beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
17.828 (1-50)
NaslovOptimal surface preparation for wood anatomy research of invasive species by scanning electron microscopy = Optimalna priprema površine drva za istraživanje anatomije invazivnih vrsta drva pretražnim elektronskim mikroskopom / Maks Merela, Nejc Thaler, Angela Balzano, Denis Plavčak.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisResearch was done to develop the optimal method of wood surface preparation for scanning electron microscopy (SEM). Since 2018, environmental scanning electron microscope (ESEM™) FEI Quanta 250 has been installed at the Department of Wood Science and Technology in Ljubljana. We tested several methods for the pre-preparation and cutting of wood surfaces for SEM analyses. The samples had been either dried, soaked in water and frozen, impregnated with paraffin or simply moistened before cutting. We analysed wood surfaces obtained by splitting, sawing, planing, sanding and cutting on a sliding microtome with different blades. The effect of gold coating on the SEM image quality was also evaluated. Best results were obtained by cutting a pre-moistened surface on a sliding microtome with a low profile replaceable blade and gold coated afterwards. Determined methodology is technically less demanding, not time consuming and obtains results that satisfy needs for wood anatomy research at magnifications up to 12.000x. Guidelines for the optimal preparation of samples were prepared, and theoretical and practical basis for investigations of wood anatomy using SEM were provided. The method was afterwards used in analyses of invasive alien plant species – investigating their anatomical structure in the framework of the AlienPLAntSpEcies - APPLAUSE project (Urban Innovative Actions initiative). It was demonstrated that the use of the SEM opened new scope in detailed investigations of the wood structure and properties.Istraživanje je provedeno kako bi se razvila optimalna metoda pripreme drvne površine za pretražnu elektronsku mikroskopiju (SEM). Od 2018. na Odsjeku za znanost i tehnologiju o drvu u Ljubljani instaliran je uređaj za pretražnu elektronsku mikroskopiju u uvjetima okoliša (ESEMTM) FEI Quanta 250. Proučavali smo nekoliko metoda za pripremu i rezanje površine drva za SEM analizu. Uzorci su sušeni, potapani u vodi i smrzavani te prije rezanja impregnirani parafi nom ili samo navlaženi. Analizirali smo površine drva dobivene cijepanjem, piljenjem, blanjanjem, brušenjem i rezanjem na mikrotomu različitim oštricama. Također je proučavan utjecaj zlatnog premaza na kvalitetu SEM fotografi ja. Najbolji rezultati dobiveni su rezanjem prethodno navlažene površine na mikrotomu, i to zamjenjivim noževima niskog profi la, nakon čega je površina drva pozlaćena. Primijenjena je metodologija tehnički manje zahtjevna, ne oduzima mnogo vremena, a dobiveni rezultati zadovoljavaju potrebe istraživanja anatomije drva pri povećanju i do 12 000 puta. Sastavljene su smjernice za optimalnu pripremu uzoraka te je postavljena teorijska i praktična osnova za istraživanje anatomije drva primjenom SEM-a. Metoda je potom primijenjena za istraživanje invazivnih biljnih vrsta – za ispitivanje njihove anatomske strukture u sklopu projekta AlienPLAntSpEcies – APPLAUSE (Urban Innovative Actions). Potvrđeno je da je upotreba SEM-a otvorila novo područje u detaljnim istraživanjima strukture i svojstava drva.
rrep
1
NaslovEnhanced abrasion resistance of coated particleboard pre-treated with atmospheric plasma = Pojačana otpornost na abraziju premazanih iverica prethodno obrađenih atmosferskom plazmom / Jure Žigon, Sebastian Dahle, Marko Petrič, Matjaž Pavlič.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis study aims to investigate the influence of atmospheric plasma treatment on the abrasion resistance of particleboards, as an example of a wood-based material, coated with a waterborne finish. The treatment of the substrate, prior to coating application, using a floating-electrode dielectric barrier discharge (FE-DBD) plasma, resulted in an enhanced abrasion resistance of the coated particleboards in comparison to the untreated ones during the abrasion test with a duration of 200 revolutions. This finding was related to lower contact angles of water and coating after treatment with plasma and greater hardness of the coating on the treated substrates. The micrographs of the sample cross sections recorded with scanning electron microscope showed differences in the amounts of remained coating on the abraded areas. Investigation with attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy revealed that treatment of the substrate with plasma did not affect the chemical composition nor the curing and structure of the later applied coating. Further studies should be performed to determine the resistance properties of such surface systems to other impacts.Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj atmosferske plazme na otpornost iverica na abraziju, kao primjer materijala na bazi drva premazanoga vodenim premazom. Tijekom ispitivanja abrazije u trajanju od 200 ciklusa obrada iverica uz pomoć plazme (FE-DBD) prije nanošenja premaza rezultirala je poboljšanom otpornošću premazanih iverica na abraziju u usporedbi s neobrađenom ivericom. Rezultat istraživanja povezan je s nižim kontaktnim kutom vode i premaznog materijala nakon obrade iverica plazmom i s većom tvrdoćom premaza na podlozi obrađenoj plazmom. Mikrografi je presjeka uzorka dobivene pretražnim elektronskim mikroskopom pokazale su razlike u količini preostalog premaza na površinama ispitanima na otpornost na habanje. Ispitivanje infracrvenom spektroskopijom uz prigušenu totalnu refleksiju pokazalo je da obrada podloge plazmom nije utjecala na kemijski sastav ni na otvrdnjavanje i strukturu kasnije nanesenog premaza. Potrebno je provesti daljnja ispitivanja kako bi se dodatno utvrdila otpornost takvih površinskih sustava.
rrep
2
NaslovDigital development of Slovenian wood industry = Digitalni razvoj slovenske drvne industrije / Jože Kropivšek, Petra Grošelj.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe research examined the digital development of the Slovenian wood industry, especially the implementation of the concept of Industry 4.0 into practice. Within this, the implementation of specific technological pillars was studied, with the emphasis on smart factories and smart, innovative products. In the empirical part of the research, we prepared a survey and interviewed selected managers and entrepreneurs. We compared answers regarding sub-sectors, the size of the companies and the level of digitalization. The general results show that around half of the surveyed companies are already implementing the Industry 4.0 concept into their businesses, while the rest are beginners when speaking about digitalization. The biggest obstacles to the implementation of the concept are the high investments in equipment and the lack of financial support from the state. The lack of digital competencies, which is especially prevalent among older workers, is another major barrier that businesses face. Only 30 % of the surveyed companies are engaged in the production of smart products. We can conclude that digitalization in the Slovenian wood industry is still at a relatively low level, but with the latest strategic orientations at both the state and business level, this situation will certainly improve in the near future.U radu je predočeno istraživanje digitalnog razvoja slovenske drvne industrije, posebice istraživanje primjene koncepta Industrija 4.0 u praksi. Unutar toga proučavana je primjena specifičnih tehnoloških stupova s naglaskom na pametne tvornice i pametne, inovativne proizvode. U empirijskom dijelu istraživanja pripremili smo anketu i intervjuirali odabrane menadžere i poduzetnike. Usporedili smo odgovore koji se odnose na podsektore, veličinu poduzeća i razinu digitalizacije. Opći rezultati pokazuju da približno polovica anketiranih tvrtki u poslovanju već primjenjuje koncept Industrija 4.0, dok su ostale tvrtke početnici u digitalizaciji. Najveće su prepreke provedbi koncepta velika ulaganja u opremu i izostanak državne financijske potpore. Nedostatak digitalnih kompetencija, koji je osobito vidljiv među starijim radnicima, dodatna je velika prepreka s kojom se tvrtke suočavaju. Samo 30 % anketiranih tvrtki bavi se proizvodnjom pametnih proizvoda. Može se zaključiti da je digitalizacija u slovenskoj drvnoj industriji još uvijek na relativno niskoj razini, ali s najnovijim strateškim orijentacijama i na državnoj i na poslovnoj razini ta će se situacija u skoroj budućnosti sigurno poboljšati.
rrep
3
NaslovChanges in customer preferences for furniture in Slovenia = Promjene sklonosti kupaca namještaja u Sloveniji / Matej Jošt, Vladislav Kaputa, Martina Nosáľová, Andreja Pirc Barčić, Ivana Perić, Leon Oblak.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIn the last decade, the Slovenian furniture industry market has experienced a number of changes, especially with the arrival of new retailers on the market. The situation is such that furniture manufacturers and retailers are still trying to determine the best ways to adjust to new customer demands. A well known thing is that customer satisfaction is the key component for the success of the business. In order for companies to be more successful, it is important to get better insight into customers’ needs and wants. In line with this, the purpose of this study, which compare the surveys conducted in 2010 and 2019, was to observe and analyse changes in the preferences of customers for furniture: materials, attributes, and styles when deciding on new furniture in Slovenia. The results of this research showed that customers’ preferences for furniture materials have changed in the last decade. Similarly, the factors that influence their purchase decisions when buying interior and exterior furniture have changed as well. It was found that wood was widely preferred as a furniture material among the respondents in both years studied.U posljednjem desetljeću slovensko je tržište namještaja doživjelo mnoge promjene, posebice ulaskom stranih trgovaca. Stoga proizvođači namještaja i trgovci i dalje pokušavaju odrediti najbolje načine prilagodbe novim zahtjevima kupaca. Općenito je poznato da je zadovoljstvo kupaca ključna komponenta za uspjeh poslovanja. Kako bi tvrtke bile uspješne, važno je imati što bolji uvid u potrebe i želje kupaca. U skladu s tim, cilj ovog istraživanja, koje uspoređuju ankete provedene 2010. i 2019., bila je usporedba i analiza promjena sklonosti kupaca pri odabiru i kupnji namještaja, i to u smislu materijala, svojstava i stila. Rezultati provedenog istraživanja pokazali su da su se sklonosti ispitanika u odabiru materijala namještaja u posljednjem desetljeću promijenile. Osim toga, promijenili su se i činitelji koji utječu na njihove odluke pri kupnji namještaja za vanjsku ili unutarnju upotrebu. Ispitivanja su pokazala da je drvo 2010. bio vrlo poželjan materijal za izradu namještaj, a to je i danas.
rrep
4
NaslovEngineering the properties of eco-friendly medium density fibreboards bonded with lignosulfonate adhesive = Dizajniranje svojstava ekološki prihvatljivih ploča vlaknatica srednje gustoće proizvedenih uporabom lignosulfonatnog ljepila / Viktor Savov, Petar Antov.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisFree formaldehyde emissions from wood-based panels, especially in indoor applications, pose serious risks to human health at certain concentrations. Prolonged exposure to formaldehyde can cause adverse health effects including eye, nose and throat irritation, other respiratory symptoms and cancer. As a consequence, new formaldehyde emission limits for composite wood products were established in Europe, USA and Japan. This, together with the stricter environmental legislation are the main driving factors for shifting the scientific and industrial interest from the traditional formaldehyde-based synthetic resins to the new bio-based adhesives for production of eco-friendly wood-based panels. The lignin-based products are one of the most prospective ecological alternatives to the traditional formaldehyde resins. The main interest in lignin is due to its phenolic structure with several favourable properties for the formulation of wood adhesives such as high hydrophobicity and low polydispersity. The present article is aimed at studying the possibilities for using lignosulfonate as an adhesive for the production of eco-friendly MDF. Regression models describing the impact of lignosulfonate concentration and hot pressing temperature on the exploitation properties of MDF panels were developed. The individual and combined impact of both factors was analysed in order to determine the optimal exploitation properties of the panels.Emisija slobodnog formaldehida iz ploča na bazi drva, posebice primijenjenih u unutarnjim prostorima, u određenim je koncentracijama ozbiljan rizik za zdravlje ljudi. Dulja izloženost formaldehidu može uzrokovati znatne zdravstvene probleme, uključujući iritaciju očiju, nosa i grla, druge respiratorne simptome i rak. Stoga su u Europi, SAD-u i Japanu određene nove granice emisije formaldehida za kompozitne proizvode od drva. To je, zajedno sa strožim zakonodavstvom o okolišu, bio glavni poticaj za prebacivanje znanstvenoga i industrijskog fokusa s tradicionalnih sintetičkih smola temeljenih na formaldehidu na nova prirodna ljepila za proizvodnju ekološki prihvatljivih ploča na bazi drva. Proizvodi na bazi lignina jedna su od najperspektivnijih ekoloških alternativa tradicionalnim formaldehidnim smolama. Glavni razlog zanimanja za lignin jest njegova fenolna strukturas nekoliko povoljnih svojstava za formulaciju ljepila za drvo poput visoke hidrofobnosti i niske polidisperznosti. Cilj ovog rada jest proučavanje mogućnosti uporabe lignosulfonata kao ljepila za proizvodnju ekološki prihvatljivih ploča vlaknatica srednje gustoće (MDF ploča). Razvijeni su regresijski modeli koji opisuju utjecaj koncentracije lignosulfonata i temperature prešanja na svojstva MDF ploča. Analiziran je pojedinačni i kombinirani utjecaj obaju elemenata kako bi se odredila optimalna svojstva ploča.
rrep
5
NaslovThe influence of wood modification on transfer function of a violin bridge = Utjecaj modifikacije drva na prijenosnu funkciju mosta za violinu / Miran Merhar, Miha Humar.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe violin bridge is an important component of a violin since it transmits the excitation forces from the string to the violin body. Depending on its structure, at a certain frequency spectrum, the bridge acts as a damper or amplifier of excitation forces, which depends on its transfer function. In the study, transfer functions in the range from 400 Hz to 7000 Hz in vertical directions of 3 bridges were measured. The bridges were made from maple wood and supplied by different manufacturers. The bridges were then thermally modified, and the transfer functions were measured again. To determine the influence of thermal modification on material properties, a sample of maple wood was also modified together with the bridges, and the modulus of elasticity and shear modulus before and after the modification were measured. Using Ansys software, a bridge was modelled by the finite element method, by which natural frequencies and transfer functions before and after the modification were calculated. It can be confirmed from the research that wood modification influences the bridge transfer function and that the finite element method can be used to determine the dynamic properties of the bridge by knowing the wood material properties and, therefore, to predetermine the transfer function of the violin bridge before its production.Most na violini važan je dio toga glazbala jer prenosi pobudne sile iz žica u tijelo violine. Ovisno o svojoj strukturi, most na određenome frekvencijskom spektru djeluje kao prigušivač ili kao pojačalo pobudnih sila, što ovisi o njegovoj prijenosnoj funkciji. U istraživanju su mjerene prijenosne funkcije u rasponu od 400 do 7000 Hz u okomitim smjerovima na tri mosta. Mostove od javorova drva izradili su različitih proizvođači. Naknadno su mostovi toplinski modificirani i ponovo su izmjerene njihove funkcije prijenosa. Da bi se utvrdio utjecaj toplinske modifikacije na svojstva materijala, zajedno s mostovima modificiran je i uzorak javorova drva te su izmjereni modul elastičnosti i modul smicanja prije i nakon modifikacije. Uz upotrebu softvera Ansys most je modeliran metodom konačnih elemenata, kojom su izračunane prirodne frekvencije i funkcije prijenosa prije i nakon modifikacije. Na temelju istraživanja može se potvrditi da modifikacija drva utječe na funkciju prijenosa mosta i da se metodom konačnih elemenata mogu odrediti dinamička svojstva mosta ako su poznata svojstva drvnog materijala. Prema tome, prijenosna funkcija mosta violine može se odrediti unaprijed, prije njegove izrade.
rrep
6
NaslovCharacterisation and modelling of drying kinetics of thin ash and oak wood lamellas dried with infrared radiation and hot air = Karakterizacija i modeliranje kinetike sušenja tankih lamela drva jasena i hrasta infracrvenim zračenjem i vrućim zrakom / Aleš Straže, Miljenko Klarić, Zlatko Budrović, Stjepan Pervan.
