beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
3.527 (1-10)
NaslovOn the side of predictable : visioning the future in Serbia = O onome što predvidljivo ne obuhvaća : zamišljanje budućnosti u Srbiji / Maja Petrović-Šteger, Jessica Greenberg, Sanja Potkonjak, Tea Škokić, Ivan Rajković, Felix Ringel.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIn order to be able to contextualize and understand social worlds, anthropologists pay close attention. We observe how individuals and communities relate to each other and to their ideas. We study the intimate and subjective, as well as the large-scale cosmologies by which people make themselves and the world. Our participatory methods and reflective analysis document the complex, intricate, patterned, and also random aspects of people’s reasoning and actions. These activities, on anthropology’s part, supposedly offer not only critical descriptions of the present (on its historical trajectories), but possible intimations of a society’s future. Anthropological analysis, in other words, not only describes but also anticipates. This position paper focuses on the notions of anticipation, predictability, and possibility in anthropology. It asks what methodological and theoretical assumptions are built into our ways of making predictions about our field sites. It invites the reader to consider the effects certain anticipatory practices have for the people and phenomena we study as well as for the discipline. Centrally, the paper proposes different ways of attending to visions that anticipate the future. By reflecting on my ethnographic and analytical journeys in Serbia, I attempt to explain why I currently make so much of questions of predictability and possibility in both the field and the discipline. My desire is to open up a discussion on the value of cultivating attention to what seems to emerge on the side of predictable.Da bi mogli kontekstualizirati i razumjeti društvene svjetove, antropolozi pomno promatraju. Promatramo kako se pojedinci i zajednice odnose jedni prema drugima i prema svojim idejama. Proučavamo intimno i subjektivno, kao i kozmologije velikih razmjera pomoću kojih ljudi ostvaruju sebe i svijet. Naše participativne metode i reflektivne analize dokumentiraju kompleksne, zamršene, uobličene, ali i nasumične aspekte ljudskog razmišljanja i djelovanja. U antropologiji takve aktivnosti nude ne samo kritičke opise sadašnjosti (na njihovim povijesnim putanjama) već i moguće nagovještaje budućnosti nekog društva. Drugim riječima, antropološka analiza ne samo da opisuje nego i predviđa. Ovaj rad razmatra ideje predviđanja, procjenjivanja i mogućnosti u antropologiji. Propituje koje su metodološke i teorijske pretpostavke ugrađene u antropološke načine predviđanja, odnosno opisa i posljedične analize naših terena. Istražuje kakve učinke imaju prakse anticipacije, kako na ljude i fenomene koje proučavamo tako i na disciplinu. U središtu rada su prijedlozi različitih načina pristupanja vizijama koje predviđaju budućnost. Reflektirajući o svojim etnografskim i analitičkim putovanjima po Srbiji, nastojim pojasniti zašto sam trenutačno posvećena pitanjima predvidljivosti i mogućnosti i na terenu i u disciplini. Želja mi je potaknuti raspravu o vrijednosti pažnje usmjerene na ono što predvidljivošću ne možemo obuhvatiti.
rrep
1
NaslovCultural competence and healthcare : experiences from Slovenia / Uršula Lipovec Čebron, Ivanka Huber.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis paper seeks to contribute to critical reflection on the importance, dilemmas and problems that arise in educating health professionals about the socio-cultural dimensions of health and healthcare. In the first part of the paper the authors show that although educational programmes in the field of cultural competences have experienced a remarkable upswing, they are accompanied by many ambiguities and shortcomings. Based on numerous anthropological criticisms, the authors highlight the major conceptual and methodological problems that accompany many cultural competence efforts. The second part of the article focuses on an analysis of the multi-year process of introducing a training course in cultural competence in Slovenia, in which over 500 health professionals have been trained since 2016. Based on the results of the participants’ quantitative evaluation and educators’ self-evaluation, the authors critically analyse the contributions of this training course, while highlighting some of the key dilemmas and difficulties that have accompanied this process.Ovim se radom želi pridonijeti kritičkom promišljanju o važnosti, dvojbama i problemima u obrazovanju zdravstvenih djelatnika o društveno-kulturnim dimenzijama zdravlja i zdravstva. U prvom dijelu rada autorice pokazuju da obrazovne programe u području kulturnih kompetencija, iako su doživjeli izvanredan uspon, prate mnogobrojne nejasnoće i nedostaci. Na temelju brojnih antropoloških kritika autorice ističu glavne konceptualne i metodološke probleme koji prate aktivnosti u području kulturnih kompetencija. Drugi dio članka usmjeren je na analizu višegodišnjeg procesa uvođenja obrazovnog programa iz područja kulturnih kompetencija u Sloveniji, koji je od 2016. godine pohađalo više od 500 zdravstvenih djelatnika. Na temelju rezultata kvantitativne evaluacije polaznika i samoevaluacije predavača, autorice kritički analiziraju doprinos tog programa, naglašavajući neke od ključnih dilema i poteškoća koje su pratile taj proces.
