beta
Probrano po
Povezani zapisi:

 Nema metapodataka
  
Koncept Jezik
rrep
 
48 (1-10)
NaslovAdministrativna podela Kraljevstva S.H.S.
rrep
1
NaslovBogata sam. Siroče sam / [izvodi] V. Popović, tenor uz pratnju ciganske glazbe.
ImpresumLondon : Columbia, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
Jezikhrvatskisrpski
rrep
2
NaslovDelatni potencijal sećanja levice : o samorefleksiji poraza / Todor Kuljić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Jezikhrvatskisrpski
Vrstačlanak
OpisKako osmisliti i operativno organizovati sećanja levice u delatnom, a ne u muzejskom pravcu? Šta znači otvoreno se suočiti sa kulturom poraza levice? Razmotrene su dimenzije poraza levice, priroda linearnog i kontingentnog vremena, različita proživljavanja poraza kod fašizma i liberalizma i dijalektika nade i razočarenja. Ukazano je da treba odbaciti jezik psihoanalize (čežnja, nostalgija, žalost, melanholija) i teleološku viziju neoliberalnog pobednika, pa levicu i desnicu shvatiti u novim dimenzijama vremena, unutar novog odnosa Kairosa i Hronosa u digitalnom dobu. Treba se samorefleksivno osvrnuti na greške levice, a naročito na greške iz kojih se može učiti. Treba teorijski probuditi ambiciju. Višeslojnom sećanju levice škodi dominacija jedne vrste sećanja, potrebna je samokontrola i ravnoteža pamćenja nestale socijalne države i vlastitog nasilja.How could we rethink and organize memories of the Left in an operational and active way? How could one openly confront the Left-Wing culture of defeat? The paper considers some dimensions of the Left-Wing defeat after 1989, the nature of the linear and the contingent time, various defeat experiences of fascism and liberalism and the dialectic of hope and disappointment. One should reject the language of psychoanalysis (longing, nostalgia, sorrow, melancholy) and the teleological vision of the neoliberal winner. The Left Wing and Right Wing should be understood in new dimensions of time within a new relationship between Cairos and Chronos in the digital age. The Left needs self-reflective review of its own mistakes, if it wants to learn lessons for the future. Theory can awake practical ambition. A desirable multilayered Left-Wing memory has been damaged by dominance of one type of memory. The Left needs self-control and a balanced memory of both badly missing socialist welfare state and its own violence.
rrep
3
NaslovDruštveno-gospodarska dimenzija sporta / Miodrag Mićović.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Jezikhrvatskisrpski
Vrstačlanak
OpisOd Deklaracije o specifičnostima sporta i njegovoj društvenoj funkciji iz 2000. godine, pa preko Bele knjige o sportu iz 2007. godine i najnovijih dokumenata koji su doneti na nivou EU, u koje spadaju Zaključci o gospodarskoj dimenziji sporta i njegovim društveno-gospodarskim koristima ili Mišljenje Evropskog odbora regija o uključivanju sporta u program EU za razdoblje nakon 2020. godine, ističe se uloga i potreba jačanja društvene i gospodarske dimenzije sporta. U vezi sa tim ukazuje se da je sport: gospodarski pokretač rasta u smislu efekata koje ima na dodatnu vrednost, bruto domaći proizvod i kupovnu moć; međusektorski fenomen koji može bitno da utiče na stanje javnog zdravlja, regionalni razvoj i turizam; sektor u kome se pojavljuju brojne inovacije, u cilju postizanja boljih rezultata ili sprečavanja ozleda, pri čemu se one često prenose na druge sektore i tako putem roba ili usluga postaju dostupne drugim korisnicima, odnosno potrošačima (u ovom slučaju sportske inovacije služe kao platforma za pokretanje i razvoj novih proizvoda i usluga, odnosno kao činilac od značaja za izvoz i gospodarski rast). U radu su izloženi elementi društvene dimenzije sporta, kao i direktni i indirektni efekti sporta na gospodarski rast.The role of sport and the need to strengthen the social and economic dimension of sport has been emphasized in numerous documents adopted at the EU level, starting with the Declaration on the specific characteristics of sport and its social function in Europe which was adopted in 2000, through the White Paper on Sport (2007/2261(INI)) and the latest EU documents including Conclusions on the economic dimensions of sport and its socio-economic benefits or Opinion of the European Committee of the Regions — Mainstreaming sport into the EU agenda post-2020. In this regard, it is pointed out that sport represents: an economic driver of growth in terms of the effects it has on the added value; gross domestic product and purchasing power; cross-sectoral phenomenon that can significantly affect the state of public health, regional development and tourism; a sector in which numerous innovations appear in order to achieve better results or to prevent injuries, whereby they are often transferred to other sectors and thus become available to other users or consumers through goods or services (in this case, sports innovations serve as a platform for launching and the development of new products and services, or as a factor of importance for exports and economic growth). The paper presents elements of the social dimension of sport, as well as the direct and indirect effects of sports on economic growth.
