beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
2 (1-10)
NaslovDjelovanje hladne ishemije tijekom transplantacije bubrega : patofiziologija oštećenja i prezervacijske otopine za hladnu pohranu = Effects of cold ischemia during kidney transplantation : pathophysiology of damage and cold storage preservation solutions / Alojzije Lacković, Tanja Ćelić, Josip Španjol.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIshemijsko-reperfuzijska ozljeda jedan je od najvažnijih uzroka oslabljene funkcije transplantiranog bubrega. Dosad su identificirani mnogi čimbenici koji mogu povećati vjerojatnost njezina nastanka, a jedan od najvažnijih je način pohrane bubrega, odnosno duljina trajanja hladne ishemije. Osnovni uzrok oštećenja tkiva u hladnoj ishemiji je nedostatak kisika, koji dovodi do smanjenja koncentracije adenozin trifosfata (engl. adenosine triphosphate, ATP-a) te slabljenja aktivnosti Na/K-ATP-aze (Na/K crpke). Puno kompleksniji i teži oblik oštećenja tkiva nastaje ponovnom uspostavom cirkulacije, odnosno reperfuzijom, prilikom koje dolazi do pojačanog ulaska kisika u stanice te stvaranja velike količine slobodnih kisikovih radikala. Njihovo nakupljanje unutar tkiva uzrokuje oštećenja DNA, proteina i lipida stanične membrane. Ljudski organizam djelomično je zaštićen od djelovanja slobodnih kisikovih radikala pomoću vlastitih antioksidativnih enzimatskih sustava, poput superoksid dismutaze (SOD), glutation peroksidaze (GSH-Px) te katalaze. Kako bi se spriječio nastanak navedenih oštećenja, u kliničkoj se praksi za vrijeme trajanja ishemije bubrega koriste različite otopine za njegovo čuvanje.Ischemic-reperfusion injury is important cause of transplanted kidney decreased function. So far many risk factors have been identified, which may increase the probability of its occurrence, the most important one is duration of the cold ischemia. The main cause of tissue damage in cold ischemia is lack of oxygen, which leads to a decreased concentration of adenosine triphosphate (ATP) and decrease in Na/K-ATPase activity. More complex and severe form of tissue damage is caused by re-establishment of circulation, known as reperfusion, which leads to increased oxygen level in the cells and creation of reactive oxygen species (ROS). ROS cause damage of the DNA, proteins, and lipids of cell membrane. Human body is partially protected from effects of ROS by its own antioxidant enzymatic systems, such as superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GSH-Px), and catalase. In order to prevent occurrence of these impairments, different organ preservation solutions can be used during cold ischemia period.
rrep
1
NaslovSerumska ekspresija OPG/RANKL sustava u kroničnoj bubrežnoj bolesti i kod primatelja bubrežnog transplantata : odnos sa serumskom razinom IPTH-a i terapijom vitaminom D = Serum expression of OPG/RANKL system in chronic kidney disease and transplanted kidney recipients : relation to IPTH serum levels and vitamin D therapy / Antun Lončarić, Tanja Ćelić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj: Ciljevi ove studije su istražiti ima li omjer serumskih vrijednosti RANKL/OPG bolje prognostičke vrijednosti uspoređen s razinom iPTH-a u serumu te ispitati ovise li razine OPG-a i RANKL-a u serumu o terapiji vitaminom D. Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo 120 pacijenata iz Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Hrvatska. Pacijenti su podijeljeni u dvije skupine; skupina pacijenata na hemodijalizi (HD) i skupina primatelja bubrežnog transplantata. Primatelji transplantata bubrega uključeni su u trenutku transplantacije te praćeni 12 mjeseci nakon transplantacije. Rezultati: Prema rezultatima ovog istraživanja, serumske razine RANKL/OPG u skupini pacijenata na hemodijalizi koji su imali iPTH >33 pmol/l i iPTH <11 pmol/l bile su značajno veće u odnosu na one koji su imali iPTH 11 – 33 pmol/l. Također, razine RANKL/OPG u skupini primatelja bubrežnog transplantata koji su imali iPTH >33 pmol/l i iPTH <11 pmol/l bile su značajno veće, u usporedbi s onima koji su imali iPTH 11 – 33 pmol/l. Pacijenti na hemodijalizi i primatelji bubrežnog transplantata na terapiji vitaminom D imali su značajno više razine OPG-a u serumu i značajno nižu razinu sRANKL-a, od ispitanika bez terapije vitaminom D. Zaključak: Rezultati ovog istraživanja ukazuju na povoljan učinak vitamina D u prevenciji gubitka koštane mase kod pacijenata na hemodijalizi i kod primatelja bubrežnog transplantata. Omjer serumske razine RANKL/OPG korelira s vrijednostima iPTH-a, ali ostaje nejasno zašto je omjer RANKL/OPG nizak u umjereno povišenim vrijednostima iPTH-a te su potrebna dodatna istraživanja kako bismo dobili odgovor na ovo pitanje.Aim: Aims of the present study are to investigate whether the serum RANKL/OPG ratio has better prognostic values when compared with serum iPTH levels; and to investigate whether serum OPG and RANKL levels depend on vitamin D therapy. Patients and Methods: This study enrolled 120 patients from Clinical Hospital Center of Rijeka, Croatia. Patients were divided into two groups; a group of patients on hemodialysis (HD) and a group of kidney allograft recipients. Kidney allograft recipients were enrolled at the moment of transplantation and followed up for 12 months post transplantation. Results: According to the results of this study, serum levels of RANKL/OPG ratio in hemodialysis group of patients who had iPTH>33 pmol/l and iPTH<11 pmol/l were signifacantly higher compared to those who had iPTH11-33 pmol/l. Also, serum levels of RANKL/OPG ratio in kidney allograft recipients who had iPTH>33 pmol/l and iPTH<11 pmol/l were signifacantly higher compared to those who had iPTH11-33 pmol/l. Patients on hemodialysis and transplanted kidney recipients on vitamin D therapy had significantly higher serum levels of OPG and significantly lower sRANKL levels. Conclusion: Results suggest the beneficial effect of vitamin D on bone mass loss prevention in patients on hemodialysis and in kidney transplant recipients. The RANKL/OPG serum level ratio correlates with iPTH values, but it remains unclear why the RANKL/OPG ratio is low in moderately elevated iPTH values and further research is needed in order to get the answer to this question.
rrep
2
2 (1-10)