beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Nazivapplication/pdf
IDhttp://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf
OpisVrsta datoteke definirana prema normi MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)
  
rrep
 
1.124 (1.061-1.070)
NaslovThe competitiveness clusters in Croatia / Ivan-Damir Anić, Katarina Bačić, Zoran Aralica.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaEkonomski pregled (Online) – 1848-9494 – 69 (2018), 5 ; str. 571-593
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiKlasteriKonkurentnostAnketno istraživanjeHrvatska
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 591-592Sažetak
Vrstačlanak
UDK332
OpisThis study explores the perceptions of members of 13 competitiveness clusters in Croatia (CCC) towards clusters’ objectives, processes, setting and performance. Survey data (n=250) were analysed using descriptive statistics, exploratory factor analysis and regression analysis. Results indicate that progress of CCCs is not visible in the observed period and they are lagging behind successful cluster initiatives in the world. The most important reasons for underperformance are related to weaknesses inherited in cluster development framework, poor implementation of activities, inadequate resources for pursuing more ambitious objectives, lack of consensus and weaknesses in strategy formulation. The paper contributes to the literature by evaluating the program of competitiveness clusters for the first time. It examines the factors that contribute to performance of clusters, and compares CCCs with best practices of similar associations in the world. Although this research is based on perceptions of members, it has valuable implications for clusters and policy-makers. In order to strengthen existing clusters, changes in the national framework are needed, while clusters should have more resources at their disposal to reach more ambitious objectives in the future.Rad istražuje percepcije članova 13 klastera konkurentnosti u Hrvatskoj o ciljevima, procesima, okruženju i učincima klastera. Podaci iz uzorka (n=250) analizirani su metodama deskriptivne statistike, eksplorativnom faktorskom analizom i regresijom. Rezultati pokazuju da napredak klastera konkurentnosti nije dovoljno vidljiv u promatranom razdoblju i da klasteri konkurentnosti zaostaju za uspješnim klasterima u svijetu. Među čimbenicima koji objašnjavaju nepovoljne rezultate su neodgovarajući modeli razvoja klastera, neučinkovita implementacija aktivnosti, nedostatak konsenzusa i nedostaci u formuliranim strategijama. Ovo istraživanje pridonosi literaturi tako što analizira program klastera konkurentnosti po prvi puta. Jednako tako, istraživanje istražuje čimbenike koji pridonose rezultatima klastera i uspoređuje prakse klastera konkurentnosti u Hrvatskoj s najboljom praksom sličnih asocijacija u svijetu. Iako se ovo istraživanje temelji na percepcijama članova, ono ima značajne implikacije za klastere i nositelje politike. Da bi ojačali postojeći klasteri, potrebne su promjene u nacionalnom sustavu, dok bi klasteri morali imati više resursa na raspolaganju kako bi u budućnosti ostvarivali ambicioznije ciljeve.
ID-DOI10.32910/ep.69.5.5
rrep
1.061
NaslovThe concept of portal system obstruction in Avicenna’s Canon of Medicine / Mojtaba Heydari, Behnam Dalfardi, Samad EJ Golzari, Syed Mohd Abbas Zaidi, Kamran Bagheri Lankarani, Seyed Hamdollah Mosavat.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaActa medico-historica Adriatica (Online) – 1334-6253 – 16 (2018),1 ; str.115-126
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiKanon medicinePovijest medicinePortalna hipertenzijaJetraPerzijska medicinaAvicenna
Bibliografska napomenaBibliografija: 35 jed.Sažetak
Vrstačlanak
UDK616
OpisHistorical literature on portal hypertension is mainly focused on the contemporary advances in therapeutic methods, especially surgical ones. However, it seems that the origin of the human knowledge on the portal system, its association with the caval system, obstructive pathologies in this system and the gastrointestinal bleeding due to hepatic diseases might be much older than previously believed. Avicenna provided a detailed anatomy of the portal venous system and its feeding branches in the Canon of Medicine. Soddat al-Kabed va al-Masarigha (liver and mesenteric occlusion) is also a disease presented by Avicenna with clinical, etiological and therapeutic descriptions suggesting the fact that Soddat al-Kabed va al-Masarigha has multiple similarities with the currently identified concept of “portal hypertension”. He presented sense of heaviness in the liver area with or without mild pain, anemia, pale and