Materijalni opisIlustr. ; graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisInfrared and hot air drying characteristics of thin ash (Fraxinus excelsior L.) and oak (Quercus robur L.) wood lamellas were experimentally determined using an infrared and hot air laboratory device. Drying curves of 2 mm thick lamellas were established in the temperature range between 60 °C and 90 °C, and fitted by Fick’s diffusion model. Drying efficiency, drying rate and effective diffusivity have been estimated and compared between the used drying techniques. Moisture ratio exponentially decayed with duration of the process at all used temperatures. Effective diffusivity was greater in ash than oak wood, and it was not significantly influenced by the drying technique. The increased bound water diffusivity with increased drying temperature that caused shortening of the drying process was confirmed in both wood species. Similar activation energy was determined with both wood species, lower when the IR drying technique was used.Obilježja infracrvenog sušenja i sušenja vrućim zrakom tankih lamela drva jasena (Fraxinus excelsior L.) i drva hrasta (Quercus robur L.) utvrđene su eksperimentalno uz pomoć laboratorijskih uređaja za infracrveno sušenje i sušenje vrućim zrakom. Krivulje sušenja lamela debljine 2 mm utvrđene su u rasponu temperatura između 60 i 90 °C te su prilagođene Fickovu difuzijskome modelu. Učinkovitost i brzina sušenja te efektivna difuznost procijenjene su i uspoređene unutar primijenjenih tehnika sušenja. Omjer sadržaja vode eksponencijalno se smanjuje s trajanjem procesa pri svim temperaturama primijenjenima u eksperimentu. Efektivna je difuznost drva jasena bila veća nego drva hrasta, a tehnike sušenja nisu znatnije utjecale na nju. Za obje vrste drva potvrđena je veća difuznost vezane vode s povećanjem temperature sušenja, što je uzrokovalo skraćenje procesa sušenja. Slična je energija aktivacije utvrđena za obje vrste drva, a niža je zabilježena pri IC tehnikama sušenja.
rrep
7
NaslovPhysical properties of juvenile wood of two paulownia hybrids = Fizička svojstva juvenilnog drva dvaju hibrida paulovnije / Tomislav Sedlar, Bogoslav Šefc, Damir Drvodelić, Branimir Jambreković, Marko Kučinić, Iva Ištok.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThere is a growing trend in the world of planting fast growing species (rotations 5 to 10 years). Their primary purpose is the production of wood fibers and biomass, but they certainly represent the potential in making solid wood products as well. One of the fast-growing species is Paulownia sp., a species of extremely fast growing wood. Plantation breeding of Paulownia sp. in Croatia is increasing, although there is a little knowledge about the technical properties of Paulownia wood and its end use is questionable. This paper presents preliminary results of some physical properties of juvenile wood of two Paulownia hybrids planted in the area near the town of Glina in the Republic of Croatia. One hybrid is 9501 ((Paulownia fortunei × Paulownia elongata) × (Paulownia fortunei × Paulownia tomentosa)) and the other hybrid is Shan Tong (Paulownia fortunei × Paulownia tomentosa). The aim of this study was to investigate physical properties of juvenile wood of two Paulownia hybrids from one site in Croatia, to determine differences in physical properties of wood between two hybrids and to evaluate the correlation between density and shrinkages of each hybrid. Significant differences in oven dry density, basic density and density at maximum MC, between the two hybrids were determined. There is no statistically significant difference in longitudinal, radial, tangential and volumetric shrinkages between the two hybrids.U današnje je vrijeme zamjetan sve češći trend sadnje brzorastućih vrsta drveća (ophodnje od 5 do 10 godina). Te su vrste primarno namijenjene proizvodnji drvnih vlakana i biomase, ali svakako je vidljiv i njihov potencijal u proizvodima od cjelovitog drva. Jedna od brzorastućih vrsta je Paulownia sp., koju odlikuje izrazito brz rast. Iako se malo zna o tehničkim svojstvima drva paulovnije, a njegova je krajnja upotreba upitna, u Hrvatskoj je u porastu plantažni uzgoj paulovnije. U ovom su radu prikazani preliminarni rezultati istraživanja nekih fizičkih svojstava juvenilnog drva hibrida paulovnije s lokaliteta u blizini grada Gline u Hrvatskoj. Prvi je hibrid 9501 ((Paulownia fortunei × Paulownia elongata) × (Paulownia fortunei × Paulownia tomentosa)), a drugi Shan Tong (Paulownia fortunei × Paulownia tomentosa). Cilj rada bio je istražiti fizička svojstva juvenilnog drva hibrida paulovnije s lokaliteta u Hrvatskoj, utvrditi razlike u fizičkim svojstvima drva tih hibrida te odrediti međusobni odnos gustoće i utezanja unutar hibrida. Utvrđene su značajne razlike u gustoći drva u apsolutno suhom stanju, u nominalnoj gustoći i gustoći pri maksimalnom sadržaju vode između tih dvaju hibrida. Među hibridima nisu utvrđene statistički značajne razlike u longitudinalnome, radijalnome, tangentnome ni volumnom utezanju.
rrep
8
NaslovComparison of visual and instrumental assessment of colour differences on finished wooden surfaces = Usporedba vizualne procjene i izmjerene promjene boje površinski obrađenog drva / Matjaž Pavlič, Marko Petrič.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisStaining of wood with various substances and processes is an important part of surface finishing of wood. Colour differences as a result of staining and of exposure of coloured wood during its utilisation are usually evaluated by instrumental measurements. However, the measurement results can show something else compared to what our naked eye can see. Due to inhomogeneity of wood, this discrepancy can be even greater in the case of finished surfaces. The aim of our research was to evaluate distinctions between visual perception and numerically determined colour differences on differently finished wooden surfaces, to get information at which starting point the colour difference becomes visible, and to establish whether it is related to the nature of the surface. We established that the visual assessment is influenced by many factors and that there is a correlation between visual and instrumental assessments. The colour difference ΔE* of 0.5 should be considered as a value when it starts to become visible, and at the value of 2.0, observers already considered the colour difference as a different colour. It was stated that we have some tolerance in perceiving the colour change. This tolerance is more expressed in the case of transparent coating systems.Premazivanje drva različitim sredstvima i primjenom različitih postupaka važan su dio površinske obrade drva. Promjene boje kao rezultat premazivanja i izlaganja obojenog drva tijekom njegove uporabe obično se mjere uređajima. Međutim, izmjereni rezultati pokazuju nešto sasvim drugo od onoga što se vidi ljudskim okom. Kad je riječ o površinskoj obradi drva, razlike između izmjerenih rezultata i onoga što se vidi ljudskim okom mogu se povećati zbog nehomogenosti drva. Cilj istraživanja bio je procijeniti razlike između vizualne procjene i izmjerene promjene boje na površinski obrađenom drvu primjenom različitih tehnika kako bi se utvrdila vrijednost pri kojoj je promjena boje vidljiva te kako bi se utvrdilo ovisi li ona o vrsti površine. Ustanovili smo da na vizualnu procjenu promjene boje utječe velik broj čimbenika i da postoji veza između vizualne procjene i izmjerenih vrijednosti promjene boje. Promjena boje ΔE* od 0,5 vrijednost je pri kojoj promjena boje postaje vidljiva, a promjenu boje od 2 promatrači vide kao različitu boju. Uočeno je da postoji određena tolerancija u percepciji promjene boje, koja je veća pri procjeni promjene boje prozirnih sustava premaza.
rrep
9
NaslovOn-line measurement of wood surface smoothness = Online mjerenje glatkoće površine drva / Jakub Sandak, Kazimierz A. Orlowski, Anna Sandak, Daniel Chuchala, Piotr Taube.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe latest progress in the field of optics and microelectronics resulted in the development of new generation vision systems capable of scanning surface topography with very high sampling frequencies. The blue color of illuminating light as well as novel systems for controlling ultra-thin laser line thickness allows the measurement of the porous surface of wood with a triangulation method. Three alternative sensors were tested here in order to verify their suitability for the determination of surface topography in the industrial environment. The scanning head was installed at the exit zone of the four-side profiling moulder and was set to scrutinize the wood surface shape line-by-line, immediately after profiling. The sensor was also tested for automatic detection of surface defects appearing on the elements after sanding, wetting and painting with various finishing products. The set of pilot test results is presented, together with an original algorithm for real-time surface defects detection.Najnoviji napredak u području optike i mikroelektronike rezultirao je novom generacijom skenera koji mogu skenirati topografiju površine vrlo visokom frekvencijom uzorkovanja. Svjetlost plave boje, kao i novi sustav za kontrolu vrlo tanke laserske zrake omogućuju mjerenje porozne površine drva metodom triangulacije. Testirana su tri alternativna senzora kako bi se potvrdila njihova prikladnost za određivanje topografije površine u industrijskim uvjetima. Glava za skeniranje postavljena je na izlazu četverostranoga profilnoga glodala kako bi se odmah nakon profiliranja pomno linijski skenirala površina drva. Senzor je također testiran za automatsko otkrivanje površinskih grešaka na elementima nakon brušenja, vlaženja i premazivanja različitim premaznim materijalima. Predstavljen je set rezultata pilot-ispitivanja, zajedno s originalnim algoritmom za otkrivanje površinskih grešaka u realnom vremenu.
rrep
10
NaslovThermal degradation of bonding strength of aspen plywood = Toplinska degradacija čvrstoće lijepljenja ploče od uslojenog drva jasike / Pavlo Bekhta, Nataliya Bekhta.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe objective of this research was to study the effect of exposure time on the bonding strength of aspen plywood at elevated temperatures. The plywood samples were manufactured under laboratory conditions using two types of adhesive: urea-formaldehyde (UF) and phenol-formaldehyde (PF). The plywood samples were tested after exposure to three different temperatures (150 °C, 200 °C and 250 °C) and three exposure time levels (1, 2 and 3 hours) at each temperature. Additionally, a set of control samples was tested at room temperature. The quality of bonding was assessed by shear strength test in compliance with the requirements of the standard EN 314-1. The mass and density losses as well as colour changes of the plywood samples were also determined. The findings of this study indicated that exposure of plywood panels to elevated temperature caused significant degradation of their bonding strength. PF plywood samples lost 63.2 % of their initial strength after 3 h of exposure at 250 °C, while UF samples lost 65.9 % of their initial strength already after 3 h of exposure at the temperature of 200 °C. Statistical regression-based models were also developed for predicting the loss of plywood bonding strength as functions of mass and density losses and total colour difference. As the mass/density losses or total colour difference of panels increased, the losses in bonding strength increased too.Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj vremena izlaganja toplini na čvrstoću lijepljenja ploča od uslojenog drva jasike. Uzorci ploča od uslojenog drva proizvedeni su u laboratorijskim uvjetima uporabom dvije vrste ljepila: urea-formaldehidnog (UF) i fenol-formaldehidnog (PF) ljepila. Uzorci ploča od uslojenog drva ispitani su nakon izlaganja različitim temperaturama (150 °C, 200 °C i 250 °C) tijekom različitog vremena izlaganja (1, 2 i 3 sata). Usto, skupina kontrolnih uzoraka ispitana je pri sobnoj temperaturi. Kvaliteta lijepljenja ocijenjena je testom smične čvrstoće u skladu sa zahtjevima norme EN 314-1. Također, određeni su gubitci mase i smanjenje gustoće, kao i promjena boje uzoraka ploča od uslojenog drva. Rezultati ove studije pokazali su da izlaganje ploča od uslojenog drva povišenoj temperaturi uzrokuje znatno smanjenje njihove čvrstoće lijepljenja. Uzorci ploča od uslojenog drva zalijepljeni PF ljepilom izgubili su 63,2 % svoje početne čvrstoće nakon tri sata izlaganja na 250 °C, dok su uzorci ploča od uslojenog drva zalijepljeni UF ljepilom izgubili 65,9 % početne čvrstoće već nakon tri sata izloženosti temperaturi 200 °C. Nadalje, razvijeni su statistički regresijski modeli za predviđanje gubitka čvrstoće lijepljenja ploča od uslojenog drva kao funkcije gubitka mase, smanjenja gustoće i ukupne razlike u boji. Kako se povećavao gubitak mase, smanjivala gustoća ili povećavala ukupna razlika u boji ploča, tako su se povećavali i gubitci čvrstoće lijepljenja.
rrep
11
NaslovNumerical modelling of stiffness of RTA furniture with new externally invisible and dismountable joints = Numeričko modeliranje krutosti RTA namještaja s novim, izvana nevidljivim vezovima / Łukasz Krzyżaniak, Jerzy Smardzewski, Silvana Prekrat.
Materijalni opisIlustr. ; graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe distribution of furniture sold in the form of flat packages requires the use of appropriate design solutions. These include joints, which need to facilitate self-assembly with no need to use tools. Such joints should be functional, aesthetically attractive, durable and safe to use. It was decided in this study to manufacture prototypes of innovative furniture joints and evaluate the quality of furniture assembled using these joints. For this purpose, the finite element method and the Abaqus program were used. Joints were modelled as objects made of polylactide (PLA). Surface to surface contact and assembly forces resulting from the construction of joints were introduced between the elements of the joint. The furniture case was subjected to torsional loads. The rigidity of furniture and stress distribution in joints were calculated. On the basis of numerical calculations, the joints were positively validated.Prodaja namještaja koji se isporučuje u obliku ravnih paketa zahtijeva primjenu odgovarajućih dizajnerskih rješenja. U takva se rješenje ubrajaju i vezovi koji trebaju olakšati samostalno sastavljanje namještaja bez primjene alata. Ti vezovi trebaju biti funkcionalni, estetski privlačni, izdržljivi i sigurni za upotrebu. Za ovo su istraživanje autori odlučili proizvesti prototipove inovativnih vezova namještaja te procijeniti kvalitetu namještaja sastavljenoga uz pomoć takvih vezova. Za tu je namjenu primijenjena metoda konačnih elemenata i program Abaqus. Vezovi su modelirani kao predmeti izrađeni od polilaktida (PLA). Između elemenata veza djeluju površinske i kontaktne sile koje nastaju konstrukcijom vezova. Korpus namještaja bio je podvrgnut torzijskim opterećenjima. Izračunana je krutost namještaja i raspodjela naprezanja u vezovima. Na temelju brojčanih izračuna vezovi su pozitivno ocijenjeni.
rrep
12
NaslovImpact of irregular tooth pitch of circular saw blades on power for wood cross-cutting = Utjecaj promjenjivog koraka zubi kružnih pila na snagu za poprečno rezanje drva / Jozef Krilek, Miroslava Ťavodová, Ján Kováč, Branislav Tichý.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe article deals with the influence of irregular tooth pitch on energy consumption of cross-cutting wood. In this article, the effect was assessed of feeding velocity and parameters of saw blade on the cutting power Pc of spruce (Picea Abies), pine (Pinus Sylvestris) and beech (Fagus Silvatica) wood during sawing with a guided circular saw. For the research, two types of circular saw blades were used, one of them having irregular tooth pitch. The circular saw blades had sintered carbide inserts with a diameter of D = 350 mm and the same number of teeth. The feed velocities were vf = 4, 8,12 m∙min-1 and revolutions n = 3000 min-1. The results showed that the circular saw blades with irregular tooth pitch have higher energy consumption than the circular saw blades with regular tooth pitch. The highest cutting power Pc was shown in the case of beech. It was also shown that energy consumption is increasing linearly with increasing feed velocity.U radu se prikazuje istraživanje utjecaja promjenjivog koraka zubi kružnih pila na potrošnju energije pri poprečnom rezanju drva. Analiziran je utjecaj posmične brzine, parametara lista pile i vrste drva na snagu rezanja (Pc). Eksperiment je proveden piljenjem drva smreke (Picea abies), bora (Pinus sylvestris) i bukve (Fagus silvatica) vođenom kružnom pilom. Za istraživanje su rabljena dva lista kružnih pila, od kojih je jedan imao promjenjivi korak zubi. Oba su lista kružnih pila imala oštrice od sinteriranih karbidnih umetaka, promjer lista D = 350 mm i jednak broj zubi. Primijenjene su tri posmične brzine: 4, 8 i 12 m∙min-1, a broj okretaja radnog vratila iznosio je n = 3000 min-1. Rezultati su pokazali da je potrošnja energije kružnih pila s promjenjivim korakom zubi veća od potrošnje energije kružnih pila s jednakim korakom zubi. Najveća snaga rezanja Pc zabilježena je pri piljenju bukve. Uočeno je da se potrošnja energije linearno povećava s povećanjem posmične brzine.
rrep
13
NaslovPine wood particles pyrolysis and radiographic analysis = Piroliza čestica borovine i radiološka analiza / Paweł Kazimierski, Sara Vieira, Dariusz Kardaś.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe goal of this experiment is to assess the mass and volume loss of medium size pine wood particles undergoing pyrolysis. Wood samples of different sizes and shapes were pyrolysed at 500 ºC with different residence times. A thermogravimetric analysis was carried out for comparison purposes. Finally, the pyrolysed samples were analysed using radiographic methods. A connection between the different analyses was found. For larger particles, the heating rate is lower, and a time gap between hemicellulose and cellulose thermal decomposition was noticed. Research shows that an important part of the analysis of the process is the rate of biomass heating and sample size. As the sample size increases, the pyrolysis time increases; however, the increase is not linear. The publication also shows the great possibilities of radiographic methods in analysing the pyrolysis process.Cilj istraživanja bio je procijeniti gubitak mase i volumena čestica borovine srednje veličine podvrgnutih pirolizi. Uzorci drva različitih veličina i oblika pirolizirani su pri 500 °C i pri različitim vremenima trajanja pirolize. Za usporedbu je provedena termogravimetrijska analiza borovih čestica. Nakon toga pirolizirani su uzorci analizirani metodom radiografije. Pronađena je veza između različitih analiza. Brzina zagrijavanja većih čestica je niža, a primijećen je i vremenski jaz između toplinskog raspadanja hemiceluloze i celuloze. Istraživanja su pokazala da su važan dio analize procesa pirolize brzina zagrijavanja biomase i veličina uzorka. Kako se veličina uzorka povećava, tako se povećava i vrijeme pirolize, i to nelinearno. Usto, rad upućuje na velike mogućnosti radiografskih metoda u analizi procesa pirolize.
