beta
Probrano po
Povezani zapisi:

 Nema metapodataka
  
Koncept Jezik
rrep
 
3.305 (2.991-3.000)
NaslovVjesnik Istarskog arhiva : 24(2017) / glavni i odgovorni urednik Ivan Jurković.
ImpresumPazin : Državni arhiv u Pazinu, 2017.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
2.991
NaslovVjesnik Istarskog arhiva : 25(2018) / glavni i odgovorni urednik Ivan Jurković.
ImpresumPazin : Državni arhiv u Pazinu, 2018.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
2.992
NaslovVjesnik Istarskog arhiva : 26(2019) / glavni i odgovorni urednik Ivan Jurković.
ImpresumPazin : Državni arhiv u Pazinu, 2019.
Vrsta publikacijeneomeđena građačasopis
rrep
2.993
NaslovVjesnik Istarskog arhiva / glavni i odgovorni urednik Ivan Jurković.
ImpresumPazin : Državni arhiv u Pazinu, 2012- .
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
2.994
NaslovVjesnikova novinska dokumentacija u Hrvatskom državnom arhivu kao izvor za istraživanje povijesti Istre / Vlatka Lemić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisHemeroteke koje brojne ustanove vode sa svrhom dokumentiranja svojih aktivnosti predstavljaju značajan dokumentacijski izvor za povijesni pregled djelovanja i rada pojedine institucije, a često i cijeloga područja neke djelatnosti, društvenih zbivanja i povijesnoga konteksta svojega nastanka. Vjesnikova novinska dokumentacija, kao jedinstvena zbirka novinskih isječaka iz tiskovina koje su izlazile na području Jugoslavije i Hrvatske u razdoblju od pedesetak godina, svjedoči i o povijesti novinarstva i o životu u Hrvatskoj i susjednim zemljama u drugoj polovici dvadesetoga stoljeća. Vjesnikova Hemeroteka, kao jedna od serija fonda Vjesnik, čuva se u Hrvatskom državnom arhivu od 2013. godine i sadrži oko 580 d/m gradiva – isječaka članaka iz novina, tjednika i časopisa objavljivanih u tiskovinama iz Jugoslavije i Hrvatske u razdoblju 1962. – 2006. Ova je zbirka od svoga nastanka značajan informacijski izvor novinarima, medijskoj industriji i brojnim stručnjacima i znanstvenicima te je stoga u proteklih petnaestak godina bilo više pokušaja digitalizacije ovoga gradiva, što se nastavilo i u Arhivu. U radu se na primjeru Istre opisuju mogućnosti istraživanja ove Hemeroteke i načini njezina korištenja, detaljnije u okviru tematske cjeline Unutarnja politika. Kako je znatan dio ove dokumentacije u svezi s lokalnim temama, osobama i značajnim događajima iz javnoga života, vidljiva je njena korisnost za raznovrsna tematska istraživanja kao nadopuna, poveznica i ilustracija drugim izvorima.Newspaper and periodicals libraries kept by numerous institutions for the purpose of documenting their activities represent a significant source of documentation for a historical overview of the activities and work of an institution, and often of the whole area of an activity, social events and the historical context of its creation. The Vjesnik Newspaper Documentation, as a unique collection of press clippings from daily publications and other periodicals published in Yugoslavia and Croatia for over fifty years, is a witness of the history of journalism and life in Croatia and neighbouring countries in the second half of the twentieth century.Vjesnik’s Hemeroteka – the Newspaper and Periodicals Library, as one of the series in the Vjesnik Fonds, has been kept by the Croatian State Archives since 2013 and contains about 580 linear meters of material – press clippings from daily and weekly publications and magazines published in Yugoslavia and Croatia in the period between 1962 and 2006. This collection has been an important source of information for journalists, the media industry and many experts and scholars ever since its emergence. For this reason, over the past fifteen years, there have been several attempts to digitize this material, which has continued in the Archives. On the example of Istria, the paper explores the possibilities of research of the Hemeroteka and the ways it can be used, more specifically within the topical unit of Domestic Affairs. As a significant part of this documentation is related to local topics, people