rrep
4
NaslovDubrovnik : plan je izrađen na osnovu podataka 1923.g. / uredio P. E. Navojev.
rrep
5
NaslovEj, sviće zora / pjeva Joco Maksimović ; na harmonici Jovo Mijatović. Kad sam bio u Novomu Sadu : narodna pjesma / J. [Joco] Maksimović uz pratnju violine ; na harmonici Jovo Mijatović.
ImpresumZagreb : Edison Bell Radio, [19--.].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
Jezikhrvatskisrpski
rrep
6
NaslovImam jednu želju / [Stanislav] (Binički). Ej pusto more : narodna pesma sa klavirom / (Maksimović) ; D. Davidović.
ImpresumHannover : Polydor, [1937.].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min., mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
Jezikhrvatskisrpski
rrep
7
NaslovIzvori, geneza i priroda secesionističke retorike u Republici Srpskoj / Aleksandar Savanović, Aleksandar Vranješ, Nevenko Vranješ, Željko Budimir.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Jezikhrvatskisrpski
Vrstačlanak
OpisBosna i Hercegovina (BiH) je složena državna zajednica sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Ta činjenica je posljedica građanskog rata 1992-95. godine, koji je promijenio etničku strukturu BiH. U institucionalnom smislu entitetima je u Dejtonu dat vrlo visok nivo političke samostalnosti. Tzv. “entitetski veto” je nastao u Dejtonu i primjenjuje se u mnogim ključnim tijelima – od Doma naroda, Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, do Predsjedništva BiH. Pored toga, tvrdi se da BiH nema tzv. unutrašnje priznanje i mnogi od aktera na političkoj sceni zagovaraju radikalne ustavne promjene koje bi narušile ili čak potpuno promijenile “Dejtonsku” arhitekturu BiH. Imajući u vidu ove faktore, ne iznenađuje prisutnost secesionističke retorike u političkom prostoru BiH. U ovom radu analiziraćemo secesionističku retoriku u Republici Srpskoj (RS) i pokušaćemo da opišemo moguću secesionističku strategiju u njenim glavnim linijama. Cilj nam je utvrditi da li se može reći da secesionistički argumenti, retorika i eventualno politike predstavljaju integralnu strategiju i koherentnu političku platformu ili su motivisane dnevnopolitičkim razlozima. Takođe ćemo pokušati utvrditi koliko je ova secesionistička retorika institucionalizovana, tj. koliko je zastupljena u zvaničnim dokumentima institucija RS i/ili glavnih političkih stranaka, a koliko ostaje na nivou društvenih pokreta i/ili pojedinačnih političkih subjekata.Bosnia and Herzegovina (BiH) is a complex state union composed of two entities and three constituent peoples. This fact is a consequence of the 1992-95 civil war, which changed the ethnic structure of BiH. From the institutional perspective, the two entities were given in Dayton a high level of political autonomy. The so-called “entity veto” was created in Dayton, and it is implemented by many key political bodies – from the House of Peoples and the House of Representatives of the Parliamentary Assembly of BiH to the Presidency of Bosnia and Herzegovina. Beside that, it is argued that BiH lacks the “internal recognition” and many of the political actors advocate radical constitutional changes which would disrupt or even completely change the “Dayton” architecture of BiH. Because of that it is not surprising that secessionist rhetoric exists in BiH’s political sphere. The secessionist rhetoric in the Republic of Srpska (RS) will be analysed in this paper and possible secessionist strategy will be described. The aim of this paper is to determine whether secessionist arguments, rhetoric and possibly politics represent an integral strategy and coherent political platform, or whether they are just generated for daily political purposes. Authors will also try to determine whether this secessionist rhetoric is “institutionalised”, i.e. whether it is present in official documents of RS institutions and/or major political parties, or just in the activities of social movements and/or individual political subjects.
rrep
8
NaslovJabuka se zacrveni ; Svi dragani : Serbo-Croatian folksong / svira i pjeva Huszar i Miskovic tamburica orchestra.
ImpresumNew York : Columbia, [19--.].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
Jezikhrvatskisrpski
rrep
9
NaslovJesen stiže : narodna pesma. Ej zar da umrem? : srpska narodna pesma / peva Pajo Grba, bariton, član Narodnog pozorišta u Zagrebu uz pratnju ciganske glazbe.
Impresum[S. l.] : Parlophon, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
Jezikhrvatskisrpski
SuradnikGrba, Pajo
rrep
10
48 (1-10)