beta
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
3 (1-10)
NaslovFiziologija rasplođivanja kamelida : biotehnologija rasplodnje, gravidnost i porođaj : II. dio / Dražen Đuričić, Iva Kilvain, Marko Samardžija.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaNastavak iz br. 4/2020.
OpisIako kamelidi nisu gospodarski značajne životinje i nisu znatno zastupljeni u Hrvatskoj, oni predstavljaju atrakciju pa je sve veći trend uzgoja ovih životinja kao kućnih ljubimaca, posebice južnoameričkih kamelida; ljama i alpaka. U prirodnim uvjetima rasplodna učinkovitost kamelida je relativno niska. Kamelidi su sezonski poliestrične životinje. Ženke imaju induciranu ovulaciju koja je inducirana kopulacijom. Polučivanje sjemena sastoji se od korištenja umjetne vagine (sa suženjem) koja se nalazi unutar drvenog fantoma u sjedećem položaju. Primjena asistirane reproduktivne tehnologije, poput umjetnog osjemenjivanja (UO) i multiple ovulacije i embriotransfera (MOET), proizvodnje zametaka in vitro (sazrijevanje, oplodnja i uzgoj) ili drugih biotehnologija (kloniranje i transgeneza) nisu u široj uporabi kao rutinski uzgojni postupci u kamelida. Tehnologije kao što su UO i MOET se primijenjuju u uzgojnim programima za poboljšanje proizvodnih karakteristika različitih vrsta domaćih životinja. Ove se tehnike ne mogu izravno koristiti u kamelida, jer je fiziologija rasplodnje različita u odnosu na ostale domaće životinje. Danas se za izazivanje multiple ovulacije na jajnicima deve najčešće koristi kombinacija svinjskog FSH (pFSH) i konjskog korionskog gonadotropina (eCG). Bolji je uspjeh koncepcije ako primateljice ovuliraju 24 h nakon davateljica. Primateljice se moraju odabrati iz skupine ženki s folikulom promjera 13 - 17 mm, a kojima se aplicirao GnRH ili hCG 24 h nakon parenja davateljice. Zametci se ispiru transcervikalno 7. dan nakon ovulacije. Nakon odabira zametaka na temelju morfoloških karakteristika, aspiriraju se u pajetu i prenose u pripremljenu primateljicu (6. dan nakon ovulacije), najčešće u lijevi rog maternice. Generacijski interval je relativno dug zbog kasne zrelosti i relativno dugog razdoblja gestacije pri čemu rađaju samo jedno mlado. Gravidnost u deva traje u prosjeku 365-410 dana, u ljama 345±15 dana.Although camelids are not representedand economically significant animals in Croatia, they represent an attraction and there is a growing trend of breeding these animals as pets, especially the South American camelids, llamas and alpacas. In natural conditions, the reproductive efficiency of camelids is relatively low. Camelids are seasonally polyoestrous animals. Ovulation in the female is induced by copulation. Semen collection consists of the use of an artificial vagina (with stricture) placed in a female wooden dummy in the sitting position. Use of assisted reproductive technologies, such as Artificial Insemination (AI) and Multiple Ovulations and Embryo Transfer (MOET), in vitro (maturation, fertilization, culture) embryo production or other biotechnologies (cloning and transgenesis) are not widely used as routine breeding procedures in camels. AI and MOET are technologies applied in breeding programmes to improve the production characteristics of various domestic animal species. These techniques are not directly applicable in camelids, a the reproductive physiology differs compared to other domestic animals. Today, the most commonly used combination for the multiple ovulation of ovaries in camels is a combination of porcine FSH (pFSH) and equine chorionic gonadothropine (eCG). A better pregnancy rate is achieved with recipients ovulating 24 h after the donor. Recipients must be prepared from a group of females with follicles 13 - 17 mm in diameter, and are injected with GnRH or hCG 24 h after mating with the donor. Embryos are flushed transcervically on day 7 after ovulation. After selecting the embryos based on morphological characteristics, the embryos are aspired in the paillette and transferred to the prepared recipients (on day 6 after ovulation), usually in the left horn of the uterus. The generational interval is relatively long because of the late sexual maturity, long gestation period and they have only one newborn.
