beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
4 (1-10)
NaslovFinanciranje državnih arhiva kroz programe javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske / Nenad Bukvić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisU članku su prezentirani rezultati analize financiranja državnih arhiva proračunskim sredstvima namijenjenim financiranju javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u posljednjem desetogodišnjem razdoblju. Dane su nove spoznaje o financiranju arhivâ, što se uobičajeno navodi među ključnim čimbenicima (uz prostorne i ljudske resurse) koji utječu na stanje arhivske službe u Hrvatskoj. Rezultati analize sistematizirani su u obliku grafikona i tabličnih prikaza. Interpretirani su u širem kontekstu kretanja relativnoga udjela Ministarstva kulture u državnom proračunu Republike Hrvatske te ulaganja u programe drugih kulturnih djelatnosti. Između ostaloga, rezultati pokazuju vrstu, opseg i kontinuitet aktivnosti na koje su arhivi u sustavu javne arhivske službe stavljali naglasak, te njihovu podudarnost s osnovnim zadaćama arhivâ. Zajedno s pregledom kretanja iznosa odobrenih sredstava, takvi su podatci i jedan od pokazatelja odnosa države prema arhivskoj djelatnosti. Mogućnost praktične primjene rezultata istraživanja je u tome što daju podlogu za preispitivanje pristupa državnih arhiva u planiranju arhivskih programa, kao i metodologije financiranja od strane mjerodavnoga ministarstva.The article presents the results of state archives financing within pro-grammes of public needs in the cultural portfolio of the Republic of Croatia during the last ten-year period. It is a contribution to the issue of state archives financing in general, which is usually listed among key factors (with spatial and human resources) that determine and condition the position of contemporary archival service in Croatia. The results are systemised in the form of graphs and tables. They are interpreted in the wider context of trends in the change of the Ministry of Culture’s proportion in the total state budget and investments in programmes of other cultural services. Inter alia, the results demonstrate which activities, to what extent and in which continuity (short-term, long-term) were in focus of state archives in Croatia, as well as how they corresponded with their core tasks. Together with an analysis of the total amount of appropriations, such data are also one of the indicators of state’s attitude towards archival service. The analysis shows that in the period 2010-2018, within public calls for financing programmes of public needs in culture, the Ministry of Culture of the Republic of Croatia approved to state archives 1209 programmes in six categories: archives, international cultural cooperation, computerisation, digitisation, investment aid and preservation of immovable cultural goods. The total amount of appropria-tions for archival programmes was around 87,8 million HRK, which is 5,87% of total amount of appropriations provided for all programmes within those six categories. In the comparison with the average annual appropriations from the Ministry of Culture’s budget in all cultural services and their programmes, the average annual appropriations in the programmes of state archives were 3,43%. They depended on the Ministry of Culture’s proportion in the total annual state budget in that period.
rrep
1
NaslovFragmenti o djelovanju Komisije za istarska pitanja pri Predsjedništvu Narodne vlade Hrvatske tijekom 1945. godine / Nenad Bukvić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU fondovima i zbirkama Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu, središnje arhivske ustanove u Republici Hrvatskoj, čuvaju se i vrijedni dokumenti o povijesti Istre. Među gradivom za istraživanje razdoblja Drugoga svjetskog rata i poraća nalazi se i manja količina gradiva (jedna arhivska mapa) nastaloga ili prikupljenog djelatnošću Komisije za istarska pitanja pri Predsjedništvu Narodne vlade Hrvatske tijekom 1945. godine. Gradivo je u Hrvatski državni arhiv preuzeto po službenoj dužnosti od Ureda za opće poslove Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga državnog sabora 1998. godine i oblikovano u zasebni arhivski fond (HR-HDA-1165). Iako je sačuvano fragmentarno, ono predstavlja vrijedan izvor za istraživanje tema u svezi s organizacijom vlasti i svakodnevnoga života u hrvatskome dijelu Istre, koji je temeljem Beogradskoga sporazuma od 9. lipnja 1945. o privremenoj podjeli graničnoga područja Jugoslavije i Italije na dvije okupacijske zone stavljen pod jugoslavensku vojnu upravu. Akti o osnivanju Komisije, djelovanju i prestanku s radom nisu objavljeni u službenim glasilima. No, temeljem uvida u arhivske dokumente može se zaključiti da je započela s djelovanjem u lipnju 1945. i da je djelovala tijekom druge polovice te godine. Obavljala je savjetodavne poslove i poslove koordinacije u odnosu na Oblasni narodni odbor za Istru, mjerodavna ministarstva i druga tijela u svezi s rješavanjem pitanja oko nacionalnih, kulturnih i gospodarskih interesa dijela Istre koji je bio pod jugoslavenskom vojnom upravom. Aktivnosti Komisije najvećim su se dijelom odnosile na posredovanje u izdavanju propusnica za putovanja na područje Istre te organizaciju i popunjavanje službeničkih mjesta u tamošnjoj civilnoj upravi. Komisija je