inappropriate body color, and loose stool which can be complicated with ascites, infection, fever and abdominal pain as clinical manifestations of this disease. He has also suggested therapeutic approaches including laxative and diuretic herbs to help excreting the obstructive material into stool or urine.Povijesna literatura o portalnoj hipertenziji uglavnom je usredotočena na suvremeni napredak u terapijskim metodama, posebice kirurškim. Čini se, međutim, da ljudsko znanje o portalnom sustavu, njegovo povezivanje sa sustavom šuplje vene, patologije opstrukcija u tom sustavu i gastrointestinalno krvarenje zbog bolesti jetre može biti znatno starije nego što se prije vjerovalo. Avicenna je dao detaljnu anatomiju portalnoga venskog sustava i njegovih grana u Kanonu medicine. Soddat al-Kabed va al-Masarigha (jetra i okluzija mesenterijskih žila) bolest je koju je Avicenna predstavio kliničkim, etiološkim i terapeutskim opisima koji upućuju na to da ima puno sličnosti s identificiranim pojmom “portalne hipertenzije”. Avicenna je istaknuo osjećj težne u područu jetre s blagom boli ili bez nje, anemiju, blijedu i neodgovarajuć boju tijela te mekanu stolicu koja se mož zakomplicirati ascitesom, infekcijom, groznicom i bolovima u trbuhu kao kliničim manifestacijama ove bolesti. Predložo je i terapeutske pristupe, uključjuć laksativ i diuretiče trave, kako bi se izbjeglo izlučvanje opstruktivnih tvari u stolici ili urinu.
rrep
1.062
NaslovThe contribution of tourism to the Croatian economy : an IO approach / Neven Ivandić, Ivan Šutalo.
Materijalni opisIlustr.
Suradnik-osobaŠutalo, Ivan,
Matična publikacijaEkonomski pregled (Online) – 1848-9494 – 69 (2018), 1 ; str. 20-42
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiTurizamSatelitski račun turizmaInput-output analizaDoprinosStrukturne promjeneHrvatska
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 40-42Sažetak
Vrstačlanak
UDK338
OpisIn order to understand the contribution of tourism to the economy and the effects of possible structural changes during the tourism boom that Croatia is currently facing, the article focuses on the place and role of tourism in the Croatian economy and its impact on the output of the most relevant industries. The aim of the paper is to estimate the contribution of tourism to the gross domestic product of Croatia and to measure the multiplicative effects of tourism consumption on the different industries of the economy during a nine year period, based on a specific methodological framework, which integrates tourism satellite and input-output models in three different years. The analysis has provided an approximation of the total tourist industry contribution to the national economy, ranging from 14.2 to 16.3 percent of the gross value added of the whole of the economy. It concludes that tourism consumption has a positive effect on both tourism and non-tourism products and activities. Improvement of the quality of the research within the input-output framework requires the process of the fractionalization of input-output tables but also a more precise extraction of activities characteristic of tourism than there has previously been.Polazeći od potrebe za spoznajom veličine i doprinosa turizma gospodarstvu, ali i razumijevanja učinaka mogućih strukturnih promjena tijekom turističkog buma s kojim se Hrvatska trenutno susreće, rad je usredotočen na sagledavanje mjera i uloge turizma u gospodarstvu Hrvatske uključujući i utjecaj na proizvodnju najvažnijih djelatnosti kao odraza povećane turističke potrošnje. Cilj rada je procjena doprinosa turizma stvaranju bruto domaćeg proizvoda Hrvatske i mjerene multiplikativnih učinaka turističke potrošnje na različite djelatnosti gospodarstva tijekom razdoblja od devet godina na temelju specifi čnog metodološkog okvira koji povezuje satelitski račun turizma i input-output modela u promatrane tri različite godine. Analiza je rezultirala procjenom ukupnog doprinosa turizma nacionalnom gospodarstvu u rasponu od 14,2 do 16,3% ukupne dodane vrijednosti, ali i zaključkom da turistička potrošnja još uvijek ima pozitivan učinak i na aktivnosti svojstvene turizmu, ali i na ostale tzv. neturističke aktivnosti. Unaprjeđenje kvalitete istraživanja u okviru input-output modela zahtjeva proces frakcionalizacije input-output tablica, ali, također, i preciznije izdvajanje turističkih karakterističnih aktivnosti nego što je to bio slučaj do sada.
ID-DOI10.32910/ep.69.1.2
rrep
1.063
NaslovThe Corpus of the Croatian Church Slavonic Texts and the Current State of Affairs Concerning the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic Compiling / Vida Vukoja
ImpresumBolzano / Bozen : EURAC Research, EURALEX, 2014.
