beta
Probrano po
335 (1-10)
NaslovPagliacci : Vesti la giubba / [Ruggiero] Leoncavallo. Tosca : E lucevan le stelle / [Giacomo] Puccini ; Tino Pattiera, Kammersänger Staatsoper Dresden.
Impresum[S. l.] : Brunswick, [19--.].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
rrep
1
NaslovValore nutrizionale del pesce e benefici per la salute / autori Elena Dujmić ... [et al.].
ImpresumAbbazia : Università di Rijeka-Fiume, Facoltà di turismo e gestione dell’ospitalità, 2021.
Materijalni opis1 online jedinica građe (3 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
2
NaslovEvangelistario di Marco Marulo Spalatense : opera veramente evangelica : divisa in sette libri, sotto i titoli della Fede, Speranza e Charità / tradotto di latina in lingua toscana dal r. p. d. Silvano Razzi ...
ImpresumIn Fiorenza : appresso Bartolomeo Sermartelli, MDLXXI [1571].
Materijalni opis[18], 622, [2] str. : ilustr. ; 8° (17 cm).
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
3
NaslovPoesie / Petar Preradović ; traduzione di Giovanni Nikolić.
ImpresumZara, 1866.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
4
NaslovSmaillo Cengić-aga : poema / di Giovanni Mazuranić ; traduzione di Giovanni Nikolić.
Impresum[Zadar : Tipografia del Nazionale], 1869. (Zara : Tipografia del Nazionale)
Materijalni opis41 str. ; 25 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
5
NaslovIl servizio è potere : un fatto biblico-evangelico e teologico / Silvana Fužinato.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisRiflettendo sul servizio come modo di vivere il potere, è necessario ritornare alla Sacra Scrittura, specialmente al vangelo di Matteo che presenta Gesù come il Figlio dell’uomo a cui è dato ogni potere in cielo e in terra (cf. Mt 28, 16-20). Nella prima parte del nostro lavoro rifletteremo sul potere di Gesù di guarire, rivelato in modo particolare ed esplicito nelle opere del Messia (Mt 8 – 9). Il potere della vita che viene dalla croce è il tema della seconda parte, dedicata al cammino del Figlio dell’uomo verso la croce (Mt 20, 17-28). Il potere come responsabilità è il terzo aspetto fondamentale del potere di Gesù, mostrato nell’giudizio finale del Figlio dell’uomo (Mt 25, 31-46). Il potere del Figlio dell’uomo manifestato nel potere di insegnare, di perdonare i peccati, di guarire e di scacciare i demoni è il potere a servizio dell’uomo e della sua salvezza.Promišljajući o služenju kao načinu življenja moći, potrebno se vratiti Svetomu pismu, posebice Evanđelju po Mateju koje prikazuje Isusa kao Sina Čovječjega kojemu je dana sva vlast na nebu i na zemlji (usp. Mt 28, 16-20). U prvom dijelu rada promišljat ćemo o Isusovoj moći ozdravljenja, objavljenoj na poseban i eksplicitan način u Mesijinim djelima (Mt 8 – 9). Moć darivanja života koja proizlazi iz križa tema je drugoga dijela, posvećena hodu Sina Čovječjega prema križu (Mt 20, 17-28). Moć kao odgovornost treća je temeljna značajka Isusove moći objavljene u izvješću o posljednjem sudu Sina Čovječjega (Mt 25, 31-46). Vlast Sina Čovječjega, objavljena u vlasti poučavanja, opraštanja grijeha, ozdravljenja i izgonu zloduha, vlast je u službi čovjeka i njegova spasenja.
rrep
7
NaslovLa mediazione salvifica della Madre di Dio : la novità sostanziale nell'enciclica Redemptoris Mater / Boris Vulić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisNell’enciclica Redemptoris Mater (1987) di san Giovanni Paolo II il concetto di mediazione (salvifica) di Maria Madre di Dio ripreso dalla teologia preconciliare, viene reintrodotto, e illuminato dall’insegnamento del Concilio Vaticano II, confermato nella sua validità e così diventa un termine teologico forte, nella misura in cui l’accento dato al suo carattere materno, messo in primo piano, gli fa ritrovare il suo vero valore. La mediazione (salvifica) di Maria viene, quindi, definita e letta prima di tutto come mediazione materna, perché la maternità di Maria costituisce la prima e fondamentale dimensione della sua mediazione alla salvezza degli uomini. Tale sviluppo dell’enciclica non significa un cambiamento dell’essenza della dottrina mariana del Concilio, ma si riferisce piuttosto alla modalità espressiva della dottrina stessa.U enciklici Redemptoris Mater (1987.) sv. Ivana Pavla II. pojam (spasenjskoga) posredništva Marije Majke Božje, preuzet iz pretkoncilske teologije, ponovno je uveden i osvijetljen naukom Drugoga vatikanskoga sabora i time je potvrđen u svojoj valjanosti te postaje jakim teološkim pojmom u mjeri u kojoj je naglasak dan njegovu majčinskom karakteru, koji je stavljen u prvi plan i koji je pojmu vratio istinsko značenje. Marijino (spasenjsko) posredništvo definirano je dakle i čitano prije svega kao majčinsko posredovanje, jer Marijino majčinstvo konstituira prvu i temeljnu dimenziju njezina posredovanja u spasenju svih ljudi. Takvo razvijanje u enciklici ne znači promjenu bîti marijanskoga koncilskoga nauka, nego se ponajviše odnosi na način izražavanja istoga nauka.
