beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
4 (1-10)
NaslovInduciranje emocija glazbom s osvrtom na ulogu glazbene poduke / Tihana Škojo.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisEmocije su kratke i intenzivne reakcije na neki događaj, a sastavljene su od kognitivne komponente, subjektivnoga osjećaja, fiziološke reakcije, ekspresije i tendencije djelovanja. Iako je odnos emocija i glazbe moguće promatrati kroz svaku od iskazanih komponenti, primaran aspekt odnosi se na induciranje emocija kod slušatelja gdje slušanje glazbenih ulomaka različite emocionalne obojenosti, potaknuto različitom glazbenom strukturom, kod slušatelja izaziva emocionalni odgovor uključujući i odgovarajuću fiziološku reakciju. Na temelju istraživanja u radu ukazujemo na složen i višeslojni fenomen doživljavanja emocija glazbom. Sukladno iskustvima prijašnjih istraživanja provedeno je novo istraživanje radi ispitivanja odnosa dobi, glazbenoga obrazovanja i poznavanja glazbenoga ulomka te doživljavanja emocija izazvanih glazbenim djelom. U istraživanju su učenici petoga i sedmoga razreda osnovne škole te prvoga i trećega razreda gimnazije bili izloženi slušanju glazbenih primjera te su uz svaki primjer, odabiranjem jedne od šest osnovnih emocija (sreća, tuga, ljutnja, strah, uzbuđenje i smirenost), na ljestvici od 1 (nimalo) do 5 (izuzetno), iskazivali doživljenu emociju. Rezultati ukazuju na važnost glazbenoga znanja i glazbenoga obrazovanja u doživljavanju glazbe te je ovim istraživanjem aktualizirana potreba za širim i interdisciplinarnim promatranjem slušanja glazbe.Emotions represent short and intense reactions to a particular event, consisting of a cognitive component, subjective feeling, physiological reaction, expression, and tendency of action. Although the relationship between emotions and music can be observed through each of these components, the primary aspect refers to inducing emotions in the listener, whereby listening to musical excerpts of different emotional coloration, motivated by diverse musical structure, causes an emotional response in the listener, including a proper physiological reaction. Based on the research review, the paper highlights a complex and often contradictory phenomenon of recognizing one’s own emotions, thereby establishing a clear distinction between the emotions that music expresses and the emotions induced in listeners by specific music. Following the experiences of previous studies, a research has been carried out to examine the relationship between age, music education, familiarity with a musical excerpt, and the experience of emotions induced by a musical piece. In the research, participants were exposed to listening to music examples, and with each example, by selecting one of the six basic emotions (happiness, sadness, anger, fear, excitement, and calmness) on a scale from 1 (not emotional) of 5 (extremely emotional) the emotion they experienced. Along with the experienced emotion, the respondents assessed on a scale from 1 (not familiar) to 2 (well-known) their familiarity with a particular piece of music. The students of the fifth and seventh grade of elementary school, first and third grade of grammar school. The research results point to the importance of familiarity and education in experiencing music, and this research has updated the need for widespread and interdisciplinary study of listening to music.
rrep
1
NaslovInovativne metode poučavanja u umjetničkom području : zbornik sažetaka, Osijek, 23. i 24. listopada 2020. / 3. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti ; urednica Tihana Škojo.
ImpresumOsijek : Akademija za umjetnost i kulturu, 2020.
Materijalni opis1 online jedinica građe (2 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
2
NaslovOdnos glazbenih preferencija srednjoškolaca, glazbenog obrazovanja i sociodemografskih varijabli / Tihana Škojo.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisBrojni čimbenici koji utječu na oblikovanje glazbenih preferencija srednjoškolaca upućuju na zahtjevnu ulogu glazbenih pedagoga. Njihov je zadatak da kompetentnim i kreativnim glazbenim poučavanjem navedu učenike da s emocionalno konotacijskog pristupa započnu primjenjivati sintaktičku strategiju slušanja, s razvijenim analitičkim muzikološkim procesima, te postupno razviju glazbeni ukus s kvalitetnim estetskim sustavom vrijednosti. Istražujući odnos sociodemografskih varijabli i glazbenih preferencija učenika prvih i četvrtih razreda gimnazije i strukovne srednje škole potvrđene su razlike u poznavanju i preferencijama utvrđenih glazbenih stilova s obzirom na spol, vrstu škole, dob i školski uspjeh. Kroz dobivene rezultate istraživanja aktualizirana je potreba za uvrštavanjem glazbene poduke u strukovnim školama, obrazovnim institucijama u kojima takvi sadržaji nisu zastupljeni, ali i potreba za programskim proširenjima kako bi mladi u svojoj formativnoj fazi uz izgradnju pozitivnog odnosa prema umjetničkoj glazbi razvijali i otvorenost te toleranciju prema različitim kulturama i supkulturnim fenomenima.The numerous factors affecting secondary school students’ musical preferences show how difficult the role of music educators is. Their task is to use competent, creative music teaching to lead students away from an emotional, connotative approach towards a syntactic strategy of listening, to develop analytical musicological processes, and to gradually develop their musical tastes with a highquality aesthetic value system. Research into the relationship between socio-demographic variables and musical preferences among students in year 1 and year 4 of gymnasiums and vocational schools has affirmed differences in knowledge of and preferences in attested musical styles according to sex, type of school, age, and academic performance. The results of this research indicate the need to include music instruction in vocational schools, educational institutions that lack music programmes, as well as the need to increase the breadth of existing music programmes so that young people in their formative years, in addition to building a positive relationship towards artistic music, develop openness and tolerance towards various cultures and subcultural phenomena.
rrep
3
NaslovUmjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja : zbornik radova / 1. međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti, Osijek, 17.-18. listopada 2014., urednici, editors Berislav Jerković; Tihana Škojo.
ImpresumOsijek : Umjetnička akademija u Osijeku, 2021.
Materijalni opis1 online jedinica građe (1 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
4
4 (1-10)