rrep
14
NaslovSynthesis of bio-oilphenol-formaldehyde resins under alkali conditions : physical, chemical and thermal properties of resins and bonding performance = Sinteza bioulja s fenolformaldehidnim smolama u alkalnim uvjetima : fizička, kemijska i toplinska svojstva smola i svojstvo lijepljenog spoja / Günay Özbay, Caglar Cekic, Muhammad Syarhabil Ahmad, Erkan Sami Kokten.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIn the present study, bio-oil produced from vacuum pyrolysis of woody biomass has been investigated as a source of chemical feedstock. Bio-based resins were produced using the bio- oil with phenol substitutions ranging from 10 to 30 wt%. The conventional GC/MS analysis was carried out for the evaluation of the chemical composition of bio-oil. TGA, DSC and FT-IR analyses were used in order to characterize the bio-oil-phenol-formaldehyde (BPF) resins. The bonding quality of wood samples bonded with the BPF resins was investigated under different pre-treatment conditions. The highest shear strength was observed for the control samples bonded with the laboratory PF resin. As the amount of bio-oil was increased up to 30 wt%, the shear strength of the samples decreased from 12.08 to 11.76 N/mm2. The bonding performance was not negatively affected by the combination of bio-oil under dry conditions. According to TS EN 12765 standard, the relevant performance requirements for bonded samples under dry conditions must be at least 10 N/mm2. Relating to the standard, all samples bonded with BPF resins obtained the requirements for durability class C1. Under wet conditions, the bonding performance was negatively affected by the addition of bio-oil. However, the BPF resins fulfilled the durability requirements for C1, C2, and C3 specified in EN 12765 (2002).U radu je predstavljeno istraživanje mogućnosti upotrebe bioulja dobivenoga vakuumskom pirolizom drvne biomase kao izvora kemijske sirovine. Biosmole su dobivene zamjenom 10 – 30 % mase (ili težinskog udjela) fenola biouljima. Analiza kemijskog sastava bioulja provedena je GC/MS metodom. Za karakterizaciju biouljnih fenolformaldehidnih smola (BPF) primijenjene su TGA, DSC i FT-IR analiza. Kvaliteta spoja uzoraka drva slijepljenih BPF smolama ispitivana je pri različitim uvjetima predobrade. Najveća čvrstoća na smicanje postignuta je na kontrolnim uzorcima lijepljenim laboratorijskim PF smolama. S povećanjem udjela bioulja do 30 % mase (ili težinskog udjela), čvrstoća na smicanje smanjila se s 12,08 na 11,76 N/mm2. Prema normi TS EN 12765, čvrstoća na smicanje u suhim uvjetima treba biti najmanje 10 N/mm2. Kombinacija bioulja s fenolformaldehidnim smolama nije negativno utjecala na svojstva slijepljenog spoja u suhim uvjetima i svi uzorci lijepljeni BPF smolama zadovoljili su zahtjeve klase trajnosti C1. U vlažnim uvjetima dodatak bioulja negativno je utjecao na svojstva slijepljenog spoja. Međutim, BPF smole ispunile su zahtjeve trajnosti za klase C1, C2 i C3 propisane normom EN 12765 (2002).
rrep
15
NaslovEffect of water repellents on hygroscopicity and dimensional stability of densified fir and aspen woods = Utjecaj vodoodbojnih sredstava na higroskopnost i dimenzijsku stabilnost ugušćenog drva jele i drva jasike / Huseyin Pelit, Fatih Emiroglu.
Materijalni opisIlustr. ; graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis study investigated the effect of pre-impregnation with water-repellent agents on the hygroscopicity and dimensional stability of fir (Abies bornmulleriana Mattf.) and aspen (Populus tremula L.) woods. After pre-vacuum treatment, the samples were impregnated at atmospheric pressure with paraffin, linseed oil and styrene, and then densified at compression rates of 20 % and 40 % at 120, 150 and 180 °C. The results showed that water repellents significantly affected the hygroscopicity and dimensional stability of the densified wood samples. Compression recovery rate (CRR), thickness swelling (TS), equilibrium moisture content (EMC), and water absorption (WA) values of the densified samples decreased with impregnation pretreatments. The linseed oil treatment gave more positive CRR and TS results than paraffin. Lower EMC and WA values were found in the paraffin-treated samples. However, the most successful results for all tested properties were determined in the styrene pretreated samples in which hygroscopicity decreased and dimensional stability increased (especially for aspen) due to increases in the compression rate and temperature related to densification conditions. In the styrene pretreated samples, the high temperature (180 °C) and compression rate (40 %) significantly reduced CRR, TS, EMC and WA, total dimensional stability was nearly achieved and the water repellent effectiveness was close to 100 %.U radu se prikazuje istraživanje utjecaja predimpregnacije drva jele (Abies bornmulleriana Mattf.) i jasike (Populus tremula L.) vodoodbojnim sredstvima na njihovu higroskopnost i dimenzijsku stabilnost. Nakon vakuumske obrade uzorci su pri atmosferskom tlaku impregnirani parafinom, lanenim uljem i stirenom. Zatim je provedeno ugušćivanje sa stupnjevima ugušćenja 20 i 40 % pri temperaturi od 120, 150 i 180 °C. Rezultati su pokazali da vodoodbojna sredstva značajno utječu na higroskopnost i dimenzijsku stabilnost uzoraka ugušćenog drva. Predimpregnacijom uzoraka smanjili su se stupanj povrata ugušćenja (CRR), debljinsko bubrenje (TS), ravnotežni sadržaj vode (EMC) i apsorpcija vode (WA) ugušćenih uzoraka. Postupkom s lanenim uljem smanjeni su povrat ugušćenja i debljinsko bubrenje u usporedbi s postupkom impregnacije parafinom. Na uzorcima impregniranim parafinom utvrđene su niže vrijednosti ravnotežnog sadržaja vode i apsorpcije vode. Međutim, najbolji rezultati svih istraživanih svojstava dobiveni su na uzorcima impregniranima stirenom, kojima se zbog povećanja brzine i temperature ugušćivanja smanjila higroskopnost i povećala dimenzijska stabilnost (posebice drva jasike). Na uzorcima impregniranima stirenom i ugušćenima pri temperaturi od 180 °C sa stupnjem ugušćenja 40 % znatno su se smanjili stupanj povrata ugušćenja, debljinsko bubrenje, ravnotežni sadržaj vode i apsorpcija vode te je postignuta gotovo potpuna dimenzijska stabilnost i učinkovitost odbijanja vode (blizu 100 %).
rrep
16
NaslovSunflower (Helianthus annuus) stalks as alternative raw material for cement bonded particleboard = Suncokretove stabljike (Helianthus annuus) kao alternativna sirovina za cementom vezane ploče iverice / Hasan Hüseyin Taş, Fatih Mehmet Kul.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisSunflower stalks (Helianthus annuus) were studied as an alternative raw material for cement bonded particleboard. Experimental cement bonded particleboards measuring 500 mm × 500 mm × 12 mm with nominal density of 1300 kg/m3 were produced using different ratios of sunflower stalk particles with wood. Properties of the cement bonded particleboards evaluated include water absorption, thickness swelling, screw withdrawal strength and bending properties. Results of the study showed that the addition of small amount of sunflower stalks in the production of cement bonded particleboard does not significantly influence the properties tested. Inclusion of more stalks in the mixture significantly decreases mechanical properties and raises thickness swelling and water absorption values of the cement bonded particleboard. Results indicate that boards which include a small amount of sunflower stalks provide properties required by the standards for general purpose-use cement bonded particleboards.U radu se opisuje istraživanje stabljike suncokreta (Helianthus annuus) kao alternativne sirovine za proizvodnju cementom vezanih ploča iverica. Eksperimentalne cementom vezane ploče iverice dimenzija 500 mm × 500 mm × 12 mm i gustoće 1300 kg/m3 izrađene su s različitim omjerima iverja od suncokretovih stabljika i drva. Pritom su istraživana ova svojstva tih ploča iverica: sposobnost upijanja vode, debljinsko bubrenje, izvlačna sila vijaka i savijanje. Rezultati istraživanja pokazali su da mali dodatak suncokretovih stabljika u proizvodnji cementom vezanih ploča iverica ne utječe znatnije na ispitivana svojstva. Dodavanjem veće količine stabljika u smjesu bitno slabe mehanička svojstva te se povećava debljinsko bubrenje i upojnost cementom vezanih ploča iverica. Rezultati pokazuju da ploče s malom količinom suncokretovih stabljika zadovoljavaju propisane zahtjeve za opću uporabu cementom vezanih ploča iverica.
rrep
17
NaslovAnatomical, chemical and mechanical characteristics of beech wood degraded by two pleurotus species = Anatomska, kemijska i mehanička svojstva bukova drva degradiranoga gljivama roda Pleurotus / Yaghoob Azimi, Mohsen Bahmani, Ali Jafari, Hamid Reza Riyahi Bakhtyari.
Materijalni opisIlustr. ; graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe aim of this study was to determine the destructive capabilities of the two white rot fungi Pleurotus cornucopiae (Pc) and P. eryngii (Pe) compared with the standard fungus Trametes versicolor (Tv) on beech wood samples after 60 days of incubation. Understanding of the white rot decay is important as it is necessary for the development of effective solutions for wood protection. Measurements of mass loss, chemical, mechanical properties and light microscopical investigations were conducted prior to and after incubation. Mass loss of samples was found to be 9-22 % depending on fungi species. Impact bending strength is not as sensitive as presumed in classical literature. Light microscopy analysis revealed that decay patterns were similar for both fungi. Wood cell wall thinning, fungal colonization hyphae were also the same for both fungi. Results indicated considerable wood attack by both Pleurotus species, Pc being more destructive than Pe.Cilj rada bio je utvrditi učinak dviju gljiva bijele truleži – Pleurotus cornucopiae (Pc) i P. eryngii (Pe) – na uzorcima bukova drva nakon 60 dana inkubacije u usporedbi s učinkom standardne gljive Trametes versicolor (Tv). Razumijevanje degradacije drva zbog bijele truleži iznimno je važno za razvoj učinkovitih rješenja zaštite. U pokusu su prije i nakon inkubacije drva provedena mjerenja gubitka mase, kemijskih i mehaničkih svojstava te je obavljeno ispitivanje svjetlosnim mikroskopom. Utvrđeno je da je gubitak mase uzoraka iznosio 9 – 22 %, ovisno o vrsti gljive. Čvrstoća drva na savijanje nije toliko osjetljiva na utjecaj gljiva kao što se navodi u klasičnoj literaturi. Analiza slika dobivenih svjetlosnim mikroskopom pokazala je da su procesi propadanja drva pri zarazi objema gljivama slični. Stanjivanje stijenki drvnih stanica i hife kolonizacije obiju gljiva također su bile jednake. Rezultati su pokazali znatnu degradaciju drva napadnutoga gljivama roda Pleurotus, s tim da je gljiva Pc destruktivnija od gljive Pe.
rrep
18
NaslovExperimental study on combustion properties and thermo-gravimetric analyses of oriented strand board (OSB) = Eksperimentalna istraživanja svojstava gorenja i termogravimetrijska analiza ploča iverica s usmjerenim makroiverjem (OSB) / Fatih Yapici.
Materijalni opisIlustr. ; graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis study investigates the effects of types of adhesives on the combustion properties of oriented strand board panels (OSB). Combustion test was performed according to ASTM E69 standard. Mass reduction, change of temperature and released gas (CO, NO, O2) were measured every 30 seconds during this test. Thermogravimetric analysis (TGA) of the OSBs was also carried out. While the highest temperature value of combustion was only obtained for the samples with phenol-formaldehyde at both outer and inner layer of test panels, the lowest temperature value was obtained for test samples with phenol-formaldehyde on the outer layer and isocyanate on the atinner layer. In the results of TGA, test mass reduction of OSBs was similar to each other, and most of the mass loss occurred at the temperatures between 200 and 400 °C.U ovom su istraživanju ispitivani učinci različitih adheziva na svojstva gorenja ploča iverica s usmjerenim makroiverjem (OSB ploče). Ispitivanje gorenja provedeno je prema normi ASTM E69. Tijekom ispitivanja svakih je 30 sekundi mjereno smanjenje mase, promjena temperature i ispušteni plinovi (CO, NO, O2). Provedena je i termogravimetrijska analiza (TGA) OSB ploče. Dok su najveće vrijednosti temperature gorenja u vanjskome i unutarnjem sloju ispitivanih ploča zabilježene samo na uzorcima s fenol-formaldehidom, najniža vrijednost temperature izmjerena je za ispitne uzorke s fenol-formaldehidom u vanjskom sloju i izocijanatom u unutarnjim slojevima. Po rezultatima TGA analize testovi smanjenja mase OSB ploča bili su međusobno slični, a najveći gubitak mase dogodio se pri temperaturama između 200 i 400 °C.
rrep
19
NaslovProperties of plywood produced with urea-formaldehyde adhesive modified with nanocellulose and microcellulose = Svojstva furnirskih ploča proizvedenih s ureaformaldehidnim adhezivom modificiranim nanocelulozom i mikrocelulozom / Jakub Kawalerczyk, Dorota Dziurka, Radosław Mirski, Kinga Szentner.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisUrea-formaldehyde adhesives are widely used in the wood-based materials industry. The study investigates the possibility of using cellulosic particles as a filler that modifies the properties of the resin and consequently improves the properties of plywood. Moreover, the study also examines the differences between microcellulose and nanocellulose used as a filler for UF adhesive. Based on the investigations, it was found that the addition of MFC and NCC significantly affected the curing process and rheological behaviour of adhesive mixtures. Modification led to increase of viscosity and extension of a gel time caused by lowering solid content of the resin. The experimental and reference plywood were tested in terms of bonding quality and mechanical properties such as modulus of elasticity and modulus of rigidity in accordance with applicable standards. The results of the tests confirmed that both the amount and the type of modifier added to the resin had a significant effect on the properties of plywood. The bonding quality and the above mentioned mechanical properties improved in all variants of modification; however the most effective was the addition of NCC in the amount of 10 %/100 g of solid resin. The slight decrease of formaldehyde emission was only observed for 5 % cellulosic particles added to 100 g of solid UF.Urea-formaldehidni (UF) adhezivi imaju široku primjenu u industriji materijala na bazi drva. U radu je opisano istraživanje mogućnosti upotrebe celuloznih čestica kao punila koje mijenja svojstva smole i posljedično poboljšava svojstva furnirske ploče. Nadalje, u istraživanju su ispitane razlike između mikroceluloze (MFC) i nanoceluloze (NCC) koje su upotrijebljene kao punilo za adheziv na bazi UF adheziva. Na temelju ispitivanja utvrđeno je da MFC i NCC dodatci znatno utječu na postupak stvrdnjavanja i reološko ponašanje adhezivnih smjesa. Modifikacija je rezultirala povećanjem viskoznosti i produljenjem vremena geliranja uzrokovanoga smanjenjem sadržaja čvrste smole. Ispitani su kvaliteta vezanja i mehanička svojstva eksperimentalne i referentne furnirske ploče poput modula elastičnosti i modula krutosti, sukladno odgovarajućim normama. Rezultati ispitivanja potvrdili su da i količina i vrsta modifikatora dodanoga u smolu imaju znatan utjecaj na svojstva furnirske ploče. Kvaliteta vezanja i spomenuta mehanička svojstva poboljšana su pri svim varijantama modifikacija, no najučinkovitije je bilo dodavanje NCC-a u količini od 10 % na 100 g čvrste smole. Blago smanjenje emisije formaldehida uočeno je samo za 5 % celuloznih čestica dodanih u 100 g čvrstog UF adheziva.