rrep
8
NaslovLa storia della sifilide nel XVI sec.e il ruolo centrale di Luigi Luigini nel rinascimento = The history of syphilis in the XVI century and the pivotal role of Luigi Luigini in the renaissance / Mariano Martini, Emanuele Armocida, Luca Lo Basso, Emiliano Beri, Nicola Luigi Bragazzi, Alessandra Parodi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisSyphilis is the prime example of a “new disease” which triggered a transnational (European) discussion among physicians. It appeared between the end of the Middle Ages and the beginning of the Modern Times (at the beginning of the sixteenth century), a time in which medicine was changing from a dogmatic to an experimental discipline. The main changes were in the field of anatomy: in 1543, the same year of the astronomy-disrupting work by Nicolas Copernicus, the new less dogmatic and more empirical approach to anatomy by Andreas Vesalius was published. Nevertheless, in the Renaissance, medicine remains a tradition-bound discipline, proud of its millennial history and its superiority over the empirical, non-academic healers. When syphilis appeared in Europe, several explanations were elaborated. In the mid-16th century, an Italian doctor Luigi Luigini (born in 1526) published in Venice a collection of all the works on syphilis that appeared until 1566. He wanted to entrust to colleagues, contemporary and future, a compendium of all that was known about the “new” disease (the Latin term Novus means both “new” and “strange”). According to the most authors of the collection, the disease is in fact “new” and “strange”. Some authors of the collection find it impossible that authorities like Hippocrates and Galen overlooked it. Luigini’s work shows the authors’ effort to absorb syphilis in the corpus of academic medicine and affirm the authority of academic physicians against the empirical healers.Sifilis je važan primjer “nove bolesti” koja je pokrenula transnacionalnu (europsku) raspravu među liječnicima. Bolest se pojavila između kraja srednjeg vijeka i početka modernog doba (početkom 16. stoljeća), u vrijeme u kojem se medicina iz dogmatske mijenjala u eksperimentalnu disciplinu. Glavne promjene dogodile su se na polju anatomije: u 1543., istoj godini u kojoj se pojavio rad Nikole Kopernika, koji je promijenio zakone astronomije, objavljen je novi, manje dogmatični i više empirijski pristup anatomiji u radu Andreasa Vesaliusa. Ipak, u renesansi medicina ostaje disciplina vezana uz tradiciju, ponosna na svoju tisućljetnu povijest i svoju superiornost nad empirijskim, neakademskim iscjeliteljima. Kada se sifilis pojavio u Europi, nekoliko je objašnjenja detaljno izloženo. Sredinom 16. stoljeća, talijanski liječnik Luigi Luigini (rođen 1526.) objavio je u Veneciji zbirku svih djela o sifilisu koja su se pojavila do 1566. Želio je prenijeti svojim suvremenicima i budućim kolegama sažetak svega što je bilo poznato o “novoj bolesti” (latinski pojam Novus znači i “novi” i “čudan”). Prema većini autora zbirke, bolest je “nova” i “čudna”. Neki autori čiji se radovi pojavljuju u zbirci smatraju nemogućim da su najveći autoriteti, poput Hipokrata i Galena, previdjeli tu bolest. Luiginijevo djelo pokazuje napor autora da uvrste sifilis u korpus akademske medicine i potvrde autoritet akademskih liječnika nasuprot empirijskih iscjelitelja.
rrep
9
NaslovMetodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu = Methodological horizons : 14,1 (2019) / glavna i odgovorna urednica, editor in chief Marina Diković.
ImpresumPula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2019.
Materijalni opis1 online jedinica građe.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
10
335 (1-10)