beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
15 (1-10)
NaslovHistorijska karta srednjevjekovne bosanske države / sastavio Marko Vego ; izrada i reprodukcija Geokarta.
rrep
1
NaslovIdeologija, klasa i pitanje političke subjektivizacije u Bosni i Hercegovini / Asim Mujkić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisAutor propituje ulogu ideologije, mita i klase u razumijevanju kompleksnih procesa savremene političke subjektivizacije u BiH. Polazeći od revolucionarnog konteksta s početka devedesetih godina dvadesetog stoljeća koji razumijeva kao paralelni proces nacionalne i kapitalističke reaproprijacije, autor na pitanje pod kojim uslovima, diskurzivnim i institucionalnim, određene etničke razlike postaju politički relevantnima, postaju izvorom političke moći i mobilizacije, razvija odgovor u vidu antireprezentacionalističke hipoteze po kojoj su to s jedne strane diskurzivni i institucionalni uslovi “nacionalne države” shvaćene kao države homogenog etnonacionalnog domaćina i zanemarive etnonacionalne manjine, a s druge strane njima komplementarni diskurzivni i institucionalni uslovi kapitalističkog poretka iz kojega se nacionalni poredak historijski izdiže, a koji podrazumijeva klasnu strukturiranost. Subjekt proizvodnje nacionalno-kapitalističkog poretka je vladajuća klasa, u slučaju BiH klasa etnopolitičkih poduzetnika koja je u posjedu sredstava za proizvodnju društvenog života uopće: i materijalnog i onog simboličkog.Author investigates the role of ideology, myth and class in understanding the complex contemporary processes of political subjectivization in Bosnia and Herzegovina. Starting from the revolutionary context from the beginning of the 1990s, which the author understands as a parallel process of national and capitalist re-appropriation, the author poses the question: which are the conditions, discursive and institutional, for specific ethnic differences to become politically relevant, to become the source of political power and mobilization. The answer is explored on the basis of the anti-representationalist hypothesis according to which, on the one hand, these are the discursive and institutional conditions of “nation-state” understood as a state of homogenous ethnonational host and negligible ethnonational minority, and, on the other hand, the discursive and institutional conditions of capitalist order from which nationalist order is historically developed presupposing its class structure. The subject of the production of national-capitalist order is the ruling class; in the case of Bosnia and Herzegovina, the class of ethnopolitical entrepreneurs which is in possession of the means of production of social life in general: both in the material and in the symbolical sense.
rrep
2
NaslovKolika je Javorina planina ; Slavit ću bolan, slavit ću / originalni bosanski tamburaški zbor sa pjevanjem.
ImpresumZagreb : Edison Bell Radio, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min., mono ; 20 cm.
rrep
3
NaslovKradem ti se pod pendžere. Kroz čaršiju. Svjetujme majko. Dafinka platno beleše : (narodne pjesme) / [izvodi] tenor zagreb. opere M. [Mile] Milutinović.
ImpresumZagreb : Edison Bell Electron, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
Jezikhrvatskibosanskisrpski
rrep
4
NaslovMjesna klauza i prostor u bosanskome jeziku / Mirela Omerović.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisU radu će se govoriti o odnosu jezika i prostora i elaboraciji takvog prostornog odnosa na razini zavisnosložene rečenice s mjesnom klauzom. U okviru semantičkih padeža za označavanje prostornih odnosa – lokativa, ablativa, adlativa i perlativa – izdvajaju se određeni podznačenjski tipovi koji se na razini složene rečenice s mjesnom klauzom kodiraju na različite načine. Za razliku od prijedložno-padežnih konstrukcija, u kojima su prostorni odnosi najprije iskazani padežnim značenjima i prijedlozima, na razini složene rečenice ti se prostorni odnosi označavaju uglavnom veznim sredstvima, a potom i antecedentima i postcedentima na koje vezno sredstvo upućuje. Mjesne klauze u složenu rečenicu uvode se odnosnim prilozima, koji svojim leksičkosemantičkim svojstvima iskazuju različite tipove i podtipove prostornih odnosa. Zato mjesna jeste prototipna kad je riječ o prostornim odnosima na razini složene rečenice, ali je i specifična na formalno-gramatičkom planu u odnosu na ostale tipove zavisnih klauza. S tim u vezi, usporedit će se i s atributnom klauzom uvedenom odnosnim prilozima.The paper will discuss the relationship between a language and space and the elaboration of such spatial relationship at the level of a complex sentence with a spatial clause. Within the semantic cases of the spatial relationships – locative, ablative, adlative and perlative – there are certain submeanings that are encoded at the level of a complex sentence with a spatial clause in different ways. Unlike case-marked prepositonal constructions, in which spatial relations are expressed by case meaning and prepositions, these spatial relationships at the level of a complex sentence are generally indicated by conjuctions, and then by antecedents and postcedents to which the conjunctions refer. The spatial clauses in the complex sentence are introduced by relative adverbs, which express different types and subtypes of spatial relations with their lexical and semantic properties. When we talk about spatial relations at the level of a complex sentence, the spatial clause is a prototype and specific in the formally grammatical plan as compared to the other types of dependent clauses. We will also compare the spatial clauses with relative clauses introduced by relative adverbs.
rrep
5
NaslovOd Sahaba do Akšama : pjesma. Kolika je u Priedoru čaršija : pjesma / pjeva Bora Janić uz pratnju harmonike.
