beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
3.788 (1-10)
Naslov1,2-annulated adamantane heterocyclic derivatives as anti-influenza Α virus agents / Vasiliki Pardali, Erofili Giannakopoulou, Athina Konstantinidi, Antonios Kolocouris, Grigoris Zoidis.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIn this report we review our results on the development of 1,2-annulated adamantane heterocyclic derivatives and we discuss the structure-activity relationships obtained from their biological evaluation against influenza A virus. We have designed and synthesized numerous potent 1,2-annulated adamantane analogues of amantadine and rimantadine against influenza A targeting M2 protein the last 20 years. For their synthesis we utilized the key intermediates 2-(2-oxoadamantan-1-yl)acetic acid and 3-(2-oxoadamantan-1-yl)propanoic acid, which were obtained by a simple, fast and efficient synthetic protocol. The latter involved the treatment of protoadamantanone with different electrophiles and a carbon-skeleton rearrangement. These ketoesters offered a new pathway to the synthesis of 1,2-disubstituted adamantanes, which constitute starting materials for many molecules with pharmacological potential, such as the 1,2-annulated adamantane heterocyclic derivatives. To obtain additional insight for their binding to M2 protein three structurally similar 1,2-annulated adamantane piperidines, differing in nitrogen position, were studied using molecular dynamics (MD) simulations in palmitoyl-oleoyl-phosphatidyl-choline (POPC) hydrated bilayers.
rrep
1
Naslov3D planiranje terapije lica : prikaz slučaja = 3D facial treatment planning : case report / Ana Maria Dekanić, Renata Volf, Barbara Mady Maričić, Ruth Munjiza, Robert Cerović.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj: Prikazati kako je uporabom suvremenih tehnologija omogućena 3D virtualna priprema i praćenje pacijenta prije, tijekom i nakon zahvata. Prikaz slučaja: Prikazan je pacijent s pravom progenijom, dakle skeletnom klasom III, obrnutim prijeklopom, zbijenošću zuba i konkavnim profilom kojemu su ortodontskom terapijom zuba pripremljeni za ortognatski kirurški zahvat koji je potom izvršen na gornjoj i donjoj čeljusti (LeFort I i BSSO). Dijagnostički postupak i evaluacija ishoda, osim standardnog protokola, uključivao je i pripremu za 3D virtualno planiranje. Učinjeno je skeniranje studijskih modela, CBCT snimak, 3D fotografije i analize pomoću 3D softvera. Kirurške vodilice napravljene su 3D printerom. Zaključak: Korištenjem suvremenih tehnologija i 3D virtualnog planiranja olakšan je i skraćen postupak planiranja ishoda i praćenje rezultata terapije uz veliku preciznost u izradi kirurških vodilica.Aim: Present how contemporary 3D technologies are used to access to 3D virtual treatment planning and evaluation of the patient protocol before, during and after procedures. Case report: Patient with skeletal Class III, negative overjet, crowding and concave profile has been orthodontically prepared for an orthognatic surgery procedure on the upper and lower jaw (LeFort I and BSSO). The diagnostic treatment made by 3D virtual planning includes scanning model casts, CBCT scans, 3D photographies and 3D software. Surgical guides were made with a 3D printer. Conclusion: The use of contemporary technologies for 3D virtual planning of treatment outcome and patient evaluation made the procedure easier and faster with high precision while making surgical guides.
rrep
2
Naslov3D printing in the apparel sector : how environmentally sustainable is it? / Belinda Carp.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
Opis3D printing is a process of making three dimensional (3D) solid objects from a digital file. The object is made using an additive process, which means that successive layers of material are laid down until the object is created. Each of these layers can be seen as a thinly sliced horizontal cross-section of the eventual object. The process enables complex shapes to be produced, using less material than in traditional manufacturing methods.3D printing processes are being used in manufacturing, medicine, architecture, custom art and design. Appli-cations in textiles range from fashion and sportswear to medical devices and aerospace.
