beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
3 (1-10)
NaslovMicrobiological quality of mare's milk and trends in chemical composition by comparison of different analytical methods / Ana Končurat, Lidija Kozačinski, Nina Bilandžić, Željka Cvrtila, Tomislav Sukalić, Marija Sedak, Miroslav Benić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIn this study the quality of Croatian coldblooded mare’s milk during six months lactation period was investigated. Samples of milk were collected throughout six month’s lactation, from 22 mares and included three consecutive lactations. Physicochemical properties (pH, °SH, density) and chemical composition of raw mare milk have been studied. Fat, lactose, protein and solid non fat contents were analysed by infrared spectrophotometry and by conventional methods. Somatic cell count and microbiological parametres such as the total bacterial count, Enterobacteriaceae, coagulase positive staphylococci as well as presence of pathogens, Salmonella species and Listeria monocytogenes were also researched. Results are presented as comparison of standard and instrumental methods for chemical analysis (fat, protein, solid non fat, lactose). The mean values are presented as trends during lactation. Results were analysed by Stata 10.0. For results obtained by using different methods there were significant differences between methods for milk fat on 10th day, lactose content on 10th and 60th day, and total solids non fat on 60th day of lactation. Values of milk fat, protein, lactose and solids non fat obtained on the 40th, 60th, 120th and 180th days of lactation by IR spectrometry were compared with the value obtained on the 10th day of lactation by the same method (IR spectrometry). Milk of the Croatian coldblooded mares showed stabile chemical composition for all ingredients except lactose (p=0.0001), and high microbiological quality throughout the lactation period.U ovom je radu istražena kvaliteta mlijeka hrvatskih hladnokrvnih kobila tijekom šestmjesečne laktacije. Uzorci mlijeka prikupljeni su od 22 kobile kroz tri uzastopne laktacije. Proučavane su fizikalno-kemijske osobine (pH, SH, gustoća) i kemijski sastav sirovog kobiljeg mlijeka. Mliječna mast, laktoza, bjelančevine i bezmasna suha tvar analizirani su infracrvenom spektrofotometrijom i konvencionalnim metodama. Utvrđen je broj somatskih stanica te ukupni broj bakterija. Od mikrobioloških parametara pretražene su Enterobacteriaceae, koagulazni pozitivni stafilokoki i utvrđeno je odsustvo patogena (Salmonella vrste i Listeria monocytogenes). Rezultati su prikazani kao usporedba standardnih i instrumentalnih metoda za kemijske analize (masti, bjelančevine, bezmasna suha tvar, laktoza). Srednje vrijednosti prikazane su kao trendovi tijekom laktacije. Rezultati su statistički analizirani pomoću programa Stata 10.0. Za rezultate dobivene primjenom različitih metoda zabilježene su statistički značajne razlike između metoda u udjelu mliječne masti 10. dana laktacije, sadržaj laktoze 10. i 60. dana te ukupne suhe tvari 60. dana laktacije. Vrijednosti mliječne masti, bjelančevina, laktoze i bezmasne suhe tvari dobivene 40., 60., 120. i 180. dana laktacije IR spektrometrijom uspoređene su s vrijednošću dobivenom 10. dana laktacijeistom metodom (IR spektrometrija). Mlijeko hrvatskih hladnokrvnih kobila pokazalo je stabilan kemijski sastav za sve sastojke osim laktoze (p=0.0001) i visoku mikrobiološku kvalitetu tijekom cijelog laktacijskog razdoblja.
rrep
1
NaslovNalaz patogenih bakterija u sirovom mlijeku i mliječnim proizvodima s posebnim osvrtom na vrstu Yersinia enterocolitica / Vesna Jaki Tkalec, Sanja Furmeg, Maja Kiš, Jadranka Sokolović, Miroslav Benić, Luka Cvetnić, Željko Pavlinec, Silvio Špičić, Željko Cvetnić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU sjeverozapadnoj Hrvatskoj meki svježi sir se tradicionalno proizvodi po nepisanoj recepturi od sirovog kravljeg mlijeka. Mlijeko predstavlja idealan supstrat za rast i razmnožavanje brojnih mikroorganizama, mnogih uzročnika zoonoza tako i vrste Y. enterocolitica. Tijekom naših istraživanja pretraženo je 159 uzoraka, od toga 109 uzoraka sirovog kravljeg mlijeka i 50 uzoraka svježeg kravljeg sira i vrhnja. Y. enterocolitica izdvojena je iz 2 (1,8 %) uzorka sirovog mlijeka. Od 50 uzoraka mliječnih proizvoda (sir i vrhnje) u 16 (32 %) dokazana je E.coli, u 12 (24 %) uzoraka S. aureus te u 1 (2 %) uzoraka L. innocua. Osim njih u 15 (13,8 %) uzoraka sirovog mlijeka i 24 (48 %) uzoraka svježeg sira i vrhnja izdvojene su enterobakterije, a biokemijski su identificirane vrste: S. marcescens, S. liquefaciens, M. morganii, C. freundii i C. braakii. Bakterije iz roda Salmonella i L. monocytogenes nisu dokazane u istraživanim uzorcima. Nakon provedene biokemijske identifikacije, dva soja identificirana kao vrsta Y. enterocolitica pretraženi su na molekularnoj razini, molekularnom pretragom dobiven je potvrdni rezultat samo kod jednog uzorka, što je usporedivo s rezultatima drugim istraživanja. Zbog zahtjevne identifikacije bakterijske vrste Y. enterocolitica, kombiniranom primjenom uzgojnih i molekularnih metoda dobiju se pouzdaniji i brži rezultati identifikacije. Sirovo mlijeko i vrhnje od sirovog mlijeka izvor su patogenih mikroorganizama (E. coli i S. aureus) i drugih enterobakterija, a našim istraživanjem dokazali smo i patogenu bakterijsku vrstu Y. enterocolitica koja predstavlja potencijalni rizik za zdravlje potrošača i u Republici Hrvatskoj. Y. enterocolitica je znatno otporna na procese u proizvodnji hrane (dezinfekcija, niski pH, salinitet, preživljavanje u hladnijim uvjetima) te u budućnosti