beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
3 (1-10)
NaslovAnaliza korištenja i prihvaćanja Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te visokoškolskih i znanstvenih knjižnica Republike Hrvatske / Dijana Machala.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaStručni skup Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena, Zagreb, 28.-29.11.2017.
OpisCilj. Cilj je rada utvrditi postoji li mjera uspješnosti integriranog knjižničnog sustava Aleph1, odnosno istražiti u kojoj mjeri integrirane knjižnice iz sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske prihvaćaju i koriste zajednički knjižnični program Aleph te koji čimbenici utječu na njihovu namjeru da se i u budućnosti nastave koristiti tim informacijskim sustavom. Provedba istraživanja procjene uspješnosti integriranog knjižničnog sustava Aleph nije predmetom ovog rada. Pristup/metodologija/dizajn. Metodom deskriptivne statistike analizirani su kvantitativni podaci dobiveni SQL-upitima na baze integriranog knjižničnog sustava Aleph, odnosno izravnim uvidom u podatke iz programskih tablica. Na taj način prikupljeni su kvantitativni pokazatelji o veličini, značajkama i aktivnostima sustava koji se bilježe u programske i izvještajne tablice sustava. Primjenom teorijskog modela prihvaćanja tehnologije ispitalo se postoje li i, ako postoje, koji su to čimbenici koji utječu na namjeru voditelja knjižnica da prihvate i koriste implementirani integrirani knjižnični sustav Aleph i može li se utvrditi mjeru, tj. dimenzije uspješnosti samog informacijskog sustava. U tu svrhu testirana je primjena metodologije prilagođenog UTAUT-modela, pri čemu su korišteni podaci prikupljeni online anketom kojom su ispitani stavovi voditelja knjižnica o stupnju njihova zadovoljstva programskim modulima knjižničnog programa Aleph te uslugama koje podržavaju rad integriranog knjižničnog sustava Aleph. Rezultati. Rezultati istraživanja pokazuju da postoji korelacija između percepci je knjižničara o očekivanoj učinkovitosti knjižničnog programa Aleph i same namjere knjižničara da prihvate i nastave koristiti integrirani knjižnični sustav Aleph.Purpose. The aim of the paper is to analyze the measure of success of the integrated library system Aleph, i.e. to assess the acceptance and use of the integrated library system Aleph by integrated academic and research libraries in Croatia, and to analyze the motivational factors that influence the intention to use that information system in the future. Assessment of information system success is not the topic of our research. Approach/methodology/design. The method of descriptive statistics has been used to analyze quantitative data obtained by SQL queries to the library system database or by direct access into the program and system files and tables. The method enabled the collection of quantitative indicators of the size, characteristics and activities of the system that are recorded in the system files. The paper seeks to assess the acceptance and use of the integrated library system Aleph by academic and research libraries in Croatia and to analyze the measure of success of that integrated information system. For this purpose, a modified UTAUT model has been tested to analyze data gathered by an online opinion survey of academic library directors who were asked to estimate their level of satisfaction with the Aleph integrated library system modules and services. Findings. Research results show a correlation between the perception of expected efficiency of the library information system Aleph and the intention of libraries to accept and to continue to use a library integrated system in the future. Research results lead to the conclusion that the measure of success of the integrated library system is visible in the increased efficiency and productivity of library services that resulted from direct use of the implemented integrated library system Aleph. Practical implications. Research results can be useful to library development policy makers in the field of library automation and co-operation.
rrep
1
NaslovCjeloživotno učenje knjižničara : ishodi učenja i fleksibilnost / urednice Aleksandra Horvat, Dijana Machala ; autori Tihomil Maštrović ...[et al.].
ImpresumZagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2009.
Vrsta publikacijeknjiga
rrep
2
NaslovHrvatski skupni katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja problemska pitanja interoperabilnosti / Dijana Machala.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaStručni skup Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena, Zagreb, 28.-29.11.2017.
OpisCilj. Rad ima za cilj prikazati model skupnog kataloga hrvatskih visokoškolskih knjižnica u kontekstu pitanja tehničke, semantičke te organizacijske interoperabilnosti.1 Pristup. U radu se problematizira svojevrsna kriza tradicionalnih knjižničnih kataloga u segmentu tehničkih, ali i normativnih pretpostavki te se izlažu perspektive razvoja skupnih kataloga u kontekstu procesa digitalne transformacije suvremenih knjižnica. Metodologija. Na prikazu modela skupnog kataloga analiziraju se pitanja interoperabilnosti procesa pronalaženja informacija iz distribuiranih baza knjižničnih kataloga te dijeljenih informacijskih izvora. Rezultati. Rad zastupa tezu o nužnosti holističkog pristupa, tj. primjeni svojevrsnog okvira za interoperabilnost, ključnog za funkcionalnu uspostavu složenog informacijskog sustava, a koji bi obuhvatio tehničku, semantičku i procesnu, tj. organizacijsku interoperabilnost. Vrijednost. Rad može biti od vrijednosti svima koji se teorijski ili praktično bave pitanjima pronalaženja informacijskih izvora, ali i knjižničnom suradnjom.Purpose: The aim of the paper is to present a model of the union catalogue of the Croatian academic and research libraries in the context of technical, semantic, and organizational interoperability. Approach: The paper problematizes a specific crisis of the traditional library catalogues in the segment of technical and authority data preconditions and gives some new perspectives on the development of union catalogues in the context of digital transfor - mation of modern libraries and interoperability issues in a complex system for distributed information resources sharing. Methodology: A case study method was used to describe problem-solving approaches to the questions of interoperability of the information retrieval and resources sharing in the national union catalogue of the National and University Library in Zagreb and Croatian academic and research libraries. Findings: The paper summarizes and advocates the necessity of introducing a com - prehensive approach to interoperability issues, essential for functioning of a complex information system, which would comprise technical, semantic, and process, that is organizational interoperability. Value: The paper can be quite valuable to anyone who deals with information re - trieval and resources sharing on theoretical or practical levels, as well as library cooperation.
rrep
3
3 (1-10)