beta
Podaci zapisa nisu dostupni
 
1 (1-10)
NaslovSadržajna obrada nevjerodostojne stručne građe u narodnim knjižnicama = Subject analysis of unreliable nonfiction materials in public libraries / Božica Dragaš, Snježana Ercegovac, Marija Turković Kordić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je rada dati uvid u aktualnu praksu sadržajne obrade nevjerodostojne stručne građe u hrvatskim narodnim knjižnicama te propitati mogućnosti da se postojećim alatima sadržajne obrade napravi razlika između takve građe i građe koja je stručno i znanstveno utemeljena. Pristup/metodologija. Sadržajna obrada stručne građe u narodnim knjižnicama tematizira se s obzirom na ulogu knjižnica u sprječavanju širenja lažnih vijesti, dezinformacija i pseudoznanstvenih ideja. Potom se razlažu obilježja znanstveno neutemeljene stručne građe te se aktualna praksa njezine sadržajne obrade ilustrira s pet primjera publikacija čije su klasifikacijske oznake, predmetne odrednice i anotacije pregledane pretraživanjem mrežnih kataloga narodnih knjižnica okupljenih u tri velika skupna kataloga s obzirom na knjižnični softver kojim se koriste: CROLIST, MetelWIN i ZaKi. Rezultati. Kataložni zapisi odabranih primjera publikacija upućuju na to da se u hrvatskim narodnim knjižnicama klasifikacijskim oznakama, predmetnim označivanjem i anotacijama ne pravi razlika između nevjerodostojne stručne građe i građe utemeljene u suvremenim znanstvenim paradigmama, što korisnike izlaže mogućim dezinformacijama pri pretraživanju stručne građe u slobodnom pristupu jednako kao i u online okruženju. Originalnost/vrijednost. S obzirom na važnost knjižnica u promicanju vjerodostojnih informacija i suzbijanju lažnih vijesti, ovaj rad upućuje na nužnost promišljanja o aktualnoj praksi sadržajne obrade nevjerodostojne stručne građe, čija je produkcija intenzivirana posljednjih desetljeća te ona čini dio zbirki stručne građe narodnih knjižnica. Premda na opasnost od širenja pseudoznanstvenih informacija znanstvenici upozoravaju dugi niz godina, a s problemima vezanim uz tu temu knjižničari se susreću svakodnevno u radu s korisnicima, ovo je prvi rad koji tematizira sadržajnu obradu takve građe u hrvatskim narodnim knjižnicama.Aim. The aim of the paper is to give an overview of the current approaches to the subject analysis of unreliable nonfiction materials in the Croatian public libraries, and to research the potential of the existing subject analysis tools to differentiate between such materials and those that are based on scientific and expert knowledge. Approach/methodology. In this paper, the subject analysis of unreliable nonfiction materials in public libraries is approached in relation to the role of libraries in preventing the spread of false news, disinformation, and pseudoscientific ideas. Subsequently, the characteristics of scientifically unreliable publications are examined, and current approaches to the subject analysis of such materials are illustrated through five publications whose classification classes, subject headings, and annotations were examined by browsing the online catalogues of the public libraries combined into three extensive union catalogues according to their library software: CROLIST, MetelWIN, and ZaKi. Results. The catalogue records of the selected publications reveal that there is no distinction made in the Croatian public libraries between unreliable nonfiction materials and materials based on current scientific paradigms through the classification class numbers, the assigned subject headings, and annotations, which exposes users to possible disinformation when browsing nonfictionmaterials in both open-stack collections and online. Originality/value. Taking into account the importance of libraries in promoting reliable information and preventing false news, this paper indicates the need to reevaluate the current procedures of the subject analysis of unreliable nonfiction materials whose production has intensified during the last decades and which constitute a portion of the nonfiction collections in public libraries.
rrep
1
1 (1-10)