and significant public life events, it appears useful for various thematic researches as a complement, link and illustration to other sources.Le emeroteche, che vengono tenute da numerose istituzioni con lo scopo di documentare le proprie attività, rappresentano una fonte di documentazione importante per l’analisi dal punto di vista storico delle attività e dell’esercizio di una determinata istituzione, e spesso dell’intero settore di un’attività, delle vicende sociali e del contesto storico in cui sono nate. Inoltre, la documentazione giornalistica del Vjesnik, come raccolta unica di articoli dei giornali pubblicati nel territorio della Jugoslavia e Croazia nel periodo di una cinquantina d’anni, testimonia la storia del giornalismo e la vita in Croazia e nei Paesi vicini nella seconda metà del Novecento. L’Emeroteca del Vjesnik, come una delle serie del fondo Vjesnik, è conservata nell’Archivio di Stato croato dal 2013 e contiene circa 580 metri lineari del materiale - inserti di articoli dei giornali, settimanali e riviste pubblicati sugli stampati della Jugoslavia e della Croazia nel periodo tra il 1962 e il 2006. Questa raccolta, dai suoi inizi, rappresenta una fonte informativa importante per i giornalisti, per l’industria mediatica e per innumerevoli professionisti e scienziati ed è per questo motivo che nell’ultima quindicina d’anni ci sono stati diversi tentativi mirati alla digitalizzazione di questo materiale, con cui hanno proseguito anche nell’Archivio. Nel testo vengono descritte, sull’esempio dell’Istria, le possibilità di esaminare tale Emeroteca e le modalità del suo utilizzo, nello specifico, nell’ambito dell’unità tematica Politica interna. Dato che una parte significativa di questa documentazione è relativa ai temi locali, alle persone e vicende importanti della vita pubblica, risulta evidente la sua utilità per le varie ricerche tematiche come supplemento, punto di riferimento e illustrazione alle altre fonti.
rrep
2.995
NaslovVladimir Nazor : (skica za studiju) / Antun Barac.
ImpresumZagreb : Nakladni zavod Jug, 1918.
Materijalni opis70 str. ; 19 cm.
Vrsta publikacijeknjigadisertacija
rrep
2.996
NaslovVlasnici i zgrade u kojima su djelovale senjske tiskare XIX. i XX. stoljeća / Ante Glavičić
Materijalni opisStr. 141-150
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaSenjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu 6, 1(1975)
rrep
2.997
NaslovVoće i povrće kao biokatalizatori za dobivanje kiralnih spojeva / Karla Hanousek Čiča, Jasna Mrvčić, Damir Stanzer, Tamara Jakovljević, Ivana Radojčić Redovniković.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisZbog bolje učinkovitosti i sigurnosti potreba za enantiomerno čistim kiralnim spojevima u stalnom je porastu, pogotovo u farmaceutskoj industriji. Da bi se te potrebe zadovoljile potrebne su nove, učinkovitije i jeftinije ali i ekološki prihvatljive metode njihove priprave. U skladu s tim veliku je pažnju privukla biokataliza gdje se kao biokatalizatori koriste mikroorganizmi ili enzimi izolirani iz njih. Posljednjih godina znanstvena zajednica se okrenula istraživanju upotrebe svježeg, netaknutog biljnog materijala kao biokatalizatora. Upotreba biljnog materijala ne zahtijeva dodatak skupih kofaktora budući da se različiti enzimski sustavi i potrebni kofaktori, te njihov regeneracijski sustav već nalaze u biljnom tkivu. Ovisno o upotrijebljenoj biljci (voću, povrću, začinima), pojedini enantiomeri se mogu dobiti u visokom prinosu i s visokim enantiomernim viškom, što je kritični faktor za razvoj biološki aktivnih spojeva i njihovu bioaktivnost. U ovom radu dan je pregled istraživanja potencijalne upotrebe različitih biljnih vrsta i njihovih dijelova kao biokatalizatora u stereoselektivnim transformacijama pogodnih spojeva s ciljem dobivanja novih enentiomerno čistih spojeva. Primjena biljnih biokatalitičkih sustava u skladu je s principima zelene kemije i predstavlja značajnu alternativu sintetskim kemijskim postupcima.Due to better efficiency and safety the need for enantiomerically pure chiral compounds is