beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
1.093 (1-10)
Naslov50 godina europske pravosudne suradnje u građanskim stvarima - 5 godina hrvatske primjene / Mirela Župan.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisNačelo uzajamnog povjerenja te njegove sveobuhvatne implikacije na sustav slobodnog kretanja odluka izazov su i starim i novim članicama Europske unije. Cilj je ovoga rada postaviti okvire europske pravosudne suradnje u građanskim stvarima te ih staviti u kontekst hrvatskih okolnosti i prakse. Rad se sastoji od triju većih cjelina s pripadajućim potpoglavljima. Prvi dio rada uvodi čitatelja u sustav koji datira od 1968., kada je prihvaćena Briselska konvencija o nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim stvarima. Nakon tri su desetljeća Amsterdamskim ugovorom države članice povjerile nadležnost EU-u za donošenje sekundarnog zakonodavstva u prekograničnim građanskim stvarima. To je otvorilo prostor sveobuhvatnu razvoju međunarodnoga privatnog prava EU-a. Bogat korpus uredaba obuhvaća područja međunarodno obilježenih građanskih i trgovačkih stvari, razvoda braka, roditeljske odgovornosti, uzdržavanja, nasljeđivanja, bračne stečevine i imovine registriranih partnera. Preuzimanjem vanjskih ovlasti u tim pravnim stvarima EU nadopunjuje sustav međunarodnim sporazumima s trećim državama. Tumačeći uredbe i sporazume, Sud EU-a u pet je desetljeća razvio bogatu praksu. Svi ti izvori prava i praksa čine pravnu stečevinu koju se Hrvatska obvezala primjenjivati. Drugi dio rada progovara o hrvatskome pravnom poretku i pravilima koja su do ulaska u EU regulirala to područje, kao i o načinu na koji su derogirana preuzimanjem pravne stečevine. Namjera je navesti i postojeće implementacijske propise na pravnu stečevinu. Treći dio rada analizira stanje hrvatske pravne prakse u primjeni pravne stečevine iz međunarodnoga privatnog prava u proteklome petogodišnjem razdoblju. Analizom dostupne prakse hrvatskih sudova i javnih bilježnika, kao i spoznajama proizišlima iz već provedenih istraživanja želi se izdvojiti temeljne probleme u pravilnoj recepciji pravne stečevine.The principle of mutual trust and its comprehensive implications for the free movement of judgements are challenging both for the old and new members of the European Union. This paper will outline the European judicial cooperation in civil matters and place it in the context of Croatian circumstances and practice. The paper consists of three major units with the corresponding subchapters. The first part is an introduction to a system that dates back to 1968 when the Brussels Convention on Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Decisions in Civil and Commercial Matters was adopted. Three decades later, the Member States entrusted the EU by the Amsterdam Treaty to adopt secondary legislation in cross-border civil matters. This has opened the way for the comprehensive development of private international law in the EU. The Acquis encompasses areas of cross-border contacts and torts, divorce, parental responsibility, maintenance, succession, marital property and property of registered partners. By assuming external powers in these legal matters, the EU complements the system of international agreements with third countries. By interpreting the regulations and agreements, the Court of Justice has developed a rich body of case law over five decades. All these sources of law constitute the Acquis communautaire which Croatia has committed itself to comply with. The second part of the paper discusses the Croatian legal system and the rules that regulated this area before the EU accession, as well as the way they have been derogated by the Acquis. The existing implementing legislation is cited. The third part analyzes the Croatian legal practice focusing on the application of the Acquis in private international law over the last five years. The author analyzes the available case law of Croatian courts and records of public notaries, as well as findings of previous research. The author addresses the underlying problems in the reception of the Acquis.