rrep
3
Naslov3D scanner application in the function of digital foot antropometry : (FootSABA 3D Foot Scanner) / Sarajko Baksa, Ines Baksa, Budimir Mijović.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe personalization of footwear in terms of dimension and shape is of the utmost importance and is nowadays considered vitally important by interdisciplinary professions (medical, footwear, ergonomics ...), since inadequately manufactured footwear inevitably results in unwanted pathological conditions of the feet.The aim of this study is to scientifically determine the application of automated 3D digitization of spatial anthropometric foot measurement in relation to the frequency of incorrectly selected footwear based on traditional methods of measurement and selection.Among the examined individuals, both male and female, it was found that more than two thirds of people wear footwear that ergonomically does not fit the basic anthropometric footwear measurements, both in width and length of their feet.There is medical evidence that wearing inappropriate footwear is closely related to pain and wounds on the feet, and that prolonged wearing leads to pathological changes of the feet, such as foot and toe deformation.In the scope of taking measures, traditional methods of determining foot morphology are not sufficient to accurately define the shape and size, in contrast to the modern approach of using 3D scanners and digital methods of measuring virtual 3D models, which enable a very accurate and quick personalization of a large amount of anthropometric data concerning foot morphology.
rrep
4
Naslov3D-tiskani oralni dozirni oblici punjeni disperzijom ulja i djelatne tvari / Andrea Milićević, Matija Gretić, Gordana Matijašić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU ovom radu ispitana je mogućnost izrade oralnih dozirnih oblika tehnologijom 3D-tiska. Printani oblici podvrgnuti su in vitro ispitivanju oslobađanja djelatne tvari a rezultati su obrađeni u dodatku za Microsoft Excel, DDSolver. Proizvedeno je šest različitih čvrstih pripravaka. Rezultati ispitivanja oslobađanja djelatne tvari pokazali su profile oslobađanja s početnom vremenskom zadrškom, funkcijski povezanom s debljinom stijenke oblika. Profili su dobro opisani Peppas-Sahlinovim modelom. Pokazano je da tehnologija 3D-tiska ima potencijal postati metodom za jednostavnu i brzu izradu personaliziranih dozirnih oblika s odgođenim oslobađanjem.In this study, the possibility of producing pharmaceutical dosage forms by 3D printing technology is examined. In vitro dissolution tests were performed with printed dosage forms, and the results analysed in Microsoft Excel Add-In, DDSolver. 3D printing has provided six different models of solid dosage forms. The results of dissolution test have shown release profiles with initial time delay. The profiles are described by the Peppas-Sahlin model. It is shown that 3D printing technology has the potential to become a method for quick and simple production of personalized dosage forms with delayed release.
rrep
5
Naslov50 godina europske pravosudne suradnje u građanskim stvarima - 5 godina hrvatske primjene / Mirela Župan.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisNačelo uzajamnog povjerenja te njegove sveobuhvatne implikacije na sustav slobodnog kretanja odluka izazov su i starim i novim članicama Europske unije. Cilj je ovoga rada postaviti okvire europske pravosudne suradnje u građanskim stvarima te ih staviti u kontekst hrvatskih okolnosti i prakse. Rad se sastoji od triju većih cjelina s pripadajućim potpoglavljima. Prvi dio rada uvodi čitatelja u sustav koji datira od 1968., kada je prihvaćena Briselska konvencija o nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim stvarima. Nakon tri su desetljeća Amsterdamskim ugovorom države članice povjerile nadležnost EU-u za donošenje sekundarnog zakonodavstva u prekograničnim građanskim stvarima. To je otvorilo prostor sveobuhvatnu razvoju međunarodnoga privatnog prava EU-a. Bogat korpus uredaba obuhvaća područja međunarodno obilježenih građanskih i trgovačkih stvari, razvoda braka, roditeljske odgovornosti, uzdržavanja, nasljeđivanja, bračne stečevine i imovine registriranih partnera. Preuzimanjem vanjskih ovlasti u tim pravnim stvarima EU nadopunjuje sustav međunarodnim sporazumima s trećim državama. Tumačeći uredbe i sporazume, Sud EU-a u pet je desetljeća razvio bogatu praksu. Svi ti izvori prava i praksa čine pravnu stečevinu koju se Hrvatska obvezala primjenjivati. Drugi dio rada progovara o hrvatskome pravnom poretku i pravilima koja su do ulaska u EU regulirala to područje, kao i o načinu na koji su derogirana preuzimanjem pravne stečevine. Namjera je navesti i postojeće implementacijske propise na pravnu stečevinu. Treći dio rada analizira stanje hrvatske pravne prakse u primjeni pravne stečevine iz međunarodnoga privatnog prava u proteklome petogodišnjem razdoblju. Analizom dostupne prakse hrvatskih sudova i javnih bilježnika, kao i spoznajama proizišlima iz već provedenih istraživanja želi se izdvojiti temeljne probleme u pravilnoj recepciji pravne stečevine.The principle of mutual trust and its comprehensive implications for the free movement of judgements are challenging both for the old and new members of the