Materijalni opisStr. 1221-1235
Način izrade datotekedigitalizirana građa
NapomenaU: Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014, Bolzano/Bolzen / Andrea Abel, Ciara Vettori, Natascia Ralli, eds.
rrep
1.064
NaslovThe curative role of bitumen in traditional Persian medicine / Mahdi Shahriari, Farzaneh Zare, Majid Nimrouzi.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaActa medico-historica Adriatica (Online) – 1334-6253 – 16 (2018), 2 ; str. 283-292
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiPerzijska medicinaKomplementarna medicinaBitumenShilajit
Bibliografska napomenaBibliografija: 31 jed.Sažetak
Vrstačlanak
UDK61
OpisAim: Bitumen is a natural substance effusing from rocks’ notches in some highland areas; it has been known as an effective remedy for treating some illnesses. Considering pain relieving properties of bitumen in traditional Persian medicine (TPM) sources, this study aims to review the viewpoints of TPM sages regarding bitumen in the context of traditional Persian medicine. It also provides applicable information for interested researchers to conduct well-designed clinical trials and evaluate therapeutic effects of bitumen claimed in TPM sources. Material and method: Various databases including Embase, SID, IRANDOC, IranMedex, Scopus and PubMed were searched with keywords “bitumen” and “Shilajit”. Furthermore, main traditional Persian medicine sources including Avicenna’s “Canon of medicine”, “Continens Liber” by Razes, “The storehouse of medicaments” by Aghili, “Gift for the faithful” by Momen Tonekaboni and “Measure for medicine” written by Muhammad Akbar Shah Arzani were reviewed with Persian keywords “Moomiaii” and “Mumnaei” Results: According to TPM sources, bitumen was used by Iranian’s physicians to treat a wide range of diseases. It was known especially as an effective remedy to improve gastrointestinal digestive problems. Conclusion: Bitumen is cited in traditional Persian medicine sources as an effective remedy for treatment of a wide range of diseases, especially GI disorders and bone pain. Recent studies showed the beneficial effects of bitumen in treatment of wound healing, however using it in medical practice for other health dilemma should be confirmed by conducting well-designed clinical studies in the future.Cilj: Bitumen je prirodni materijal koji se pojavljuje u usjecima stijena u nekim brdsko-planinskim područjima, a poznat je kao učinkovit lijek za liječenje određenih bolesti. S obzirom na to da ublažava bol, a što se navodi u izvorima tradicionalne perzijske medicine (TPM), ova studija želi razmotriti stajališta mudraca tradicionalne perzijske medicine o bitumenu u kontekstu tradicionalne perzijske medicine. Ovo istraživanje daje odgovarajuće informacije zainteresiranim istraživačima za provođenje kliničkih ispitivanja i vrednovanje terapijskih učinaka bitumena, koje navode izvori tradicionalne perzijske medicine. Materijali i metoda: Različite baze podataka, uključujući Embase, SID, IRANDOC, IranMedex, Scopus i PubMed, pretražene su pomoću ključnih riječi “bitumen” i “Shilajit”. Glavni tradicionalni perzijski medicinski izvori, uključujući Avicennin Canon of medicine, Continens Liber Razesa, The storehouse of medicaments Aghilija, Gift for the faithful Momena Tonekabonija i Measure for medicine koju je napisao Muhammad Akbar Shah Arzani pregledani su pomoću perzijskih ključnih riječi “Moomiaii” i “Mumnaei”. Rezultati: Prema izvorima tradicionalne perzijske medicine, iranski liječnici upotrebljavali su bitumen za liječenje širokog spektra bolesti. Posebno je poznat kao učinkovit lijek za poboljšanje gastrointestinalnih probavnih tegoba. Zaključak: Bitumen se navodi u tradicionalnim perzijskim medicinskim izvorima kao učinkovit lijek za liječenje širokog spektra bolesti, posebice gastrointestinalnih poremećaja i bolova u kostima. Nedavne studije pokazale su blagotvorno djelovanje bitumena pri zacjeljivanju rana, međutim njegovu bi uporabu u medicinskoj praksi za druge zdravstvene probleme trebalo potvrditi provođenjem kliničkih studija u budućnosti.
rrep
1.065
NaslovThe effect of personality traits on online privacy concern / Bruno Škrinjarić, Jelena Budak, Mateo Žokalj.
