beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
1.093 (21-30)
NaslovAlternativni model izoliranja sektora u input-output sustavu : metodološki pristup i primjena na hrvatski IKT sektor / Damira Keček.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj ovog rada je razvoj alternativnog modela izoliranja sektora u input-output sustavu za određivanje doprinosa sektora od interesa nacionalnom gospodarstvu te intenziteta međusektorske povezanosti sektora od interesa. Predloženi metodološki pristup primjenjiv je za onu grupu proizvodnih sektora koji uključuju više od jednog odjeljka klasifikacije u službeno objavljenim input-output tablicama. Model izoliranja sektora u input-output sustavu je primjenjiv za komparativnu analizu svih gospodarstava koja koriste istu klasifikaciju djelatnosti. Primjena modela izoliranja sektora u input-output sustavu empirijski je ilustrirana kvantificiranjem doprinosa i relativne mjere integracije sektora informacijsko-komunikacijskih tehnologija Republike Hrvatske. Na temelju rezultata provedene analize za 2010. godinu može se zaključiti da prerađivačka industrija informacijsko-komunikacijskih tehnologija zaostaje za uslužnim djelatnostima informacijsko-komunikacijskih tehnologija te da se relativna mjera integracije razlikuje za pojedine sektore informacijsko-komunikacijskih tehnologija.The aim of this paper is development of alternative model of sectors extraction in the input-output system to determine the contribution of sectors of interest to the national economy and the intensity of their inter-sectoral linkage. The proposed methodological approach is applicable to that group of productive sectors that include more than one classification section from officially published input-output tables. Model of sectors extraction in the input-output system is applicable for comparative analysis of all economies that use the same classification of activities. The application of the model of sectors extraction in the input-output system is empirically illustrated to quantify contribution and relative measures of integration of the information and communication technology sector in the Republic of Croatia. Based on the results of the conducted analysis for the year 2010 it can be concluded that manufacturing information and communication technology industry lags behind service information and communication technology activities and relative integration measure vary for some information and communication technology sectors.
rrep
21
NaslovAmbalaža za pakiranje hrane životinjskog podrijetla / Kristina Tkalec, Lidija Kozačinski, Željka Cvrtila.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisAmbalaža za pakiranje hrane animalnog podrijetla treba imati zaštitnu, skladišno-transportnu, prodajnu i uporabnu funkciju. Kvalitetna ambalaža štiti hranu od ontaminacije i oštećenja kroz cijeli distribucijski lanac, a pritom čuva izvornu kvalitetu hrane. Izbor ambalažnog materijala utječe na svojstva, kvalitetu i cijenu ambalaže. Vrlo bitan čimbenik u odabiru ambalažnog materijala je njegova ekološka prihvatljivost odnosno njegov utjecaj na okoliš.Packaging for food of animal origins Packaging for food of animal origin should have a protective, storage-transport, sales and usable function. Quality packaging protects food from contamination and damage through the entire distribution chain, while preserving the original quality of food. The choice of packaging material affects the properties, quality and price of the packaging. A very important factor in the selection of packaging materials is its ecological acceptability, i.e. its environmental impact.Verpackungen für lebensmittel tierischen Ursprungs Verpackungen für Lebensmittel tierischen Ursprungs müssen über eine Schutz-, Transport-, Lagerungs-, Verkaufs- und Verwendungsfunktion verfügen.. Eine hochwertige Verpackung schützt Lebensmittel vor Kontamination und Beschädigung entlang der ganzen Vertriebskette. Zudem schützt sie die ursprüngliche Qualität der Lebensmittel. Die Wahl der Verpackungsmaterialien beeinflusst die Eigenschaften, Qualität und den Preis der Verpackung. Ein sehr bedeutender Faktor bei der Wahl des Verpackungsmaterials ist seine Umweltschädlichkeit beziehungsweise seine Auswirkung auf die Umwelt.El embalaje para empaquetar la comida de origen animal El embalaje para empaquetar la comida de origen animal debe tener la función de proteger y facilitar el almacenamiento, el transporte, la venta y el uso. El embalaje de calidad proteje la comida de la contaminación y del daño durante la entera línea de distribución, mientras mantiene la calidad original de la comida. La selección del material influye sobre las características, la calidad y el precio del embalaje. La aceptabilidad ecológica o sea la influencia sobre el medio ambiente es un elemento muy importante en la selección del embalaje.L’imballaggio per confezionare alimenti d’origine animale L’imballaggio per confezionare alimenti d’origine animale deve proteggere il prodotto, essere adatto all’immagazzinamento, al trasporto e alla vendita del prodotto e avere una funzione utilitaria. Un buon imballaggio protegge l’alimento dalla contaminazione e dal danneggiamento lungo tutta la catena di distribuzione, preservandone, nel contempo, la qualità originaria. Fattore importantissimo nella scelta del materiale per l’imballaggio è la sua ecocompatibilità, ossia il suo impatto sull’ambiente.
