beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
3 (1-10)
NaslovDeath and the city : political corpses and the specters of Antigone / Hrvoje Cvijanović.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe author argues that the politicization of life discussed by many modern and contemporary political thinkers cannot be treated differently, and hence without the similar curiosity and importance, from the politicization of death. The dead body represents a powerful symbol and as such it is often politicized. The paper deals with the problem of postmortem violence and juridico-political mechanisms aimed at excluding from the political body those not being alive but whose dead presence threats the living. For that purposes the author reconstructs Sophocles’ Antigone as a paradigmatic text whose reinterpretation and contextualization serve for rethinking the Greek conceptualization of the dead, and the ways in which the state penetrates into the realm of private attachments and funeral rites, especially when dealing with dead traitors/terrorists. Assuming an equal ontological status of every dead body, the author, on the one hand, defends mortalist humanism as an equal ability to grieve someone’s personal loss against the state-sanctioned politics of mourning, and on the other hand, argues that subjecting the dead to bare death, i.e. by turning them to political corpses as legally constituted dead human entities disposed to postmortem political exclusion, degradation, violence, or to other dehumanizing or depersonalizing practices, accounts for the illegitimate expansion of political power, and thus for the rule of terror, as well as for the ultimate human evil.Autor tvrdi da se politizacija života, o kojoj govore mnogi moderni i suvremeni politički mislioci, ne može tretirati drugačije, a samim tim i bez sličnog zanimanja i važnosti, od politizacije smrti. Mrtvo tijelo predstavlja snažan simbol i kao takvo je često ispolitizirano. U radu se govori o problemu posmrtnog nasilja i pravno-političkim mehanizmima koji imaju za cilj isključiti iz političkog tijela one koji nisu živi, ali čija mrtva prisutnost prijeti živima. U tu svrhu autor rekonstruira Sofoklovu Antigonu kao paradigmatski tekst čija reinterpretacija i kontekstualizacija služi za ponovno promišljanje o grčkoj konceptualizaciji mrtvih, kao i o načinima na koje država prodire u domenu privatnih veza i pogrebnih obreda, posebice kad se bavi mrtvim izdajnicima/teroristima. Pretpostavljajući jednak ontološki status svakog mrtvog tijela, autor, s jedne strane, brani mortalistički humanizam kao jednaku mogućnost žalovanja nečijeg osobnog gubitka nasuprot državno određenim politikama žalovanja, a s druge, strane tvrdi da podvrgavanje mrtvih goloj smrti, tj. njihovim pretvaranjem u političke leševe kao pravno konstituirane mrtve ljudske entitete podložne posmrtnom političkom izopćenju, degradaciji, nasilju ili drugim dehumanizacijskim i depersonalizacijskim praksama, čini nelegitimno širenje političke moći, a samim time i vladavinu terora, kao i krajnje ljudsko zlo.
rrep
1
NaslovJustice and the politics of capabilities : Sen, Nussbaum and Navarro / Hrvoje Cvijanović.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisLinking the idea of justice with human dignity through the 'politics of capabilities' is a recent theoretical project advanced by Amartya Sen and Martha Nussbaum and inspired by the shortcomings of Rawls's understanding of justice. Rawls's view on the redistribution of resources or primary goods has nothing to say about someone's capabilities to use these goods, so the idea of capabilities becomes central since it is focused on the way of life a person has a reason to value. The article discusses Sen and Nussbaum's development of the capabilities approach and their criticism of Rawls's fundamental premises about justice. Although the capabilities approach attempts to rectify injustices that Rawls failed to address properly, there are limitations of that approach as well. At the end, it is shown that capabilities are valued in relation to their contribution to the system of production – having more capabilities enhances someone's socio-economic position within the given structure – but this does not question the existing power relations and the very structure that perpetuate inequalities. Hence, the author agrees with the line of criticism that invokes the issue of power relations provided by Vicente Navarro, yet extending this criticism to Rawls's theory of justice for not fundamentally questioning the power relations inherent in the institutions reproducing social injustices.Povezivanje ideje pravednosti s ljudskim dostojanstvom kroz "politike sposobnosti" recentan je teorijski projekt koji uvode Amartya Sen i Martha Nussbaum, inspirirani nedostacima Rawlsova razumijevanja pravednosti. Naglašava se da Rawlsovo stajalište o preraspodjeli resursa ili primarnih dobara ne uzima u obzir sposobnosti pojedinaca da koriste ta dobra pa upravo stoga pojam sposobnosti postaje ključnom idejom koja predstavlja način života koji netko ima razloga cijeniti. Autor razmatra razvoj pristupa sposobnostima i kritiku Rawlsovih temeljnih pretpostavki o pravednosti u radovima Sena i Nussbaum. Iako pristup sposobnostima pokušava ispraviti nepravde vezane za ljudsko dostojanstvo koje Rawls nije uspio riješiti, postoje ozbiljna ograničenja tog pristupa. Naposljetku je pokazano da se sposobnosti vrednuju prema njihovu doprinosu sustavu proizvodnje – ako netko ima više sposobnosti, to povećava njegov društveno-ekonomski položaj unutar zadane strukture – ali ne propituju se postojeći odnosi moći i struktura koja održava nejednakosti. Stoga je autor suglasan s kritikom pristupa sposobnostima Vincenta Navarra, ali i proširenju kritike na Rawlsovu teoriju pravednosti, zato što ne dovodi u pitanje temeljne odnose moći koji su inherentni institucijama i njihovoj reprodukciji društvenih nepravdi.
rrep
2
NaslovProducing European modernity : mythmaking and (racial) bourgeois-capitalist worldmaking in modern philosophical and literary writings / Hrvoje Cvijanović.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis paper examines the ways in which modern philosophical and literary accounts have shaped and produced European modernity. The author looks at the myth as such, but especially in the quest, justifications, and narratives provided by Rousseau, Locke, and Daniel Defoe, among all. They are seen as grounding examples of modern mythmaking in which the concept of savagery has been uplifted and opposed to cultivating and civilizational practices, and used as a conceptual axis for articulating ideas of progress, self-preservation, and the state of nature. It is shown that modern bourgeois power of mythmaking through writing cannot be detached from racial bourgeois-capitalist worldmaking, or from the production and reproduction of racial capitalism – a structural and historical nexus of capitalism and racial oppression. The article concludes that by perpetuating myths of rational individuals rationally organizing the world, cultivating the wilderness, and enjoying freedom of production and consumption, European bourgeoisie conceptualized and constructed a fictional framework of modern man set within the mechanism of the modern state and capitalist production, that legitimized the predatory socio-economic practices based on harvesting social and natural resources, the same practices held by global capitalism as well.
rrep
3
3 (1-10)