Materijalni opisIlustr.
Suradnik-osobaBudak, Jelena
Matična publikacijaEkonomski pregled (Online) – 1848-9494 – 69 (2018), 2 ; str. 106-130
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiPrivatnostInternetOsobine ličnosti
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 127-130Sažetak
Vrstačlanak
UDK159.9
Opishis paper examines personality traits as antecedents of online privacy concern. The aim of the research is to analyze if and how personal characteristics of Internet users affect their concern for privacy in online environment. The theoretical framework consisting of the Big Five theory of personality traits has been used to test the variations in online privacy concern. The model includes a range of other variables that might affect online privacy concern, such as sociodemographic factors, cultural values and computer literacy. The empirical analysis is based on survey data collected in 2016 on a large sample of 2,060 Internet users in Croatia. Results of bothOLS and ordered probit estimations show that two personality traits dimensions, namely extraversion and neuroticism, signifi cantly determine the level of online privacy concern. The more extraverted, i.e., more energetic and outgoing Internet user is less concerned about his/her online privacy, whilst the more neurotic one is more concerned. Privacy awareness, computer anxiety and previous negative experience were also observed as antecedents, all positively affecting the level of privacy concern of Internet users. The results of this research fi ll the gap in the underexplored area of personality traits and onlineprivacy concern literature and contribute to developing an extended model of online privacy concern.Ovaj rad istražuje osobine ličnosti kao odrednice zabrinutosti za privatnost u online okruženju. Cilj istraživanja je analizirati utječu li i na koji način osobine korisnika Interneta na njihovu zabrinutost za privatnost u online okruženju, pri čemu se koristi teorijski okvir pet osobina ličnosti. Model također uključuje niz drugih varijabli koje mogu utjecati na online zabrinutost o privatnosti, kao što su socio-demografski čimbenici, kulturne vrijednosti i računalna pismenost. Empirijska analiza temelji se na podacima prikupljenim u 2016. godini na uzorku od 2060 korisnika Interneta u Hrvatskoj. Rezultati OLS i probit modela pokazuju da dvije dimenzije osobina ličnosti, ekstrovertiranost i neurotičnost, značajno određuju razinu zabrinutosti za privatnost u online okruženju. Više ekstrovertirani korisnik Interneta je manje zabrinut za svoju privatnost na Internetu, dok je neurotičnija osoba više zabrinuta. Svijest o privatnosti, anksioznost u korištenju računala i prethodno (negativno) iskustvo također imaju pozitivan utjecaj na razinu zabrinutosti za privatnost korisnika Interneta.
ID-DOI10.32910/ep.69.2.2
rrep
1.066
NaslovThe effects of a soccer match on muscle damage indicators / Antonela Devrnja, Branka R. Matković.
Suradnik-osobaMatković, Branka R.
Matična publikacijaKinesiology (Zagreb. Online) – 1848-638X – 50 (2018), 1 ; str. 112-123
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiNogometašiMišićiOštećenje mišićaKreatin-kinazaLeukociti
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 119-123.
Vrstačlanak
UDK796/799
OpisDuring a soccer match players perform a substantial number of explosive activities such as jumps, duels, shots and dribblings, accelerations, decelerations, changes of direction and sprints. Precisely such repetitive eccentric contractions are related to muscle damage (exercise-induced muscle damage) that is, two or three days after the match, clinically presented as muscle soreness. The aim of this research was to identify the changes in muscle damage indicators in young players after playing a soccer game. The sample of examinees was composed of 43 soccer players (16.8±1.06 years) who were divided into two groups according to their age (22 cadets aged 15.86±0.35 years and 21 U19 players aged 17.76±0.54 years). Each group played one soccer game lasting 90 minutes each. Right before and immediately after the soccer match, examinees venous blood samples were taken in order to determine the markers of muscle damage. All statistical analyses were conducted by the SPSS software. The examinees demonstrated significantly higher values of myoglobin, creatine kinase, lactate dehydrogenase, aminotransferase, alkaline phosphatase and gamma-glutamyl-transferase after the game, as well as total number of leukocytes and concentration of C-reactive protein as indicators of inflammation. The results of this research showed that, as the muscle protein concentration was increased and an inflammatory reaction also occurred, soccer matches caused muscle damage in young players.
