beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
221 (1-10)
NaslovIzričajna pragmatika i analiza diskursa : izazovi primjene = La pragmatique énonciative et l'analyse du discours à l’épreuve de l'application / zbornik radova sa znanstvenog skupa Actes du colloque Sveučilište u Zadru, 7. – 9. svibnja 2019.; urednica, volume dirigé par Barbara Vodanović.
ImpresumZadar : Sveučilište u Zadru, 2021.
Materijalni opis1 online jedinica građe (4 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
1
NaslovZagreb (Croatie) : Kamenita vrata.
ImpresumZagreb : Naklada M. Jaklin, R. Mosinger, [1905.].
Materijalni opis1 razglednica : svjetlotisak ; 13.8 x 8.8 cm.
Godina2013
rrep
3
NaslovLa Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans le renvoi préjudiciel en interprétation, source d'un dialogue juridictionnel renouvelé / Charlotte Denizeau-Lahaye.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisKako bi smo odgovorili na razna postavljena pitanja, koja predstavljaju temelj predmetnog rada, prije svega, treba se usredotočiti na sudionike dijaloga. Prvi sudionik konkretnog dijalog jest nacionalni sudac. Drugi jest luksemburški sudac, koji ima za misiju tumačenje pravnih propisa Unije.Nadalje se u radu razmatraju uvjeti dijaloga, te se dolazi do zaključka kako dijalog nije tako lak kao za ostatak primarnog zakona. Povelja o temeljnim pravima Europske unije ima istu vrijednost kao i ugovor, ali nema isti opseg na temelju članka 51. Ovo ograničenje utječe na prihvatljivost postavljenih pitanja.Na kraju samog rada i to na temelju konkretnih primjera autor ispituje učinke sudskih presuda na prirodu Unije i samog Suda.In order to answer various questions which represent the foundation of this paper, above all, one must focus on dialogue participants. The first participant of the dialogue in question is the national judge. The other is the Luxembourg judge, who has as their mission the interpretation of the legal regulations of the Union.Further in this paper dialogue conditions are considered and the conclusion is reached that dialogue is not so easy as for the rest of primary law. The Charter on the Fundamental Rights of the European Union has the same value as the contract, but does not have the same scope on the basis of article 51. This limitation influences the acceptability of posed questions.Finally, based on concrete examples, the very effects of these questions and Court judgements are examined on the very nature of the Union and nature of the Court.
rrep
4
NaslovGoogle entre le Conseil d'État et la Cour de Justice de l'Union Europénne / Jean Michel Lemoyne de Forges.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisOvi primjeri pokazuju da se mehanizam pitanja koja se upućuju Sudu Europske unije ne odnosi samo na tumačenje standarda Zajednice (propisa, direktiva, itd.) ili na određena pitanja, poput prava tržišnog natjecanja.Oni također mjere važnost odgovornosti Suda Europske unije na osjetljivom području privatnosti. Očito je da će odgovori koje će Sud Europske unije dati na ova dva skupa pitanja imati veliku ulogu na utjecaj velikih američkih internetskih kompanija (Google, Amazon, Facebook, Apple) i život Interneta. Konačno, oni ilustriraju činjenicu da ni najprestižniji sudovi ne oklijevaju, kad je to opravdano, zauzeti stajalište Suda Europske unije. Valja napomenuti da je u Francuskoj, Ustavno vijeće, iako čvrsto povezano s načelom superiornosti Ustava, upućeno na zahtjeve Suda Europske unije za tumačenje normi Zajednice kada je ovo tumačenje potrebno za kontrolu usklađenosti zakona kojim se propis Zajednice prenosi u Ustav Francuske (prvi put Odlukom 2013-314 P QPC od 4. travnja 2013., koji se odnosi na Europski nalog za uhićenje).These examples demonstrate that the mechanism of questions directed at Europske Union Courts is not only related to interpreting Community Standards (regulations, directives, etc.) or to certain issues such as market competition law.They also measure the importance of the European Union Court in the sensitive area of privacy. It is obvious that the answers the European Union Court will give to these two groups of questions will play a major role in the impact of large American Internet companies (Google, Amazon, Facebook, and Apple) and life on the Internet. Finally, they illustrate the fact that the most prestigious courts do not hesitate, where necessary, to take the stance of the European Union Court. It must be mentioned that in France, the Constitutional Council, although firmly linked to the principle of Constitutional superiority, is directed to European Court demands for interpreting Community norms where this interpretation is necessary for controlling the harmonisation of laws by which Community regulations are transferred into the French Constitution (first time by decision 2013-314 P QPC of 4 April 2013 related to the European arrest warrant).
