beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
13 (1-10)
NaslovHistorijska karta srednjevjekovne bosanske države / sastavio Marko Vego ; izrada i reprodukcija Geokarta.
rrep
1
NaslovIdeologija, klasa i pitanje političke subjektivizacije u Bosni i Hercegovini / Asim Mujkić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisAutor propituje ulogu ideologije, mita i klase u razumijevanju kompleksnih procesa savremene političke subjektivizacije u BiH. Polazeći od revolucionarnog konteksta s početka devedesetih godina dvadesetog stoljeća koji razumijeva kao paralelni proces nacionalne i kapitalističke reaproprijacije, autor na pitanje pod kojim uslovima, diskurzivnim i institucionalnim, određene etničke razlike postaju politički relevantnima, postaju izvorom političke moći i mobilizacije, razvija odgovor u vidu antireprezentacionalističke hipoteze po kojoj su to s jedne strane diskurzivni i institucionalni uslovi “nacionalne države” shvaćene kao države homogenog etnonacionalnog domaćina i zanemarive etnonacionalne manjine, a s druge strane njima komplementarni diskurzivni i institucionalni uslovi kapitalističkog poretka iz kojega se nacionalni poredak historijski izdiže, a koji podrazumijeva klasnu strukturiranost. Subjekt proizvodnje nacionalno-kapitalističkog poretka je vladajuća klasa, u slučaju BiH klasa etnopolitičkih poduzetnika koja je u posjedu sredstava za proizvodnju društvenog života uopće: i materijalnog i onog simboličkog.Author investigates the role of ideology, myth and class in understanding the complex contemporary processes of political subjectivization in Bosnia and Herzegovina. Starting from the revolutionary context from the beginning of the 1990s, which the author understands as a parallel process of national and capitalist re-appropriation, the author poses the question: which are the conditions, discursive and institutional, for specific ethnic differences to become politically relevant, to become the source of political power and mobilization. The answer is explored on the basis of the anti-representationalist hypothesis according to which, on the one hand, these are the discursive and institutional conditions of “nation-state” understood as a state of homogenous ethnonational host and negligible ethnonational minority, and, on the other hand, the discursive and institutional conditions of capitalist order from which nationalist order is historically developed presupposing its class structure. The subject of the production of national-capitalist order is the ruling class; in the case of Bosnia and Herzegovina, the class of ethnopolitical entrepreneurs which is in possession of the means of production of social life in general: both in the material and in the symbolical sense.
rrep
2
NaslovKolika je Javorina planina ; Slavit ću bolan, slavit ću / originalni bosanski tamburaški zbor sa pjevanjem.
ImpresumZagreb : Edison Bell Radio, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min., mono ; 20 cm.
rrep
3
NaslovKradem ti se pod pendžere. Kroz čaršiju. Svjetujme majko. Dafinka platno beleše : (narodne pjesme) / [izvodi] tenor zagreb. opere M. [Mile] Milutinović.
ImpresumZagreb : Edison Bell Electron, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
Jezikhrvatskibosanskisrpski
rrep
4
NaslovMjesna klauza i prostor u bosanskome jeziku / Mirela Omerović.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisU radu će se govoriti o odnosu jezika i prostora i elaboraciji takvog prostornog odnosa na razini zavisnosložene rečenice s mjesnom klauzom. U okviru semantičkih padeža za označavanje prostornih odnosa – lokativa, ablativa, adlativa i perlativa – izdvajaju se određeni podznačenjski tipovi koji se na razini složene rečenice s mjesnom klauzom kodiraju na različite načine. Za razliku od prijedložno-padežnih konstrukcija, u kojima su prostorni odnosi najprije iskazani padežnim značenjima i prijedlozima, na razini složene rečenice ti se prostorni odnosi označavaju uglavnom veznim sredstvima, a potom i antecedentima i postcedentima na koje vezno sredstvo upućuje. Mjesne klauze u složenu rečenicu uvode se odnosnim prilozima, koji svojim leksičkosemantičkim svojstvima iskazuju različite tipove i podtipove prostornih odnosa. Zato mjesna jeste prototipna kad je riječ o prostornim odnosima na razini složene rečenice, ali je i specifična na formalno-gramatičkom planu u odnosu na ostale tipove zavisnih klauza. S tim u vezi, usporedit će se i s atributnom klauzom uvedenom odnosnim prilozima.The paper will discuss the relationship between a language and space and the elaboration of such spatial relationship at the level of a complex sentence with a spatial clause. Within the semantic cases of the spatial relationships – locative, ablative, adlative and perlative – there are certain submeanings that are encoded at the level of a complex sentence with a spatial clause in different ways. Unlike case-marked prepositonal constructions, in which spatial relations are expressed by case meaning and prepositions, these spatial relationships at the level of a complex sentence are generally indicated by conjuctions, and then by antecedents and postcedents to which the conjunctions refer. The spatial clauses in the complex sentence are introduced by relative adverbs, which express different types and subtypes of spatial relations with their lexical and semantic properties. When we talk about spatial relations at the level of a complex sentence, the spatial clause is a prototype and specific in the formally grammatical plan as compared to the other types of dependent clauses. We will also compare the spatial clauses with relative clauses introduced by relative adverbs.
rrep
5
NaslovOd Sahaba do Akšama : pjesma. Kolika je u Priedoru čaršija : pjesma / pjeva Bora Janić uz pratnju harmonike.