increasing, especially in the pharmaceutical industry. To meet these needs, new, more efficient and cheaper but also environmental-friendly methods of their preparation are needed. Accordingly, great attention has been drawn to biocatalysts in which microorganisms or theirs enzymes are used as biocatalysts. Recently, the scientific community turned to research on the use of fresh, intact plant material as a biocatalyst. The use of plant material does not require the addition of expensive cofactors since various enzyme systems and necessary cofactors, and their regeneration system already exists in plant tissue. Depending on the plant used (fruits, vegetables, spices), either enantiomers may be obtained in high yield and with high enantiomeric excess, which is a critical factor for the development of biologically active compounds and their bioactivity. In this paper, various studies of different plant species parts as biocatalysts in stereoselective transformations of compounds to obtain enantiomerically pure chiral compounds are presented. The use of plants as a biocatalytic systems is in accordance with green chemistry principles and represents a significant alternative to synthetic chemical transformations that would meet the needs of ecological and economic.
rrep
2.999
Naslov"Vodena" erotska metaforika u grčkim fikcionalnim epistolarnim zbirkama / Sabira Hajdarević.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU radu se istražuje zastupljenost i način upotrebe „vodenih” slikovitih izraza (metafora, metonimija, eufemizama itd.) koji su u službi opisa erotike u Alkifronovoj, Filostratovoj i Aristenetovoj fikcionalnoj epistolarnoj zbirci. Analiziran je dijapazon njihovih značenja u pismima (zaljubljenost i želja, zavođenje, predigra ili seksualni čin), a dobiveni pojedinačni rezultati stavljeni su u širi kontekst; primjeri su kvantitativno i kvalitativno međusobno uspoređeni, tj. promotren je omjer njihove zastupljenosti i važnosti od zbirke do zbirke. S obzirom na podudarnost tema, zanimanja korespondenata i mjesta radnje u zbirkama, očekivana je znatna sličnost i srodnost korištenih stilskih sredstava, njihova porijekla te načina upotrebe. Konačni je cilj definiranje karakteristika odabira i načina korištenja „vodenih” erotskih izraza koje možemo smatrati generičkima, kao i izdvajanje eventualnih individualnih doprinosa (tj. inovacija) svakoga od autoraAlciphron’s, Philostratus’ and Aristaenetus’ letter collections belong to Greek fictional epistolography, a subgenre that flourished from 2nd century A.D. onwards. The authors chose erotica as a prevalent theme for their letters. However, the literary conventions of the subgenre forbid impropriety and drifts into pornography. So, the authors were entrapped between the obligation to be “decent” and the fact that their readers expected at least some nudity and sexual innuendos. Consequently, the stylistic devices used for erotic allusions had to be vivid and various in origin, and their expressive power became increasingly important in the collections of this subgenre. Those erotic expressions are at the focus of this paper. In accordance with the need for brevity, only the ones that contain the idea of water, its consumption (or thirst), sailing or fishing are scrutinized. After the examples are detected, they are placed into a wider context: their importance and their meanings achieved in the “domicile” letters were determined (desire or being in love, seduction or the sexual act itself) and compared. The final goal of the paper was to define the comprehensive role of the “aquatic” erotic expressions in the literary subgenre. The analysis revealed that the expressions of this kind were not used by the authors very often (their frequency in the collections is between 4.5 and 7 percent). Surprisingly, they are used in different ways (given that the collections share the same theme and the correspondents’ occupations, the opposite result was expected) and Aristaenetus’ are quite innovative and far more imaginative than the others’
rrep
3.000
3.305 (2.991-3.000)