beta
2 (1-10)
NaslovPitanje opstanka tradicionalnih papirnih izvora informacija u suvremenim knjižnicama : osvrt na istraživanja provedena u visokoškolskim knjižnicama = The survival of traditional paper sources of contemporary libraries : a review of research conducted in academic libraries / Zorica Antulov, Kristian Burčul.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je rada dobiti uvid u interes suvremenih studenata, korisnika visokoškolskih knjižnica (specijalnih knjižnica usmjerenih na znanost i znanje) za njihove tradicionalne tiskane izvore. Metoda. Na temelju pregleda rezultata većeg broja istraživanja provedenih u proteklom desetljeću u Hrvatskoj i svijetu, kao i na temelju razmatranja stavova uglednih znanstvenika o ovoj temi, nastoji se dobiti uvid u dosadašnji interes studenata za tiskane izvore (izvore koji u vremenu „eksplozije informacija“ ne donose brze informacije). Osobito je važno pritom uočiti eventualne promjene koje se po tom pitanju događaju tijekom vremena. Sintezom promatranih i analiziranih rezultata i stavova nastoji se sagledati moguća slika dogledne budućnosti tih izvora. Rezultati. Premda spadaju u vrstu korisnika za koje bi se očekivalo kako će pokazivati veći interes prema internetskim izvorima informacija, interes za tiskane izvore informacija među studentima još je uvijek vrlo visok. Istraživanja pokazuju kako se interes za određene e-izvore (uglavnom časopise i baze podataka) s vremenom povećao, no kako je pritom tiskana knjiga studentima ostala preferirani informacijski izvor. Studenti i dalje radije uče iz tiskanih udžbenika, a uz slabu dostupnost i nedostatno poznavanje nemogućnost se dubinskog učenja iz e-udžbenika ističe kao jedan od glavnih razloga tome. Iako se, barem kada je riječ o tiskanoj knjizi, može zaključiti kako nije riječ o izvoru kojem prijeti skori nestanak, određeni pokazatelji uočeni kroz rezultate pregledanih istraživanja ukazuju kako bi veća prilagodba na e-izvore i poboljšanje tehnologije mogli u budućnosti dovesti do određenih promjena u stavovima studenata koje bi se kretale u korist e-izvora. Originalnost. Promatranje interesa knjižničnih korisnika za knjižnične izvore informacija iznimno je bitno za budućnost suvremenih knjižnica.Purpose. The aim of this survey is to gain insight into the interest contemporary students, who are users of academic libraries (libraries specialized for subjects of science and knowledge) have for its traditional printed sources. Method. Based on results of numerous researches done in previous decade, both in Croatia and worldwide, along with the consideration of views prominent scientists have about this topic, the interest students have for printed sources (sources that in time of „explosion of information“ do not give quick information) is seek to be understood. It is also of great importance to see if the changes surrounding this topic happen over time. Synthesizing observed and analized results and viewpoints, it is tried to forsee the future for this sources. Results. Despite being type of users that would be expected to prefer quick internet sources, the interest students show towards printed sources of information is still extremely high. The researches show that the interest for certain e-sources (primarly magazines and databases) increased over time, but that printed book is still preferred source of information by students. Among other reasons such as poor accessibility and insufficient knovledge, the inabillity of deep leraning from e-textbooks, is one of a mayor reasons why students still prefer learning from printed textbooks. Despite printed book being a source that is not going to get extinct in any time soon, the results indicate that with greater adaptation to e-sources and development of technology future students may favour e-sources more than traditional, printed ones. Originality. Observing the interest library users show towards sources of information is of a vital importance for the future of contemporary libraries. Each new survey along with review (analysis and synthesis of results and information about this topic) is of certain value.
rrep
1
NaslovUloga knjižnice u biblioterapiji : (s osvrtom na sveučilišne knjižnice) = The role of libraries in bibliotherapy : (with reference to university libraries) / Zorica Antulov.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Liječenje knjigom (biblioterapija) najčešće se povezuje s područjem psihijatrije, gdje se provodi kao pomoćna i kreativna terapijska metoda. Cilj je ovog rada razmotriti u kolikoj je mjeri smisleno provoditi biblioterapiju u knjižnici kao jednoj od onih ustanova gdje se ona provodi kao preventivna metoda na zdravoj populaciji. Propituje se i mogućnost te smislenost njezina provođenja u sveučilišnim knjižnicama koje su po tom pitanju u našoj zemlji često nepravedno zapostavljene. Metoda. U radu se razmatraju različite vrste biblioterapije te se ističe razvojna biblioterapija kao oblik koji bi se mogao i trebao provoditi u knjižnicama. Problematizira se uloga knjižničara u provođenju biblioterapije, sloboda njegova djelovanja i njegova kompetentnost. Rezultati istraživanja provedenih izvan Hrvatske koji su prikazani u ovom radu govore o stupnju važnosti njezina provođenja u sveučilišnim knjižnicama među studentskom populacijom. Rad se zasniva na metodi analize postojećih spoznaja te njihova sintetiziranja u novom tekstu. Rezultati. Smatra se da uvođenjem biblioterapije u knjižnice one dobivaju još jednu društveno korisnu ulogu te da se pritom ne treba zadržavati isključivo na školskim i narodnim knjižnicama, već da i sveučilišna knjižnica, koja se obraća studentima kao posebno osjetljivoj skupini mladih ljudi, može dati svoj doprinos na tom području. Originalnost / vrijednost. Humanost biblioterapije i poticanje njezina provođenja u knjižnicama te propitkivanje mogućnosti koje po tom pitanju mogu pružiti sveučilišne knjižnice čine vrijednost ovog rada.Purpose Book treatment or bibliotherapy is most commonly associated with the psychiatric field, where it is performed as an auxiliary and creative therapeutic method. The aim of this paper is to consider how meaningful it is to have bibliotherapy in a library as one of the institutions where it is implemented as a preventative method and carried out on healthy population. There is also the question of the possibility of its implementation in university libraries that are often unfairly neglected on this matter in Croatia. Approach The paper considers different types of bibliotherapy, emphasizing the developmental bibliotherapy as a form that could and should be implemented in libraries. The role of librarians in the implementation of bibliotherapy, freedom of action and competence is being problematized. The results of the research conducted outside of Croatia, presented in this paper, indicate the degree of importance of its implementation in university libraries among the student population. The paper is based on the method of analysing and reviewing the existing knowledge and literature and their synthesis in the new text. Results It is believed that by introducing bibliotherapy in libraries they are gaining one more, socially useful role, which should not be carried out solely in school and pub lic libraries, but also in university libraries, which, addressing students as a particularly vulnerable group of young people, can give their own contribution to this area. Originality / value The humanity of bibliotherapy and the encouragement of its implementation in libraries and the questioning of opportunities that the university libraries can provide, are the dominant values of this work.
rrep
2
2 (1-10)