rrep
1
Naslov600 godina glagoljskoga misala Hrvoja Vukčića Hrvatinića (1404.-2004.) / Marica Čunčić
Materijalni opisStr. 5-6
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaBašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice 8(2004)
rrep
2
Naslov700. obljetnica Vinodolskog zakona i 600. obljetnica Krčkoga i Senjskoga statuta. Zagreb-Senj-Novi Vinodolski -Vrbnik, 19-22 IX. 1988. / Anica Nazor
Materijalni opisStr. 234-236
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaSlovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu 39-40(1989-1990)
rrep
3
NaslovAcceptance of liver pâté with reduced content of salt and sodium / Tomaž Polak, Mateja Lušnic Polak, Blažka Primožić, Lea Demšar.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe aim of this study was to produce liver pâté with reduced salt content that would have acceptable sensorial and textural properties. Sodium content in pâtés was reduced by excluding phosphate mixture (0.15%) and reducing the addition of sea or nitrite curing salts from 1.0% to 1.7%. The content of protein, fat, minerals and water was determined in control liver pâté, produced with 1.4% of curing salts. In all experimental groups of pâtés chemical parameters (content of sodium by ionoselective electrode and NaCl by the Volhard method), instrumentally measured fat and water exudation of the emulsions, colour and texture parameters were determined, along with evaluation of the sensory attributes (descriptive analysis). These pâtés with different types of salt, phosphate and levels of salt significantly differed in their chemical, instrumentally measured colour and texture parameters, and in sensory attributes (colour, saltiness, aroma, texture and overall acceptability). With respect to the colour of liver pâté, it is better to use curing salts, as pâtés have a pinker colour, while pâté with sea salt has a brighter colour. It is also reasonable to use the curing salts for better aroma intensity and overall acceptability. Pâtés with phosphate are less salty, they exclude less fat and water, and are more firm than those without phosphate, but too firm texture of pâté is not desirable. In pâtés salt can be reduced to 1.2% (curing salts) or 1.0% (sea salt), and consequently Na+ content decreased for 11%-27%, depending on type of salt and addition of phosphate mixture. Pâtés with 1.5% of curing salts and pâtés with 1.3%1.5% of curing salts and phosphate most closely match (Linear discriminant analysis) the control group with the best overall acceptability (1.4% of curing salts).Prihvatljivost jetrene paštete sa smanjenim sadržajem soli i natrija Cilj ovog istraživanja bio je proizvesti jetrenu paštetu sa smanjenim sadržajem soli i prihvatljivim senzorskim svojstvima i prihvatljivom teksturom. Sadržaj natrija u paštetama smanjen je dodavanjem manje količine fosfatnih aditiva (0,15 %) i smanjenjem količine morske ili nitritne soli za salamurenje s 1,7 % na 1,0 %. U kontrolnom uzorku jetrene paštete proizvedene s 1,4 % soli za salamurenje određen je sadržaj bjelančevina, masti, minerala i vode. Osim ocjene senzorskih svojstava (deskriptivna analiza), za sve skupine uzoraka paštete određeni su kemijski parametri (sadržaj natrija utvrđen je ion selektivnim elektrodama, a NaCl-a Volhardovom metodom), dok su razdvajanje masti i vode u emulziji te parametri boje i teksture mjereni instrumentima. Paštete proizvedene uporabom različitih vrsta i količina soli te fosfata značajno su se razlikovale u kemijskom sastavu, parametrima boje i teksture mjerenima instrumentima te senzorskim svojstvima (boja, slanost, aroma, tekstura i ukupna prihvatljivost). S obzirom na boju jetrene paštete, bolje je koristiti sol za salamurenje jer ona pašteti daje ružičastu boju, dok je uz uporabu morske soli boja paštete svjetlija. Sol za salamurenje utječe i na intenzitet arome te ukupne prihvatljivosti. Paštete proizvedene s fosfatima manje su slane, dovode do manjeg razdvajanja masti i vode, a čvršće su od pašteta proizvedenih bez fosfata, iako se prečvrsta tekstura paštete ne smatra poželjnom. Sadržaj soli u pašteti može se smanjiti na 1,2 % (sol za salamurenje) ili 1,0 % (morska sol), pri čemu se, ovisno o vrsti soli i dodatku fosfatnih aditiva, sadržaj Na+ smanjuje za 11 % - 27 %.Akzeptanz von Leberpastete mit reduziertem Salz- und Natriumgehalt Ziel dieser Untersuchung bestand darin, eine Leberpastete mit einem reduzierten Anteil von