rrep
22
NaslovAminoglikozidni antibiotici - primjena u veterinarstvu i kontrola u hrani životinjskog podrijetla / Liridone Fejzuli, Božica Solomun Kolanović, Jagoda Šušković, Blaženka Kos, Nina Bilandžić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisAminoglikozidni antibiotici se upotrebljavaju u terapiji bolesti, kao aditivi stočnoj hrani, ili kao promotori rasta kako bi se poticao rast životinja. Dio apliciranih antibiotika se akumulira unutar različitih tkiva, a dio se izlučuje kroz urin, izmet, mlijeko i jaja tretiranih životinja, bilo kao nemetabolizirani ishodišni spojevi, ili kao njihovi metaboliti. To može predstavljati stvarnu prijetnju potrošaču, kroz izloženost ostacima antibiotika, a moguć je razvoj i prijenos antibiotičke rezistencije ili pojava alergija i drugih zdravstvenih poremećaja. Negativni aspekti uporabe antibiotika kod životinja potvrđuju važnost kontinuiranog praćenja ostataka antibiotika, kao i razvoja učinkovitih analitičkih tehnika za utvrđivanje njihove bioakumulacije u tkivima i precizne koncentracije ostataka antibiotika u proizvodima životinjskog podrijetla namijenjenih ljudskoj prehrani.Aminoglycoside antibiotics are used for disease control, as feed additives, or as growth promoters in order to improve feed utilization and animal production. Applied antibiotics are partly accumulated in various tissues and partly excreted via urine, feces, milk and eggs of treated animals as non-metabolized parent compounds or as their metabolites. This may pose a real threat to the consumer, either through exposure to the antibiotic residues, or through the development and transfer of antibiotic resistance and occurrence of allergies and other health disturbances. The negative aspects of the use of antibiotics in animal diets confirm the importance of continuous monitoring of antibiotic residues in both live animals and animal products, and importance of the development of effective analytical techniques to determine their bioaccumulation in animal tissues and the precise concentrations of antibiotic residues in food products of animal origin.
rrep
23
NaslovAnaliza izloženosti korupcijskim pritiscima na lokalnoj razini vlasti u Europi / Sunčana Slijepčević, Edo Rajh, Jelena Budak.
Materijalni opisIlustr.
