beta
Probrano po
2.888 (1-10)
NaslovDesign thinking kao poslovni koncept i alat u upravljanju knjižnicama = Design thinking as a business concept and a library management tool / Dijana Sabolović-Krajina.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj/svrha. Cilj je rada skrenuti pozornost hrvatske knjižničarske zajednice na design thinking kao koncept, skup metoda i alata za rješavanje poslovnih problema i uvođenje inovacija u poslovanje. Svrha je rada zainteresirati hrvatske knjižničare za usvajanje vještina i kompetencija za primjenu koncepta design thinking kako bi unaprijedili rad knjižnica i ojačali svoju poziciju u društvu. Design thinking ima temelj u metodologiji preuzetoj iz dizajna kao teorijske i praktične discipline. Ključna su mu načela usmjerenost na korisnike i strategija suradničkog rješavanja problema. Iako se počeo razvijati šezdesetih godina prošlog stoljeća integrirajući mnoge alate i tehnike iz područja kreativnosti, društvenih znanosti i računalnih znanosti, tek u proteklih nekoliko desetljeća postao je širom prihvaćen prije svega u profitnom sektoru, da bi u knjižničarski diskurs ušao prije desetak godina. Premda ne postoji konsenzus u prihvaćenosti design thinkingmetode u teoriji i praksi, u svijetu raste broj profitnih i neprofitnih organizacija, uključujući i knjižnice svih vrsta i veličina, koje u svom poslovanju primjenjuju metodologiju i alate koncepta design thinking. Pristup/metodologija. Koristit će se desk research metoda.Na temelju odabira relevantne literature dat će se uvid u osnovne značajke design thinking koncepta i metoda. Iznijet će se primjeri njegove primjene u profitnom sektoru, a potom u knjižnicama kao primjeru neprofitnog sektora. Rezultati. Uvidi do kojih se došlo u radu poboljšat će obaviještenost hrvatske knjižničarske zajednice o design thinking konceptu kao jednom od popularnih trendova u inovativnom i kreativnom pristupu rješavanju poslovnih problema u suvremenom upravljanju knjižnicama.Aim/purpose. The aim of the paper is to draw the attention of the Croatian library community to design thinking as a concept, a set of methods and tools for solving problems and introducing innovations into business. The purpose is to inspire Croatian librarians to acquire design thinking skills and competencies in order to enhance their work. It is based on the methodology taken from design as a theoretical and practical discipline. Its key principles are user focus and a collaborative problem-solving strategy. Although design thinking has been developed since 1960s, integrating many tools and techniques in the fields of creativity, social sciences and computer sciences, it has become widely accepted in recent decades, primarily in the profit sector. It entered the library discourse only ten years ago. Despite the fact that there is no consensus on its acceptance in theory and practice, there is a growing number of profit and non-profit organizations, including libraries of all types and sizes that apply methodology and design thinking tools in their businesses. Approach/methodology. The desk research method will be used. A selection of relevant literature will provide an insight into the basic features of the design thinking concept and methods. The examples of its application in the profit sector and then in libraries, as an example of the non-profit sector, will be presented. The results. The insights presented in the paper will improve the awareness of the Croatian library community about design thinking as one of the popular trends in innovative and creative approaches to solving business problems in contemporary library management. Practical implications. The insights into the theoretical principles of design thinking and steps in its application, as well as several examples of good practice, could encourage Croatian librarians to introduce these new methods and tools into their libraries and library management.
rrep
1
NaslovMogućnosti i pretpostavke filigranoloških istraživanja u kontekstu istraživanja zadarske glagoljske baštine = Research possibilities and prerequisites of watermark research in the context of research of Zadar Glagolitic heritage / Marijana Tomić, Laura Grzunov, Žana Eškinja.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj i svrha. Projekt digitalizacije i istraživanja vodenih znakova glagoljskih rukopisa zadarske provenijencije provodi se na Sveučilištu u Zadru u sklopu projekta Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom. U radu se opisuju pripremna i prva faza projekta čiji je cilj bio istražiti mogućnosti filingranoloških istraživanja u kontekstu istraživanja pisane baštine. Kako bi se stvorili preduvjeti za filigranološka istraživanja, u sklopu pripremne faze projekta izrađen je protokol digitalizacije vodenih znakova, izrađena je baza podataka vodenih znakova VoZnaZD, a vodeni znakovi su digitalizirani i opisani. Svrha istraživanja je uvidjeti mogućnosti i pretpostavke filigranoloških istraživanja te ulogu strukturiranih baza podataka o vodenim znakovima kao pretpostavke filigranoloških istraživanja. Pristup. Na temelju pregleda literature iz područja filigranologije postavljen je teorijski okvir, a na temelju sadržajne analize relevantnih međunarodnih baza vodenih znakova izrađen je aplikacijski profil potreban za izradu baze podataka vodenih znakova te protokol digitalizacije. Mogućnosti filigranoloških istraživanja prikazane su kroz studiju