beta
Podaci zapisa nisu dostupni
 
3 (1-10)
NaslovInfografika kao oblik komunikacije na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu / Lovela Machala Poplašen, Željka Draušnik, Dorja Vočanec, Hana Brborović.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisInfographics are a communication tool used in the digital environment that can present information, data or knowledge in an easy and understandable way to a wider audience. This article presents infographics as a form of communication and describes and outlines its possibilities in the field of public health and health care, with special emphasis on health and safety at work.Visualization of key statistical data, standardized elements, systems and practices in the style of infographics enables health and safety specialists to easily educate their employees about the consequences of poor health, the risks involved in work processes and the non-implementation of work safety processes and safety measures. The paper analyzes available infographics of leading institutions in the field of health and work safety in Croatia and in the world. Infographics are a recognizable form of communication worldwide. However, there is only a small number of infographics in the field of health and work safety in Croatia. It is important to raise awareness of the importance of infographics among Croatian experts working in the field of health and work safety because of the possibilities that infographics offer as a form of communication. Infographics should not be neglected because they can be used to present important information and directions in an easily understandable and universal way to various audiences.Infografika je komunikacijski alat u digitalnom okruženju koji, širokoj zajednici, na lako razumljiv način vizualno predstavlja informaciju, podatke ili znanja. Ovaj rad prikazuje infografiku kao oblik komunikacije te opisuje i ističe njezine mogućnosti na polju javnog zdravstva i zdravstvene zaštite s posebnim osvrtom na područje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Vizualizacija ključnih statističkih podataka, standardiziranih elemenata, sustava i praksi u stilu infografike omogućuje stručnjacima na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu lakšu edukaciju svojih djelatnika o posljedicama loše zaštite zdravlja, prisutnim rizicima u radnim procesima te neprovođenju procesa zaštite na radu i mjera sigurnosti. U radu se analiziraju dostupne infografike vodećih institucija na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Hrvatskoj i svijetu. U svijetu, infografika je prepoznati oblik komunikacije, dok u Hrvatskoj postoji neznatan broj infografika na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zbog mogućnosti koje infografika kao oblik komunikacije nudi, potrebno je osvijestiti hrvatske stručnjake na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu da je ne zanemaruju, jer pomoću nje moguće je prikazati važne informacije, upute na lako razumljiv način različitoj publici, te prenijeti poruku koja je okarakterizirana univerzalnošću.
rrep
1
NaslovUsporedba citatnih izvora na uzorku znanstvenika javnozdravstvene institucije u Hrvatskoj : Web of Science core collection, Scopus i Google Scholar = The comparison of citation sources on a sample of scientists from a Croatian public health institution : Web of Science core collection, Scopus and Google Scholar / Martina Čuljak, Lovela Machala Poplašen.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU ovom radu uspoređuje se i analizira broj radova, citiranost i h-indeks kroz tri relevantna citatna izvora podataka na uzorku koji čini znanstveno-nastavno osoblje i asistenti Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ (ŠNZ) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od siječnja 2006. do prosinca 2016. godine. Metodologija. Uzorak čini 70 znanstvenika i asistenata koji su u navedenom razdoblju kao adresu ustanove u kojoj rade navodili ŠNZ. Analizira se njihova produktivnost kroz tri baze podataka, odnosno tri najvažnija citatna izvora, Web of Science Core Collection (WoSCC), Scopus i Google Scholar (GS), pri čemu je naglasak stavljen na sljedeće bibliometrijske pokazatelje: broj radova, citiranost i h-indeks. Izdvojeno je 20 najcitiranijih radova u sve tri citatne baze i promatraju se predmetna područja unutar svake baze u kojima su časopisi najcitiranijih radova indeksirani. Rezultati. GS očekivano indeksira najveći broj radova, ali maksimalne i minimalne vrijednosti citiranosti i h-indeksa GS-a daju približne rezultate onima u WoSCC-u i Scopusu. Medijan rezultata ukazuje na to da većina autora iz uzorka ima veću citiranost i h-indeks u GS-u. GS identificira najcitiranije radove jednako kao WoSCC i Scopus. Najcitiraniji radovi nisu iz područja javnog zdravstva jer je to područje slabijeg odjeka u biomedicini. Originalnost/vrijednost. Rad pridonosi boljem razumijevanju razlika