rrep
5
NaslovL'affaire Nicolo (Conseil d'État, Assemblée, 20 octobre 1989) : analyse d'un "revirement" de jurisprudence / Jacques Caillosse.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisDržavni je savjet dugo vremena priznavao prvenstvo međunarodnih ugovora, posebice ugovora Europske unije, samo nad zakonima koji su doneseni ranije. Najzad, nakon odluke Ustavnog vijeća Elections du Val d’Oise i priklanjajući se zaključcima javnog izvjestitelja Frydmana, Državni je savjet napravio preokret u sudskoj praksi s presudom Nicolo priznajući prvenstvo ugovorima Europske unije, kao i klasičnim međunarodnim ugovorima, čak i nad zakonima koji su doneseni poslije njih. Štoviše, za razliku od rješenja Kasacijskog suda, obrazloženje odluke Državnog savjeta zanemaruje argument o specifičnosti europskoga ustavnog poretka i poziva se samo na članak 55. Ustava ne izjašnjavajući se o klauzuli recipročnosti. Potom je upravni sudac priznao prvenstvo europskih akata sekundarnog prava, tj: uredbi, direktiva, te općih načela europskog prava.The State Council has for a long time acknowledged the primacy of international contracts, in particular contracts of the European Union, exclusively over the laws passed earlier. In retrospect after the decision of the Constitutional Council Val d’Oise elections (Elections du Val d’Oise) and accepting the conclusions of public reporter Frydman, the State Council changed its court practice with the Nicolo judgement acknowledging the primacy of contracts of the European Union, as well as classic international contracts, even over laws passed after them. Furthermore, in contrast to Kasacian Court judgements, explanation of the State Council neglects the argument of the specifics of European constitutional order and only calls upon article 55 of the Constitution stating the reciprocity clause. Thereby the administrative judge je recognised the primacy of European acts of secondary law, i.e.: regulation, directive, and general principles of European law.
rrep
6
NaslovLes directives européennes en droit interne français : transposer, sous-transposer, sur-transposer / Jérôme Michel.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisOdlukom od 8. srpnja 2019. u predmetu Komisija protiv Belgije (predmet C-543/17) Sud Europske unije je interpretirao i po prvi put primijenio članak 260. stavak 3. UFEU-a, koji dopušta izricanje novčane kazne za nepoštivanje „obveze slanja mjera prenosa“ direktive Unije. Sud zaključuje da se riječi „obveza podnošenja mjera za prijenos“ mora tumačiti kao obveza države članice da daju dovoljno jasne i precizne informacije o mjerama prenošenja direktive. Da bi se ispunila obveza pravne sigurnosti i osigurao prijenos svih odredaba konkretne Direktive na određeno područje, države članice moraju za svaku odredbu te direktive istaknuti nacionalne odredbe koje osiguravaju njegovo prenošenje. Slijedom predmetne presude savjetodavni odjeli Državnog savjeta Republike Francuske moraju za primjenu konkretne direktive zahtijevati od ministarstava da prilikom ispitivanja prijenosa tekstova sastave tablicu usklađenosti između odredaba Direktive (članak po članak) i nacionalnih mjera prijenosa. Takva praksa je obavezna. Ova odluka ilustrira akutnost i aktualnost problema prenošenja europskih direktiva u nacionalno zakonodavstvo država članica.By decision of 8 July 2019 in the case of the Commission against Belgium (case C-543/17) the European Union Court interpreted and for the first time applied article 260 section 3 of UFEU, which allows handing down fines for not respecting „obligations of sending measures of transfer“ of the Union's directive. The Court concluded that the words „obligation to submit measures for transfer “ must be interpreted as a member state obligation to provide adequately clear and precise information on the measures for directive transfer. In order to fulfil the obligations for legal security and ensure the transfer of all provisions of the concrete Directive in a certain area, member states must for every provision of that directive emphasise the national provisions which ensure its transfer. Following the case judgement, advisory departments of the State Council of the Republic of France must for the application of a concrete directive, demand from the ministries that during examination of transferring texts that they compile a table of harmonisation between Directive provisions (article by article) and national transfer measures. Such practice is obligatory. This decision illustrates the acuteness and actuality of the problem of transferring European directives into national legislature of member states.