rrep
20
NaslovHygrothermal treatment of tepa (Laureliopsis philippiana Looser) fibers : effects on chemical and physical properties = Hidrotermička obrada iverja drva tepe (Laureliopsis philippiana Looser) : utjecaj na kemijska i fizička svojstva / Rommel Crespo Gutiérrez, Marco Torres Uribe, Hernán Poblete Wilson.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe present study consisted in determining the effects of a hygrothermal treatment on wood fibers from the Laureliopsis philippiana Looser species. The fibers were treated in autoclave at 150 °C for 90 minutes at a pressure of 430 kPa, which was generated during the evaporation process of the water in autoclave. Physical properties, color, and water retention capacity of hygrothermically treated and untreated fibers were analyzed. The chemical properties determined were the extractable amount in sodium hydroxide, toluene ethanol, hot and cold water, the cellulose, holocellulose and lignin contents, the pH value, the percentage of volatile and washable acids, and the buffer capacity. In hygrothermically treated fibers, a change of color was detected as well as a reduction in the water retention capacity and an increase in the percentage of extractable, cellulose, lignin and a decrease of holocellulose. Also an increase in acidity, amount of volatile and washable acids and buffer capacity were determined. Due to the chemical changes observed in the treated fibers, these would present advantages in the manufacture of fiberboards, facilitating the setting of the amino resins.Cilj rada bio je utvrditi učinke hidrotermičke obrade na vlakna drva Laureliopsis philippiana Looser. Vlakna su tretirana u autoklavu, na temperaturi 150 °C tijekom 90 minuta, i pri tlaku 430 kPa, koji je nastao tijekom procesa isparavanja vode u autoklavu. Analizirana su fizička svojstva, boja i kapacitet zadržavanja vode u hidrotermički obrađenim i neobrađenim vlaknima. Od kemijskih svojstava određena je ekstrahirana količina u natrijevu hidroksidu, toluen-etanolu te u toploj i hladnoj vodi, zatim sadržaj celuloze, holoceluloze i lignina, pH vrijednost, postotak hlapljivih kiselina i kiselina koje se mogu isprati te kapacitet pufera. U hidrotermički tretiranim vlaknima zabilježena je promjena boje i smanjenje kapaciteta zadržavanja vode te povećanje postotka ekstrakta, sadržaja celuloze i lignina, kao i smanjenje sadržaja holoceluloze. Također je utvrđeno povećanje kiselosti, količine hlapljivih kiselina i kiselina koje se mogu isprati te određen kapacitet pufera. Zbog kemijskih promjena uočenih na obrađenim vlaknima takva bi vlakna mogla imati prednost u proizvodnji ploča vlaknatica jer olakšavaju pozicioniranje amino smola.
rrep
21
NaslovPreferences of different target groups of consumers in case of furniture purchase = Sklonosti kupaca pri donošenju odluke o kupnji namještaja / Leon Oblak, Branko Glavonjić, Andreja Pirc Barčić, Teja Bizjak Govedič, Petra Grošelj.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIn a market environment where changes are constant, understanding customer buying behaviour is crucial for companies in order to operate both successfully and effectively. We analysed how different age groups and net monthly incomes per household influence consumer decisions in Slovenia, Serbia and Croatia in the case of furniture purchases, when the three main factors are material, price and service. Each factor was further divided into three levels. In the case of material, the respondents could choose between solid wood, chipboard and fibreboard or other materials. In the case of price, they could choose between a low, middle or high price range, and in the case of services, they could choose between pre-sales, sales and after-sales services. With conjoint analysis, we analysed the markets in Slovenia, Serbia and Croatia. The important differences in consumer buying behaviour in these three countries were discovered. The results of the research will serve as a useful basis for wood sector companies to design more successful marketing strategies, which will help them to achieve their goals in different target markets.Razumijevanje ponašanja kupaca u današnjemu, vrlo promjenjivom tržišnom okruženju jedan je od odlučujućih elemenata za postizanje uspješnoga i učinkovitoga poslovnog rezultata tvrtke. Osnovni je cilj ovog istraživanja bio utvrditi kako u Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj različita dob potrošača te mjesečni neto prihod njihova kućanstva utječu na donošenje odluke o kupnji namještaja, i to promatrajući tri osnovna faktora proizvoda – materijal od kojega je izrađen, cijenu i uslugu. Nadalje, za svaki faktor proizvoda bile su ponuđene tri mogućnosti odabira. Tako su za faktor materijal izrade proizvoda ispitanici mogli odabrati između masivnog drva i ploča iverica ili ploča vlaknatica te drugih materijala; glede faktora cijena proizvoda ispitanici su se mogli odlučiti za niski, srednji ili visoki cjenovni razred proizvoda, dok su za faktor usluga mogli odabrati između pretprodajne, prodajne i postprodajne usluge. Rezultati su pokazali kako pri kupnji namještaja među promatranim grupama ispitanika postoje razlike u donošenju odluke, i to u sve tri promatrane zemlje. Rezultati provedenog istraživanja moći će poslužiti tvrtkama drvnoindustrijskog sektora za osmišljavanje i izgradnju uspješnih marketinških strategija.
rrep
22
NaslovSchool furniture ergonomics in prevention of pupils’ poor sitting posture = Ergonomija školskog namještaja u prevenciji lošeg držanja tijela učenika / Aldina Alibegović, Amra Mačak Hadžiomerović, Adisa Pašalić, Danijela Domljan.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisPhysical and psychological disorders in school-age children, as a consequence of prolonged sitting in class, denote one of the alarming issues of the today’s civilization. Scientific and professional literature pays great attention to the causes and phenomena of postural disorders caused by prolonged sitting, such as musculoskeletal disorders and back pain (MSD/BP). This phenomenon in children is increasingly correlated with school furniture design. School furniture, especially the chair and desk, are one of the most important factors to achieve the right body posture of pupils during school education. Despite this, not much attention is paid to the ergonomic requirements in furniture design, which are a prerequisite for good health, motivation improvement and learning of students. The objective of this paper is to show the impact of unmatched school furniture on the development of health problems and poor pupils’ posture through a review of scientific literature and previous studies concerning the issue. The results include a comparison of ten papers published in the period from 2004 to 2017 in Finland, Greece, Croatia, Slovenia, Nigeria, Brazil, Iran, Belgium, United Kingdom and India. Various databases have been used, including Pub Med, Google Scholar, Medline, Hrčak, Dabar, Science Direct and Science Citation Index. By reviewing the previous research of the selected authors dealing with sitting posture in school, an insight was gained into the effect of inadequate body postures on pupils’ health that could be used as guidance for new school furniture design.Tjelesni i psihički poremećaji koji se pojavljuju u djece školske dobi kao posljedica dugotrajnog sjedenja na nastavi jedan su od alarmantnih problema današnje civilizacije. Znanstvena i stručna literatura veliku pozornost pridaju uzrocima i pojavama poremećaja držanja tijekom sjedenja, poput mišićno-koštanih smetnji i bolova u leđima (engl. MSD/BP). Ta se pojava u učenika sve više povezuje i s oblikovanjem školskog namještaja. Ergonomski oblikovan školski namještaj, poglavito stolice i stolovi, jedan su od važnih preduvjeta ispravnog držanja tijela učenika tijekom školske nastave. Usprkos tome, pri oblikovanju namještaja nedovoljno se uzimaju u obzir ergonomski zahtjevi kao uvjet dobrog zdravlja i unapređenja učeničke motivacije i uspješnog učenja. Cilj rada jest pokazati utjecaj neodgovarajućega školskog namještaja na pojavu zdravstvenih tegoba i lošeg držanja učenika, i to na temelju pregleda znanstvene literature i dosadašnjih istraživanja te problematike. Rezultati obuhvaćaju usporedbu deset objavljenih članaka u razdoblju 2004. – 2017., a ta su istraživanja provedena u Finskoj, Grčkoj,Republici Hrvatskoj, Sloveniji, Nigeriji, Brazilu, Iranu, Belgiji, Velikoj Britaniji i Indiji. Korištene su različite baze podataka, uključujući Pub Med, Google znalac, Medline, Hrčak, Dabar, Science Direct i Science Citation Index. Proučavanjem dosadašnjih istraživanja izdvojenih autora koji su se bavili problematikom sjedenja u školi dobiven je uvid o utjecaju neodgovarajućeg položaja tijela na zdravlje učenika, što može poslužiti kao smjernica u oblikovanju novoga školskog namještaja.
rrep
23
NaslovPraćenje promjena kemijskih parametara meda ovisno o načinu njegova skladištenja / Marinela Mandić, Paula Sliva, Josipa Krković, Anna Pierobon, Jozica Raljević, Jasna Bošnir, Danijel Brkić, Maja Budeč, Dario Lasić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisMed je po definiciji namirnica kojoj se ništa ne smije dodavati niti oduzimati kako bi zadržala svoja izvorna karakteristična svojstva. Podaci Food Fraud networka govore kako je riječ o hrani koja podliježe sve češćim prevarama potrošača, odnosno krivotvorenju. Med je specifičnog kemijskog i nutritivnog sastava koji mu daju status visokovrijedne hrane. Taj sastav, osim krivotvorenjem sastojaka, može se ugroziti i njegovim neadekvatnim skladištenjem ili pogrešnom manipulacijom tijekom prerade i prodaje. Cilj je ovoga projekta pratiti promjene osnovnih parametara kvalitete meda kao što su kiselost, elektrovodljivost, aktivnost dijastaze i količina hidroksimetilfurfurala (HMF), koji se mijenjaju s duljinom skladištenja, temperaturom i izloženošću meda Sunčevoj svjetlosti. Istraživanjem je utvrđeno da različiti uvjeti skladištenja meda povezani s promjenom temperaturnog režima imaju utjecaj na promjenu kvalitete meda. Ukupno je analizirano osam uzoraka meda (pet uzoraka meda bagrema i tri uzorka cvjetnog meda), a dobiveni rezultati prikazuju prosječne vrijednosti svih analiziranih uzoraka. Najveće promjene utvrđene su kod dijastaze i HMF-a. Med je skladišten na temperaturi od –20 °C, 0 °C, 20 °C te na temperaturi od 40 °C i 60 °C. Rezultati ukazuju da izlaganje meda višim temperaturama utječe na smanjenje aktivnosti dijastaze ispod 8DN. Jednako tako, rezultati ukazuju da vrijednosti HMF-a pri visokim temperaturama rastu i ako je izloženost meda visokim temperaturama dulja, vrijednosti HMF-a prelaze maksimalne vrijednosti (40mg/kg). Stoga je od velike važnosti da se pri distribuciji i skladištenju meda vodi računa o izloženosti meda utjecaju direktne svjetlosti i temperature okoliša u kojem se med skladišti kako bi se sačuvale prirodne vrijednosti meda. Potrebno je radi zaštite potrošača med skladištiti izvan dohvata Sunčeve svjetlosti i visokih temperatura, a sve u cilju zaštite zdravlja ljudi.Honey is, by definition, a product to which nothing must be added in order to retain its original properties. Data from Food Froud Network indicates that honey is food which is more and more submitted to chemical counterfeiting by manufacturers and consumer fraud. Honey is of specific chemical and nutritional structure, which gives it its status as food of high value. Besides chemical counterfeit, the sole structure of honey can be jeopardized by leaving it in glass containers too long, since it expiration date is two years after packaging. The purpose of this project is to monitor the honey quality parameters, like acidity, electrical conductivity, diastasis activity and amount of hydroxymethylfurfural (HMF). These parameters alter with length of time the honey is being kept in a container, as well as temperature and sunlight exposure. The study has found different conditions of honey storage, related to the evaluation of the temperature regime, have an impact in honey’s quality change. In total, eight samples of honey were analized (five samples of acacia honey, three samples of flower honey), the results show the average values of all analized samples. Major changes were found in diastasis activity and HMF, which can affect the health benefits of honey. Honey was stored at the temperature of -20 °C, 0 °C, 20 °C, 40 °C and 60 °C. The results show that exposure of honey to higher temperatures impacts upon reduction of diastasis activity below 8 DN. Likewise, the results show that the amount of Hydroxymethylfurfural (HMF) at high temperatures increases, and the longer the exposure of honey is to higher temperatures, the amount of HMF exceeds the maximum values (40 mg/kg). Therefore, it is of great importance that during the distribution and storage of honey, special attention is paid on sunlight and high temperature exposure, in order for natural values of honey to be preserved.
rrep
24
NaslovZadovoljstvo klijenata pruženom uslugom ljekarnika u vrijeme epidemije bolesti COVID-19 / Dora Rašan, Suzana Marković, Jelena Dorčić, Lovro Rašan.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisUvod: Pojavom epidemije bolesti COVID-19 ljekarne su se susrele s dosad nezabilježenom potražnjom za dezinficijensima, antisepticima te zaštitnim maskama. Ljudi su u većoj mjeri počeli odlaziti u ljekarne, koje su se morale od početka epidemije strogo pridržavati mjera sigurnosti. Uloga ljekarnika u navedenim okolnostima postala je još važnija. Cilj i metode: Cilj ovog rada bio je istražiti i analizirati stavove klijenata ljekarni o kvaliteti usluge, analizirati njihovo sveukupno zadovoljstvo te ispitati razinu straha od bolesti COVID-19. U tu svrhu na temelju relevantne znanstvene literature kreiran je upitnik koji je distribuiran putem interneta. U mjerenju kvalitete usluge ljekarnika primijenjen je modificirani mjerni instrument SERVQUAL. Istraživanje je provedeno na uzorku od 203 klijenata ljekarni. Rezultati: Rezultatima provedenoga empirijskog istraživanja utvrđeno je da ispitanici posjeduju visoka očekivanja o kvaliteti usluga ljekarnika (3,93). Ukupna percepcija ispitanika pružene usluge ljekarnika iznosi 3,54, što ukazuje na činjenicu da je prisutan negativan SERVQUAL jaz između percepcije i očekivanja ispitanika (–0,39). Negativan jaz bio je najveći pri ocjeni varijable „Ljekarnik bi me trebao uputiti što učiniti ako propustim dozu lijeka”(–1,60), a najveći pozitivan jaz pri vrednovanju varijable „Ljekarnik je riješio sve zdravstvene probleme koje sam očekivao” (+0,82). Ispitanici su bili zadovoljni ukupnom pruženom uslugom ljekarnika (4,53) te su prilikom posjeta ljekarni osjećali srednju razinu straha od bolesti COVID-19 (3,03). Zaključak: Istraživanje zadovoljstva klijenata pruženom uslugom ljekarnika od krucijalnog je značaja za poboljšanja i unaprjeđenja postojeće kvalitete usluge ljekarnika. Istraživanje je pokazalo da je SERVQUAL prikladan mjerni instrument za mjerenje razlike u očekivanjima i percepciji klijenata o kvaliteti usluga ljekarnika.Introduction: With the outbreak of the epidemic COVID-19, pharmacies encountered unprecedented demand for disinfectants, antiseptics and protective masks. More and more people went to pharmacies, which had to strictly adhere to safety measures since the beginning of the epidemic. The role of the pharmacist became even more important under the circumstances mentioned above. Objectives and methods: The aim of this study was to investigate and analyze the attitudes of pharmacy customers towards service quality, to analyze their overall satisfaction and to investigate the level of fear of the COVID-19 virus. For this purpose, a questionnaire was prepared on the basis of the relevant scientific literature and distributed online. A modified SERVQUAL model was used to measure the quality of the pharmacist’sservice. The survey was conducted on a sample of 203 pharmacy customers. Results: The results of the empirical research indicates that the respondents have high expectations of the service quality provided by pharmacists (3.93). The respondents’ overall perception of the service provided by the pharmacist is 3.54, which indicates that there is a negative SERVQUAL gap between the perception and the expectation of the respondents (-0.39). The negative gap was largest in the evaluation of the variable “Pharmacist should tell me what to do if I miss a dose of the drug” (-1.60), and the largest positive gap in the evaluation of the variable “Pharmacist has solved all the health problems I expected” (+0.82). Respondents were satisfied with the overall service provided by the pharmacist (4.53) and felt a medium level of anxiety about the COVID-19 virus when visiting the pharmacy (3.03). Conclusion: The investigation of customer satisfaction with the pharmacy service is decisive for improving and increasing the existing quality of the pharmacy service.