Suradnik-osobaBudak, JelenaRajh, Edo
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisKorupcija na lokalnoj razini zabrinjavajuća je pojava u zemljama Europske unije. Cilj rada je utvrditi obilježja lokalnih vijećnika na drugoj razini vlasti koja opisuju njihovu veću ili manju izloženost korupcijskim pritiscima. Istraživanje, provedeno na više od pet tisuća vijećnika iz 14 europskih država, propituje može li se njihov subjektivni dojam o doživljenim korupcijskim pritiscima opisati njihovim socio-demografskim obilježjima. Rezultati klaster analize su pokazali da u državama Europske unije postoje dvije grupe lokalnih vijećnika koje različito doživljavaju izloženost korupciji i da korupcijski rizici više pogađaju lokalne vijećnike u posttranzicijskim zemljama. Članovi klastera lokalnih vijećnika koji se osjećaju manje izloženi korupcijskim pritiscima su iz ‘starih’ zemalja Europske unije, zemalja s općenito nižom prisutnosti korupcije, a to su ujedno klasteri s većim udjelom žena i profesionalnih političara u odnosu na klaster vijećnika koji su pod većim korupcijskim pritiskom. Rezultat koji ponajviše pridonosi postojećoj literaturi je da su opažene statistički značajne razlike u izloženosti korupcijskim pritiscima vijećnika u lokalnim jedinicama veće ili manje fi skalne snage. Svrha rada je bila utvrditi ranjive skupine lokalnih vijećnika u cilju jačanja njihovog integriteta za što su neke preporuke ponuđene u zaključku.Corruption at the local level is a worrying phenomenon in the EU. The aim of the paper is to identify characteristics of the councillors at the second tier level that describe opinion about their greater or lesser exposure to corruption pressures. The goal of the analysis of opinion of more than five thousand councillors from 14 European countries is to investigate whether their subjective impression of the underlying corruption pressures can be described by their socio-demographic characteristics. Results of the cluster analysis have shown that there are two groups of local councillors in the EU, that they experience corruption differently, and that the corruption risks affect local councillors in post-transition countries more. Local councillors who consider that they are less exposed to corruption pressures are from the “old” EU countries, from countries with a generally lower level of corruption. This is also a cluster with a greater share of women and professional politicians. There are statistically significant differences observed regarding their exposure to corruption between councillors in local government units with larger or smaller level of fi scal decentralisation, and this is the most interesting finding of this research. The purpose of this paper was to identify vulnerable groups of local councillors in order to strengthen their integrity, for which some of the recommendations are given in the conclusion.
rrep
24
NaslovAnaliza korištenja i prihvaćanja Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te visokoškolskih i znanstvenih knjižnica Republike Hrvatske / Dijana Machala.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaStručni skup Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena, Zagreb, 28.-29.11.2017.
OpisCilj. Cilj je rada utvrditi postoji li mjera uspješnosti integriranog knjižničnog sustava Aleph1, odnosno istražiti u kojoj mjeri integrirane knjižnice iz sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske prihvaćaju i koriste zajednički knjižnični program Aleph te koji čimbenici utječu na njihovu namjeru da se i u budućnosti nastave koristiti tim informacijskim sustavom. Provedba istraživanja procjene uspješnosti integriranog knjižničnog sustava Aleph nije predmetom ovog rada. Pristup/metodologija/dizajn. Metodom deskriptivne statistike analizirani su kvantitativni podaci dobiveni SQL-upitima na baze integriranog knjižničnog sustava Aleph, odnosno izravnim uvidom u podatke iz programskih tablica. Na taj način prikupljeni su kvantitativni pokazatelji o veličini, značajkama i aktivnostima sustava koji se bilježe u programske i izvještajne tablice sustava. Primjenom teorijskog modela prihvaćanja tehnologije ispitalo se postoje li i, ako postoje, koji su to čimbenici koji utječu na namjeru voditelja knjižnica da prihvate i koriste implementirani integrirani knjižnični sustav Aleph i može li se utvrditi mjeru, tj. dimenzije uspješnosti samog informacijskog sustava. U tu svrhu testirana je primjena metodologije prilagođenog UTAUT-modela, pri čemu su korišteni podaci prikupljeni online anketom kojom su ispitani stavovi voditelja knjižnica o stupnju njihova zadovoljstva programskim modulima knjižničnog programa Aleph te uslugama koje podržavaju rad integriranog knjižničnog sustava Aleph. Rezultati. Rezultati istraživanja pokazuju da postoji korelacija između percepci je knjižničara o očekivanoj učinkovitosti knjižničnog programa Aleph i same namjere knjižničara da prihvate i nastave koristiti integrirani knjižnični sustav Aleph.Purpose. The aim of the paper is to analyze the measure of success of the integrated library system Aleph, i.e. to assess the acceptance and use of the integrated library system Aleph by integrated academic and research libraries in Croatia, and to analyze the motivational factors that influence the intention to use that information system in the future. Assessment of information system success is not the topic of our research. Approach/methodology/design. The method of descriptive statistics has been used to analyze quantitative data obtained by SQL queries to the library system database or by direct access into the program and system files and tables. The method enabled the collection of quantitative indicators of the size, characteristics and activities of the system that are recorded in the system files. The paper seeks to assess the acceptance and use of the integrated library system Aleph by academic and research libraries in Croatia and to analyze the measure of success of that integrated information system. For this purpose, a modified UTAUT model has been tested to analyze data gathered by an online opinion survey of academic library directors who were asked to estimate their level of satisfaction with the Aleph integrated library system modules and services. Findings. Research results show a correlation between the perception of expected efficiency of the library information system Aleph and the intention of libraries to accept and to continue to use a library integrated system in the future. Research results lead to the conclusion that the measure of success of the integrated library system is visible in the increased efficiency and productivity of library services that resulted from direct use of the implemented integrated library system Aleph. Practical implications. Research results can be useful to library development policy makers in the field of library automation and co-operation.