ID-DOI10.26582/k.50.1.15
rrep
1.067
NaslovThe ethnic plots of bioethics / Natalia Nikolaevna Sedova, Boris Alexandrovich Navrotskiy, Maria Vladimirovna Reymer, Viktor Alexandrovich Bakhtin.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaJAHR (Rijeka. Online) – 1848-7874 – 9 (2018), 18 ; str. 143-158
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiBioetikaEtnosEtničke bolestiPersonalizirana medicinaEtnomedicina
Bibliografska napomenaBibliografija: 19 jed.Sažetak
Vrstačlanak
UDK17614
OpisBioethics of the ethnos has meanings that reflect the history and culture of a particular people. At the same time, the ethnos in its existence realizes the general bioethical principles and norms that integrate into ethnic bioethics. The ratio of these modifications of bioethics can ensure the self-preserving behavior of the ethnos and help maintain the genetic diversity of mankind. The assessment and standards in modern bioethics cannot be exactly the same for all countries and peoples; they must match the ethnic age of this particular ethnic group. Thus, scientifically-invariant biomedical ethics always functionally acts as a cultural reflection of the national model of medicine. On the other hand, the normative bioethical regulation allows adapting the National standards of medicine as a cultural complex to international requirements. The article shows the options for the ethical support of various ethnic parameters in medicine.Bioetika etnosa ima značenja koja odražavaju povijest i kulturu određenih ljudi. Istodobno, etnos u svom postojanju ostvaruje opće bioetičke principe i norme koji se integriraju u etničku bioetiku. Odnos tih modifikacija bioetike može osigurati samoodrživo ponašanje etnosa i pomoći u održavanju genetske raznolikosti čovječanstva. Procjena i standardi u modernoj bioetici ne mogu biti potpuno jednaki za sve zemlje i narode; oni moraju odgovarati etničkoj dobi ove posebne etničke skupine. Dakle, znanstveno nepromjenjiva biomedicinska etika uvijek funkcionalno djeluje kao kulturalni odraz nacionalnog modela medicine. S druge strane, normativni bioetički propisi dozvoljavaju prilagodbu nacionalnih standarda medicine kao kulturalnog kompleksa prema međunarodnim zahtjevima. U članku se prikazuju mogućnosti za etičku podršku različitih etničkih parametara u medicini.
ID-DOI10.21860/j.9.2.1
rrep
1.068
NaslovThe impact of privatisation process on business performance of the selected companies in the Republic of Croatia / Dijana Vuković, Ivana Mamić Sačer.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaEkonomski pregled (Online) – 1848-9494 – 69 (2018), 6 ; str. 621-637
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiPrivatizacijaDržavna poduzećaPrivatna poduzećaUspješnost poslovanjaHrvatska
Bibliografska napomenaBibliografija: 14 jed.Sažetak
Vrstačlanak
UDK33658
OpisPrivatisation processes have begun in the last decades of last century. Many countries recognized the advantages of privatisation in the form of financial goals such as increasing state budget, lowering indebtedness and strengthening market economy. Furthermore, the presumption of privatisation is that private ownership is better for achieving higher profitability of a company. Financial statements are common expression tools for companies’ business performance and financial position. Since accounting information system is a system where business events should be recorded, main output of the system are basic financial statements. The main goal of this study was to investigate the impact of privatisation process on business performance on the example of the selected companies in the Republic of Croatia. For the purpose of the study, the theoretical analysis of privatisation effects on business performance was made. Other than that, the empirical analysis of the selected companies in Croatia was conducted. This analysis was performed in two ways. First, the analysis of the selected financial ratios before and after the privatisation process was done through quartile analysis. The observed financial ratios were gross profit margin, ROA, ROE, total assets turnover and total economy ratio. To gain the individual impact of the privatisation process a deeper analysis of the selected ratios was conducted on the same research sample. Research results based on quartile analysis indicated that there is a difference between profitability prior and after privatisation and the privatized companies are more successful than the observed state-owned companies. However, based on the individual analysis’ research results the hypothesis that privately owned companies are more successful than the state-owned companies is only