rrep
25
NaslovHealth care documentation management in hospital conditions / Amer Ovčina, Selveta Mušanović, Ernela Eminović, Nada Spasojević, Amela Hajdarević, Jasmina Marušić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisHealthcare documentation or nursing documentation as often used in practice is the name of an indispensable part of a patient’s medical documentation, and documentation is an integral part of a nurse’s daily work. Documenting health care in the hospital means recording data on all procedures performed, during the entire health care process for the individual, all for the purpose of systematic monitoring, planning and evaluation of the quality of health care. Nursing documentation serves as a means of communication between the team and is of great importance for the quality and continuity of health care. AIMS: 1 - To determine the existence of health care documentation in hospital health care institutions; 2 - Examine the importance and purpose of documenting health care among nurses-medical technicians; 3 - Examine the practice of nurses-medical technicians in the process of administering health care; 4 - Present quality indicators that are monitored and analyzed through health care documentation; 5 - Compare the obtained results in two examined areas. METHODS: This research was conducted in two geographically separate areas of Sarajevo and Travnik. The study involved 210 respondents, 147 nurses-technicians employed at the Clinical Center of the University of Sarajevo and 63 nurses-technicians employed at the General Hospital in Travnik. Data collection for research was carried out by exploratory and descriptive method. An original authorized questionnaire was used for the descriptive research. The questionnaire was made available to respondents in the electronic form trough Google Forms. The anonymity of the respondents was fully guaranteed. The survey was conducted in the period from July 15- August 15, 2019. RESULTS: At the Clinical Center of the University of Sarajevo (CCU), 98% of respondents use health care documentation forms on a daily basis, and at the General Hospital Travnik 77.8% of respondents.Dokumentacija zdravstvene njege ili sestrinska dokumentacija, kako se često naziva u praksi, neizostavan je dio medicinske dokumentacije pacijenta, a dokumentiranje je sastavni dio svakodnevnoga sestrinskog posla. Dokumentiranje zdravstvene njege u bolnici podrazumijeva zapisivanje podataka o svim provedenim postupcima tijekom cjelokupnog procesa zdravstvene njege za pojedinca, a sve u svrhu sustavnog praćenja stanja te planiranja i vrednovanja kvaliteta zdravstvene njege. Sestrinska dokumentacija služi kao sredstvo komunikacije između tima i od velike je važnosti za kvalitetu i kontinuitet zdravstvene njege. CILJEVI RADA: 1. Utvrditi postojanje dokumentacije zdravstvene njege u bolničkim zdravstvenim ustanovama. 2. Ispitati praksu medicinskih sestara/tehničara u procesu administriranja zdravstvene njege. 3. Prikazati indikatore kvalitete koji se prate i analiziraju putem dokumentacije zdravstvene njege. 4. Komparirati dobivene rezultate u dva ispitivana područja. METODE RADA: Ovo istraživanje provedeno je na dva geografski odvojena područja, u Sarajevu i Travniku. U istraživanju je sudjelovalo 210 ispitanika, i to 147 medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i 63 medicinske sestre / medicinska tehničara zaposlena u Općoj bolnici u Travniku. Prikupljanje podataka za istraživanje provedeno je deskriptivnom metodom. Za deskriptivno istraživanje primijenjen je originalni autorski upitnik. Upitnik je ispitanicima bio dostupan u elektroničkom obliku u internetskoj aplikaciji Google Forms. Anonimnost ispitanika bila je u potpunosti zajamčena. Istraživanje je provedeno u periodu od 15. srpnja do 15. kolovoza 2019. REZULTATI ISTRAŽIVANJA:U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu 98 % ispitanika svakodnevno upotrebljava obrasce dokumentacije zdravstvene njege, a u Općoj bolnici Travnik 77,8 % ispitanika.
rrep
26
NaslovPrimjena modela SERVQUAL u mjerenju kvalitete usluga u Thalasso wellness centru Opatija / Suzana Marković, Luka Škifić, Aleksandar Racz.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisZdravstveni turizam kompleksan je turistički proizvod koji obuhvaća velik broj specijaliziranih sadržaja i uslu­ga na putovanjima motiviranim potrebom za unapređe­njem zdravlja i poboljšanjem kvalitete života. Wellness­turizam kao njegova sastavnica, a posebice medicinski wellness, organizirano je provođenje zdravstveno-pre­ventivnih i kurativnih programa u svrhu prevencije bolesti te očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, čije usluge utječu na raznolikost ukupnoga turističkog proizvoda, a time i na bolju prepoznatljivost turističke destinacije na sve zahtjevnijem tržištu. Cilj ovog rada bio je istražiti očekivanja i percepcija korisnika usluga primjenom modificiranoga modela SERVQUAL. Istraživanje je provedeno u Thalasso Wellness Centru Opatija na slučajnom uzorku od 87 ispitanika, a priku­pljeni podaci analizirani su primjenom metoda deskrip-Rezultati istraživanja potvrdili su empirijsku pretpo­stavku o adekvatnosti primjene modela SERVQUAL za mjerenje kvalitete usluga wellnessa, jer je dobiven ja­san prikaz ukupne kvalitete usluga wellnessa. Rezultati su nedvosmisleno ukazali na postojanje jaza između percepcija i očekivanja korisnika. S obzirom na to da su najviše prosječne ocjene za percepciju dobi­le dimenzije opipljivost i pouzdanost kvalitete usluga wellnessa, a najniže osjećajnost ili empatija, u tim je di­menzijama i utvrđen i najveći jaz. Rezultati empirijskoga istraživanja mogu poslužiti me­nadžmentu ustanove kao poticaj za opravdanost kon­tinuiranoga provođenja istraživanja kvalitete usluga wellnessa, zadovoljstva korisnika usluga wellnessa i radnoga zadovoljstva osoblja wellness-centra primje­nom i drugih metoda i modela.Health tourism is a complex tourism product that involves a great number of specialized facilities and services for travel motivated by the need to improve health and increase the quality of life. Wellness tourism as one of its components, and especially medical tourism, is an organized implementation of preventive healthcare and curative programs with the purpose to prevent disease, preserve and improve health, the service quality of which affect the diversity of the overall tourism product, and thus the better recognizability of the destination in an increasingly demanding market. The aim of the paper is to analyze expectations and perception of service customers were researched by the use of the modified SERVQUAL model. The study was conducted at the Thalasso Wellness Centre in Opatija on a random sample of 87 respondents and analyse with method of descriptive and bivariate statistical analysis. The study results confirmed the empirical assumption of the adequacy of using the SERVQUAL model for measuring the quality of wellness services since a clear picture of the overall quality of wellness services was obtained. The results unambiguously point to the existence of a gap between the perception and expectations of customers. Given that the highest average perception ratings went to tangible and reliable dimensions, and the lowest average ratings to compassion or empathy dimensions, the largest gap was also established in these dimensions. The results of the empirical research can serve the management of the institution as an incentive for justifying the continuous research of wellness service quality, the satisfaction of wellness service users and job satisfaction of the wellness centre staff, by using other methods and models as well.
rrep
27
NaslovSustavni pregled utjecaja plesa tanga na hod i ravnotežu osoba s Parkinsonovom bolešću / Kristina Delaš, Lana Erjavec, Gordana Grozdek Čovčić, Mirjana Telebuh, Ivan Jurak.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisUvod: Neka istraživanja ukazuju na to da ples utječe na poboljšanje hoda i balansa osoba s Parkinsonovom bolešću te kako utjecaj glazbe i ritma facilitira kretanje i brzinu kod ljudi s Parkinsonovom bolešću. Blagotvorni učinci ritma i glazbe proizlaze iz aktiviranja neuralnih struktura uključenih u kretanje i određivanje vremena. Metode: Rad je sustavni pregled literature pretraživanjem relevantnih članaka baza podataka PubMed, PE-Dro, LILACS i Cochrane library od 2007. do 2020. godine. Kriteriji su istraživanja koja se bave utjecajem tanga na hod i balans kod osoba s Parkinsonovom bolešću primjenom standardiziranih testova Berg balans skale (BBS), testa Time up and go (TUG) i Unified Parkinsonʼs Disease Rating Scale III (UPDRS-III). Iz sustavnog pregleda literature od ukupno 65 pronađenih radova uključeno je šest članaka koji zadovoljavaju zadane kriterije. Rezultati: Uspoređujući trajanje intervencija, istraživanja su se provodila uglavnom kratkoročno i intenzivno te dugoročno i umjereno. Prakticiranjem tanga u kratkoročnom ili dugoročnom razdoblju dolazi ne samo do poboljšanja balansa nego i povećanja tjelesnog fitnesa. Rezultati kratkoročnih istraživanja pokazala su statistički značajne razlike kod testova UPDRS-III i BBS u korist skupina koje su kao intervenciju imale tango, dok se kod dugoročnih istraživanja uočavaju poboljšanja u balansu i hodu koja se nisu pokazala kod kratkoročne i intenzivne intervencije tangom. Zaključak: Dokazi o poboljšanju funkcionalne mobilnosti i balansa potiču na proširivanje spektra rehabilitacije kod osoba s Parkinsonovom bolešću jer je tango ples koji svojim ritmom, glazbom i širinom koraka itekako pronalazi mjesto u rehabilitaciji osoba s Parkinsonovom bolešću.Introduction: Some research suggest that dancing improves gait and balance in people with Parkinson’s disease. Also suggest influence of music and rhythm on speed and facilitation of movement in people with Parkinson’s disease. The beneficial effects of rhythm and music result from the activation of neural structures involved in movement and timing. Methods: This paper is a systematic review of the literature searched through relevant database Pubmed, PEDro, LILACS and Cochrane library published in the period from 2007 to 2020. Our criteria for including papers in review were research on tango impact on gait and balance in people with Parkinson’s disease, use of standard tests as Berg balance scale (BBS), Time up and go test (TUG) and Unified Parkinsonʼs Disease Rating Scale III (UPDRS-III). After preformed review only 6 researches were selected in further analysis. Results: Comparing the duration of interventions, the researches were conducted mainly in the short term and intensive and in the long term and moderate. Tango dancing in the short term or long term leads to an improvement not only in balance but also in improvements in body fitness. The results from short term researches showed statistically significant differences in UPDRS III and BBS in tango dancing groups. While in long-term studies we observed improvements in balance and gait which was not shown in short term and intensive tango intervention. Conclusion: Evidence of improved functional mobility and balance encourages the expansion of the spectrum of rehabilitation in people with Parkinson’s disease. Because tango is a dance that, with its rhythm, music, and step width, finds a place in the rehabilitation of people with Parkinson’s disease.
rrep
28
NaslovIstraživanje utjecaja temperature na promjenu kvalitete maslinovog ulja / Paula Sliva, Marinela Mandić, Josipa Krković, Jozica Raljević, Anna Pierobon, Sonja Serdar, Jasna Bošnir.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisMaslinovo ulje visokovrijedna je i kvalitetna namirnica te osnova svake mediteranske prehrane, ali i šire. Sama kvaliteta maslinova ulja, osim načina proizvodnje, uvjetovana je i načinom čuvanja. Svjesni smo činjenice da su maslinova ulja često izložena utjecaju svjetlosti i visokim temperaturama, koje znatno mogu utjecati na njegovu kvalitetu, kako kod proizvođača i distributera tako i kod samih potrošača. Cilj je ovoga rada u laboratorijskim uvjetima simulirati uvjete temperaturnih režima te duljine ekspozicije maslinovih ulja, prateći njihov utjecaj na parametre kvalitete ulja kao što su ukupna kiselost ulja, peroksidni broj, K-broj te promjenu sastava masnih kiselina, uključujući i promjenu senzorskih svojstava. Analizama je utvrđeno da temperatura i način skladištenja imaju znatan utjecaj na promjenu kvalitete ulja, osobito kada je riječ o ukupnoj kiselosti ulja i peroksidnom broju. Stoga je od iznimne važnosti da se ulje skladišti u prikladnoj ambalaži, odnosno tamnim staklenim bocama te da se skloni od utjecaja direktnih Sunčevih zraka i visoke temperature.Olive oil is a product of high quality and worth, presenting a basis for the Mediterranean diet, as well as other diets. The high quality of olive oil is not only achieved by the way it is produced, but also the the way is kept. Fact is that olive oil is frequently exposed to high temperatures and sunglight, which can influence its quality just the same with consumers, as with manufacturers and distributers. The aim of this paper is to simulate temperature regimes in a laboratory and measure the length of exposure of olive oil to those high temperatures, paying special attention to the total acid number of the oil, the oil quality parameters, such as the peroxide value, K – value, as well as change in structure of fatty acids, including change of sensory properties. Through analysis it was established that temperature and ways in which olive oil is being kept have significant effect on how the oil quality changes, especially when talking about the total acid number and the peroxide number. That being said, it is extremely important the oil is kept in appropriate containers, those being small glass bottles, as well as moved from direct sunlight and therefore high temperatures.
rrep
29
NaslovAvailability and clinical use of different in-shoe devices for partial weight bearing : a systematic review / Petra Josipović.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIntroduction: Physiotherapists use different methods such as tactile feedback, scales and biofeedback to teach patients applying the partial weight bearing instructions. Biofeedback systems are more effective and objective method than usage of conventional bathroom scales in training patients to comply with weight-bearing limitations. Aim: The current review will focus on the availability and clinical use of biofeedback in-shoe device in patients with prescribed PWB. Methods: A literature search was performed using the following keywords: partial weight bearing, biofeedback in-shoe device and surgery. Five databases were searched appropriate for screening (PubMed, PEDro, Google Scholar, Clinicaltrials.gov and ScienceDirect). Results: Filtration strategy was used in a literature search. 15 sources were selected for final analysis. Qualitative analytical approach was used in data processing. Conclusion: Biofeedback systems have been more effective than conventional bathroom scales in training patients to comply with weight-bearing limitations. With additional randomised controlled trials, biofeedback devices may very well become a part of the mainstay of clinical practice in orthopaedic partial weight-bearing patients.Uvod: Fizioterapeuti primjenjuju različite metode kao što su taktilna sprega, uporaba vage i uporaba uređaja za biofeedback u učenju pacijenata pravilnom doziranom opterećenju nakon operacijskih zahvata. Učenje ortopedskih pacijenata pravilnom doziranom opterećenju ekstremiteta s pomoću uređaja za biofeedback objektivnija je i učinkovitija metoda fizioterapijskog tretmana od metode primjene vage. Cilj: Sistematični pregledni članak fokusirat će se na problematiku dostupnosti i kliničke uporabe uređaja za biofeedback kod pacijenata kojima su fizioterapeut i liječnik propisali dozirano opterećenje. Metode: U pretrazi su upotrijebljene sljedeće ključne riječi: dozirano opterećenje, uređaj za povratnu spregu u cipeli, uređaji za biofeedback, operacija. Pretraga je provedena u pet bibliografskih baza podataka (PubMed, PEDro, Google Scholar, ClinicalTrials.gov i ScienceDirect). Rezultati: U pretrazi literature primijenjena je strategija filtracije izvora prema određenim parametrima. U obradi podataka primijenjen je kvalitativni analitični pristup. Za konačnu analizu odabrano je 15 prikladnih izvora. Zaključak: Sustavi za biofeedback učinkovitiji su od konvencionalnih vaga u podučavanju pacijenata pravilnom doziranom opterećenju oštećenih ekstremiteta. Daljnjim znanstvenim, randomiziranim i kliničkim istraživanjima, sustavi za biofeedback mogu postati važan dio kliničke prakse u tretmanu ortopedskih pacijenata s propisanim doziranim opterećenjem.
rrep
30
NaslovKarakteristike jakosti kuka, gležnja i trupa kod osoba s patelofemoralnom boli : razlike među spolovima / Denisa Manojlović, Nejc Šarabon.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisUvod: Patelofemoralna bol (PFB) jedna je od najučestalijih boli u području koljena. Smanjena jakost okolnih mišićnih skupina može prouzrokovati lokalne biomehaničke promjene, koje posljedično pridonose razvoju PFB-a. Cilj je našeg rada identificirati, usporediti i procijeniti značajke maksimalne izometričke kontrakcije (MVIC) mišića kuka, trupa i gležnja kod žena i muškaraca s PFB-om. Metode: Izveden je sustavni pregled literature te je za daljnju analizu izabrano devet istraživanja koja su odgovarala unaprijed postavljenim kriterijima. Rezultati: Znatno veći broj istraživanja proučava MVIC mišića kuka u žena s PFB-om nego u muškaraca s istom patologijom. Kod žena su istraživanja složna te izvještavaju o smanjenoj jakosti abduktora, aduktora i ekstenzora kuka, dok su u slučaju dvaju istraživanja koja su proučavala MVIC laterofleksora trupa rezultati oprečni. Našim pretraživanjem nisu nađena istraživanja koje proučavaju utjecaj MVIC-a gležnja kod PFB-a. Zaključak: U oba se spola područje kuka pokazalo potkrijepljeno znanstvenim istraživanjima te su rezultati MVIC-a kod PFB-a na tom području homogeni. Sustavnim pregledom trenutačno dostupne literature utvrđena je djelomična zastupljenost MVIC-a područja trupa kod osoba s PFB-om. Također, vidljiv je nedostatak znanstvenih istraživanja MVIC-a područja gležnja i stopala kako kod žena tako i kod muškaraca s PFB-om.Introduction: Patelofemoral pain (PFP) is one of the most common pain conditions in the knee area. The reduced strength of the surrounding muscle groups can cause local biomechanical changes, which subsequently contribute to the development of PFP. The aim of our review is to compare and evaluate the maximal voluntary isometric contraction (MVIC) of the hip, trunk, and ankle muscles in men and women with PFP. Methods: A systematic review of the literature was performed and 9 studies were selected for further analysis that fit the preset criteria. Results: A significantly larger number of studies have studied hip MVIC in women with PFP than in men with the same pathology. Studies in women report reduced abductor, adductor and hip extensor strength, while in the case of two studies that examined lateral flexors of the trunk MVIC, the results were conflicting. Our search did not find any studies that examined the effect of MVIC of ankle or foot muscles on PFP in men or women. Conclusion: Regarding the MVIC in PFP, the hip area has proven to be the most scientifically examined in both man and women and the results are homogeneous. This systematic review of the currently available literature has identified the partial representation of the MVIC of the trunk area in individuals with PFP. Also, there is a lack of scientific research regarding the MVIC of the ankle and foot area in both women and men with PFP.