rrep
25
NaslovAnaliza regionalne efikasnosti u Hrvatskoj korištenjem fiskalnih pokazatelja - neparametarski pristup / Danijela Rabar, Andrej Grbin.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisNeravnomjeran gospodarski rast hrvatskih županija ukazuje na potrebu analize njihove usporedne (relativne) efikasnosti. Pritom bi, između ostaloga, istraživanje bilo zanimljivo usmjeriti na pokazatelje pod dominantnim utjecajem fiskalne politike. Upravo je to tema ovoga rada, a istraživanjem je obuhvaćeno razdoblje od 2002. do 2015. godine i uključeno šest pokazatelja u većem ili manjem opsegu povezanih s mjerama fiskalne politike. Dinamička je analiza provedena empirijski, korištenjem neparametarske metode analize omeđivanja podataka (AOMP), i to na županijskoj razini na kojoj su dane i smjernice za potrebna poboljšanja, što predstavlja novinu u odnosu na dosadašnje radove. Dobiveni rezultati efikasnosti 21 županije potvrdili su postavljene hipoteze o značajnim međužupanijskim nejednakostima i vodećoj poziciji Grada Zagreba u svjetlu odabranih pokazatelja, ukazujući ujedno na generatore neefikasnosti, među kojima je najizraženiji broj zaposlenih u jedinicama lokalnih i područnih samouprava. Rezultati bi trebali poslužiti kreatorima ekonomske politike u nastojanjima unapređenja fiskalnih odluka s ciljem smanjenja regionalnih razlika.The uneven economic growth of Croatian counties points to the need for an analysis of their relative efficiency. Among other things, it would be interesting to focus the research on indicators under the dominant influence of fiscal policy. This is exactly the subject of this paper, and the research covers the period from 2002 to 2015 and includes six indicators which are to a greater or lesser extent related to fiscal policy measures. The dynamic analysis is conducted empirically, using the nonparametric method of data envelopment analysis (DEA), at the county level at which are also given the guidelines for necessary improvements, which is novel in comparison to previous literature. The obtained results of 21 counties’ efficiency confirmed the hypothesis of significant inter-county disparities and the leading position of the City of Zagreb in the sense of selected indicators, also pointing to inefficiency sources among which the most prominent is the number of employees of local and regional self-government units. The results should serve the economic policy makers in the efforts to improve fiscal decisions with the aim of reducing regional differences.