zaslužuje veću pažnju i nadzor u proizvodnji hrane.In northwestern Croatia, soft fresh cheese is produced using traditional, unwritten recipes of raw cow milk. Milk is an ideal substrate for the growth and reproduction of numerous microorganisms, many zoonotic agents and the species Y. enterocolitica. In this study, 159 samples were tested: 109 samples of raw cow milk and 50 samples of fresh cow cheese and cream. Y. enterocolitica was detected in 2 (1.8%) samples of raw milk. E. coli was detected in 16 (32%) of 50 samples of dairy products (cheese and cream). S. aureus was detected in 12 (24%) samples and L. innocua in 1 (2%) sample. Additionally, 15 (13.8%) samples of raw milk and 24 (48%) samples of fresh cheese and cream also harboured enterobacteria, identified biochemically as: S. marcescens, S. liquefaciens, M. morganii, C. freundii and C. braakii. Salmonella and L. monocytogenes were detected in any of the samples. After the biochemical identification, two strains identified as Y. enterocolitica were examined at the molecular level, and the molecular test confirmed the result in only one sample, which is comparable to the results of other studies. Due to the demanding identification of the bacterial species Y. enterocolitica, the combined application of breeding and molecular methods produces more reliable and faster identification results. Raw milk and crude milk cream are a source of pathogenic microorganisms (E. coli and S. aureus) and other enterobacteria, while this study also found the presence of the pathogenic bacterial species Y. enterocolitica, presenting a potential consumer health risk in the Republic of Croatia. Y. enterocolitica is considerably resistant to food production processes (disinfection, low pH, salinity, survival in cold conditions) and deserves greater attention and supervision in food production in the future.
rrep
2
NaslovVarijacije koncentracije 17ß-estradiola i testosterona u teladi različitog spola, dobi, pasmine i farmskog podrijetla / Marko Samardžija, Ines Gulić, Dražen Đuričić, Nina Kudumija, Miroslav Benić, Jelka Pleadin.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisFiziološke koncentracije spolnih hormona 17β-estradiola i testosterona varijaju s obzirom na vrstu životinje, dob, spol, pasminu, način držanja, hranidbu, stres i okolišne čimbenike. Navedeni hormoni su nužni za rast i razvoj životinje te njihovu spolnu zrelost i reproduktivnu funkciju. Zbog svog anaboličkog učinka koristili su se u prošlosti u intenzivnoj stočarskoj proizvodnji kao promotori rasta, putem stočne hrane ili u obliku implatanta. No, zbog svojih toksičnih učinaka u životinja i ljudi, uključujući mutagenost, kancerogenost i teratogenost, njihova je uporaba zabranjena u svrhu proizvodnje hrane životinjskog podrijetla. Danas je dopušteno korištenje prirodnih hormona samo u terapeutske svrhe za liječenje poremećaja reprodukcije i gravidnosti. S obzirom na stalni razvoj novih sintetskih tvari koje bi mogle imati anabolički učinak i mogu zlouporabu, nužno je tijekom redovitog provođenja kontrole te poznavanja fizioloških vrijednosti razina ovih hormona. Cilj ovog rada, uzimajući u obzir sve navedeno, bilo je istražiti razine prirodnih hormona 17β-estradiola i testosterona u krvi teladi različitog spola, pasmina, dobi i farmskog podrijetla na području Republike Hrvatske. U tu svrhu s tri različite farme na području Republike Hrvatske nasumično su izabrana 32 teleta različitog spola (5 muških i 27 ženskih), dobi 2 ‒ 5 mjeseci starosti, različitih pasmina i kategorija (13 teladi simentalske pasmine, 2 teladi mesne pasmine, 17 teladi holštajnske pasmine). Prilikom općeg kliničkog pregleda životinje od strane nadležnog veterinara, nisu primijećeni nikakvi znaci bolesti ili stanja koje bi mogle utjecati na razine ovih hormona. Prosječna razina 17β-estradiola iznosila je 28,8±11,0 ng/L.Physiological levels of the sex hormones 17β-oestradiol and testosterone vary based on animal species, age, sex, breed, rearing technology, nutrition, stress and environmental factors. These hormones are essential for growth and development, and for sexual maturity and reproductive function. Due to their anabolic effects, they have been used as growth promoters in intensive livestock production, applied in feed or as an implant. However, due to their toxic, mutagenic, teratogenic and cancerogenic effects in animals and humans, their use is now banned in food animal production. Today, the use of these natural hormones is permitted exclusively for therapeutic purposes in the treatment of reproductive and pregnancy disorders. Considering the constant development of new synthetic substances that might have anabolic effects and their possible misuse, it is necessary to perform regular controls during the fattening period to determine the physiological values of the levels of these hormones. Accordingly, the aim of this study was to investigate the physiological levels of the natural hormones 17β-oestradiol and testosterone in the blood of calves of different sex, age, breed and farm origin in the Republic of Croatia. For this purpose, 32 calves of both sexes (5 males and 27 females), aged 2-5 months, of different breeds and categories (13 calves of Simmental breed, 2 calves of meat breed and 17 calves of Holstein breed) were randomly selected from three farms for inclusion in this study. During general clinical examination by an authorized veterinarian, no visible clinical changes or conditions were observed that could influence the physiological levels of the investigated hormones. The average level of 17β-oestradiol was 28.83±10.95 ng/L.
rrep
3
3 (1-10)