rrep
31
NaslovBiološke osnove placebo-učinka / Nikolina Šaravanja, Dragutin Ivanec.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisTeorijski neutralan tretman koji dovodi do pozitivnih ishoda naziva se placebo-učinak. Takav je učinak opažen i dokumentiran kako u laboratorijskim tako i u kliničkim istraživanjima, kod različitih zdravstvenih simptoma i patoloških stanja. U tradicionalnom poimanju placebo-učinka podrazumijevali su se učinci koje primarno treba metodološki kontrolirati kako bi se što točnije procijenio učinak teorijski utemeljenih terapijskih pristupa. U modernijim shvaćanjima riječ je o realnom učinku koji ima svoje opažljive psihološke procese i fiziološke mehanizme. Može biti samostalan ili pak dio svih drugih terapijskih postupaka. Na temelju toga, u zdravstvenom kontekstu cilj ne bi trebao biti tek kontrolirati takav učinak, već ga što bolje razumjeti kako bi se eventualno mogao primjenjivati uz poznate i teorijski utemeljene zdravstvene tretmane. U ovom tekstu naglasak je na opisu bioloških mehanizama i procesa koji pridonose placebo-učinku. Dominantno je opisano područje placebo-učinka kod boli, ali su opisani i slučajevi placebo-učinka i kod nekih drugih patoloških stanja gdje su istraživani biološki mehanizmi placeba, poput psihičkih bolesti i poremećaja te Parkinsonove bolesti. Kod svih placebo-učinaka postoji dosta indikatora da je riječ o složenom odnosu psiholoških čimbenika koji u interakciji s fiziološkim procesima pridonose realnom poboljšanju zdravstvenih ishoda.Theoretically neutral treatment that leads to positive outcomes is called the placebo effect. Such an effect has been observed and documented in both laboratory and clinical studies in a variety of health symptoms and pathological conditions. In the traditional notion of the placebo effect, those were considered effects that should be primarily methodologically controlled in order to assess the effect of theoretically grounded therapeutic approaches as precisely as possible. In more modern approaches, it is a real effect that has its observable psychological and physiological mechanisms and processes. It can be independent or a part of all other therapeutic procedures. Based on this, in a health context, the goal should not be only to control such an effect but to understand it as well as possible so it could possibly be used with known and theoretically based health treatments. In this article the emphasis is on describing biological mechanisms and processes that contribute to the placebo effect. The area of an analgesic placebo effect is dominantly described, but cases of the placebo effect have also been described in cases of some other pathological conditions where the biological mechanisms of a placebo effect have been investigated, such as mental illnesses and disorders, or Parkinson’s disease. For all placebo effects, there have been many indicators that there is a complex relation between psychological factors which, in the interaction with physiological processes, contribute a real improvement in health outcomes.
rrep
32
NaslovNastavne metode u edukaciji zdravstvenih djelatnika / Ana Debeljak De Martini, Renato Ristić, Jasminka Potočnjak.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisEdukacija zdravstvenih djelatnika kroz formalnu nastavu često se odvija ex cathedra, gdje predavač prenosi znanje, a studenti su slušači. Tijekom studija studenti zdravstva moraju ovladati digitalnim vještinama kako bi bili što učinkovitiji u svojem poslu. Stoga je potrebno da nastavni proces bude moderan i kvalitetan. Cilj istraživanja: Kroz anketiranje ispitati zadovoljstvo metodama poučavanja, poznavanje suvremenih alata u nastavi te stupanj motivacije kod studenata/učenika te zdravstvenih djelatnika sa završenim formalnim školovanjem. Metode: Provedena je anonimna anketa na uzorku od 531 ispitanika. Za potrebe istraživanja konstruiran je strukturirani upitnik koji je izrađen na principu petostupanjske Likertove ljestvice. Anketa se sastoji od sociodemografskih podataka (spol, dob, mjesto školovanja, nivo obrazovanja), tvrdnji za procjenu motivacije te tvrdnji za procjenu nastavnih metoda. Kod 23 ispitanika u tijeku je srednjoškolsko obrazovanje (4,33%), 179 ispitanika završilo je srednju zdravstvenu školu (33,71%), 106 je studenata zdravstva (19,96%), 170 prvostupnici (32,02%), 18 ih je diplomiralo (3,39%), a 35 magistriralo (6,59%). Rezultati: Istraživanje je pokazalo da su tvrdnje o motivaciji za prisustvovanje predavanju ocijenjene prosječnom ocjenom od 3,39 (zanimljiva i poticajna predavanja, odlazim jer moram i sl.). Tvrdnje koje se odnose na poznavanje suvremenih nastavnih metoda i njihovu primjenu u nastavi ocijenjene su prosjekom od 1,49 (Schoology, Kahoot i dr.). Zaključak: Iz provedene ankete može se zaključiti da postoji potreba za modernizacijom i prilagođavanjem predavačkih metoda novim generacijama studenata. Uvođenjem suvremenih nastavnih alata nastava će postati modernija i kreativnija, čime će se povećati motivacija za učenje i sudjelovanje u nastavnom procesu.Education of healthcare workers through formal teaching is often conducted “ex catedra”, where the lecturer conveys the knowledge while students are the listeners. During the course, healthcare students have to overmaster digital skills in order to be as efficient as possible in doing their work. Due to that, the teaching process needs to be modern and of good quality. Aim of the research: Contentment with the teaching methods, proficiency with the contemporary tools in teaching process, as well as the level of motivation of students and healthcare workers with completed formal education, have to be examined through surveys. Methods: An anonymous survey was conducted among 531 examinees. For the purpose of the research, structured questionnaire was constituted. It was created according to the principle of the 5-point Likert scale. The survey consists of social-demographic dates (gender, age, place of education, level of education), statements for estimating the motivation, as well as statements for evaluating teaching process. 23 examinees are still in the process of high school education (4,33%), 179 examinees completed medical high school (33,71%), 106 examinees are students who still attend faculty of medicine (19,96%), 170 examinees are bachelors (32,02%), 18 examinees graduated (3,39%) and 35 examinees won a master’s degree (6,59%). Results: The research has shown that claims about motivation regarding lecture attendance have been graded with an average mark 3,39 (interesting and encouraging lectures, I attend because I have to etc.) Claims concerning proficiency with the contemporary tools and their appliance in the process of teaching have been graded with the average of 1,49 (Schoology, Kahoot and others.) Conclusion: From the conducted survey, there could be drown a conclusion that there exists the necessity for modernisation and adjustment of the teaching methods concerning new generations of students.
rrep
33
NaslovVažnost provjere sterilnosti hranjivih podloga za identifikaciju mikroorganizama prije upotrebe u mikrobiološkom laboratoriju / Adis Hrvačić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisMikrobiološka kontaminacija hranjivih podloga koje se upotrebljavaju za uzgajanje mikroorganizama prilično je česta u mikrobiološkim laboratorijima. Tijekom pripreme hranjivih podloga za uzgoj i izolaciju čistih bakterijskih kultura vjerojatnost kontaminacije velika je ili zbog neadekvatne sterilizacije, nepravilnog rukovanja ili neadekvatne kontrole uvjeta pohrane i provjere roka trajanja. Pripremljene ploče ne smiju se odmah upotrebljavati ili čuvati na niskoj temperaturi dok se ne testiraju na sterilnost. Provjera sterilnosti vrlo je važan segment prije upotrebe ploča za mikrobiološke postupke i procedure i jedan od glavnih faktora koji utječe na validnost rezultata ispitivanja u mikrobiološkom laboratoriju. Cilj je rada uspostaviti kriterije odbacivanja kontaminiranih ploča. Pripremljena su tri seta ploča hranjivih podloga koji su tijekom 18 do 24 sata inkubirani na sobnoj temperaturi za provjeru sterilnosti. Procjena kontaminacije: porast kolonije na površini ili ispod nje. Inkubacija ploča produžena je za još jedan dan za razvoj kontaminacije na pločama na kojima nije bilo porasta kolonija prvog dana. Rezultati su otkrili da su u dvije skupine pronađene dvije vrste kontaminacije. Prvi set ploča ima kolonije na površini i kontaminacija nije pronađena drugog dana na nekontaminiranim pločama, što ukazuje na to da bi se kontaminacija mogla dogoditi tijekom postupaka nepravilnog rukovanja pločama. Druga skupina ima kolonije ispod površine i zagađenje se drugog dana razvijalo i u nekontaminiranim pločama zbog nepravilne sterilizacije staklenog posuđa ili nepravilne sterilizacije hranjivih medija.Microbial contamination of the nutrient media used for the cultivation of microorganisms is quite common in microbiology laboratories. During the preparation of nutrient media for the cultivation and isolation of pure bacterial cultures, the likelihood of contamination is high either due to inadequate sterilization, improper handling or inadequate control of storage conditions and to check shelf life. Prepared plates should not be used immediately or stored at low temperature until they are tested for sterility. Sterility testing is a very important segment prior to the use of microbial plates and procedures and one of the major factors affecting the validity of test results in a microbiology laboratory. The aim of the paper is to establish criteria for rejection of contaminated plates. Three sets of plates of nutrient medium were prepared and incubated at room temperature for 18-24 h to check for sterility. Contamination assessment: colony growth on or below the surface. Plate incubation was extended by another day for the development of contamination on plates on which no colonies had grown on day one. The results revealed that two types of contamination were found in the two groups. The first set of plates had colonies on the surface and contamination was not found the next day on uncontaminated plates indicating that contamination could occur during improper handling of the plates. The second group has colonies below the surface and pollution developed on the second day in non-contaminated plates due to improper sterilization of glassware or improper sterilization of nutrient media. Understanding the importance of sterility testing before using nutrient media for the cultivation of microorganisms of interest, it is recommended that sterility confirmed plates be used for further microbiological procedures, while all other sets of contaminated plates establish rejection criteria regardless of how they are produced and what type of contamination is found.
rrep
34
NaslovVukovar. Pošta = Postgebäude.
ImpresumVukovar : Laura Löwensohn, [1928.].
Materijalni opis1 razglednica : svjetlotisak ; 13,5 x 8,7 cm.
rrep
35
NaslovSurvey of patient satisfaction with radiological services in public and private health facilities in Kano / Lydia A. Gana, Mustapha Barde, Chigozie I. Nwobi, Joseph D. Zira, Musa G. Lalai, Mohammad Sidi, Emmanuel I. Richard.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisBackground: Patient satisfaction is the extent to which the patients feel that their needs and expectations are being met by the service provider. The survey of patient satisfaction with health care services is a growing concept in Nigeria, where study on this subject is just beginning to develop. Objective: The aim of this study was to compare the patients’ satisfaction level with radiological services and to identify the factors that may account for the differences in their satisfaction between a public and a private health facility in Kano state Nigeria. Method: The study was a cross-sectional prospective survey that targeted patients who visited radiology departments. Data was collected using a 43 item self-completion questionnaire designed in line with the objectives of the study. The data were categorized into groups and analysed using a statistical package for social sciences version 20.0, where descriptive statistics such as the percentages and frequencies were generated and tabulated. A chi-square test was used to test for the differences in the patients’ satisfactory level at (p<0.05). Results: The results showed that 60.7% (n=85) were female while 39.3% (n=55) were male, 52.2% (n=47) of the respondents from the public hospital were dissatisfied, while 47.8% (n=43) were satisfied. At the private hospital, only 20% (n=10) were dissatisfied, while 80% (n=40) were satisfied with the radiological services received. The type of health facility and patients’ satisfaction was found to be statistically significant at (p<0.05). Conclusion: The patients in the private health facility of the study were more satisfied than those at the public health facility because of prompt attention given to them immediately after arrival, immediate collection of their radiological reports, and high ergonometric environment provided by the hospital staff.Uvod: Zadovoljstvo pacijenta jest predodžba pacijenta o stupnju u kojem određeni pružatelj zdravstvene usluge zadovoljava njegove zahtjeve i očekivanja. Ispitivanje zadovoljstva pacijenata zdravstvenim uslugama sve više dobiva na važnosti u Nigeriji, gdje se ta tema tek počinje proučavati. Cilj: Cilj je ovog istraživanja bio usporediti zadovoljstvo pacijenata radiološkim uslugama te izdvojiti čimbenike koji mogu objasniti razlike između zadovoljstva pacijenata javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama u saveznoj državi Kano u Nigeriji. Postupak: Ovo je prospektivno presječno istraživanje proučilo odgovore pacijenata koji su posjetili odjele za radiologiju. Podaci su prikupljeni s pomoću upitnika s 43 pitanja oblikovanog u skladu s ciljevima istraživanja. Podaci su grupirani i analizirani primjenom statističkog programa za društvene znanosti verzije 20.0 kojim se opisne statistike poput postotaka i frekvencija generiraju i tabuliraju. Hi-kvadrat test primijenjen je kako bi se ispitale razlike u razini zadovoljstva pacijenata (p <0,05). Rezultati: Rezultati su pokazali da je 60,7 % (n = 85) ispitanika bilo ženskog spola, a 39,3 % muškog. Nezadovoljno je bilo 52,2 % (n = 47) pacijenata javne bolnice, dok je 47,8 % (n = 43) bilo zadovoljno. U privatnoj je bolnici samo 20 % (n = 10) ispitanika bilo nezadovoljno, dok je 80 % (n = 40) bilo zadovoljno radiološkim uslugama. Ustanovljeno je kako su vrsta zdravstvene ustanove i zadovoljstvo pacijenata statistički značajni (p <0,05). Zaključak: Pacijenti privatne zdravstvene ustanove bili su zadovoljniji od onih u javnoj zdravstvenoj ustanovi zbog brzine kojom im je pružena pažnja nakon dolaska, brzine kojom su im izdani radiološki nalazi te visokog stupnja ergonometrijskog okruženja koje im je osiguralo bolničko osoblje.
rrep
36
NaslovInvestigating the prospect of copper-histidine complex modified gold electrode for histidine and human serum albumin recognition / Irena Kereković, Sandra Domjanić Drozdek.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisHistidine monolayer was adsorbed on the surface of the gold electrode and further tailored with Cu2+ cation with the aim to investigate adsorption of histidine (His) and human serum albumin (HSA). Formation of the layer on the surface of the gold electrode was confirmed with quartz crystal microbalance. Binding of the His and HSA onto the modified electrode was successfully done for a wide range of tested concentrations. Electrode response was linearly proportional to the concentration of His and HSA with the correlation coefficients R2 = 0.9895 and R2 = 0.9952 respectively.Histidinski monosloj adsorbiran je na zlatnu elektrodu i dalje modificiran kationom Cu2+. Cilj je bio istražiti vezanje histidina (His) i humanog albumina (HSA) na tako pripremljenu površinu. Formiranje sloja na površini zlatne elektrode potvrđeno je kvarcnom mikrovagom. Vezanje histidina i humanog albumina na modificiranu elektrodu uspješno je izvršeno za širok raspon ispitivanih koncentracija. Dobiven je odziv linearno proporcionalan koncentraciji histidina i humanog albumina s koeficijentom korelacije R2 = 0,9895 odnosno R2 = 0,9952.
