beta
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
3 (1-10)
NaslovSadržajna obrada nevjerodostojne stručne građe u narodnim knjižnicama = Subject analysis of unreliable nonfiction materials in public libraries / Božica Dragaš, Snježana Ercegovac, Marija Turković Kordić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je rada dati uvid u aktualnu praksu sadržajne obrade nevjerodostojne stručne građe u hrvatskim narodnim knjižnicama te propitati mogućnosti da se postojećim alatima sadržajne obrade napravi razlika između takve građe i građe koja je stručno i znanstveno utemeljena. Pristup/metodologija. Sadržajna obrada stručne građe u narodnim knjižnicama tematizira se s obzirom na ulogu knjižnica u sprječavanju širenja lažnih vijesti, dezinformacija i pseudoznanstvenih ideja. Potom se razlažu obilježja znanstveno neutemeljene stručne građe te se aktualna praksa njezine sadržajne obrade ilustrira s pet primjera publikacija čije su klasifikacijske oznake, predmetne odrednice i anotacije pregledane pretraživanjem mrežnih kataloga narodnih knjižnica okupljenih u tri velika skupna kataloga s obzirom na knjižnični softver kojim se koriste: CROLIST, MetelWIN i ZaKi. Rezultati. Kataložni zapisi odabranih primjera publikacija upućuju na to da se u hrvatskim narodnim knjižnicama klasifikacijskim oznakama, predmetnim označivanjem i anotacijama ne pravi razlika između nevjerodostojne stručne građe i građe utemeljene u suvremenim znanstvenim paradigmama, što korisnike izlaže mogućim dezinformacijama pri pretraživanju stručne građe u slobodnom pristupu jednako kao i u online okruženju. Originalnost/vrijednost. S obzirom na važnost knjižnica u promicanju vjerodostojnih informacija i suzbijanju lažnih vijesti, ovaj rad upućuje na nužnost promišljanja o aktualnoj praksi sadržajne obrade nevjerodostojne stručne građe, čija je produkcija intenzivirana posljednjih desetljeća te ona čini dio zbirki stručne građe narodnih knjižnica. Premda na opasnost od širenja pseudoznanstvenih informacija znanstvenici upozoravaju dugi niz godina, a s problemima vezanim uz tu temu knjižničari se susreću svakodnevno u radu s korisnicima, ovo je prvi rad koji tematizira sadržajnu obradu takve građe u hrvatskim narodnim knjižnicama.Aim. The aim of the paper is to give an overview of the current approaches to the subject analysis of unreliable nonfiction materials in the Croatian public libraries, and to research the potential of the existing subject analysis tools to differentiate between such materials and those that are based on scientific and expert knowledge. Approach/methodology. In this paper, the subject analysis of unreliable nonfiction materials in public libraries is approached in relation to the role of libraries in preventing the spread of false news, disinformation, and pseudoscientific ideas. Subsequently, the characteristics of scientifically unreliable publications are examined, and current approaches to the subject analysis of such materials are illustrated through five publications whose classification classes, subject headings, and annotations were examined by browsing the online catalogues of the public libraries combined into three extensive union catalogues according to their library software: CROLIST, MetelWIN, and ZaKi. Results. The catalogue records of the selected publications reveal that there is no distinction made in the Croatian public libraries between unreliable nonfiction materials and materials based on current scientific paradigms through the classification class numbers, the assigned subject headings, and annotations, which exposes users to possible disinformation when browsing nonfictionmaterials in both open-stack collections and online. Originality/value. Taking into account the importance of libraries in promoting reliable information and preventing false news, this paper indicates the need to reevaluate the current procedures of the subject analysis of unreliable nonfiction materials whose production has intensified during the last decades and which constitute a portion of the nonfiction collections in public libraries.
rrep
1
NaslovPrema sudioničkom upravljanju u kulturi : projekt Zelena knjižnica za zeleni Zagreb u svjetlu suradnje s udrugama = Towards participatory governance in culture : the Green Library for Green Zagreb project in the light of cooperation with associations / Božica Dragaš, Snježana Ercegovac.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaPrilozi na str. 173-190.