među citatnim izvorima WoSCC, Scopus i GS kada je riječ o bibliometrijskim indikatorima kojima se evaluira znanstvena produktivnost. Rad također prikazuje znanstvenu produktivnost jedne od vodećih znanstvenih institucija u Hrvatskoj vidljivu u relevantnim bibliografskim i citatnim bazama podataka.Purpose In this paper we compare and analyse the number of papers, the citation, and the h-index in three relevant citation databases on a sample of scientific teaching personnel and teaching assistants from the Andrija Štampar School of Public Health, University of Zagreb (ŠNZ), from January 2006 to December 2016. Methodology The sample consists of 70 scientists and teaching assistants who put the ŠNZ as their affiliation in their papers. Their productivity is analysed through three most important citation databases: Web of Science Core Collection (WoSCC), Scopus, and Google Scholar (GS). Special emphasis was put on the following bibliometric indicators: number of papers, citedness, and the h-index. The 20 most cited papers have been singled out from the GS database and compared with the most cited papers in WoSCC and Scopus. Categories in which the journals of the most cited papers are indexed have been observed. Findings As expected, the GS indexes the largest number of papers, but the maximum and the minimum citedness values, as well as the h-index, from GS roughly correspond to those from WoSCC and Scopus. The average values indicate that most authors from the sample have higher citedness and h-index in GS. GS identifies the most cited papers in the same manner as WoSCC and Scopus. The most cited papers are not from the public health category since this field has a lower impact in biomedicine. Originality/value This paper contributes to better understanding the differences between the WoSCC, Scopus, and GS databases when it comes to bibliometric indicators used to evaluate scientific productivity. The paper also showcases the scientific productivity of one of the leading scientific institutions in Croatia as seen in relevant bibliographic and citation databases.
rrep
2
NaslovVrednovanje zbirke visokoškolske knjižnice pomoću citatne analize = Knjižnica "Andrija Štampar", Medicinski fakultet u Zagrebu = Evaluation of an academic library collection using a citation analysis : the Andrija Štampar library School of medicine in Zagreb / Lovela Machala Poplašen, Kristina Romić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je ovog rada opisati i kritički analizirati primjenu citatne analize u vrednovanju knjižničnih zbirki Knjižnice „Andrija Štampar“, visokoškolske knjižnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Metodologija. Citatnom analizom analizirano je ukupno 235 diplomskih radova diplomskog studija Sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 2014. do 2017. godine. Izabrani uzorak diplomskih radova pokriva različite medicinske specijalizacije koje obuhvaćaju ključne discipline medicinskih znanosti. Rezultati. Analiza je dokazala da knjižnična zbirka djelomično zadovoljava potrebe te specifične skupine korisnika. Istraživanje je otkrilo da su časopisi najpoželjniji izvor informacija koje studenti rabe u sestrinskom području, čineći 56% ukupnog broja citata. Studenti diplomskog studija Sestrinstva rabe časopise koji su im poznati i lako dostupni. Praktična primjena. Ovaj rad ukazuje da je citatna analiza prikladna metoda za prikupljanje pokazatelja o stvarnoj uporabi knjižničnih i informacijskih izvora. Originalnost/vrijednost. Ovaj rad želi doprinijeti razumijevanju kvalitete knjižničnih zbirki u visokoškolskoj knjižnici.Purpose. The aim of this paper is to describe and critically analyse the application of citation analysis in the evaluation of the “Andrija Štampar” Library collection, an academic library of the Zagreb University School of Medicine, the School of Public Health in Croatia. Methodology/Approach. A total of 235 master’s theses from the Graduate Program of Studies in Nursing at the University of Zagreb School of Medicine in the period from 2014 to 2017 were examined using citation analysis. The selected sample of master’s theses has a broad range of specialisations which encompass key disciplines in medical sciences. Results. The results show that the library collection meets the needs of this specific group of users. The study revealed that the journals were the most preferred source of information used by the students in the field of nursing, accounting for 55.7% of total citations. The nursing students used the journals familiar to them that are easily accessible and available in open access. Practical implications. This paper indicates that citation analysis is a valid method for collecting indicators on the actual use of library information sources. Originality The paper aims to contribute to the understanding of the quality of library collections in the academic library.
rrep
3
3 (1-10)