rrep
7
NaslovL'administration française et l'UE-le rôle de la représentation permanente de la France auprès des institutions européennes / Yves Doutriaux.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU radu se prikazuje uloga stalnog predstavništva Francuske (PR) u europskim institucijama. Ističe se kako je stalno predstavništvo povjereno karijernim diplomatima na visokoj razini koji pripadaju "mreži" stručnjaka specijaliziranih za europske poslove (stručnjaci za europska pitanja čine svojevrsnu aristokraciju među francuskim karijerskim diplomatima). Nadalje se navodi i analizira kako je uloga predstavništva vrlo složena zbog raznolikosti predmeta kojima se bave. Na kraju se zaključuje kako je francuski stalni predstavnik uvijek bio karijerni dilomat, za razliku od nekih država članica koje su ponekad imenovale bivše ministre.The role of France’s constant representation in European institutions is shown in this paper. That constant representation is entrusted to career diplomats is at a high level is pointed out who belong to "a network" of experts specialised for European jobs (experts for European issues make up their own kind of aristocracy among French career diplomats). Furthermore, the role of representation being very complex due to the variedness of topics being dealt with is noted and analysed. Finally, the conclusion is that France’s permanent representative has always been a career diplomat, in contrast to some member states which have sometimes nominated former ministers.
rrep
8
NaslovL'administration française et l'Union européenne / Marie-Pierre Lanore.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU radu se analizira uloga Europske unije u Vladi Republike Francuske, europska dimenzija u nacionalnim javnopravnim tijelima i nadležnost tijela za međuministarsku suradnju. Također se pokušava dati odgovor na pitanje: treba li oformiti ministarstvo za europska pitanja i na koji način? Zaključno se ističe kako je to dobra ideja zbog toga što je funkcija Europe prepoznata i vidljiva.The role of the European Union in the government of the Republic of France is analysed, the European dimension in national public legal bodies and the supervision of those bodies for interministerial cooperation. It attempts to provide an answer to the question of : Do we need to form a Ministry for European issues and in what way? In conclusion, how this is a good idea due to the European function being recognisable and obvious is emphasised.
rrep
9
NaslovLes enjeux de la réglementation sur la conservation des données de communications électroniques á la lumière de la jurisprudence de la cour de justice d l'Union Européenne / Kristian Turkalj.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisLes questions de législation induites par la conservation des données issues des communications électroniques constituent depuis quelques années déjà un défi pour l’Union européenne. En effet, il convient de trouver un équilibre entre les mesures à prendre pour garantir la sécurité, notamment face au terrorisme et au crime organisé, tout en garantissant la protection de la vie privée et la protection du respect des droits fondamentaux des individus. Après les attaques terroristes commises aux Etats-Unis et en Europe lors de la précédente décennie, il est apparu nécessaire d’introduire des obligations concernant la collecte et la conservation des données de communications électroniques afin de lutter efficacement contre le terrorisme et les formes graves de criminalité. Les mesures prises au niveau de l’Union visent à fixer un cadre législatif à la conservation des données. Il est incontestable que la conservation de ces données constitue un outil utile et efficace à des fins de prévention et de détection d’infractions graves ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière. Cependant, il est vrai aussi qu’il existe un risque d’atteinte aux garanties relatives aux droits et libertés des individus notamment les droits à la confidentialité et à la liberté d’expression garantis par la Charte des droits fondamentaux.La Cour de justice de l’Union européenne a mis en évidence, dans les jugements concernant Digital Rights et Tele2, une violation des droits fondamentaux dans les dispositions législatives relatives à la conservation des données prises au niveau national et européen. Ce texte s’intéresse à la portée des arrêts en question sur la législation nationale et analyse les principales normes relatives à la protection des droits de l’homme en matière de conservation des données, pratique relevée par la Cour européenne dans les décisions qu’elle a rendues.The data retention regulatory framework has been one of the most pressing issues in the European Union for a last few years. Main challenge for EU and its Member States was to strike a balance between security requirements, by taking measures against terrorism and organized crime, and ensuring the protection of human rights and fundamental freedoms. Following the terrorist attacks in the United States and Europe at the beginning of the last decade, the need for introducing the obligation to collect and retain electronic communications data has been identified for the purpose of more effective suppression of terrorism and serious criminal offenses. Legislative initiatives at EU level have resulted in the adoption of regulations setting out a framework for data retention. It is indisputable that data retention is a very useful and effective mean for preventing, detecting, investigating and prosecuting criminal offenses. But at the same time it represents an extremely “invasive” interference in the fundamental rights and freedoms. In particular, the right to privacy and the right to freedom of expression, guaranteed by the Charter of Fundamental Rights. The European Court of Justice in its judgments Digital Rights and Tele2 pointed out a violation of fundamental rights in EU and Member States data retention legislation. The text analyses the scope and impact of the judgments in question on the national legislation and analyses the key human rights standards regarding data retention that the European Court of Justice has pointed out in its decisions. After the ECJ judgment, EU member states, including the Republic of Croatia, have faced a major challenge in improving the legal framework for data retention. In this respect, an analysis of the relevant domestic legal framework is provided, as well as the need to review certain solutions for the purpose of full compliance with the requirements and criteria set by the ECJ.
rrep
10
221 (1-10)