OpisCilj je članka projekt Zelena knjižnica za zeleni Zagreb Knjižnica grada Zagreba prikazati u svjetlu suradnje s udrugama, kroz prizmu sudioničkog upravljanja u kulturi. Metodologija. U članku se daje pregled suradnje knjižnica s udrugama u kontekstu programa namijenjenih zaštiti okoliša i poticanju održivoga razvoja društva, od pilot-projekta Zelena knjižnica, koji se provodio 2016. godine u jednoj knjižnici mreže, do projekta Zelena knjižnica za zeleni Zagreb, koji se aktualno provodi u dvadeset jednoj knjižnici. Pojam „zelena knjižnica“ u radu se upotrebljava isključivo u značenju knjižničnih programa i usluga usmjerenih na informiranost korisnika o održivom razvoju društva i nužnosti zaštite okoliša te stjecanja znanja i vještina u svrhu poboljšanja kvalitete života. Prikaz „zelenih“ programa koji su dosad ostvareni suradnjom knjižnica mreže Knjižnica grada Zagreba i udruga dan je na osnovi objavljenih radova te knjižničnih izvještaja o provedbi projekta. Projekt se provodi od 2017. godine, a s obzirom na to da je izvještajno razdoblje projekta polugodišnje, u članku se daje pregled za razdoblje od siječnja 2017. do lipnja 2019. godine. Rezultati. Pregled dosadašnje suradnje s brojnim udrugama koje se bave zaštitom okoliša i promicanjem vrijednosti održivog razvoja društva pokazuje da se suradnja ostvarila u svim vrstama programskih sadržaja koji se provode u sklopu projekta, a razvidno je također da je suradnja s organizacijama civilnog društva, ugrađena u temelje projekta, jamstvo kvalitete i raznovrsnosti programskih sadržaja te osiguranje mogućnosti da u provedbi projekta aktivno sudjeluje što veći broj sugrađana.The purpose of the paper is to present the Green Library for Green Zagreb project in the light of cooperation with associations, from the perspective of participatory governance in culture. Approach. The paper provides an overview of the cooperation between libraries and associations, in the context of programs aimed towards environmental protection and encouraging sustainable development, from the Green Library pilot project, implemented in 2016 in one library within the Zagreb City Libraries network, to the Green Library for Green Zagreb project, currently being conducted in 21 libraries. The term “green library” implies library programs and services aimed at informing users about sustainable development and the necessity of environmental protection as well as acquiring knowledge and skills to improve the quality of life. An overview of “green” programs realized so far through the cooperation between libraries of the Zagreb City Libraries network and various associations is based on the published papers and library reports on the conduction of the project, launched in 2017. Considering that the project reports are semi-annual, the paper explores the period from January 2017 to June 2019. Results. The overview of cooperation with many associations that deal with environmental protection and promoting sustainable development values demonstrates that it was established in all kinds of programs within the project. It is also apparent that cooperation with civil society organizations, built in the foundations of the project, guarantees quality and diversity of the programs and ensures that as many citizens as possible actively participate in the project. Originality. Apart from being the first overview of cooperation between Croatian “green” library programs and civil society organizations, the paper also points to the importance of pushing public-civil partnerships towards participatory governance.
rrep
2
NaslovSedamdeset godina Knjižnice Marina Držića / Božica Dragaš.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je rada ukratko prikazati 70-godišnju povijest mreže Knjižnice Marina Držića, koju čine Knjižnica Marina Držića kao središnja knjižnica te tri njezina ogranka: Dječja knjižnica Marina Držića, Knjižnica Ivana Gorana Kovačića i Knjižnica Savica. Knjižnica Marina Držića dio je mreže Knjižnica grada Zagreba. Pristup/metodologija/dizajn. Kronološki prikaz daje se od osnutka područne knjižnice 1948. godine, kao prve narodne knjižnice na području zagrebačke četvrti Trnje, do aktualnih pokazatelja rada svih sastavnica mreže Knjižnice Marina Držića. Podaci o Knjižnici prikupljeni su u Državnom arhivu Zagreb, arhivi Knjižnice Marina Držića, stručnim radovima objavljenim o programima Knjižnice te na knjižničnim mrežnim stranicama. Rezultati. Povijesni pregled pokazuje povezanost razvoja Knjižnice, njezina fonda, usluga i programa s društvenim, kulturnim i urbanističkim zbivanjima u lokalnoj sredini, kao i demografskom dinamikom zajednice u kojoj djeluje. U radu je vidljivo da je Knjižnica svoj knjižnični fond, usluge i programe oblikovala na osnovi praćenja potreba zajednice. Rad također upozorava na problem nedostatnosti knjižničnih prostora, koji su u Knjižnici Marina Držića znatno manji od standardima predviđenih minimuma, što ne samo da otežava ispunjavanje svih uloga koje današnja knjižnica ima nego ih dijelom i posve onemogućava. Originalnost/vrijednost. Rad je prvi kronološki prikaz povijesti Knjižnice Marina Držića te bi mogao biti polazište za iscrpnije istraživanje i podrobniji opis. S obzirom na to da o nastanku i razvoju zagrebačkih narodnih knjižnica postoji vrlo malo publiciranih radova, ovaj rad pridonosi izgradnji mozaika povijesti zagrebačkih knjižnica te može biti poticaj i nekoj drugoj knjižnici da načini sličan kronološki presjek ako ga još nema.Purpose. The purpose of this paper is to present the 70-year-long history of the Marin Držić Library network in Zagreb, which consists of the Marin Držić Library as the district library and three branch libraries: the Marin Držić Children’s Library, the Ivan Goran Kovačić Library, and the Savica Library. The Marin Držić Library is a part of the Zagreb City Libraries network Approach/methodology/design. The chronological overview begins with the founding of the district library in 1948 as the first public library in Zagreb’s district of Trnje, and ends with the current performance indicators for all four libraries in the network. The information about the Library were obtained from the State Archives in Zagreb, the Marin Držić Library archives, professional papers on the Library’s pro-grammes, and the Library’s website.Findings. The historical overview demonstrates how the Library’s development, book collections, its services and programmes reflected the social, cultural, and urban planning events in the local community, as well as the demographic dynamics of the community in which the Library operates. It can be concluded from the paper that the Library formed its book collections, services and programmes by being aware and rec-ognizing the needs of the community. The paper also points out the problem of the lack of library space, which is significantly smaller in the Marin Držić Library than the minimum stated in library space standards. This not only complicates the fulfilment of all the roles of a modern library, but also makes some of them impossible to perform.Originality/value. The paper is the first chronological overview of the history of the Marin Držić Library and could therefore be a starting point for a more thorough research and a detailed description. Since there are very few published papers on the foundation and development of public libraries in Zagreb.
rrep
3
3 (1-10)