Impresum[S. l.] : Odeon, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
rrep
6
NaslovPostao sam već odavna rob tvojih očiju / Katica Bogar. Mila majko podigni me malko ; Iz Bitolja podjoh / Ciganska glazba Paje Todorovića s pjevanjem.
ImpresumZagreb : Edison Bell Penkala Baby, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min., mono ; 15 cm.
rrep
7
NaslovPravo na raskid ugovora prije dospijeća prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe / Kenad Osmanović.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisJedan od najpoznatijih i najuspješnijih instrumenata za ostvarivanje predvidljivosti i uniformnosti trgovačkog ugovornog prava jeste Konvencija Ujedinjenih Nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, koja je usvojena na diplomatskoj konferenciji u Beču 1980. godine, a stupila na snagu 1988. godine, i koju je do sada ratificiralo 89 država svijeta. Ona sadrži materijalnopravne propise o pitanjima koja se tiču ugovora o prodaji između subjekata koji imaju sjedište u dvije različite države, a činjenica da ju je ratificiaralo devet od deset najvećih svjetskih izvoznika i uvoznika, te da se primjenjuje na oko 80% ugovora o međunarodnoj prodaji robe, govori o njezinom značaju. Konvencija propisuje složen sistem za raskid ugovora vodeći se principom očuvanja ugovora na snazi dok je god to moguće, tako da na prvi pogled djeluje iznenađujuća mogućnost raskida ugovora prije dospijeća ugovorne obaveze. Ipak, kada se uzme u obzir obim njezine primjene, onda ova mogućnost djeluje sasvim logična, a sve u cilju izbjegavanja bespotrebnih troškova. U radu su prezentovana rješenja Konvencije koja se odnose na pravo kupca na raskid ugovora prije dospijeća ugovorne obaveze, odnosno način, postupak i uslovi koji pri tome moraju biti ispoštovani.One of the best known and successful instruments for achieving predictability and uniformity in contractual commercial law is the United Nations Convention on the Contracts for the International Sale of Goods which was adopted at the Diplomatic Conference in Vienna in 1980 and entered into force in 1988. The Convention has been ratified by 89 states. It contains substantive rules on matters relating to sales contracts between entities having their headquarters in two different countries. The fact that it has been ratified by nine of the world's ten largest exporters and importers and that it applies to about 80% of the international sale of goods contracts is a sufficient indication of its significance. The Convention prescribes a complex system for termination of contracts taking into account the principle of preservation of the contract as long as possible, so that at first sight there is a surprising possibility of termination of the contract prior to the date of performance. However, if we consider its application, this solution is logical in order to avoid unnecessary costs. The paper presents the solutions of the Convention relating to the right of the buyer to terminate the contract prior to the date of performance of the contract, i.e. the manner, procedure and conditions that must be respected.
rrep
8
NaslovProljeće / [Eugen] Hildach. Kradem ti se / Dobrić ; [izvodi] tenor beogradske opere [Armin] Armidi.
ImpresumZagreb : Edison Bell Penkala, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Jezikbosanskisrpskihrvatski
rrep
9
NaslovSekvencijalnost, konsekvencijalnost i asindetizam u subordinaciji / Ismail Palić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisU prilogu se raspravlja o semantičko-pragmatičkoj relaciji sekvencijalnosti i konsekvencijalnosti te mogućnostima njihova gramatičkog obilježavanja asindetskim mehanizmom povezivanja klauza u zavisnosloženoj rečenici. Nakon kratkog pregleda literature i stavova iznesenih o tome i drugim srodnim pitanjima te definiranja temeljnih pojmova razmatra se primjenjivost asindetske veze u zavisnosloženim rečenicama s vremenskim, uzročnim, posljedičnim, namjernim i pogodbenim klauzama.The article has showed that the asyndetic clause linking mechanism in complex sentences is applicable not only in coordination (parataxis) but also in subordination (hypotaxis). Nevertheless, as far as sequentiality and consequentiality are considered, it is confirmed that asyndetism is much less present in subordination compared to coordination. Temporal sequentiality is always asyndetically coded by applying the principle of iconic representation. It means that the order of clauses reflects the order of the sequential discourse parts. In that case we encounter the coordinated sentence structures. The principle of iconic representation is normally applied in the process of asyndetic linking of clauses that are in the semantic relation of consequetiality as well. However, the iconicity principle can also be violated which makes it possible to signalize subordination (cf. Srušio se, pogođen je u glavu). This procedure works only when the basic causative-consecutive semantic relation is included.
rrep
10
13 (1-10)