bila angažirana i oko opskrbe hranom te opremom i sredstvima za rad tamošnjih ustanova.Valuable documents on the history of Istria are kept in the fonds and collections of the Croatian State Archives in Zagreb, the central archival institution in the Republic of Croatia. The material for the research of the period of the Second World War and the post-war period contains a small amount of records (one archive folder) created or collected through the Commission for Istrian Issues with the Presidency of the People's Government of Croatia during 1945. The archives were taken over by the Croatian State Archives ex officio from the Office for General Affairs of the Government of the Republic of Croatia and the Croatian National Parliament in 1998 and formed into a separate archive fonds (HR-HDA-1165). Although preserved in fragments, the records are a valuable source for research on issues related to the organization of government and everyday life in the Croatian part of Istria, which was placed under the Yugoslav military administration pursuant to the Belgrade Agreement of 9 June 1945 concerning the temporary division of the border area between Yugoslavia and Italy into two occupation zones. The acts on the establishment, operation and termination of the Commission were not published in the official gazettes. However, based on the inspection of the archival documents, it can be concluded that it started operating in June 1945 and that it operated during the second half of that year. The Commission performed advisory and coordination tasks in relation to the Regional People's Committee for Istria, relevant ministries and other bodies concerning the addressing of issues related to the national, cultural and economic interests of the part of Istria which was under Yugoslav military administration. The activities of the Commission were mostly related to mediation in the issuance of travel passes within the territory of Istria and the organization and filling of civil service vacations in the local civil administration.Nei fondi e nelle raccolte dell'Archivio di Stato di Zagabria, l'istituzione archivistica centrale nella Repubblica di Croazia, sono conservati anche preziosi documenti sulla storia dell'Istria. Tra il materiale per le ricerche relative al periodo della Seconda guerra mondiale e del dopoguerra si trova una quantità minore del materiale (una cartella d'archivio) prodotto o raccolto dalle attività della Commissione delle questioni istriane presso la Presidenza del Governo popolare della Croazia durante l'anno 1945. Il materiale è stato accolto d'ufficio nell'Archivio di Stato dall'Ufficio per affari generali del Governo della Repubblica di Croazia e dal Parlamento nazionale croato nel 1998 di cui si è formato un fondo archivistico separato (HR-HDA-1165). Nonostante sia conservato in frammenti, esso rappresenta una fonte preziosa per le ricerche sulle tematiche relative all'organizzazione delle autorità e della vita quotidiana nella parte croata dell'Istria che, in base all'Accordo di Belgrado del 9 giugno 1945, sulla divisione temporanea delle zone di confine della Jugoslavia e dell'Italia in due zone di occupazione, fu posta sotto l'amministrazione militare jugoslava. Gli atti sull'istituzione della Commissione, sulle sue attività e sullla cessazione dell'attività non furono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale. Però, in base alla consultazione dei documenti archivistici fu possibile concludere che iniziò con le attività nel giugno del 1945 e che operò durante la seconda metà di quell'anno. Svolgeva attività di consultazione e di coordinamento nei confronti del Comitato popolare regionale per l'Istria,dei ministeri pertinenti e di altre autorità che riguardavano la risoluzione di questioni relative all' interesse nazionale,culturale ed economico della parte dell'Istria sotto l'amministrazione militare jugoslava. Le attività della Commissione, nella mag
rrep
2
NaslovOpća uredba o zaštiti podataka (GDPR) i opis osobnih podataka u arhivskome gradivu : o nekim praktičnim i etičkim aspektima / Nenad Bukvić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisKao povijesno-kulturne ustanove, arhivi prikupljaju, obrađuju i daju na korištenje različite kategorije podataka sadržanih u arhivskom gradivu, vodeći se pritom domaćim i međunarodnim stručnim standardima, pravnom regulativom i dobrom praksom. Jedna od znatnije zastupljenih kategorija su osobni podatci građana, o kojima se u recentnoj stručnoj literaturi najviše pisalo s aspekta njihove dostupnosti, tj. uvjeta i načina korištenja. U ovom članku analiziraju se i naglašavaju neki praktični i etički aspekti u vezi s opisivanjem arhivskih fondova i zbirki koji sadrže takve podatke, posebno u kontekstu primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation, GDPR). Daje se i pregled preporuka koje je u listopadu 2018. izradila Europska arhivska grupa (European Archives Group, EAG) kao pomoć europskoj arhivskoj službi u implementaciji te Uredbe. Time se nastoji dati poticaj za daljnju znanstvenu i stručnu obradu te teme, posebno u vidu izrade odgovarajućega nacionalnoga priručnika za opis arhivskoga gradiva koje sadrži osobne podatke i druge kategorije ograničeno dostupnih podataka u kojem bi primjena normi i važećih propisa bila ilustrirana odgovarajućim praktičnim primjerima.