rrep
1
NaslovFiziologija rasplođivanja kamelida : anatomija spolnih organa i spolna zrelost : I. dio / Dražen Đuričić, Iva Kilvain, Marko Samardžija.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU prirodnim uvjetima rasplodna učinkovitost kamelida je relativno niska, a fiziologija rasplodnje se razlikuje u usporedbi s drugim domaćim životinjama. Generacijski interval je relativno dug, jer mužjaci kasno spolno sazrijevaju, a ženke imaju produženu gestaciju u odnosu na ostale domaće preživače. Kamelidi su sezonski poliestrične životinje čija je sezona pod utjecajem raznih čimbenika. Tijekom rasplodne sezone primjećuje se stalan razvoj funkcionalnih folikularnih valova. Ženke imaju induciranu ovulaciju, a ovulacija se inducira parenjem. Jednogrbe deve se smatraju spolno zrelima u dobi od dvije godine, ali su rasplodno zrele u dobi s 3 - 4, a mužjaci u dobi od 4 - 5 godina. Alpake dosegnu spolnu zrelost u dobi od 12 - 14 mjeseci te se mogu pripustiti nakon 18 mjeseci, a mužjaci nakon 2 godine. Spolni ciklus u kamelida traje 2 - 3 tjedna, a estrus od 3 do 4 dana. Tijekom estrusa ženka je sposobna za pripust, odnosno umjetno osjemenjivanje, što pokazuje karakterističnim promjenama u ponašanju i izgledu vanjskih spolnih organa. Parenje se odvija u sjedećem stavu. Svaki ejakulat kamelida je malog volumena, ali velike viskoznosti i sadrži nisku koncentraciju spermija.In natural conditions, the efficiency of breeding in camelids is relatively low. The reproductive physiology of camelids differs to that of other domestic animals. Generation intervals are relatively long as males are slow to sexually mature and females exhibit an extended gestation period in comparison to domestic ruminants. Camelids are seasonally polyoestrous animals whose seasonal reproduction is influenced by various factors. During the season, there is a steady development of functional follicular waves. Females are induced ovulators, where ovulation is induced by copulation. Dromedary camels are considered to be sexually mature at the age of 2 years but are capable of mating at 3 to 4 years, and males at 4 - 5 years. Alpacas are sexually mature within 12 - 14 months or capable of mating within 18 months, and males after 2 years. The sexual cycle lasts from 2 to 3 weeks and oestrus lasts from 3 - 4 days. During oestrus, the female is ready for mating/artificial insemination, and experiences changes in behaviour and characteristic changes to the reproductive organs. Mating is in sternal recumbency. The camelid ejaculate consists of low volume, high viscosity semen containing a low sperm concentration.
rrep
2
NaslovVarijacije koncentracije 17ß-estradiola i testosterona u teladi različitog spola, dobi, pasmine i farmskog podrijetla / Marko Samardžija, Ines Gulić, Dražen Đuričić, Nina Kudumija, Miroslav Benić, Jelka Pleadin.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisFiziološke koncentracije spolnih hormona 17β-estradiola i testosterona varijaju s obzirom na vrstu životinje, dob, spol, pasminu, način držanja, hranidbu, stres i okolišne čimbenike. Navedeni hormoni su nužni za rast i razvoj životinje te njihovu spolnu zrelost i reproduktivnu funkciju. Zbog svog anaboličkog učinka koristili su se u prošlosti u intenzivnoj stočarskoj proizvodnji kao promotori rasta, putem stočne hrane ili u obliku implatanta. No, zbog svojih toksičnih učinaka u životinja i ljudi, uključujući mutagenost, kancerogenost i teratogenost, njihova je uporaba zabranjena u svrhu proizvodnje hrane životinjskog podrijetla. Danas je dopušteno korištenje prirodnih hormona samo u terapeutske svrhe za liječenje poremećaja reprodukcije i gravidnosti. S obzirom na stalni razvoj novih sintetskih tvari koje bi mogle imati anabolički učinak i mogu zlouporabu, nužno je tijekom redovitog provođenja kontrole te poznavanja fizioloških vrijednosti razina ovih hormona. Cilj ovog rada, uzimajući u obzir sve navedeno, bilo je istražiti razine prirodnih hormona 17β-estradiola i testosterona u krvi teladi različitog spola, pasmina, dobi i farmskog podrijetla na području Republike Hrvatske. U tu svrhu s tri različite farme na području Republike Hrvatske nasumično su izabrana 32 teleta različitog spola (5 muških i 27 ženskih), dobi 2 ‒ 5 mjeseci starosti, različitih pasmina i kategorija (13 teladi simentalske pasmine, 2 teladi mesne pasmine, 17 teladi holštajnske pasmine). Prilikom općeg kliničkog pregleda životinje od strane nadležnog veterinara, nisu primijećeni nikakvi znaci bolesti ili stanja koje bi mogle utjecati na razine ovih hormona. Prosječna razina 17β-estradiola iznosila je 28,8±11,0 ng/L.Physiological levels of the sex hormones 17β-oestradiol and testosterone vary based on animal species, age, sex, breed, rearing technology, nutrition, stress and environmental factors. These hormones are essential for growth and development, and for sexual maturity and reproductive function. Due to their anabolic effects, they have been used as growth promoters in intensive livestock production, applied in feed or as an implant. However, due to their toxic, mutagenic, teratogenic and cancerogenic effects in animals and humans, their use is now banned in food animal production. Today, the use of these natural hormones is permitted exclusively for therapeutic purposes in the treatment of reproductive and pregnancy disorders. Considering the constant development of new synthetic substances that might have anabolic effects and their possible misuse, it is necessary to perform regular controls during the fattening period to determine the physiological values of the levels of these hormones. Accordingly, the aim of this study was to investigate the physiological levels of the natural hormones 17β-oestradiol and testosterone in the blood of calves of different sex, age, breed and farm origin in the Republic of Croatia. For this purpose, 32 calves of both sexes (5 males and 27 females), aged 2-5 months, of different breeds and categories (13 calves of Simmental breed, 2 calves of meat breed and 17 calves of Holstein breed) were randomly selected from three farms for inclusion in this study. During general clinical examination by an authorized veterinarian, no visible clinical changes or conditions were observed that could influence the physiological levels of the investigated hormones. The average level of 17β-oestradiol was 28.83±10.95 ng/L.
rrep
3
3 (1-10)