beta
2 (1-10)
NaslovThe effect of rubber mats on lesions and lameness in gilts housed in gestation stalls / Mario Ostović, Sven Menčik, Anamaria Ekert Kabalin, Dražen Matičić, Tajana Trbojević Vukičević, Kristina Matković, Ivana Sabolek, Dalibor Potočnjak, Željko Pavičić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisRubber mats have not yet been widely established in pig production. However, studies mostly focusing on lesions, lameness and behaviours of lactating and group-housed pregnant sows have reported favourable results. To the best of our knowledge, lesions and lameness in sows or gilts housed individually in rubber floor gestation stalls have not been previously investigated. This study was carried out on a commercial pigbreeding farm service unit during a 28-day production cycle in all seasons. Twentyeight gilts were divided into two equal groups, control and experimental groups, and observed for each cycle. The control group was housed in standard gestation stalls with concrete slatted floor, which in the experimental group was covered with an adjusted rubber mat. During each cycle, lesions were scored on days 1, 8, 15 and 28, and lameness on day 1 and upon gilt transfer from the service unit on day 29. Gilts in rubber floor stalls showed significant reduction (P<0.05) in lesions during the cooler period. Conversely, mats had no impact on lameness score in any season. No significant correlations were found between lesions and the percentage of gilts with a particular lameness score. Accordingly, rubber flooring may improve the welfare of gilts in gestation stalls through lower lesion incidence; however, ambient temperature should be taken into consideration when available.Gumene podne obloge u svinjogojskoj proizvodnji nemaju još primjenu u praksi. Međutim, istraživanja koja su se uglavnom odnosila na ozljede, hromost i ponašanje dojnih i skupno držanih gravidnih krmača polučila su pozitivne rezultate. Prema našim saznanjima, nisu provedena istraživanja pojavnosti ozljeda i hromosti u krmača ili nazimica koje su tijekom gravidnosti držane pojedinačno, u odjeljcima s gumenom podnom oblogom. Ovo istraživanje provedeno je u pripustilištu komercijalne svinjogojske farme tijekom 28-dnevnog proizvodnog ciklusa u svim godišnjim dobima. Svaki ciklus obuhvatio je 28 nazimica podijeljenih u dvije jednake skupine, kontrolnu i pokusnu. Nazimice kontrolne skupine bile su u standardnim odjeljcima za pojedinačno držanje tijekom gravidnosti, s betonskim rešetkastim podom, koji je u pokusnoj skupini nazimica bio prekriven prilagođenom gumenom podnom oblogom. Ozljede su se procjenjivale 1., 8., 15. i 28. dana svakog ciklusa, a hromost 1. dana pojedinog ciklusa i prilikom premještanja nazimica iz pripustilišta (29. dan). U nazimica pokusne skupine utvrđeno je značajno manje (P<0,05) ozljeda u hladnijem razdoblju, dok obloge nisu imale utjecaja na hromost nazimica ni u jednom godišnjem dobu. Nisu ustvrđene značajne povezanosti između ozljeda i udjela nazimica s određenim stupnjem hromosti. Može se zaključiti da gumene podne obloge poboljšavaju dobrobit nazimica držanih u pojedinačnim odjeljcima tijekom gravidnosti, kroz manju učestalost ozljeda; međutim, pri njihovoj primjeni trebaju se uzeti u obzir ambijentalne temperature.
rrep
1
NaslovRazlikovanje alimentarnog limfoma od upalne bolesti crijeva te utjecaj pasmine i dobi na pojavnost patoloških promjena u probavnom sustavu pasa / Aneta Piplica, Sven Menčik, Andrea Gudan Kurilj, Branka Artuković, Lidija Medven Zagradišnik, Marko Hohšteter.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj ovog rada bio je istražiti korisnost upotrebe imunohistokemijske metode (IHK) zajedno s histopatološkom pretragom u dijagnosticiranju i razlikovanju alimentarnog limfoma (AL) od upalne bolesti crijeva (UBC). U istraživanju su korišteni arhivski histopatološki nalazi i preparati tkiva, parafinski blokovi i stakalca. Prema pripadnosti pasmina podijelili u tri skupine malu, srednju ili veliku skupinu pasa. Cilj istraživanja bio je utvrditi povezanost pojedinih patoloških promjena ovisno o skupini pasa, dobi i spolu. Obavljenim istraživanjem zabilježili smo da je srednja vrijednost dobi u skupini malih pasmina pasa iznosila 7,58±3,59 godina, u skupini srednjih pasmina 7,45±3,04 godina te u skupini velikih pasmina 6,58±3,47 godina. Prosječna dob pasa oboljelih od alimentarnog limfoma iznosila je 8,8 godina, za razliku od upalne bolesti crijeva gdje je iznosila 7,0 godina. Unutar sve tri skupine pasa zabilježen je veći broj jedinki muškog spola. Najveći udio biopsiranih uzoraka (70,73 %) analiziran je iz tkiva tankog crijeva; po 8 uzoraka (27,59 %) iz male skupine pasa, 11 uzoraka iz srednje skupine (37,93 %) te po 10 uzoraka iz velike skupine pasa (34,48 %). Udio biopsiranog tkiva želudca bio je nešto niži (24,39 %) dok je tkivo debelog crijeva uzorkovano u samo dva psa (4,88 %). Histopatološkom analizom utvrđeno je 16 slučajeva upalne bolesti crijeva (45,71 %), 7 slučajeva limfoma (20,00 %), 9 slučajeva suspektne upale (25,71 %) te 3 slučaja suspektne upale/limfoma (8,58 %). Nakon provedene IHK metode ustanovljeno je da je u 6 slučajeva dijagnoza donesena histopatološkom evaluacijom potvrđena, u 5 slučajeva je opovrgnuta dok je u 5 slučajeva IHK metoda bila korisna kako bi razlučili AL od UBC. Utvrđene su značajne razlike (P<0,05) između dijagnoze upalne bolesti crijeva te limfoma ustanovljene patohistološkom pretragom te imunohistokemijskom metodom.The aim of this study was to evaluate the use of immunohistochemistry (IHC) with the histopathological method to diagnose and differentiate alimentary lymphoma (AL) from inflammatory bowel disease (IBD). Archival histopathological findings and tissue samples, paraffin blocks and slides were used. This study included 35 dogs divided in three groups regarding breed size - small, medium or large - aiming to determine the correlation between certain pathohistological changes depending on breed, age and gender. The average age of dogs in the small breeds group was 7.58±3.59 years, in the medium breeds group was 7.45±3.04 years and in the large breeds group was 6.58±3.47 years. The average age of dogs suffering from AL was 8.8 years, unlike dogs suffering from IBD, with the average age of 7 years. A larger number of males was represented within all three groups. The highest share of biopsy samples (53.65%) involved the analysis of small intestine tissue, with eight samples (33.33%) in all three groups. The portion of the biopsied stomach tissue was somewhat lower (21.95%), while in two breeds (4.87%) colon tissue was sampled. Histopathological analysis determined 16 cases of IBD, seven cases of lymphoma (20.00%), nine cases of suspected inflammation (25.71%) and three cases of suspected inflammation/lymphoma (8.58%). After IHC, the diagnosis determined by histopathological evaluation was confirmed in six cases, rejected in five cases, while in five cases it was useful in distinguishing AL from IBD. Significant differences (P<0.05) were found between the diagnosis of IBD and AL ascertained by pathohistological analysis and the IHC method. T cellular lymphoma was also found to be more common in the small intestine, while B cellular lymphoma was more prevalent in the stomach.
rrep
2
2 (1-10)