rrep
3
NaslovThe ban of Association of Croatian theatre volunteers by communist authorities in Croatia (1945 - 1947) / Nenad Bukvić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaPrilog na str. 24-30.
OpisThe article describes the ban of Association of Croatian Theatre Volunteers in Zagreb [Matica hrvatskih kazališnih dobrovoljaca, Zagreb], umbrella theatrical-volunteer organization in Croatia since the mid-1920s until Second World War. It was active in the country and abroad on popularisation of the art of drama, creation of the folk repertoire, as well as on bringing together acting societies, clubs and choirs. When the war ended, the Association applied for permission to restore its activities, but only in the Zagreb area. Its activities would be mainly related to education of actors – theatre volunteers and improving of theatre literature. The procedure of banning lasted from the autumn of 1945 until 5 February 1947, when the Government of the People's Republic of Croatia (PRC) [Vlada Narodne Republike Hrvatske] confirmed the ban order previously adopted by Ministry of Interior of the PRC [Ministarstvo unutrašnjih poslova Narodne Republike Hrvatske]. Also, its whole property was confiscated in favour of the State. The article also draws attention to the engagement in that ban case, showed by Aleksandar Freudenreich, a prominent architect and theater worker, as well as secretary of the Association in whole period since its founding. The ban case was analyzed in a broader context of creating a new socialist culture, in accordance with the revolutionary ideology of the new communist government.Der Artikel befasst sich mit dem Verbot des in Zagreb tätigen kroatischen Theaterfreiwilligenvereins. Der Verein war eine Dachorganisation von Theaterfreiwilligen, die ab Mitte der 1920er bis zum Zweiten Weltkrieg im In- und Ausland tätig war. Er widmete sich der Popularisierung der Schauspielkunst, der Schaffung eines Volksrepertoires wie auch der Organisation von Schauspielvereinigungen, -klubs und -chören. Als der Krieg zu Ende war, beantragte der Verein eine Genehmigung für die Wiederaufnahme seiner Tätigkeit, aber nur innerhalb von Zagreb. Seine Aktivitäten bezogen sich hauptsächlich auf die Ausbildung von Schauspielern ‒ Theaterfreiwilligen sowie auf die Verbesserung der Theaterliteratur. Das Verbotsverfahren dauerte vom Herbst 1945 bis zum 5. Februar 1947, als die Regierung der Volksrepublik Kroatien (VRK) den Verbotsbefehl bestätigte, den zuvor das Innenministerium der VRK erlassen hatte. Das Gesamtvermögen des Vereins wurde vom Staat beschlagnahmt. Der Artikel geht auch auf den Einsatz des prominenten Architekten und Theaterarbeiters Aleksandar Freudenreich im Zusammenhang mit diesem Verbot ein, der selbst Sekretär des Vereins seit seiner Gründung gewesen war. Das Verbot wird im breiteren Kontext der Schaffung einer neuen sozialistischen Kultur analysiert, die im Einklang mit der revolutionären Ideologie der neuen kommunistischen Behörden stand.
rrep
4
4 (1-10)