rrep
2
NaslovGrad, industrija i zdravlje : naracije lokalnoga stanovništva o koksari u Bakru / Robert Doričić, Nevena Škrbić Alempijević, Iva Rinčić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisNa primjeru koksare u Bakru zatvorene koncem 20. stoljeća, autori problematiziraju odnos industrije i grada sagledan iz perspektive lokalnoga stanovništva u suvremenosti. Rad kombinira polazišta urbanih studija, postindustrijske antropologije i studija javnozdravstvenih problema, a cilj mu je analizirati društvenu dinamiku i prijepore izazvane industrijalizacijom, kao i deindustrijalizacijom bakarskog područja. Autori se bave transformacijama koje politike i prakse (de)industrijalizacije izazivaju u ljudskoj svakodnevici u drugoj polovici 20. stoljeća. Fokus je na naracijama građana Bakra o utjecaju koksare na onečišćenje okoliša i kvalitetu života, ponajviše u zdravstvenom pogledu. Autori revaloriziraju pojam postindustrijskoga grada, propitujući što znači živjeti u gradu obremenjenom industrijskom prošlošću danas.Using the example of the coke plant in Bakar that was shut down at the end of the twentieth century, the authors discuss the relationship between industry and the city as seen through the contemporary viewpoint of the local inhabitants. The article combines the notions of urban studies, post-industrial anthropology and studies of public health issues to analyse the social dynamics and clashes caused by industrialisation and deindustrialisation in and around Bakar. The authors deal with the transformations in people’s everyday lives caused by the politics and practices of (de)industrialisation in the second half of the twentieth century. The focus is on narratives from Bakar inhabitants related to the impact of the coke plant on environmental pollution and quality of life, primarily in terms of health. The authors re-examine the term "post-industrial city" and question what means to live in a town burdened by its industrial past.
rrep
3
NaslovDruga Labinska republika 1987. godine : povijesno nasljeđe, štrajkaška fonografija i fotografije obustave rada / Andrea Matošević.
Materijalni opisFotogr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisRad tematizira štrajkaško nasljeđe rudara kroz 20. stoljeće na Labinštini u Istri počevši od radničkog nezadovoljstva pod austrougarskom upravom, koje se nastavlja tijekom Labinske republike 1921. kao otpor fašizmu te proteže do druge Labinske republike 1987. godine u kontekstu samoupravnog socijalizma. Upravo će potonji, u skladu s ondašnjom praksom, biti imenovan protestnom obustavom rada, dok će ga štrajkom mahom nazivati prisutni novinari i istraživači. Takvu terminološku razliku prate i različiti mediji koji prenose događaje iz rudarskih postrojenja: radioemisije bilježe žestinu događaja i govore jezikom štrajka dočim crno-bijele fotografije cjelokupnu situaciju ublažuju i govore u prilog obustave rada. U radu se stoga analiziraju različite implikacije dvaju medija uz komparativan pristup štrajkaškim događajima koji su im prethodili kroz 20. stoljeće.This paper focuses on the heritage of miners strikes throughout the twentieth century in the Labin region in Istria beginning with workers’ dissatisfaction under Austro-Hungarian rule and which continued during the Labin Republic of 1921 as resistance to fascism. It continued during the Labin Republic of 1987 within the context of socialist self-management. The strike of 1987, in accordance with the practice of the time, would be referred to as a walkout in protest, whereas the journalists and researchers present at the time would mostly refer to it as a full-on strike. Various media covering these events unfolding at mining facilities also closely followed this difference in terminology. Radio broadcasts captured the fervour of the event and spoke with the strong language of a strike, while black and white photographs softened the perception of the overall situation and spoke in favour of a walkout. This paper therefore analyzes the different implications of the two medias with a comparative approach to the strike events that preceded them during the twentieth century.