Salz, akzeptablen sensorischen Eigenschaften und einer angemessenen Textur herzustellen. Der Anteil von Natrium in den Pasteten wurde durch die Zugabe von geringeren Mengen an Phosphatadditiven (0,15 %) und durch Reduktion der Menge von Meeressalz oder Nitritpökelsalz von 1,7 % auf 1,0% erreicht. In der Kontrollprobe der Leberpastete, hergestellt mit 1,4% Pökelsalz, wurde der Gehalt von Proteinen, Fetten, Mineralstoffen und Wasser festgelegt. Neben der Beurteilung der sensorischen Eigenschaften (deskriptive Analyse), wurden für alle Gruppen der Leberpasteteproben die chemischen Parameter festgelegt (der Gehalt von Natrium wurde anhand von ionenselektiven Elektroden und von NaCl nach der Volhard-Methode festgelegt), während die Trennung von Fetten und Wasser in der Emulsion und die Parameter Farbe und Textur durch Instrumente gemessen wurden. Die Pasteten, die mit diversen Sorten und Anteilen von Salzen und Phosphaten hergestellt wurden, unterschieden sich erheblich in ihrer chemischen Zusammensetzung, in den Farb- und Texturparametern, gemessen mit Instrumenten, und den sensorischen Eigenschaften (Farbe, Salzigkeit, Aroma, Textur und allgemeine Akzeptanz). In Anbetracht der Farbe der Leberpastete empfiehlt es sich, Pökelsalz zu verwenden, weil es der Pastete eine rosige Farbe verleiht, während die Verwendung von Meeressalz eine hellere Farbe der Pastete verursacht. Das Pökelsalz wirkt sich auch auf die Intensität eines besseren Aromas und die Akzeptanz im Allgemeinen aus. Die mit Phosphaten zubereiteten Pasteten sind weniger salzig, verursachen eine geringere Trennung von Fetten und Wasser und sind fester als die Pasteten, die ohne Phosphate hergestellt wurden, obwohl eine zu feste Textur bei Pasteten nicht wünschenswert ist.Aceptabilidad del paté de hígado con el contenido reducido de la sal y del sodio El fin de este trabajo fue producir el paté de hígado con el contenido de la sal reducido y con las características sensoriales y la textura aceptables. El contenido del sodio en los patés es reducido con añadir menos aditivos de fosfato (0,15 %) y con la cantidad reducida de la sal para salmuera de 1,7 % a 1,0 %. Se determinó el contenido de las proteínas, de las grasas, de los minerales y del agua en la muestra de control del paté de hígado. Además de la calificación de las características sensoriales (por el análisis descriptivo), se determinaron los parámetros químicos para todos los grupos de las muestras del paté (el contenido del sodio fue determinado por los electrodos selectivos de iones y el NaCl por el método de Volhard), mientras la separación de grasas y del agua en la emulsión y los parámetros del color y de la textura fueron medidos con los instrumentos. Los patés producidos con diferentes tipos y cantidades de sal y de los fosfatos difirieron significativamente en su composición química, en los parámetros del color y de textura medidos por los instrumentos y en las características sensorial (el color, la salinidad, el aroma, la textura y la aceptabilidad general). Teniendo en cuenta el color del paté de hígado, es mejor usar la sal para salmuera porque le da el color rosado, mientras la sal marina causa que el color del paté sea más claro. La sal para salmuera afecta también la intensidad del aroma y la aceptabilidad general. Los patés producidos con los fosfatos son menos salados, llevan a la separación reducida de las grasas y del agua y son más firmes que los patés producidos sin el uso de los fosfatos, aunque la textura demasiado firme del paté no es deseable.Accettabilità del pâté di fegato con minor contenuto di sale e sodio La presente ricerca aveva come obiettivo quello di produrre un pâté di fegato con minor contenuto di sale e con accettabili proprietà sensoriali e di consistenza. Il contenuto di sodio nei pâté è stato ridotto aggiungendo una piccola quantità di additivi fosfatici (0,15 %) e riducendo la quantità del sale e dei nitriti per salamoia dall’1,7% all’1,0%. Nel campione di controllo del pâté, prodotto utilizzando l’1,4% di sale da salamoia, è stato stabilito il contenuto di proteine, grassi, minerali e acqua. A parte la valutazione delle proprietà sensoriali (analisi descrittiva), per tutti i gruppi di campioni di pâté sono stati accertati anche i parametri chimici (il contenuto di sodio è stato accertato mediante elettrodi ionoselettivi, il contenuto di NaCl con il metodo Volhard), mentre la separazione dei grassi e dell’acqua