rrep
26
NaslovAnaliza stavova i interesa učenika srednjih škola o prirodnim vrijednostima Međimurske županije / Monika Cindrić, Mihaela Mesarić, Dražen Crnčec.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisZadaća ekološke edukacije je prenijeti poruku o značaju i nužnosti očuvanja prirodnih i drugih vrijednosti, a najmoćnijim sredstvom ekološke edukacije smatra se interpretacija. Već je začetnik interpretacije Freeman Tilden istaknuo: „Interpretacijom do razumijevanja, razumijevanjem do poštovanja, poštovanjem do zaštite.“ Korištenjem izravnih i neizravnih oblika interpretacije, od strane djelatnika Međimurske prirode - Javne ustanove za zaštitu prirode i dvoje nastavnika osmišljen je edukativni program „Mladi čuvari prirode Međimurja“. Predmetni odgojno‐obrazovni program polazilo je četrdesetak učenika šestih i sedmih razreda osnovnih škola s područja Međimurske županije. Program je realiziran kroz predavanja, radionice i terenski rad tijekom proljeća 2009. godine s ciljem ekološke edukacije učenika o prirodnim vrijednostima Međimurske županije i povećanjem interesa za prirodoslovlje. Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj programa „Mladi čuvari prirode Međimurja“ na razvoj pozitivnijih stavova o zaštićenim dijelovima prirode na području Međimurske županije te povećanju interesa za prirodoslovlje. Stavovi učenika ispitani su online anketom. U anketiranju su sudjelovali polaznici programa iz 2009. godine, a kao kontrolna skupina njihovi vršnjaci koji nisu sudjelovali u programu. U anketi se, osim stavova, ispituju i interesi iz područja prirodoslovlja s posebnim naglaskom na zaštićene dijelove prirode. Istraživanjem je potvrđena hipoteza da postoji razlika u interesu za prirodne vrijednosti Međimurske županije između polaznika programa „Mladi čuvari prirode Međimurja“ i nepolaznika. Također, polaznici programa imaju veće znanje o prirodnim vrijednostima Međimurske županije od nepolaznika.The objective of ecological education is to transfer the message about the importance and necessity of preserving natural and cultural values. The interpretation is considered as the most powerful tool for ecological education. The founding father of interpretation, Freeman Tilden said: “Through interpretation, understanding; through understanding, appreciation; through appreciation, protection.” Employees of Nature of Međimurje public institution associated by two teachers performed an educational program named “Junior Rangers of Međimurje” in the year 2009, using both direct and indirect forms of interpretation. Forty pupils from the sixth and seventh grade of primary schools of the Međimurje County attended this educational program. The program was performed as series of lectures, workshops and field work. The process took place during the spring of 2009 with goals of ecological education and to increase the interest for natural sciences among primary school pupils. In this paper, authors present the influence of the “Junior Rangers of Međimurje” program on the development of positive attitude toward protected natural values in the Međimurje County as well as extension of the pupil's interest for natural sciences. The method of online survey was used to determine the results. Two groups were included in survey: participants of the “Junior Rangers of Međimurje” 2009 program and non-participants as the control group. Including pupil's standpoints, the survey tested interests for natural sciences with special emphasis on protected natural values. The analysis confirmed the hypothesis that there is a significant difference between standpoints of the experimental and the control group. Participants of the program express greater knowledge about natural values of Međimurje County.
rrep
27
NaslovAnaliza uspjeha studenata i njihovi stavovi nakon primjene ERR okvira / Marijana Špoljarić, Bojan Radišić, Maja Čuletić Čondrić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisAktivno učenje omogućava studentima da tijekom nastave proučavaju sadržaj koji se obrađuje i međusobno komuniciraju o njemu. U isto vrijeme profesor je taj koji osmišljava nastavni sat i sadržaj, te usmjerava studente na ostvarivanje ciljeva. Na taj način sprječava se mogućnost da sudionici nastavnog procesa budu pasivni slušatelji, a u isto vrijeme osposobljava ih se za razlčcite pristupe rješavanja problema i razvijanje kritičkog mišljenja. ERR okvir 1 za poučavanje osmišljen je kako bi se poticalo kritičko mišljenje i dubinska obrada informacija u okviru projekta Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje. Tijekom akademske godine 2015./2016. na dvije visokoobrazovne institucije u Hrvatskoj vježbe iz financijske matematike održavane su na način da se primjenjuju tehnike iz ERR okvira. Autori u ovom radu prikazuju utječe li promjena metoda rada na uspjeh studenata na završnom ispitu iz kolegija, uspjeh usporeduju s uspjehom prethodne akademske godine i iznose neke od stavova studenata o nastavnom procesu.
