beta
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
3 (1-10)
NaslovBibliografija Josipa Lisca : povodom 70. rođendana / uredili Gordana Čupković, Josip Galić.
ImpresumZadar : Sveučilište u Zadru, 2019.
Materijalni opis1 online jedinica građe (5 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
1
NaslovThe price of Anton Franki’s book / Gordana Čupković.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis work consists of a critique publication of the colophon text in verse form, which was written in 18th century cursive Glagolitic script at the end of a book (kvadirnica) of Invocations, compiled by the priest Anton Franki from Omišalj, along with the remaining paratexts from the same book. Special consideration is paid to the discourse characteristics, as determined by the author’s claim to the right of remuneration for his scribal work.U radu se kritički objavljuje tekst kolofona u stihovima, koji je pisan kurzivnom glagoljicom u 18. st. na kraju knjižice (kvadirnice) zaklinjanja koju je izradio svećenik Anton Franki iz Omišlja, te ostali paratekstovi iste knjige. Posebno se razmatraju specifičnosti diskursa određena autorovim traženjem novčane naknade za svoj pisarski rad.
rrep
2
NaslovFunkcija i značenje prezentativa u odlomcima evanđelja Novoga teštamenta (1563.) u usporedbi s drugim prijevodima / Gordana Čupković.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisProučavaju se rečenice uvedene prezentativom evo u hrvatskom reformacijskom prijevodu Novoga teštamenta (ćirilično izdanje, 1563) u usporedbi sa staroslavenskim (Zografsko evanđelje), hrvatskostaroslavenskim (Prvotisak), ostalim starohrvatskim prijevodima (Lekcionar Bernardina Splićanina, Kašićeva i Katančićeva Biblija), latinskim (Erazmov prijevod), Lutherovim njemačkim prijevodom te engleskim prijevodom iz Ženevske Biblije. Primjeri se klasificiraju s obzirom na semantička obilježja. Kognitivna utemeljenost u konceptualnoj metafori ZNATI JE VIDJETI i kulturnom modelu GLEDANJA pokazuje se središnjim obilježjem razmatranih primjera dok se obilježavanje distinkcije prostornih odnosa blizine/udaljenosti od govornika pokazuje rubnim obilježjem. Time se u dijakronijskoj perspektivi izjednačuju jezici s trodijelnom shemom prezentativa s jezicima koji imaju samo jedan opći uzvični deiktik.The paper deals with sentences introduced by the demonstrative evo (“look”) in the Croatian Reformation translation of the New Testament (Cyrillic book from 1563) in comparison with Old Church Slavonic (the Zograf Gospel), Church Slavonic-Croatian (the First printed Croatian Glagolitic mass-book), and with the other Old Croatian translations (Lectionary of Bernardin Splićanin, Kašić’s and Katančić’s Bible), Latin (translation by Erasmus), Luther’s German translation, and the English translation from the Geneva Bible. Examples are classified according to the semantic features. Cognitive grounding in the conceptual metaphor knowing is seeing and in the cultural model of seeing is discussed as a salient feature of the analysed examples, while the marking of the distinction proximal/distal is presented as a marginal feature. In this way, in the diachronic perspective, languages with a three-part system of demonstratives are equated with languages that have only one general interjection in the demonstrative function.
rrep
3
3 (1-10)