in emulsione e i parametri riguardanti il colore e la consistenza sono stati accertati con misurazione strumentale. I pâté prodotti utilizzando diversi tipi e quantità di sale e fosfati sono risultati significativamente differenti per composizione chimica, parametri del colore e della consistenza accertati con misurazione strumentale e proprietà sensoriali (colore, salinità, aroma, consistenza e accettabilità generale). Circa il colore del pâté di fegato, è meglio utilizzare il sale da salamoia perché conferisce al prodotto un colore rosa, mentre l’uso di sale marino dà al pâté una sfumatura più chiara. Il sale da salamoia incide anche sull’intensità dell’aroma e sull’accettabilità generale del prodotto. I pâté prodotti utilizzando fosfati sono meno salati, si riduce la separazione tra grassi e acqua e hanno una consistenza più compatta dei pâté prodotti non utilizzando fosfati, sebbene la troppa compattezza nei pâté non sia una caratteristica desiderabile.
rrep
4
NaslovAceria kuko (Kishida, 1927), (Acari: Eriophyidae) nova vrsta štetnika u fauni Makedonije i uspješnost mjera kemijske zaštite Aceria kuko (Kishida), (Acari:Eriophyidae) new type of pest in the fauna of Macedonia and the success in chemical measurements of protection / Tanas Trajčevski.
Materijalni opisIlustr.
Vrstačlanak
OpisU Republici Makedoniji 2014. godine, u nasadu goji bobica (Lycium chinense Mill.) u okolici sela Krivogaštani, primjećeni su simptomi zadebljanja na listovima biljaka goji. Simptomi su uočeni samo na uvezenim sadnicama, a do današnjih dana takve pojave nisu uočene na toj kulturi na tom području. Temeljem laboratorijskih analiza moglo se zaključiti da te simptome uzrokuje grinja Aceria kuko (Kishida). Prilikom promatranja ostalih nasada ove kulture u Republici Makedoniji, teško je odrediti precizno prvo pojavljivanje ove grinje. Tijekom 2014. i 2015. provedena je zaštita biljaka i to upotrebom slijedećih akaricida i insekticida, odnosno insekto-akaricida: Alverde (metaflumizen), Ethiol prah 5 (malathion), Talstar 10 EC (bifenitrin), Perfecthion (dimetoat), Vertimec 0,18 EC (abamectin). Na temelju rezultata iz 2014. godine zaključeno je da akaricid Vertimec 0,18 EC i insekto-akaricid Ethiol prah 5 postižu najviši indeks učinkovitosti koji iznosi 76% odnosno 73,1%. Insekticid Perfecthion pokazao je nešto niži indeks učinkovitosti koji je iznosio 56,5%. Tijekom pokusa provedenog 2015. godine rezultati su pokazali da je najveću učinkovitost imao insekticid Ethiol prah 5 s indeksom učinkovitosti od 72,9%, a nešto manju učinkovitost s indeksom od 71,6% je pokazao akaricid Vertimec 0,18 EC. Alverde je pokazao najniži indeks učinkovitosti u pokusima iz 2014. i 2015. godine te je njegov indeks učinkovitosti bio 50,3% odnosno 46,0%.
rrep
5
NaslovAchievement goals and self-determination in adult football players : a cluster analysis / Hugo Sarmento, Miguel Peralta, Liam Harper, Vasco Vaz, Adilson Marques.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisTo better understand the relationship between aspects of motivation and performance level in adult football players, this study aimed to identify differences in motivation among different motivational profiles created by means of hierarchical cluster analysis. The participants were 304 adult football players (90 professionals, 144 semi-professionals, 70 amateurs, age: 25.4±4.6 years). Participants completed the Task and Ego Orientation in Sports Questionnaire and the Self-Regulation Questionnaire. Based on the constructs of the questionnaires, cluster analyses were performed. Chi-square was used to determine any relationships between the players and clusters. Four different clusters were identified. There was no typical motivational profile for football players of different competition levels. However, the differences in all four clusters represented specific characteristics of football players of different competition levels most represented in each respective cluster. Cluster 1, which was the most adaptive, was not related to any competition level. On the other hand, professional athletes were significantly less represented in the least adaptive motivational profile (Cluster 4). The results highlight the complex relationship between competition and sporting motivation. Identifying the motivational profile characteristics of football players who can reach higher competition levels presents itself as a future research opportunity.