rrep
28
NaslovAnaliza zastupljenosti žena na upravljačkim pozicijama u hrvatskim poduzećima i njihov utjecaj na uspješnost poslovanja / Nikolina Posarić, Karolina Kokot, Marina Klačmer Čalopa.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisO radu nadzornog odbora i uprave u kontinentalnom modelu korporacijskog upravljanja, odnosno upravnom odboru u američkom modelu, ovisi uspješnost poslovanja poduzeća. Stoga je sastav takvih odbora ključan te se na tu temu provode istraživanja s ciljem utvrđivanja optimalnog sastava. Spolna raznolikost spomenutih odbora u zadnje vrijeme dobiva sve veći značaj, ne samo zbog istraživanja kojima se dokazuje da je članstvo žena u takvim odborima pozitivno za uspješnost poslovanja poduzeća, već i zbog zakonskih zahtjeva, kojima se želi postaviti minimalna granica uz broj žena u takvim odborima. U ovom radu analizira se zastupljenost žena na upravljačkim pozicijama u hrvatskim poduzećima te istražuje utjecaj spolne raznolikosti u upravama i nadzornim odborima na uspješnost poslovanja poduzeća. Provedeno je istraživanje na uzorku od 400 najvećih hrvatskih poduzeća. Rezultati pokazuju mali postotak žena u upravama i nadzornim odborima hrvatskih poduzeća te kako se ne može sa sigurnošću tvrditi da spolna raznolikost u upravama i nadzornim odborima doprinosi uspješnosti poduzeća. Ipak, vidi se utjecaj spolne raznolikosti u nadzornim odborima na uspješnost poduzeća, što bi moglo biti predmet daljnjih istraživanja.The success of the company’s business depends on the work of the Supervisory Board and the Management Board in the continental model of corporate management, and Management Board in the American model. Therefore, the stuff of such boards is essential, and various studies are being conducted on this subject in order to find out their optimal line-up. Sexual diversity of the mentioned boards is getting more and more significant, not only because of research which proves that participation of women in such boards has a positive impact on the success of the companies’ business performance, but also due to legal requirements, which aim to limit the minimum number of women in such boards. In this paper, we analyze the participation of women in managerial positions in Croatian companies and we research the impact of sexual diversity of the Management Board and the Supervisory Board on the success of the companies’ business performance. Empirical study was conducted on a sample of the 400 largest Croatian companies. The results show that there are a small percentage of women in the Management Board and the Supervisory Board and it cannot be considered that sexual diversity of the mentioned boards contributes to the company’s success. However, the impact of sexual diversity of Supervisory Board on the company’s success can be seen and that could be subject to the further research.
rrep
29
NaslovAnalysis of pacing strategies in 10 km open water swimming in international events / Jose M. Saavedra, Ingi Einarsson, Damir Sekulic, Antonio Garcia-Hermoso.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe purpose of this study was to ascertain the pacing strategies employed in 10 km open water swimming events, and to define which split time was most determinant for the final performance as a function of sex and classification in International Championships of the highest level. Six international competitions over the last five years were analysed retrospectively: Olympic Games, World Championships, and European Championships. The data corresponded to a total of 437 swimmers̕ competition histories (257 men, 180 women). A two-way analysis of variance (sex [2 levels: men, women], classification [3 levels: 1st to 3rd, 4th to 8th, 9th and below]) was performed for each split (0-2.5 km, 2.6-5.0 km, 5.1-7.5 km, and 7.6 to 10 km) and half (0-5 km, 5.1-10 km). The Bonferroni post-hoc test was used to compare means, and Pearson᾿s simple correlation coefficient to determine correlations between the split times and the final performance (total time). In general, the medal winners and the seconde tier classified swimmers, both men and women, employed a negative pacing strategy (the first half of the race was swum slower than the second). Women, however, in proportional terms swam a faster first partial (0 to 2.5 km) than men. These results could help coaches convince their swimmers that the first split of the event should be swum as slowly as possible, while still ensuring that they are in the leading group.
rrep
30
1.093 (21-30)