rrep
37
NaslovSonographic renal dimension in patients with essential hypertension in Abubakar Tafawa Balewa University Teaching Hospital, Bauchi, Nigeria / G. A. Njoku, G. L. Musa, O. Prince, H. U. Chiegwu, C. C. Ohagwu, A. S. Yusuf, Joseph D. Zira, M. S. Umar, R. I. Emmanuel, M. Sidi, S. Bature, M. Abba, L. S. Shem.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIntroduction: Hypertension is one of the commonest non-communicable diseases worldwide; it is the second most common cause of end-stage renal disease. Objective: To evaluate the renal dimensions and volume of essential hypertension patients in Abubakar Tafawa Balewa University Teaching Hospital, Bauchi and to compare the dimensions with that of apparently healthy volunteers. Materials and Methods: A total of two hundred and eleven individuals (comprising 121 females and 90 males) with essential hypertension attending an outpatient clinic in Abubakar Tafawa Balewa University Teaching Hospital Bauchi, and an equal number of healthy volunteers (comprising of 172 females and 49 males) were studied as controls. Both the healthy volunteers and the Hypertensive patients’ renal length, renal width, antero-posterior diameter, and parenchymal thickness were assessed. Statistical Package for Social Sciences (SPSS version 20.0) was used for data analysis. Results: Study show the mean renal length for hypertensive patients to be 9.1 ± 0.79 cm and 9.1 ± 0.73 cm, the mean renal width of 3.5 ± 0.48 cm and 3.8 ± 0.68 cm, and mean renal volume of 87.22 ± 19.58 cm3 and 95.08 ± 22.93 cm3 for the right and left kidneys respectively. Results equally show statistically significant difference in anteroposterior diameter (p<0.05), parenchymal thickness (p<0.05) and renal volume (p<0.05) between the hypertensive group and the volunteer group for both right and left kidneys. Conclusion: This study has established baseline renal dimensions for hypertensive in our population (Bauchi Metropolis). The hypertensive subjects showed a decrease in renal anteroposterior diameter, parenchymal thickness and volume compared to control group.Uvod: Hipertenzija je jedna od najčešćih nezaraznih bolesti u svijetu; drugi je najčešći uzrok završnog stadija bubrežne bolesti. Cilj: Procijeniti dimenzije bubrega i bubrežni volumen kod hipertenzivnih bolesnika u Sveučilišnoj bolnici Abubakar Tafawa Balewa u gradu Bauchi i usporediti ih s dimenzijama kod naizgled zdravih ispitanika koji su se dobrovoljno javili za sudjelovanje u istraživanju. Materijali i metode: Uzorak se sastojao od dvjesto jedanaest ispitanika (121 žena i 90 muškaraca) koji boluju od esencijalne hipertenzije i na ambulantnom su liječenju u Sveučilišnoj bolnici Abubakar Tafawa Balewa u gradu Bauchi i jednakog broja zdravih ispitanika (172 žene i 49 muškaraca), koji su bili kontrolna skupina. Proučavana je duljina i širina bubrega, anteroposteriorni promjer i debljina parenhima kod ispitanika s hipertenzijom i kod zdravih ispitanika. Za analizu podataka primijenjen je statistički paket za društvene znanosti (SPSS verzija 20.0). Rezultati: Studija pokazuje da je prosječna dužina bubrega kod hipertenzivnih bolesnika 9,1 ± 0,79 cm i 9,1 ± 0,73 cm, prosječna bubrežna širina 3,5 ± 0,48 cm i 3,8 ± 0,68 cm, a prosječni bubrežni volumen 87,22 ± 19,58 cm3 i 95,08 ± 22,93 cm3 za desni i lijevi bubreg pojedinačno. Rezultati također pokazuju statistički značajnu razliku u anteroposteriornom promjeru (p <0,05), debljini parenhima (p <0,05) i bubrežnom volumenu (p <0,05) između hipertenzivne skupine i kontrolne skupine za desni i lijevi bubreg. Zaključak: Ovom su studijom utvrđene osnovne bubrežne dimenzije kod hipertenzivnih bolesnika u populaciji grada Bauchi, glavnog grada Savezne države Bauchi u Nigeriji. Kod ispitanika koji boluju od hipertenzije ustanovljeno je smanjenje anteroposteriornog promjera bubrega, debljine parenhima i bubrežnog volumena u usporedbi s kontrolnom skupinom.
rrep
38
NaslovNadomjesna i potpomognuta komunikacija u bolnici - znanja, iskustva i stavovi medicinskih sestara / Lada Perković, Anita Klarić, Mirna Kostović Srzentić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisNadomjesna i potpomognuta komunikacija (NPK) unaprjeđuje kvalitetu zdravstvene skrbi i zadovoljstvo pacijenata. U Hrvatskoj nedostaju istraživanja o primjeni NPK u bolnicama. Cilj ovog istraživanja je ispitati komunikaciju medicinskih sestara s pacijentima sa složenim komunikacijskim potrebama te njihovu upoznatost i stavove o NPK. U istraživanju su sudjelovale medicinske sestre (N=121) iz jedne od najvećih hrvatskih bolnica. Anketni upitnik sastojao se od pitanja o iskustvu sudionika s pacijentima sa složenim komunikacijskim potrebama, znanju, iskustvima i edukaciji o NPK. Stavovi prema implementaciji metode komunikacijskih ploča u bolnici ispitani su sa skalama tipa semantičkog diferencijala. Više od 50% sudionika u redovitim je kontaktima s pacijentima čija je komunikacija narušena zbog moždanog udara, kognitivnih i senzornih oštećenja, degenerativnih bolesti, utjecaja lijekova, jake boli ili jer ne govore hrvatski. Međutim, većina sudionika su slabo ili nikako upoznati sa značenjem pojma NPK te većina nema edukaciju iz tog područja. Većina medicinskih sestara koristi jednostavne metode NPK, ponajviše za komunikaciju o pacijentovim osnovnim potrebama, dok samo mali broj koristi NPK za komunikaciju u terapijske svrhe. Najveće prepreke korištenju NPK su nedostatak edukacije i resursa/pomagala. Sudionici imaju pozitivne stavove prema mogućem uvođenju komunikacijskih ploča u sestrinsku praksu, osobito stariji sudionici i oni s dužim stažem. Rezultati ukazuju na nedostatnu upoznatost i iskustvo medicinskih sestara s NPK te veliku potrebu za edukacijom. Preporučuje se uključivanje edukacije o NPK u obrazovne kurikulume na svim razinama sestrinskog obrazovanja.Alternative and augmentative communication (AAC) improves quality of patient care and their satisfaction. There is a lack of research about AAC in Croatian hospitals. The objective of this study was to explore nurses’ communication with patients with complex communication needs, as well as their knowledge and attitudes regarding AAC. Subjects were 121 nurses from one of the largest Croatian hospitals. Survey questionnaire consisted of questions regarding the subjects’ experience with patients with communication difficulties, their knowledge, experience and education about AAC. Attitudes regarding the implementation of communication boards in hospital were assessed with semantic differential type scales. Over 50% of the respondents were in regular contact with patients whose communication was disrupted due to the stroke, cognitive and sensory impairment, degenerative diseases, medication, severe pain or because they don’t speak Croatian, but yet the majority of the respondents are vaguely or not at all acquainted with the meaning of AAC and had no education about it. Majority of the respondents use simple AAC methods for communication about patient basic needs and only a small number of the respondents use AAC for therapeutic communication. Lack of education and resources / aids are perceived as major barriers. The respondents have positive attitudes about the possible introduction of communication boards or cards into their practice, especially older and/or more experienced subjects. Results indicates that nurses are in a great need for education about AAC. Education about AAC should be included in health communication curriculum at all levels of the nursing education.
rrep
39
NaslovSamoprocjena zdravstvenog statusa i nekih aspekata kvalitete života starijih osoba s osteoartritisom koljena / Sandra Rusac Kukić, Silvia Rusac, Marko Buljevac.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisOsteoartritis koljena predstavlja važan čimbenik u nastanku tjelesnog oštećenja kod starijih osoba i utječe na funkcionalne sposobnosti osobe, a time i na kvalitetu života. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi postoje li statistički značajne razlike u samoprocjeni zdravlja i nekim aspektima kvalitete života starijih osoba s OA-om koljena. Istraživanje je provedeno na uzorku od 74 ispitanika starijih od 65 godina. U analizi su primijenjeni validirani instrumenti: upitnik WOMAC i upitnik SF-36. Rezultati istraživanja ukazuju kako je najviša povezanost između ukupnog intenziteta pojavnosti simptoma OA-a s tjelesnim bolovima i ograničenjima u ostvarenju životnih uloga zbog tjelesnog zdravlja. Također, utvrđeno je da se ispitanici statistički značajno razlikuju u procjenama jedino prema dobi i trajanju boli, dok nisu utvrđene statistički značajne razlike prema spolu i bračnom statusu. Stoga se može zaključiti kako OA koljena utječe na samoprocjenu zdravstvenog statusa osobe i na kvalitetu života pojedinca.Knee osteoarthritis can results in physical disability, especially when the person is older. It affects the person´s functional abilities and quality of life. The aim of this paper is to determine if there are statistically significant differences in the self- assessment of health and some aspects of quality of life of older persons with knee OA. The sample included 74 participants aged 65 years and older. WOMAC Questionnaire and SF-36 questionnaire were used for data analysis. The findings show that the highest correlation is between the overall intensity of OA symptoms with pain and inability to achieve a certain life role because of physical pain. The results show that there are statistically significant differences between age and duration of pain, while there is no statistically significant differences between gender and marital status. Knee OA has a great impact on self-evaluation of health status and some aspects of quality of life of older people.
rrep
40
NaslovThe effect of therapy of the lower urinary tract symptoms due to prostatic benign enlargement on erectile function / Anja Štraus, Sandi Poteko, Andrej Starc.
Materijalni opisGraf. prikaz.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisBackground: Benign prostatic enlargement is the most common benign disease in men. The main cause for the emergence of benign prostatic enlargement is sexual hormone testosterone. Under the influence of enzyme 5-alpha reductase testosterone turns into active dihydrotestosterone, which is then combined with receptors and causes the growth of the prostate. Benign prostatic enlargement can cause the lower urinary tract symptoms. One of the treatment options of lower urinary tract symptoms due to benign prostatic enlargement is the treatment with medicaments – inhibitors 5-alpha reductase. Like any other medicament, this one can also have unpleasant side effects, between others reduced erectile function and reduced libido. Methods: We used the International Index of Erectile Function (IIEF-5), Quality of Erection Questionnaire (QEQ), and demographic data. Results: Men with benign prostatic enlargement have problems with keeping an erection even before starting the therapy with medicaments. After the therapy with inhibitors 5-alpha reductase the results of the research show that on the erectile function scale, there are no significant differences between the first and second measurement, but on the erectile dysfunction scale expected differences occur – the functionality decreases. We also noticed that the independent variables of age and employment status have influence on the result of medicament treatment in the way that older participants in the study have more issues with erectile function than younger ones. Secondly, the men in retirement have more problem than employed men. There were no noticeable connections between the level of completed education and the profession of the participants. Conclusions: The results of the research were expected, according to the previously consulted literature, where the side effects of treatment with medicaments inhibitors 5-alpha reductase were already mentioned. The effects that the treatment has on erectile functioUvod: Dobroćudno povećanje prostate je najčešća dobroćudna bolest u muškaraca. Glavni uzročnik pojave dobroćudnog povećanja prostate je muški spolni hormon testosteron. Pod utjecajem enzima 5-alfa reduktaze testosteron se pretvara u aktivni dihidrotestosteron, koji se tada kombinira s receptorima i uzrokuje rast prostate. Dobroćudno povećanje prostate može uzrokovati simptome u donjem mokraćnom sustavu. Jedna od mogućnosti liječenja simptoma donjeg dijela mokraćnog sustava uslijed dobroćudnog povećanja prostate je liječenje lijekovima - inhibitorima 5-alfa reduktaze. Kao i bilo koji drugi lijek, i ovaj može imati neugodne nuspojave, između ostalih smanjenu erektilnu funkciju i smanjeni libido. Metode: Koristili smo međunarodni indeks erektilne funkcije (IIEF-5), upitnik o kvaliteti erekcije (QEQ) i demografske podatke. Rezultati: Muškarci s benignim povećanjem prostate imaju problema s održavanjem erekcije, čak i prije nego što započnu terapiju lijekovima. Nakon terapije inhibitorom 5-alfa reduktaze rezultati istraživanja pokazuju da na ljestvici erektilne funkcije nema značajnih razlika između prvog i drugog mjerenja, ali na ljestvici erektilne disfunkcije dolazi do očekivanih razlika - funkcionalnost opada. Također smo primijetili da nezavisne varijable dobi i zaposlenja imaju utjecaj na rezultat liječenja lijekovima na način da stariji sudionici u istraživanju imaju više problema s erektilnom funkcijom od mlađih muškaraca. Zatim, muškarci u mirovini imaju više problema nego muškarci koji su zaposleni. Nisu bile uočljive veze između završene razine obrazovanja i profesije sudionika. Zaključci: Rezultati istraživanja bili su očekivani, prema prethodno konzultiranoj literaturi, gdje su već spomenute nuspojave liječenja inhibitorima 5-alfa reduktaze. Učinak koji tretman ima na erektilnu funkciju je pogoršanje funkcije, zato je važno potražiti pomoć liječnika odmah nakon što se pojavi.
rrep
41
NaslovPoremećaj u prehrani - pretilost : prehrambene navike, tjelesna aktivnosti i samoprocjena BMI u Hrvatskoj / Dijana Maslarda, Natalija Uršulin-Trstenjak, Leonardo Bressan.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisPretilost je danas jedan od vodećih zdravstvenih problema u svijetu. Svrha ovog istraživanja je bila istražiti životne navike ispitanika, vezane uz navike prehrane te tjelovježbi. Isto tako svrha je bila uvidjeti koliko su ispitanici upoznati sa pojmom i problemom pretilosti kao i navika koje povećavaju rizik od pretilosti. U istraživanju je sudjelovalo 678 ispitanika u dobi od 18 do 30 godina koji su dobrovoljno ispunili anketu koju smo sami osmislili i kreirali. Anketa se sastojala od 11 pitanja u kojima su bili ponuđeni odgovori te se ispitanik odlučio na jedan ili više odgovora ovisno o strukturi pitanja. Od 678 ispitanika, anketu je ispunilo 86,4 % žena i 13,6% muškaraca uglavnom u dobi od 20 – 25 godina pretežito sa srednjom stručnom spremom. 99,0% ispitanika je odgovorilo da zna što je pretilost. Na pitanje koliko često se bavite tjelesnom aktivnošću 28,6% ispitanika je odgovorilo nekoliko puta mjesečno dok je 14,7% ispitanika odgovorilo jednim tjedno. Od 678 osoba koje su riješile anketu njih 82 imaju ITM više od 30 ukupno 12,0%. Rezultati ovog istraživanja nam ukazuju na veliki problem glede tjelesnih aktivnosti. Sjedilački i užurbani način života prouzrokovao je nedostatak volje i vremena za bavljenje tjelesnim aktivnostima koje su od presudnih čimbenika u prevenciji pretilosti. Isto tako nepravilan način prehrane, česta konzumacija brze hrane kao i hrane uzgojene na umjetan način je korak bliže ka poremećajima prehrane i pretilosti.Today, obesity is one of the leading health problems in the world. The purpose of this study was to investigate the lifestyle of the examinees, related to nutrition and physical exercise habits. Also, the purpose was to find out how many subjects are familiar with the concept and problem of obesity as well as habits that increase the risk of obesity. The survey involved 678 respondents aged 18 to 30 who voluntarily completed the survey we have designed and created. The survey consisted of 11 questions in which the answers were offered and the respondent decided on one or more responses depending on the structure of the question. Of the 678 respondents, 86.4% of women and 13.6% of men were mostly surveyed at the age of 20-25, mostly with secondary education. 99.0% of respondents responded to knowing what obesity was. When asked how often they deal with physical activity, 28.6% of respondents answered several times a month, while 14.7% responded once a week. Out Of the 678 persons who settled the survey, 82 had ITMs more than 30 total 12.0%. The results of this research point to a big problem with regard to physical activity. The sedentary and harsh wayof life has caused a lack of willingness and time to engage in physical activities that are crucial factors in the prevention of obesity. The same improper diet, frequent consumption of fast food as well as artificially breed food is a step closer to eating disorders and obesity.