rrep
6
NaslovA comparative study of LQR and integral sliding mode control strategies for position tracking control of robotic manipulators / Nor Mohd Haziq Norsahperi, Kumeresan A. Danapalasingam.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis paper provides a systematic comparative study of position tracking control of nonlinear robotic manipulators. The main contribution of this study is a comprehensive numerical simulation assessing position tracking performances and energy consumption of integral sliding mode control (ISMC), a linear-quadratic regulator with integral action (LQRT ), and optimal integral sliding mode control (OISMC) under three conditions; namely, Case I) without the coupling effect, Case II) with the coupling effect on Link 1 only, and Case III) with the coupling effect on Link 2 only. The viability of the concept is evaluated based on three performance criteria, i.e., the step-response characteristics, position tracking error, and energy consumption of the aforementioned controllers. Based upon the simulation study, it has been found that OISMC offers performances almost similar to ISMC with more than 90% improvement of tracking performance under several cases compared to LQRT; however, energy consumption is successfully reduced by 3.6% in comparison to ISMC. Energy consumption of OISMC can be further reduced by applying optimization algorithms in tuning the weighting matrices. This paper can be considered significant as a robotic system with high tracking accuracy and low energy consumption is highly demanded to be implemented in smart factories, especially for autonomous systems.
rrep
7
NaslovA comparison of bound-constrained and positivity-constrained optimization method to estimate head tissue conductivities by scalp voltage information / Taweechai Ouypornkochagorn, Chollanant Khattiyawech, Natnicha Keatsiritawon.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisElectrical Impedance Tomography (EIT) is a noninvasive method used to estimate the conductivity of head tissues. Estimation based on the unconstrained Gauss-Newton (GN) method is conventional, but it may result in negative-value or extraordinary high-value estimates, which are unexpected. In this study, the bound-constrained method and the positivity-constrained optimization method were investigated and compared to the unconstrained optimization method. A two-dimensional model was created for conductivity estimation containing five head tissues, i.e., the scalp, the skull, the cerebrospinal fluid (CSF), grey matter (GM), and white matter (WM). The results showed that the accuracy, the robustness, and the estimation convergence of the estimation of this approach were significantly improved by constraining. All unexpected values also disappeared. The investigation proved that very high sensitivity of the skull region caused the unexpected outcome of the unconstrained cases. This high sensitivity can be significantly reduced by constraining. However, a degree of estimation nonlinearity can be increased by constraining as well, causing some estimation accuracies in the case of the positivity-constrained optimization method to be poor. Therefore, it is recommended to use only the bound-constrained optimization method.
rrep
8
NaslovActa Croatica kao predmet književnomedievističkog studija (I) / Eduard Hercigonja
Materijalni opisStr. 109-122
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaFilologija 14(1986)
rrep
9
NaslovActive disturbance rejection control for heavy cargo airdrop operations / Shiwei Zhao, Xiuxia Sun, Ri Liu, Dong Wang.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIn view of the strong nonlinear and coupling characteristics of the airdrop operations, a novel control method is proposed based on the active disturbance rejection control (ADRC) for decoupling control strategy of the pitch angle and airspeed. The unknown disturbances, including aerodynamic uncertainty and nonlinear coupling effect between the aircraft and cargo dynamics, are estimated and compensated with the extended state observer (ESO). Meanwhile, the nonlinear law state error feedback (NLSEF) is adopted to restrain the compensation residual. Simulation and flight quality evaluation shows the satisfactory capacity and strong robustness of the proposed control method in guaranteeing the airdrop task and flight safety.
rrep
10
1.093 (1-10)