rrep
4
NaslovBleiburg kao kulturna trauma / Viktorija Kudra Beroš.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisOd osamostaljenja Hrvatske hrvatsko je društvo antagonizirano oko pitanja jugoslavenske prošlosti. Točka prijepora oko koje je društvo podijeljeno u dva gotovo nepomirljiva tabora odnosi se na interpretaciju događaja nakon Drugog svjetskog rata i masovne likvidacije pripadnika poražene vojske Nezavisne Države Hrvatske koja je započela njihovom predajom kod Bleiburga u Austriji, poznatih kao bleiburška tragedija. Te su likvidacije u Jugoslaviji pod vlašću Komunističke partije bile svojevrstan tabu, ali ih je hrvatska antijugoslavenska emigracija, povezujući ih s gubitkom "domovine" iz pozicije egzila, konstruirala kao kulturnu traumu. Ovaj rad usredotočen je na analizu narativizacije bleiburške tragedije kojom se proizvode emocije, konstruira ideološka fantazma te stvaraju značenja tih poslijeratnih događaja kao točke zajedničkog sjećanja hrvatske političke emigracije. Analiza se temelji na člancima koji se bave tom tematikom u časopisu Hrvatska revija u vrijeme kada ona izlazi u Argentini. Također se propituje način na koji tako strukturirana kulturna trauma, ušavši u hrvatski javni prostor revizijom zajedničkih sjećanja, antagonizira društveno polje.Since Croatia’s independence, Croatian society has been antagonized by the issue of Yugoslav history. The point of contention on which society is divided into two almost irreconcilable camps concerns the interpretation of events after World War II and the mass liquidations, known as the Bleiburg Tragedy, of members of the defeated army of the Independent State of Croatia that began with their surrender at the small town of Bleiburg in the southern Austrian state of Carinthia. The topic of these liquidations was something of a taboo in Yugoslavia, which was governed by the Communist Party, but Croatian anti-Yugoslav emigrants constructed them as cultural trauma by linking them to the loss of “homeland” from a position of exile. This paper focuses on an analysis of the narrativization of the Bleiburg tragedy that creates emotions, constructs ideological phantasm and builds meanings for these post-war events as points of collective memory of Croatian political emigration. The analysis is based on articles dealing with this topic in the magazine Hrvatska revija from when it was published in Argentina. It also questions the way in which such structured cultural trauma antagonizes the social field after it enters the Croatian public space by revising common memories.
rrep
5
NaslovMladi kao publika popularne kulture u Plavome vjesniku : (1954.-1973.) / Petra Požgaj.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU ovome se radu izlaže analiza časopisa za mlade Plavi vjesnik (1954. – 1973.) te rasprava posvećenih mladima i popularnoj kulturi koje se objavljuju u istome razdoblju. Time se nastoji pridonijeti proučavanju jugoslavenske kulture koja se oblikuje u razdoblju poslije Drugoga svjetskog rata i to ne samo mapiranjem prethodno neistraženoga područja već i ukazivanjem na izniman značaj polja popularnoga i kategorije omladine za širi problem jugoslavenskoga socijalističkog projekta. Na temelju proučavanja konkretnih artikulacija figure omladine i publike popularne kulture ukazuje se na činjenicu da se omladina izdvaja kao privilegirani prostor pregovaranja napetosti koje obilježavaju odnos jugoslavenske vizije socijalističke modernosti i razvoja polja popularnoga.This paper offers an analysis of the youth magazine Plavi vjesnik (1954–1973) and a number of discussions on the topic of youth and popular culture published at the same time. By doing so, it aims to contribute to the study of the Yugoslav culture that emerged in the post-WWII period not only by mapping a previously unresearched field, but also by underlining the exceptional significance of the field of the popular and the category of youth for the broader issue of the Yugoslav socialist project. Based on an examination of specific articulations of the figure of youth and the audience of popular culture, this paper shows that youth came to function as the privileged space for negotiating the tensions that characterized the relationship between the Yugoslav vision of modernity and the developing field of the popular.
rrep
6
NaslovOd (a)političnosti do participacije, od ideje do realizacije : pomak k novoj društvenoj ulozi navijačke grupe Bad Blue Boys / Matea Milak.
Materijalni opisFotogr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU članku se prikazuju promjene do kojih je došlo u navijačkoj grupi Bad Blue Boys u posljednjih desetak godina pod utjecajem sukoba s Upravom GNK Dinamo. Navedena dinamika odnosa proučava se u sklopu koncepta političke neparticipacije i djelovanja kroz civilno društvo te u sklopu globalnog pokreta Against modern football. U istraživanju je korištena kvalitativna metodologija te je provedeno jedanaest dubinskih intervjua s nogometnim navijačima Bad Blue Boysima. Istraživanjem je ustanovljeno slabljenje grupne kohezije u proteklih desetak godina te početak djelovanja Bad Blue Boysa kroz sferu civilnog društva. Najznačajniji projekt proizašao iz tog djelovanja, a čije su pokretačke snage spomenuti koncepti, jest Futsal Dinamo, koji u kombinaciji s elementnom nostalgije predstavlja novinu u navijačkoj grupi Bad Blue Boys.This paper provides an overview of changes that have occurred within the Bad Blue Boys fan group in the last decade as a result of clashes with the GNK Dinamo management. The dynamics of this relationship are studied through the concepts of political non-participation and action through civil society and within the Against Modern Football Movement. This study used a qualitative methodology, and 11 in-depth interviews were conducted with members of the Bad Blue Boys fan group. The study established a weakening in group cohesion in the last ten years and the beginnings of action through the sphere of civil society. The most significant project resulting from this, and which is driven by these concepts, is Futsal Dinamo. This, in combination with the element of nostalgia, is a novelty for the Bad Blue Boys fan group.