Impresum[S. l.] : Odeon, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
rrep
6
NaslovPosebna dokazna sredstva diskriminacije : mit ili realnost u državama Zapadnog Balkana / Samir Zuparević.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisAutor u doprinosu istražuje smisao i značenje posebnih dokaznih sredstava diskriminacije u sudskom postupku. U tekstu autor rasvjetljava kontroverziju između tradicionalnih dokaza i novih dokaza diskriminacije u sudskim postupcima kako pojedinih država članica Evropske unije, tako i država Zapadnog balkana s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. U tom je kontekstu posebna pozornost posvećena odnosu između vrsta dokaznih sredstava i prebacivanju tereta dokaza, a naročito novim načinima i tehnikama dokazivanja djela diskriminacije. Radi svrhovitog izlaganja i logičkog usustavljivanja građe doprinos je podijeljen u tri zasebna dijela. U prvom dijelu autor istražuje argumente pro et contra za korištenje pojedinih vrsta dokaznih sredstava u sudskom postupku, te ulogu i značaj prebacivanja tereta dokaza sa tužitelja na tuženika. Na tim se osnovama, u drugom dijelu, zatim propituju mogućnost i domašaj primjene statističkog i eksperimentalnog dokaza, naročito slučaj situacionog testiranja diskriminacije. U posljednjem dijelu članka, autor donosi kritičku analizu uloge posebnih dokaznih sredstava u dokazivanju diskriminacije, te primjenjivosti statističke i eksperimentalne metodologije u sudskim postupcima zemalja zapadnog Balkana, uključujući i najtipičnije primjere i konkretne smjernice kako da se to uspješno sprovede u dokazivanju diskriminacije koji je i bio neposredni povod nastanka ovog doprinosa.The author explores the meaning and significance of particular evidence of discrimination in judical proceeding. In this paper, the author enlightens controversy traditional evidence with new evidence of discrimination in judical proceeding by certain EU member states as well as the Western Balkans states with special reference to Bosnia and Herzegovina. In this context special attention is paid to the relationship between types of evidence and burden of proof and in particular the new ways and techniques of proving discrimination. In order to present materijals systematically and logically, the paper is divided into three parts. In the first part the author explores the arguments pro et contra for the use of certain types of evidence in judical proceedings, and the role and importance of the burden of proof from the plaintiff to the defendant. On this basis, in the second part, then possibilities and scope of the application of statistical and experimental evidence, especially the situation testing. In the last part of the article, author gives a critical analysis the role of special evidence in the proving of discrimination, and the applicability of statistical and experimental methodology in the judicial proceedings of the Western Balkan countries, including the most typical examples and concrete guidelines on how to do this successfully in proving discrimination as the starting point of this article.
rrep
7
NaslovPostao sam već odavna rob tvojih očiju / Katica Bogar. Mila majko podigni me malko ; Iz Bitolja podjoh / Ciganska glazba Paje Todorovića s pjevanjem.
ImpresumZagreb : Edison Bell Penkala Baby, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min., mono ; 15 cm.
rrep
8
NaslovPravo na raskid ugovora prije dospijeća prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe / Kenad Osmanović.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisJedan od najpoznatijih i najuspješnijih instrumenata za ostvarivanje predvidljivosti i uniformnosti trgovačkog ugovornog prava jeste Konvencija Ujedinjenih Nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, koja je usvojena na diplomatskoj konferenciji u Beču 1980. godine, a stupila na snagu 1988. godine, i koju je do sada ratificiralo 89 država svijeta. Ona sadrži materijalnopravne propise o pitanjima koja se tiču ugovora o prodaji između subjekata koji imaju sjedište u dvije različite države, a činjenica da ju je ratificiaralo devet od deset najvećih svjetskih izvoznika i uvoznika, te da se primjenjuje na oko 80% ugovora o međunarodnoj prodaji robe, govori o njezinom značaju. Konvencija propisuje složen sistem za raskid ugovora vodeći se principom očuvanja ugovora na snazi dok je god to moguće, tako da na prvi pogled djeluje iznenađujuća mogućnost raskida ugovora prije dospijeća ugovorne obaveze. Ipak, kada se uzme u obzir obim njezine primjene, onda ova mogućnost djeluje sasvim logična, a sve u cilju izbjegavanja bespotrebnih troškova. U radu su prezentovana rješenja Konvencije koja se odnose na pravo kupca na raskid ugovora prije dospijeća ugovorne obaveze, odnosno način, postupak i uslovi koji pri tome moraju biti ispoštovani.One of the best known and successful instruments for achieving predictability and uniformity in contractual commercial law is the United Nations Convention on the Contracts for the International Sale of Goods which was adopted at the Diplomatic Conference in Vienna in 1980 and entered into force in 1988. The Convention has been ratified by 89 states. It contains substantive rules on matters relating to sales contracts between entities having their headquarters in two different countries. The fact that it has been ratified by nine of the world's ten largest exporters and importers and that it applies to about 80% of the international sale of goods contracts is a sufficient indication of its significance. The Convention prescribes a complex system for termination of contracts taking into account the principle of preservation of the contract as long as possible, so that at first sight there is a surprising possibility of termination of the contract prior to the date of performance. However, if we consider its application, this solution is logical in order to avoid unnecessary costs. The paper presents the solutions of the Convention relating to the right of the buyer to terminate the contract prior to the date of performance of the contract, i.e. the manner, procedure and conditions that must be respected.
rrep
9
NaslovProljeće / [Eugen] Hildach. Kradem ti se / Dobrić ; [izvodi] tenor beogradske opere [Armin] Armidi.
ImpresumZagreb : Edison Bell Penkala, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Jezikbosanskisrpskihrvatski
rrep
10
15 (1-10)