beta
Probrano po
Povezani zapisi:

 Nema metapodataka
  
Koncept Jezik
rrep
 
3.299 (1.921-1.930)
NaslovO pristojnom vladanju u svim životnim prilikama : rukovođ za općenje u obitelji, u društvu i javnom životu / sastavila Marija Jambrišak.
ImpresumZagreb : Knjižara L. Hartmana (Stj. Kugli), 1907 (Zagreb : Knjižara L. Hartmana (Stj. Kugli))
Materijalni opis232 str. : ilustr. ; 21 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
1.921
NaslovO pristojnom vladanju u svim životnim prilikama : rukovođ za općenje u obitelji, u društvu i u javnom životu / napisala Marija Jambriša[k].
ImpresumZagreb : St. Kugli, Knjižara Kraljevskog sveučilišta i Jugoslavenske akademije, 1921 (Zagreb : St. Kugli, Knjižara Kraljevskog sveučilišta i Jugoslavenske akademije)
Materijalni opis96 str. ; 21 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
1.922
NaslovO produktih suhe destilacije škroba sa vapnom / napisao Vatroslav Horvat.
ImpresumU Zagrebu : Dionička tiskara, 1885.
Materijalni opis24 str. : ilustr. ; 23 cm.
Vrsta publikacijedisertacijaknjiga
rrep
1.923
NaslovOproštaj : dvopiev za tenor i sopran uz glasovir / uglasbio ... Vatroslav Lisinski.
Materijalni opis1 partitura ([11] str.) ; 32 cm.
Vremenski obuhvat19. stoljeće
rrep
1.924
NaslovOproštaj / [izvodi] P. Pierotić, bariton uz pratnju orkestra.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
rrep
1.925
NaslovO prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova / Anica Nazor
ImpresumZadar : Matica hrvatska, Ogranak, 2014.
Materijalni opisStr. 19-28
Mjesto izdavanjaZadar
Način izrade datotekedigitalizirana građa
NapomenaU: Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju. : Zbornik radova sa znanstvenog skupa Glagoljica na biogradskom području održanog 17. studenog 2012. u Biogradu / [glavni urednik Vjekoslav Ćosić ; prijevod sažetaka na engleski jezik Božena Bašić]
rrep
1.926
NaslovOptimizacija gnojidbe usjeva dušikom u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji / Irena Jug, Boris Đurđević, Vesna Vukadinović, Danijel Jug, Bojana Brozović.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisOdrživa poljoprivreda temelji se na načelima prilagodbe agroekosustava stanišnim čimbenicima nekog područja i optimalnom korištenju biološko-fizikalno-kemijskih resursa. Mjerama dobre poljoprivredne prakse provode se optimalni agrotehnički zahvati koji osiguravaju stabilne prinose bez štetnog djelovanja na okoliš. Cilj ovog rada bio je utvrditi optimalnu, profitabilnu i ekološki prihvatljivu gnojidbu dušikom za tri najzastupljenija usjeva istočne Hrvatske: kukuruz, pšenicu i soju uz praćenje razine podzemne vode i koncentracije NO3- i NH4+. Koncentracija nitratnog dušika u podzemnoj vodi na lokalitetima Šljivoševci i Ćelije kretala se od 16 mg NO3- dm-3 do 34 mg NO3- dm-3, a NH4+ od 3,2 do 9,3 mg NH4+ dm-3. Najveći prinos, najgušći sklop i najveća masa žetvenih ostataka pšenice ostvareni su na tretmanu sa 170 kg N ha-1, dok su najmanji prinos, najrjeđi sklop i najmanja masa žetvenih ostataka zabilježeni na kontroli i na tretmanu gnojidbe stajskim gnojem. Najveći prinosi i najveća masa žetvenih ostataka soje ostvareni su na lokalitetu Šljivoševci pri gnojidbi od 50 kg N ha-1, dok su najmanji prinosi izmjereni na kontroli. Najveći prinosi kukuruza izmjereni su u Šljivoševcima na tretmanu s 170 kg N ha-1, a najmanji na kontroli. Masa žetvenih ostataka nije bila pod utjecajem gnojidbe, a najveći sklop je izmjeren na tretmanu sa 150 kg N ha-1 na lokalitetu Šljivoševci. Dobiveni rezultati ukazuju na važnost dobrog poznavanja dinamike i raspoloživosti hraniva, posebice dušika i primjenjivanja gnojiva u skladu s biološkim, ekonomskim i ekološkim uvjetima. Visinu prinosa potrebno je promatrati kroz profitabilnost proizvodnje istovremeno vodeći računa o očuvanju plodnosti tla, sprječavanju njegove degradacije i zaštiti okoliša.
rrep
1.927
NaslovOptimizam, pesimizam i tjelesno zdravlje / Igor Kardum, Jasna Hudek-Knežević, Nada Krapić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU ovom su preglednom radu prikazani efekti optimizma i pesimizma na tjelesno zdravlje, kao i potencijalni mehanizmi kojim se ti efekti ostvaruju. U prvom je dijelu rada opisana konceptualna osnova optimizma i pesimizma, načini njihova mjerenja i osnovni problemi koji se pri tome javljaju. Nakon toga su navedeni najvažniji nalazi koji govore o efektima optimizma i pesimizma na mortalitet i druge specifične pokazatelje tjelesnog zdravlja. Detaljnije su prikazani odnosi optimizma i pesimizma s pokazateljima tjelesnoga zdravlja kod osoba zaraženih HIV-om i oboljelih od AIDS-a. Opisano je nekoliko potencijalnih mehanizama kojima optimizam i pesimizam mogu djelovati na tjelesno zdravlje: kardiovaskularna reaktivnost, imunološke promjene, zdravstvena ponašanja, doživljaj stresa i suočavanje sa stresom. Na kraju su navedeni neki važni teorijski i metodološki problemi koje nalazimo u istraživanjima odnosa optimizma i pesimizma i tjelesnog zdravlja.The effects of optimism and pessimism on physical health as well as potential mechanisms through which they exert their effects are reviewed in this article. The first part includes conceptual bases of optimism and pessimism, their measurement and measurement problems. Further, the most important empirical results about the effects of optimism and pessimism on mortality and other specific indices of physical health are shown. The relationships of optimism and pessimism with physical health indices in patients with HIV/AIDS are reviewed in more detail. Several potential mechanisms through which optimism and pessimism may affect physical health are described: cardiovascular reactivity, immune changes, health behaviors, stressful experience and coping with stress. Finally, some important theoretical and methodological problems of research on the relationship between optimism, pessimism and physical health are presented.En este artículo de revisión se han mostrado los efectos de optimismo y pesimismo sobre la salud física, tanto como posibles mecanismos a través de los cuales se realizan estos efectos. En la primera parte del trabajo se describe la base conceptual del optimismo y pesimismo, modos de su medición y problemas básicos que aparecen. Después se citan los hallazgos más importantes que tratan el efecto de optimismo y pesimismo sobre la mortalidad y otros indicadores específicos de salud física. Se han mostrado con más detalles las relaciones que el optimismo y pesimismo tienen con indicadores de salud física en las personas infectadas con el VIH y las que padecen de sida. Se ha descrito varios mecanismos a través de los cuales el optimismo y el pesimismo podrían ejercer un efecto sobre la salud física: reactividad cardiovascular, cambios inmunológicos, conductas de salud, sensación de estrés y afrontamiento al estrés. Al final se exponen algunos problemas teoréticos y metodológicos importantes que encontramos en las investigaciones de la relación entre el optimismo y pesimismo por una parte, y la salud física por otra.
rrep
1.928
NaslovOptimiziranje portfelja s različitim brojem imovine i različitim preferencijama rizika / Zoran Maričić, Luka Maričić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU ovome radu korištena je suvremena teorija portfelja Harryja Markowitza za stvaranje efikasnih portfelja unaprijed odabranih dionica. Izabrali smo četiri dionice sa Zagrebačke burze iz turističkog sektora. U prvom koraku iz povijesnih podataka kroz pet godina a preko dnevnih prinosa izračunavaju se očekivani povrat, varijanca i standardna devijacija za svaku pojedinu dionicu. Nakon toga izračunava se granica efikasnosti (Efficient frontier), kao portfelj od ove četiri dionice koji daje najbolji odnos prinosa i rizika. Svrha je pokazati kako najbolje kombinirati ulaganja u ove četiri dionice da bi dobili najbolji odnos prinosa i rizika. Rezultati rada jasno pokazuju da ima smisla ulagati u učinkoviti portfelj. Razlog tomu je da ovakva diversifikacija, u usporedbi s ulaganjem u pojedinačnu dionicu, ili povećava prinos uz dani rizik ili smanjuje volatilnost uz dani prinos. Osim toga, treba naglasiti da je ulaganje u jedan učinkoviti portfelj s vise dionica poželjnije od ulaganja u jedan učinkovit portfelj s manje dionica.In this paper, Modern portfolio theory of Harry Markowitz was used to build-up efficient portfolios of forehand chosen stocks. Four tourism sector stocks were chosen from Zagreb Stock Exchange. In the first step, on the basis of historic daily returns in five years period, expected return, variance and standard deviation for each chosen stock were calculated. Afterward, Efficient frontier of four stocks with best return and risk profile was calculated. The task is to show the optimal combination of four stocks investment that produce the best risk return profile. The results of the paper clearly show that it makes sense to invest in an efficient portfolio. The reason for this is that such diversification, as compared to single stock investment, either increases return with a given risk or decreases volatility with a given return. Besides, it should be emphasized that investment in an efficient portfolio with more stocks is preferable to investment in an efficient portfolio with fewer stocks.
rrep
1.929
NaslovOra triste : op. 37 / [Blagoje Bersa].
Materijalni opis[4] str. ; 32 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
rrep
1.930
3.299 (1.921-1.930)