Metodologija. Prijedlog modela organizacije tematskih portala i njihovih mogućih sadržaja sukladno informacijskim potrebama korisnika i društva. Praktična primjena i društveni značaj. Tematski portali sadržajnih zbirki uključuju i poveznice na druge portale i informacijske izvore koji pružaju pomoć znanstvenicima, istraživačima, studentima, tijelima javne vlasti i zainteresiranoj javnosti s ciljem informiranja, podučavanja, istraživanja i učenja te kao pomoć u iskorjenjivanju zajedničkih problema. Originalnost / vrijednost. Izgrađivanje tematskih istraživačkih portala prema predloženom modelu s ciljem podržavanja UN-ove Agende 2030.Using the proposed model the goal of the paper is to describe how librarians can organize and shape comprehensive subject library collections through thematic portals integrating different sources of information in accordance with the short-term but important information, cultural and communication needs of users and society. Methodology. A proposal of a new organization model of specific theme portals and their possible contents according to the information needs of users and society. Practical application and social significance. The thematic portals of subject collections include links to other portals and sources of information that help scientists, researchers, students, bodies of public authorities, and general public with the aim of informing, teaching, research and learning, and as an aid in eradicating common problems. Originality. Development of theme research portals according to the proposed model in order to support the UN Agenda 2030.
rrep
2
2 (1-10)