rrep
7
NaslovRefuge(e)s in the digital diaspora : reimagining and recreating ethnically cleansed villages as cyber villages / Hariz Halilovich, Iris Kučuk.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisBased on digital and conventional ethnography, this paper discusses how Bosnian refugees utilize digital technologies and new media to recreate, synchronize and sustain their identities and memories in the aftermath of ethnic cleansing and genocide and in the contexts of their new emplacements and home-making practices in the diaspora. In addition to discussing representations of displacement and emplacement in the “digital age”, the paper also aims to make a contribution to the understanding and application of digital ethnography as an emerging method of inquiry in anthropology and related social science and humanistic disciplines. While some researchers see digital ethnography as a form of research based exclusively online, it is also crucial to understand the online world in the context of the real world – made of real people, places and social relations.U radu se, iz perspektive digitalne i konvencionalne etnografije, razmatraju načini na koje izbjeglice iz Bosne i Hercegovine koriste digitalne tehnologije i društvene mreže kako bi ponovo stvorili, sinkronizirali i održali svoje identitete i sjećanja nakon etničkog čišćenja i genocida, a u kontekstu novih mjesta življenja i praksi stvaranja doma u dijaspori. Uz diskusiju o tome kako su nova mjesta življenja i iseljeništvo predstavljeni u “digitalnom dobu”, rad također doprinosi boljem razumijevanju i primjeni digitalne etnografije kao novije istraživačke metode u antropologiji i srodnim humanističkim i društvenim znanostima. Iako neki istraživači vide digitalnu etnografiju kao istraživanje koje se zasniva isključivo na online istraživanju, od izuzetne je važnosti promatrati online svijet u kontekstu stvarnog svijeta, koji je sačinjen od stvarnih ljudi, mjesta i društvenih odnosa.
rrep
8
NaslovAreas with abandoned and vacant properties in Croatia : a plea for recognition, research, policies and the development of regeneration strategies / Sanja Lončar, Dario Pavić.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis paper explores the phenomenon of areas with a large number of abandoned and vacant properties that have a significant impact on the life of communities in economic, environmental and socio-cultural terms. Although the phenomenon has been present in some parts of Europe and the USA for a number of decades, it has become more prevalent in recent decades. The aim of this paper is to explore whether the phenomenon of abandonment is present in contemporary Croatia, as a complex network of negative demographic, social, economic and environmental causes and impacts. Furthermore, the aim is to create a theoretical framework for research into areas with a large number of abandoned or vacant properties in Croatia. Quantitative analyses of key indicators, content analysis of published media and official documents, and ethnographic field research show that abandoned areas are certainly present in Croatia, as are local initiatives to mitigate the negative situation. The recognition of this phenomenon at national, regional and local level needs to be accompanied by the development of an interdisciplinary research methodology, policies and regeneration strategies. Some guidelines on these matters are provided at the end of the paper.U radu se istražuje fenomen područja s velikim brojem napuštenih i praznih nekretnina koja značajno utječu na život zajednica u ekonomskom, okolišnom i socio-kulturnom smislu. Premda je taj fenomen prisutan u nekim dijelovima Europe i SAD-a već niz desetljeća, posljednjih desetljeća bilježi se njegovo jačanje. Cilj je ovog rada istražiti je li fenomen napuštenosti prisutan u suvremenoj Hrvatskoj kao složena mreža negativnih demografskih, socijalnih, ekonomskih i okolišnih uzroka i utjecaja. Nadalje, cilj je stvoriti teorijski okvir za istraživanje područja s velikim brojem napuštenih ili praznih nekretnina u Hrvatskoj. Kvantitativne analize ključnih pokazatelja, analiza medijskih sadržaja i službenih dokumenata te etnografska terenska istraživanja pokazuju da su napuštena područja zasigurno prisutna u Hrvatskoj, a isto tako i lokalne inicijative za ublažavanje negativne situacije. Prepoznavanje tog fenomena na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini treba pratiti razvoj interdisciplinarnih istraživačkih metodologija, politika i strategija regeneracije. Neke smjernice o tim pitanjima iznose se na kraju rada.
rrep
9
NaslovOn some partial orders on a certain subset of the power set of rings / Gregor Dolinar, Bojan Kuzma, Janko Marovt, Burcu Ungor.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisLet R be a ring with identity and let JR be a collection of subsets of R such that their left and right annihilators are generated by the same idempotent. We extend the notion of the sharp, the left-sharp, and the right-sharp partial orders to JR, present equivalent definitions of these orders, and study their properties. We also extend the concept of the core and the dual core orders to JR, show that they are indeed partial orders when R is a Baer ∗-ring, and connect them with one-sided sharp and star partial orders.
rrep
10
3.527 (1-10)