rrep
42
NaslovMeđuutjecaj klimatskih promjena i turističke djelatnosti - narativni pregled / Aleksandar Racz.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisTurizam je jedna od najbrže rastućih globalnih gospodarskih aktivnosti te ima važnu ulogu u nacionalnim i lokalnim gospodarstvima. Globalne klimatske promjene, kao i održivi razvoj kroz društveno i ekološki odgovorno poslovanje u turizmu aktualno je područje istraživanja tek manjeg broja znanstvenika diljem svijeta. Nedostatak šireg interesa izostaje iako je ekspertna grupa okupljena oko Međunarodnog panela za klimatske promjene (IPCC) još sredinom drugog desetljeća 20. stoljeća potvrdila „s gotovo punom sigurnošću da ljudske djelatnosti dominantno uzrokuju globalno zatopljenje, koje dovodi do višestrukih manifestacija klimatskih promjena” te tako klimatske promjene prestaju biti tek predmet akademskog istraživanja, već su u ovom trenutku, uvažavajući i sve druge ekološke probleme, postale najveći izazov i prijetnja opstanku ljudske civilizacije, s brojnim posljedicama i vrlo širokim utjecajem na gotovo sve aspekte ljudskoga života, pri čemu nedvojbeno utječu i ekonomiju, socijalne aspekte i odnose u društvu, a tek jednim dijelom, iako vrlo važnim, i na turizam kao gospodarsku granu. Između turizma i klimatskih promjena postoji dvosmjerna međusobna veza. S jedne strane turizam uvelike ovisi o klimatskim elementima, na primjer temperaturi, padalinama i satima insolacije u danu, odnosno o klimi u cjelini kao važnom čimbeniku, a s druge strane turizam u cjelini, a posebice transport povezan s dolascima turista na destinacije i njihovim odlascima te turistički smještaj per se znatno pridonose globalnom zatopljenju kroz emisije stakleničkih plinova i znatni ugljikov otisak turističke djelatnosti.Tourism is one of the fastest growing global economic activities and plays a significant role in national and local economies. Global climate change, as well as sustainable development through socially and environmentally responsible tourism business, is a current field of research for only a small number of scientists worldwide. There is a lack of broader interest, although an expert group gathered around the International Panel on Climate Change (IPCC) in the mid-1990s of the 20th century confirmed “with almost complete certainty that human activities are the dominant cause of global warming, leading to multiple manifestations of climate change.” In this way, climate change is no longer the subject of academic research only, but taking into account all other environmental problems, climate change has currently become the greatest challenge and threat to the survival of human civilization, with numerous consequences and a very wide impact on almost all aspects of human life. Climate change undoubtedly also affects the economy, social aspects and relationships in society, and only partly, though very importantly, tourism as an economic branch. There is a two-way relationship between tourism and climate change. On the one hand, tourism largely depends on climate elements such as temperature, precipitation and hours of insolation in the day, that is, on the climate as a whole as an important factor. On the other hand, tourism as a whole, especially transport related to tourist arrivals and departures and tourist accommodation per se, contribute significantly to global warming through greenhouse gas emissions and a significant carbon footprint of tourism. The effects of climate change lead, among other things, to increased risk of floods and droughts, melting of glaciers, rising sea levels, loss of biodiversity, various threats to human health, changing relationships in the social sphere, as well as causing significant damage to all economic activities.
rrep
43
NaslovAnaliza sadržaja soli u kruhu i pecivu nakon primjene novoga nacionalnog pravilnika o žitaricama i proizvodima od žitarica / Dario Lasić, Filip Vujnović, Željka Kuharić, Ivana Prskalo, Marijan Benić, Vanja Vasiljev.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisPrekomjerni unos soli ključni je čimbenik u epidemiji prehipertenzije/hipertenzije. Hrvatska je 2014. objavila Strateški plan za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2014. – 2019. prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije te je preporučena količina soli 5 grama na dan (2 g natrija), dok prema najnovijim istraživanjima stanovnici u Hrvatskoj i dalje prosječno dnevno unose dvostruko više od preporučene dnevne količine (11,6 g na dan). U eksperimentalnom dijelu ovog istraživanja u slučajno odabranim uzorcima iz maloprodaje analitički je ispitan sadržaj natrija (te računski ukupni sadržaj soli) u više vrsta pekarskih proizvoda (kruh, peciva). U tu svrhu, primjenom sofisticirane analitičke opreme ICP-MS (induktivno spregnuta plazma s masenom spektrometrijom) utvrđene su količine natrija u različitim vrstama kruha, kruščića i peciva te uspoređene sa zahtjevima nacionalne regulative o maksimalno dozvoljenom sadržaju natrija u kruhu koji propisuje maksimalno 1,4 %. Prosječna vrijednost svih uzoraka iznosi 1,46 g / 100 g, što prelazi dozvoljenu količinu. Rezultati ukazuju na to da se svi proizvođači još uvijek nisu prilagodili odredbama pravilnika te da ne zadovoljavaju zahtjeve premašujući dozvoljene količine natrija, odnosno soli u kruhu i pecivima.Excessive salt intake is a key factor in the epidemic of prehypertension/hypertension. In 2014 the Republic of Croatia has published a National Strategic Plan for Reducing Excessive Salt Intake in the Republic of Croatia 2014-2019, according to the recommendations of the World Health Organization. The recommended intake of salt is 5 grams/day (2 grams of sodium), while according to the latest research, the population in Croatia on average still consume twice the recommended daily amount (11.6 grams/day). In the experimental part of this study, the sodium content (and the calculated total salt content) in several types of bakery products (bread, pastry) was analysed in randomly selected retail samples. For this purpose, using sophisticated analytical equipment ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry), the amount of sodium in different types of bread, bakery products and pastry has been determined and compared with the requirements of the national regulation on maximum permitted sodium content in bread, which prescribes a maximum of 1.4 %. The average value of all samples is 1.46 grams/100 grams, which exceeds the permitted amount. The results indicate that not all manufacturers have yet complied with the regulations and that they do not meet the requirements exceeding the permitted amounts of sodium, i.e. salt in bread and pastries.
rrep
44
NaslovAssessing young gymnasts’ dynamic posture : a comparison of methods / Ivan Jurak, Dalibor Kiseljak, Ozren Rađenović.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisFunctional Movement Screen is an established method of assessing dynamic posture of athletes. Validity and reliability of FMS as a screening tool is debated and one of the foremost criticism is directed at its subjectivity. To the authors’ knowledge, there is no previous research using Kinovea to precisely assess FMS scores. 10 young competitive gymnasts (4 female and 6 male) were included in this study. The participants were scored by an experienced FMS assessor on site as per standard FMS protocol. Afterwards, the same participants were scored again using Kinovea to achieve more objective measurements. Wilcoxon Signed Rank Test for FMS scores versus FMS-Kinovea scores identified FMS test no. 1 (Deep Squat) as significantly different. The median score of Deep Squat assessed on site was 2 (mean value: 2.1), while that same test, scored with Kinovea, had the median score of 1 (mean value: 1.2). Paired Pitman-Morgan test for equality of variances was used to test the dispersion of scores. None were shown to be statistically significant, however, overall FMS score was near significance threshold implying that there is a difference although our power of study was too low probably due to low sample size. We detected significant difference in the scores of Deep Squat test, which is not surprising since it is the most complicated test to asses due to a large number of variables the assessor must evaluate.Funkcionalna procjena pokreta (engl. Functional Move-ment Screen – FMS) je često korištena metoda za procjenu dinamičke posture sportaša. Upitna je valjanost i pouzdanost FMS-a kao metode za trijažu sportaša sklonih ozljedama, a jedna od glavnih kritika povezana je s objektivnošću same procjene. Ne postoje prethodna istraživanja koja su upotrebljavala računalni program Kinovea za preciznu procjenu s pomoću metode FMS. U ovom istraživanju sudjelovalo je 10 selekcioniranih sportskih gimnastičara (četiri djevojčice i šest dječaka). S pomoću metode FMS vježbači su procijenjeni prema uobičajenom protokolu. Nakon standardne procjene, isti su sudionici ponovno procjenjivani s pomoću metode FMS, no preko računalnog programa za kinematičku analizu Kinovea. S pomoću Wilcoxonova testa rangova uspoređeni su rezultati dobiveni primjenom dviju metoda FMS-a, standardne i Kinovea. S obzirom na rezultate, kod metode FMS-Kinovea pronađena je znatna razlika u testu 1 – Duboki čučanj. Medijan testa Duboki čučanj procijenjen standardnom metodom iznosio je 2 (srednja vrijednost iznosila je 2,1). Isti test procijenjen metodom FMS-Kinovea, imao je medijan 1 (srednja vrijednost bila je 1,2). Pitman-Morganov test za homogenost varijance primijenjen je za ispitivanje disperzije rezultata. Test nije pokazao nijednu razliku u homogenosti varijanci, no u sumiranom rezultatu testova p-vrijednost bila je blizu statističke značajnosti, što implicira postojanje razlike koju studija nije mogla otkriti zbog slabe snage istraživanja uzrokovane malim uzorkom. Razlika u rezultatima testa Duboki čučanj pokazala se značajnom, što nije iznenađujuće, s obzirom na to da je procjena upravo tog testa najsloženija zbog velikog broja varijabli u dinamičkoj posturi koje procjenjivač mora uzeti u obzir.
rrep
45
NaslovMarihuana - zlouporaba i medicinska uporaba / Marija Markus Klarić, Dubravko Klarić, Ognjen Brborović, Krunoslav Capak.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIndijska konoplja (lat. Cannabis sativa L., podvrsta indijska) prati čovjeka od pradavnih vremena pa sve do danas. Prepoznati učinci indijske konoplje kao psihoaktivnog sredstva (glavni sastojak THC delta-9-tetrahidrokanabinol) doveli su do različitih oblika uporabe, ali i kao lijeka u medicinske svrhe. Tehnološki napredak, brojna istraživanja, dovela su do otkrića velikog broja drugih sastojaka (CBD kanabidiol – kanabinoidi) koje sadržava indijska konoplja, a nisu psihoaktivni, međutim našli su svoju primjenu u medicinskoj terapiji. Samom uporabom nužno se pojavila i zlouporaba. Marihuana je danas, iako samo kao jedan od produkata, postala u svakodnevnoj komunikaciji sinonim za indijsku konoplju. Na nelegalnim je tržištima najraširenija droga, kako u ponudi tako i potražnji (produkti hašiš, ulje hašiša, razne mješavine i oblici produkata indijske konoplje nisu toliko rasprostranjeni kao marihuana). Proizvodnju, prenošenje – krijumčarenje, preprodaju i konzumaciju trebalo je staviti pod državni nadzor, odnosno u zakonske okvire, što je i učinjeno, ali uz stalne promjene. To se nije moglo i ne može se regulirati samo u nacionalnim okvirima, već prema konvencijama na širokoj međunarodnoj sceni, uz učešće međunarodnih organizacija, poglavito UN-a. Ipak usklađenost nacionalnih zakonskih okvira s međunarodnima ostavlja prostor za današnje trendove u smislu dekriminalizacije, depenalizacije i legalizacije, što je isto tako dio kulturoloških, bihevioralnih, socioloških, ali i političkih pristupa prema određivanju uporabe i zlouporabe. Granicu između nelegalne odnosno nezakonite primjene ponekad će biti teško odrediti, ali svakako u tom smislu potreban je znanstveni i empirijski multidisciplinarni pristup, razumijevanje, ali i donošenje odgovarajućih odluka.This paper elaborates the importance of the use and abuse of Indian hemp (Cannabis sativa L., subspecies Indian). Its recognized effects as a psychoactive agent (the major constituent is THC delta-9-tetrahydrocannabinol) have led to different forms of use, which also include its use as a medicine for medical purposes. Technological advances and related research have led to the discovery of a large number of other ingredients (CBD cannabidiol – cannabinoids) in Indian hemp which are not psychoactive, but have nevertheless found application in medical treatment. Marijuana today, though only as one product, has in daily communication become synonymous with Indian hemp. It is the most widely offered and sought after drug in illegal markets (hashish products, hashish oil, various blends and forms of Indian hemp products are not as widespread as marijuana). The boundary of use illegal will sometimes be difficult to determine, but certainly in this respect, a scientific and empirical multidisciplinary approach, understanding and decision-making are needed.
rrep
46
NaslovSestrinska skrb za bolesnika liječenog VAC terapijom / Klaudia Knezić, Jasmina Kruško, Sanela Takus, Mateja Krznar.
Materijalni opisGraf. prikaz.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisTerapija negativnim tlakom (Vacuum Assisted Closure) je metoda liječenja rana koja se praktično primjenjuje u klinikama diljem svijeta, a počeci joj se naziru još u 1995. godini. VAC sustav osobito je učinkovit u liječenju traumatskih i kroničnih rana. Uspjeh liječenja VAC terapijom ovisi o nekoliko čimbenika, od kojih su najznačajniji dobra kirurška tehnika, pravilna procjena stanja bolesnika, te planiranje i provođenje postupka s pozitivnom evaluacijom na kraju liječenja. Postupci medicinske sestre kod postavljanja VAC aparata usmjereni su na psihofizičko stanje pacijenta, procjenu kože prije i nakon primjene VAC terapije, procjenu okolnog tkiva, procjenu položaja bolesnika u krevetu, procjenu i prilagodbu mikroklimatskih uvjeta te procjenu prisutnosti rizika od krvarenja. Veoma je važna edukacija bolesnika. Cilj članka je opisati postupak liječenja kronične rane VAC terapijom te pobliže objasniti zadaće medicinske sestre tijekom VAC terapije. Medicinska sestra mora posjedovati specifična znanja radi provođenja postupka, mora biti educirana u pružanju zdravstvene njege bolesniku s kroničnom ranom te podrška i oslonac bolesniku. VAC metoda je siguran i uspješan način liječenja, a s obzirom na to da je ekonomski povoljna za zdravstveni sustav i bolesnike, sve je češće metoda izbora u liječenju bolesnika s kroničnim ranama.Negative Pressure Therapy – Vacuum Assisted Closure – is a wound treatment method used in clinical practice throughout the world. Its beginnings date back to the year 1995. The VAC system is particularly effective in treatment of traumatic and chronic wounds. The success of VAC therapy treatment depends on several factors, the most important of which are a good surgical technique, proper assessment of the patient’s condition, and planning and conducting procedure, which are positively evaluated at the end of the treatment. Nurse’s interventions are focused on assessment of the patient’s psychophysical condition, skin condition assessment before and after the treatment, assessment of the skin surrounding the wound, proper body position during the procedure, assessment and adjustment of microclimate conditions, as well as bleeding risk estimate. Education of the patient must be accentuated as the most important intervention. The objective of this article is to describe the procedure of chronic wound treatment using VAC system and to explain the tasks of nurses in the course of VAC therapy. Nurses need to possess specific knowledge for the purpose of conducting the procedure, they need to be educated in providing the patient’s health care, and they need to provide support both to the patient and their family. VAC method is a safe and successful treatment method and since it is economically affordable both for the healthcare system and the patients, it is increasingly frequently selected for the treatment of patients with chronic wounds.
rrep
47
NaslovZaštita osobnih podataka / Jasenka Surla, Ivan Markotić, Olja Vori.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisOpća uredba o zaštiti podataka 2016/679 postavila je imperativ na zaštitu osobnih podataka u pravnim sustavima država članica Europske unije, propisujući načela kojih su se voditelji i izvršitelji obrade dužni pridržavati u obavljanju socijalnih i gospodarskih djelatnosti. Gospodarska i društvena integracija utjecala je na povećanje opsega razmjene osobnih podataka između država članica i trećih zemalja, u javnom i privatnom sektoru. U takvim okolnostima potreban je novi i jači pravni okvir koji propisuje jasna prava i obveze sudionika društvenih odnosa. Pritom je važno omogućiti daljnje ostvarivanje potreba modernog društva pod uvjetom očuvanja temeljnih ljudskih vrednota i zaštite prava osobnosti svakog pojedinca, bez obzira na nacionalnost i boravište. Neovisno o pravnoj osnovi obrade osobnih podataka, ispitanici uvijek zadržavaju pravo na informiranost, pristup svojim podacima, brisanje, mijenjanje i prijenos osobnih podataka te ograničenje svrhe obrade. Međutim, pravo na brisanje osobnih podataka nije apsolutno pravo, već ga je potrebno staviti u ravnotežu sa zakonskim obvezama voditelja obrade na čuvanje određenih vrsta podataka.The General Data Protection Regulation 2016/679 set out the imperative to protect personal data in the legal systems of the European Union Member States, stipulating the principles which the data processing directors and administrators are obliged to adhere to in carrying out their social and economic activities. Economic and social integration has led to an increase in the volume of exchange of personal data between the Member States and third countries in the public and private sectors. In these circumstances, a new and stronger legal framework prescribing the clear rights and obligations of participants in social relations is needed. At the same time, it is important to enable further fulfillment of the needs of the modern society, while preserving basic human values and protecting the rights of the individual’s personality, irrespective of their nationality and place of residence. Regardless of the legal basis for personal data processing, respondents always retain the right to be informed, access to their data, to delete, modify and transfer personal data, and limit the purpose of the processing. However, the right to erase personal data is not an absolute right, but it must be balanced against the legal obligations of the processing manager to keep certain types of data.
rrep
48
NaslovIglek će dobiti sestricu / Lucija Matič.
Impresum[S. l.] : L. Matič, 2021.
Materijalni opis1 online jedinica građe (4 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
49
NaslovA town called river / Igor Rendić.
ImpresumRijeka : Shtriga, 2021.
Materijalni opis1 online jedinica građe (3 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
50
17.828 (1-50)