beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
2 (1-10)
NaslovAlkoholizam kod mladih = Alcoholism in youth people / Matija Spudić, Radoslav Kosić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIntroduction: Alcohol consumption among young people is a common activity that needs to be given considerable attention, and because of the consequences that can cause in the life of a young person. Research goal: Goal is to examine the incidence of observation and hospitalization for alcohol intoxication in adolescents and young adults in Karlovac County. Participants and Methods: The data used in this paper were collected from the Hospital Information System of the General Hospital Karlovac for the period from 2013 to 2018. Descriptive and inferential statistics were used for the statistical processing of the obtained data. IBM SPSS Statistics (version 20) was used. Results: The conducted study showed that there was a statistically significant difference in the number of male and female patients admitted to the hospital between 2013 and 2018: 173 (72.7%) male and 65 (27.3%) female patients. The average age of all patients is 19. The largest number of patients was admitted due to alcohol consumption in 2015 (22.3%) and 2016 (20.2%). From 2016 to 2018 there was a decrease in the number of admissions. Most patients were admitted to OHBP (51%), followed by patients admitted to the Department of Psychiatry (40.2%) and the Department of Pediatrics (8.7%). The highest number of patients was diagnosed with F10.0 (65.1%), followed by patients diagnosed with F10 (28.6%). The lowest number of patients was diagnosed with F10.1 (3.4%) and F10.2 (2.9%), which is expected given that these are young people who, most often, are not recidivists but also due to the avoidance of stigma. It is noted that the number of patients discharged home from hospital increases with age, while the number of hospitalized patients decreases with age.
rrep
1
NaslovZastupljenost sindroma izgaranja kod medicinskih sestara i tehničara na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite = Representation of burnout syndrome in nurses and technicians at primary and secondary levels of health care / Silvija Matuzić, Radoslav Kosić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisUvod: Sestrinska profesija predstavlja fizički, psihički, emocionalno i duhovno iscrpljujući te zahtjevan posao. Potreba pružanja usluga u zdravstvenoj skrbi u stalnom je porastu, uključujući sve zahtjevnija očekivanja od medicinskih sestara. Prema rezultatima istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije o najstresnijim zanimanjima, sestrinski posao zauzima visoko četvrto mjesto. Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja utvrditi subjektivne i objektivne dimenzije koje utječu na sindrom izgaranja medicinskih sestara i tehničara na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite na području grada Karlovca. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u Domu zdravlja Karlovac i Općoj bolnici Karlovac. U istraživanje su uključene medicinske sestre i medicinski tehničari. Anonimni upitnik ispunilo je 65 ispitanika, od čega 30 ispitanika zaposlenih u Domu zdravlja Karlovac i 35 ispitanika zaposlenih u Općoj bolnici Karlovac. U istraživanju je korišten Upitnik za određivanje sindroma izgaranja na poslu. Rezultati: Rezultati istraživanja pokazuju da ne postoji statistički značajna razlika u zastupljenosti sindroma izgaranja s obzirom na primarnu i sekundarnu razinu zdravstvene zaštite, prema dobi i spolu, razini obrazovanja te rukovodećem radnom mjestu. Nadalje, rezultati pokazuju da je kod ispitanika koji imaju više godina radnog staža niža zastupljenost sindroma izgaranja, dok su stariji ispitanici više mrzovoljni, brže postanu razdražljivi i očekuju više od ljudi koji ih okružuju. Ispitanici višeg stupnja obrazovanja u većoj mjeri osjećaju da rade sve više, a manje su učinkoviti. Rezultati ukazuju na to da je 84,6 % ispitanika ovog istraživanja zahvaćeno sindromom izgaranja. Zaključak: Kod zaposlenika koji imaju više godina radnog staža verificiran je manji stupanj sindroma izgaranja. Moguće je da je to povezano s većim stupnjem zadovoljstva (veći stupanj spremnosti za napredovanjem i trajnom edukacijom).Introduction: The nursing profession represents a physically, mentally, emotionally, spiritually exhausting, and demanding job. The need to provide health care services is constantly growing, including increasingly demanding expectations of nurses. According to the results of the World Health Organization’s research on the most stressful occupations, nursing takes a high fourth place. Aim: This paper aims to determine the subjective and objective dimensions that affect the burnout syndrome of nurses and technicians at the primary and secondary level of health care in Karlovac. Subjects and Methods: The study was conducted at the Health Center Karlovac and General Hospital Karlovac. Nurses and technicians were included in the research. An anonymous questionnaire was completed by 65 respondents, of whom 30 were employees of the Health Center Karlovac and 35 were employed at the General Hospital Karlovac. The survey used a Questionnaire to determine burnout syndrome at work. Results: The results show that there is no statistically significant difference in the incidence of burnout syndrome concerning primary and secondary health care levels, considering age and gender, education level, and managerial workplace. Furthermore, the results show that respondents who have more years of work experience show a lower prevalence of burnout syndrome, whereas older respondents are more cranky, quick-tempered, and expect more from the people around them. Respondents with higher education feel that they are doing more, but less effective. The results indicate that 84.6 % of the respondents in this study are affected by burnout syndrome. Conclusion: Employees with more years of service experience have a lower level of burnout syndrome verified, and that may also be associated with a higher degree of satisfaction (greater degree of readiness for advancement and continuing education), which is the basis for determining the quality of the work environment.
rrep
2
2 (1-10)