European Union. This paper will outline the European judicial cooperation in civil matters and place it in the context of Croatian circumstances and practice. The paper consists of three major units with the corresponding subchapters. The first part is an introduction to a system that dates back to 1968 when the Brussels Convention on Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Decisions in Civil and Commercial Matters was adopted. Three decades later, the Member States entrusted the EU by the Amsterdam Treaty to adopt secondary legislation in cross-border civil matters. This has opened the way for the comprehensive development of private international law in the EU. The Acquis encompasses areas of cross-border contacts and torts, divorce, parental responsibility, maintenance, succession, marital property and property of registered partners. By assuming external powers in these legal matters, the EU complements the system of international agreements with third countries. By interpreting the regulations and agreements, the Court of Justice has developed a rich body of case law over five decades. All these sources of law constitute the Acquis communautaire which Croatia has committed itself to comply with. The second part of the paper discusses the Croatian legal system and the rules that regulated this area before the EU accession, as well as the way they have been derogated by the Acquis. The existing implementing legislation is cited. The third part analyzes the Croatian legal practice focusing on the application of the Acquis in private international law over the last five years. The author analyzes the available case law of Croatian courts and records of public notaries, as well as findings of previous research. The author addresses the underlying problems in the reception of the Acquis.
rrep
6
Naslov145 godina šumarstva Podravine = 145 year of forestry in Podravina / Zvonimir Ištvan.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisNa području Podravine i Prigorja od 1874. godine, kada su osnovane Đurđevačka i Križevačka imovna općina, postoji organizirano šumarstvo i gospodarenje najvećim nacionalnim blagom. Dakle, šumama ovoga područja sustavno se brine punih 145 godina. U radu je predstavljen povijesni prikaz zakonskih propisa vezanih za šumarstvo promatranog područja te osnivanje i djelovanje Đurđevačke imovne općine, te šumskih uprava odnosno šumarija.Since 1874, when the property districts of Đurđevac and Križevci were established, the areas of Podravina and Prigorje were marked by organized forestry and management of the most valuable national asset. It can be stated that the forests of this area have been systematically taken care of for 145 years. The paper presents a historical outline of law regulations related to forestry of the researched area, along with foundation and activity of the property district of Đurđevac aswell as forestry districts or regional forestry offices.
rrep
7
Naslov600 godina glagoljskoga misala Hrvoja Vukčića Hrvatinića (1404.-2004.) / Marica Čunčić
Materijalni opisStr. 5-6
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaBašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice 8(2004)
rrep
8
Naslov700. obljetnica Vinodolskog zakona i 600. obljetnica Krčkoga i Senjskoga statuta. Zagreb-Senj-Novi Vinodolski -Vrbnik, 19-22 IX. 1988. / Anica Nazor
Materijalni opisStr. 234-236
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaSlovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu 39-40(1989-1990)
rrep
9
NaslovA balanced scorecard for assessing a strategic plan in a clinical laboratory / Luisa Alvarez, Anna Soler, Leonor Guiñón, Aurea Mira.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe Balanced Scorecard (BSC) is a tool for strategic management that is used in many companies and organizations worldwide, both in the publicand private sector. With this purpose it has also been used in healthcare organizations and institutions but there are not many studies on the implementation of BSC methodology in the day-to-day clinical laboratory. This review shows the strategy for the development of a BSC, which includes theoretical perspective objectives, as well as some indicators and goals with which the monitoring and quantitative measurement of the achievements of a strategic plan in a clinical laboratory can be done. Moreover, the results of the indicators allow the prioritization of the initiatives to be implemented each year.The methodology for the development of the proposed BSC includes the following steps: definition of theoretical objectives of each of the perspectives most used in the management of a clinical laboratory (customers, financial, internal processes and learning) taking into account the vision and the organizational model of the laboratory; creation of a strategic map of perspective objectives; definition of the relevant indicators to follow up on the objectives in a quantitative manner and establishment of the goals. Whether or not the laboratory is a reference laboratory, in which specific and infrequent analysis and health population programs are performed, is another fact to take into account. In this review a BSC for a reference clinical laboratory of the Spanish public sector is shown.
rrep
10
3.788 (1-10)