partially confirmed.Značajniji procesi privatizacije počeli su krajem prošlog stoljeća. Sam početak i trajanje privatizacije specifično je za svaku zemlju. Mnoge zemlje prepoznale su brojne prednosti privatizacije u obliku ostvarivanja financijskih ciljeva kao što su primjerice povećanje državnog proračuna, smanjenje zaduženosti te u konačnici i jačanje gospodarstva. Nerijetko se naglašava kako je privatno vlasništvo pretpostavka ostvarivanja bolje uspješnosti poslovanja pojedinog poduzeća, stoga je temeljna svrha ovog istraživanja bila utvrditi utjecaj procesa privatizacije na uspješnost poslovanja odabranih poduzeća u Republici Hrvatskoj. Metodologija ovog istraživanja obuhvaća dva temeljna dijela. U prvom dijelu provodi se teoretska analiza utjecaja privatizacije na uspješnost poslovanja. Pored toga, provedene su dvije empirijske analize na odabranim poduzećima u Republici Hrvatskoj. Poznato je da je podloga za oblikovanje financijskih izvještaja upravo računovodstveni informacijski sustav poslovnog subjekta u koji se unose i evidentiraju brojni poslovni događaji u skladu s pravilima ove struke. Tako pripremljeni financijski izvještaji koriste se za ocjenu uspješnosti poslovanja i financijskog položaja poduzeća. Iz tog razloga, provedena analiza temelji se na financijskim izvještajima odabranih poduzeća a sama analiza je oblikovana u dva smjera. Prva analiza provedena je na temelju odabranih financijskih izvještaja prije i nakon procesa privatizacije uz pomoć analize kvartila. Financijski pokazatelji na osnovi kojih je provedena ova analiza jesu: bruto marža profita, povrat na imovinu, povrat na glavnicu, koeficijent obrta ukupne imovine i pokazatelj ekonomičnosti ukupnog poslovanja. S druge strane, kako bi se dobio pojedinačni utjecaj procesa privatizacije na poduzećima obuhvaćenim analizom provedena je dublja analiza pokazatelja.
ID-DOI10.32910/ep.69.6.1
rrep
1.069
NaslovThe Saint George Quarantine Station of Piraeus, Greece (1865–1947) / Anna Rosenberg, Costas Tsiamis, Effie Poulakou‑Rebelakou, Emmanuel Pikoulis.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaActa medico-historica Adriatica (Online) – 1334-6253 – 16 (2018), 2 ; str. 239-252
Ključne riječiPovijest medicineJavno zdravstvoZarazne bolestiKarantena19./20. st.Grčka
Bibliografska napomenaBibliografija: 30 jed.Sažetak
Vrstačlanak
UDK614
OpisFor centuries, the marine quarantine system was the major protection of the public health against serious infectious diseases around the world. The present study reconstructs the history of the Quarantine Station of Piraeus, one of the largest Mediterranean ports, known as the “Lazaretto of Saint George”, as a vital element in the maritime sanitary protection of Greece. Our research will investigate the impact left by this institution on public health, as well as on the economic life of the port of Piraeus and the adjacent capital city of Athens. With regard to the first issue, we will seek to evaluate its role in relation to major outbreaks in the capital, as well as the arrival of 1.3 million Greek refugees after the Greco-Turkish War of 1922. The opening of Suez Canal (1865) was a great challenge and the institution was problematic at administrative and sanitary levels. During 20th century, the station complied with the national public health legislation and the international sanitary conventions. Until the Second World War, the Lazaretto of Saint George played a key role in both the protection of public health in general, but also in the economic and industrial progress of Piraeus and Athens.Stoljećima je morski karantenski sustav bio glavna zaštita javnog zdravlja od ozbiljnih zaraznih bolesti širom svijeta. Ovo istraživanje rekonstruira povijest karantene u Pireju, jednoj od najvećih mediteranskih luka, poznatoj pod nazivom Lazaret svetog Jurja, kao bitnog elementa pomorske sanitarne zaštite Grčke. Naše istraživanje proučit će utjecaj ove institucije na javno zdravstvo te gospodarski život luke Pirej i susjednoga glavnog grada Atene. Uz to, nastojat ćemo procijeniti ulogu lazareta u odnosu na velike epidemije u glavnom gradu i njegovu ulogu pri dolasku 1,3 milijuna grčkih izbjeglica nakon Grčko-turskog rata 1922. Otvaranje Sueskog kanala (1865.) značilo je velik izazov, a djelovanje institucije bilo je problematično na administrativnoj i sanitarnoj razini. Tijekom 20. stoljeća ustanova se uskladila s nacionalnim javnozdsaint ravstvenim zakonodavstvom i međunarodnim sanitarnim konvencijama. Do Drugoga svjetskog rata Lazaret sv. Jurja imao je važnu ulogu u zaštiti javnog zdravstva općenito, kao i u gospodarskom i industrijskom razvoju Pireja i Atene.
rrep
1.070
1.124 (1.061-1.070)