beta
Podaci zapisa nisu dostupni
 
2 (1-10)
NaslovDesign thinking kao poslovni koncept i alat u upravljanju knjižnicama = Design thinking as a business concept and a library management tool / Dijana Sabolović-Krajina.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj/svrha. Cilj je rada skrenuti pozornost hrvatske knjižničarske zajednice na design thinking kao koncept, skup metoda i alata za rješavanje poslovnih problema i uvođenje inovacija u poslovanje. Svrha je rada zainteresirati hrvatske knjižničare za usvajanje vještina i kompetencija za primjenu koncepta design thinking kako bi unaprijedili rad knjižnica i ojačali svoju poziciju u društvu. Design thinking ima temelj u metodologiji preuzetoj iz dizajna kao teorijske i praktične discipline. Ključna su mu načela usmjerenost na korisnike i strategija suradničkog rješavanja problema. Iako se počeo razvijati šezdesetih godina prošlog stoljeća integrirajući mnoge alate i tehnike iz područja kreativnosti, društvenih znanosti i računalnih znanosti, tek u proteklih nekoliko desetljeća postao je širom prihvaćen prije svega u profitnom sektoru, da bi u knjižničarski diskurs ušao prije desetak godina. Premda ne postoji konsenzus u prihvaćenosti design thinkingmetode u teoriji i praksi, u svijetu raste broj profitnih i neprofitnih organizacija, uključujući i knjižnice svih vrsta i veličina, koje u svom poslovanju primjenjuju metodologiju i alate koncepta design thinking. Pristup/metodologija. Koristit će se desk research metoda.Na temelju odabira relevantne literature dat će se uvid u osnovne značajke design thinking koncepta i metoda. Iznijet će se primjeri njegove primjene u profitnom sektoru, a potom u knjižnicama kao primjeru neprofitnog sektora. Rezultati. Uvidi do kojih se došlo u radu poboljšat će obaviještenost hrvatske knjižničarske zajednice o design thinking konceptu kao jednom od popularnih trendova u inovativnom i kreativnom pristupu rješavanju poslovnih problema u suvremenom upravljanju knjižnicama.Aim/purpose. The aim of the paper is to draw the attention of the Croatian library community to design thinking as a concept, a set of methods and tools for solving problems and introducing innovations into business. The purpose is to inspire Croatian librarians to acquire design thinking skills and competencies in order to enhance their work. It is based on the methodology taken from design as a theoretical and practical discipline. Its key principles are user focus and a collaborative problem-solving strategy. Although design thinking has been developed since 1960s, integrating many tools and techniques in the fields of creativity, social sciences and computer sciences, it has become widely accepted in recent decades, primarily in the profit sector. It entered the library discourse only ten years ago. Despite the fact that there is no consensus on its acceptance in theory and practice, there is a growing number of profit and non-profit organizations, including libraries of all types and sizes that apply methodology and design thinking tools in their businesses. Approach/methodology. The desk research method will be used. A selection of relevant literature will provide an insight into the basic features of the design thinking concept and methods. The examples of its application in the profit sector and then in libraries, as an example of the non-profit sector, will be presented. The results. The insights presented in the paper will improve the awareness of the Croatian library community about design thinking as one of the popular trends in innovative and creative approaches to solving business problems in contemporary library management. Practical implications. The insights into the theoretical principles of design thinking and steps in its application, as well as several examples of good practice, could encourage Croatian librarians to introduce these new methods and tools into their libraries and library management.
rrep
1
NaslovUčenje od Gradske knjižnice Reykjavik i islandskog modela knjižničnih usluga metodom job shadowing = Using job shadowing method in learning from the Reykjavik City Library and the Icelandic model of library services / Dijana Sabolović-Krajina.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj/svrha. Cilj rada je dati uvid u islandski model knjižničnih usluga s naglaskom na djelovanje Gradske knjižnice Reykjavik, najveće narodne knjižnice na Islandu. Pristup/metodologija. Koristi se metoda studije slučaja, koja je potkrijepljena rezultatima metode job shadowing ili neposrednog promatranja rada Gradske knjižnice Reykjavik tijekom stručnog usavršavanja autorice u programu neformalnog učenja stručnjaka Erasmus+, kao i metode analize dostupne relevantne literature (desk research). Rad daje uvid u kulturno-povijesni kontekst djelovanja islandskih knjižnica (pripadnost nordijskom kulturnom krugu, specifična tradicija čitanja, pismenosti i nakladništva, nacionalni knjižnični sustav i suvremeni konzorcij islandskih knjižnica), a potom pregled djelovanja Gradske knjižnice Reykjavik (organizacijska struktura, organizacijska kultura, knjižnični prostori, inovativni programi i projekti očuvanja kulturne baštine, poticanja čitanja u digitalnom okruženju, podupiranja interkulturnosti, poticanje kreativnog stvaralaštva - knjižnica kao maker space). U zaključku se daju preporuke za unapređenje rada hrvatskog knjižničnog sustava i knjižnica na temelju uvida u islandsku knjižničnu praksu. Rezultati. Rad će poboljšati obaviještenost hrvatske knjižničarske zajednice o metodi job shadowing kao obliku neformalnog učenja i stručnog usavršavanja knjižničara, a ponajprije o organizaciji i funkcioniranju islandskog knjižničnog sustava te radu islandskih knjižnica koje pripadaju nordijskom kulturnom krugu s tradicijom visoko razvijenih javnih usluga. Ukazat će na napore islandskih knjižnica u suočavanju s ključnim društvenim izazovima, poput uključivanja imigranata u društvo i s padom čitateljskih kompetencija mladih u konkurenciji s drugim medijima.Aim/purpose. The aim of the paper is to give an insight into the Icelandic model of library services with an emphasis on the work of the Reykjavik City Library, the largest public library in Iceland. Approach/methodology. The case study method is used, supported by the results of using the job shadowing method or direct observation of the work of the Reykjavik City Library during the author’s professional training in the Erasmus + non-formal learning program. The method of analysis of the available relevant literature (desk research) is also used. The paper provides an insight into the cultural and historical context of Icelandic libraries (belonging to the Nordic cultural circle, with the specific tradition of reading, literacy and publishing, national library system and modern consortium of Icelandic libraries). An overview into the activities of the Reykjavik City Library is presented (organizational structure, organizational culture, library spaces, innovative programs and projects for preserving cultural heritage and encouraging reading in the digital environment, supporting interculturalism, encouraging creativity - library as a makerspace). In conclusion, some recommendations are given for improving the work of the Croatian library system based on the insights into the Icelandic library practice. The results. The paper will improve the awareness of the Croatian library community about the job shadowing method as a form of informal learning and professional development of librarians, as well as the organization and functioning of the Icelandic library system and the work of Icelandic libraries belonging to the Nordic cultural circle with a tradition of highly developed public services. It will highlight Icelandic libraries’ efforts to address key societal challenges, such as the inclusion of immigrants in society and the decline in young people’s reading competencies in competition with other media.
rrep
2
2 (1-10)