slučaja. Rezultati. Rad je donio pregled stanja istraživanja u području filigranologije u Hrvatskoj te utvrdio potrebu za uporabom skupne online dostupne baze vodenih znakova kao pretpostavke daljnjih sustavnih filigranoloških aktivnosti. Prikazana je baza podataka vodenih znakova VoZnaZD, njezine značajke, mogućnosti i aplikacijski profil za opis vodenih znakova. Studijom slučaja dokazane su mogućnosti filigranoloških istraživanja u kontekstu istraživanja pisane baštine. Ograničenja. Analizu mogućnosti filigranoloških istraživanja potrebno je učiniti na širem korpusu, za što je potrebna suradnja šire zajednice.Aim and purpose. The project of digitization and research of watermarks of Glagolitic manuscripts of Zadar provenance has been carried out at the University of Zadar as part of the project Digitization, bibliographic description and research of texts written on Glagolitic, Croatian Cyrillic and Latin scripts until the end of the 19th century in Zadar and Šibenik areas. This paper describes the preliminary and the first stages of the project, the goal of which is to study the possibilities of watermark research in the context of written heritage studies. In order to create the prerequisites for watermark research, within the preliminary project phase, the protocol for watermark digitization was proscribed, a watermark database was created, and the watermarks on paper were digitized and described. The purpose of the research is to identify the possibilities and obstacles of watermark research as well as the role of the structured watermark database in watermark research. Approach. A theoretical framework was designed on the bases of the literature overview. The content analysis of the relevant international watermark databases was conducted for the purpose of creating an application profile of the watermark database and digitization protocol. The possibilities of watermark research were investigated by a case study method. Results. The article presents a comprehensive review of the literature on watermark research in Croatia and demonstrates the need for the development of an online watermark database as a prerequisite for further systematic watermark research. The VoZnaZD watermark database and its features are described, as well as it possibilities and application profile for watermark description. The case study proved the possibilities of the watermark research in the context of the written heritage research. Limitations. A new analysis of the watermark research needs to be done on a larger corpus, which requires the cooperation of the wider community.
rrep
2
NaslovStudentski znanstveni radovi dostupni na portalu Hrčak : analiza radova koji su napisani na temelju diplomskih radova pohranjenih u repozitoriju Dabar = Student research papers available under Hrčak portal : the analysis of papers based on graduate theses from the Dabar repository / Snježana Dimzov, Ivana Batarelo Kokić, Mate Juric.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Rad problematizira trend objavljivanja radova napisanih na temelju diplomskih radova objavljenih u znanstvenim časopisima u otvorenom pristupu. Objašnjen je doprinos repozitorija znanstvenih radova institucijskoj vidljivosti, kao i uloga knjižnice u oblikovanju repozitorija. U radu se analizira koliko je znanstvenih članaka proizašlo iz diplomskih radova studenata triju filozofskih fakulteta te se utvrđuje učestalost pristupa i preuzimanja diplomskih i znanstvenih radova i njihovu citiranost. Istražuje se koliko je vremena potrebno da bi se diplomski rad pretvorio u članak i koje su prevladavajuće kategorizacije tih članaka. Pristup/metodologija/dizajn. Korišten je bibliometrijski pristup, uz metodu analize sadržaja koja je obuhvatila sljedeće pokazatelje: citiranost, zastupljenost znanstvenih radova po znanstvenim područjima, kategorizaciju radova, autorstvo, vrijeme objave te broj pregleda i preuzimanja radova. Polazište za istraživanje bili su svi diplomski radovi pohranjeni u repozitoriju Dabar na tri usporediva filozofska fakulteta u Splitu, Rijeci i Osijeku od 2013. do 2020. godine, ukupno 2791 rad. Nakon povezivanja diplomskih radova s proizašlim znanstvenim radovima objavljenim na portalu Hrčak testirane su razlike u citiranosti i vidljivosti radova u dvama sustavima. Rezultati. Istraživanje je pokazalo da se približno 6 % diplomskih radova iz društvenog područja i 2 % radova iz humanističkog područja preoblikuje u znanstvene članke objavljene u časopisima dostupnim u otvorenom pristupu na portalu Hrčak. Većina znanstvenih članaka objavi se do dvije godine nakon pohrane diplomskog rada u repozitoriju. Objavom radova u časopisima dostupnim na portalu Hrčak značajno se poboljšava njihova vidljivost. Potvrđena je i važnost otvorenog pristupa diplomskim radovima u sustavu Dabar.Ograničenja istraživanja odnose se prije svega na početni odabir radova iz područja društvenih i humanističkih znanosti.Purpose. The paper discusses the trend of publishing papers based on graduate theses in open access scientific journals. The contribution of the repository of scientific papers to institutional visibility is explained, as well as the role of the library in designing and maintaining the repository. The study focuses on the analysis of the number of scientific research papers that originated from the graduate theses of the students of the three faculties of humanities and social sciences, and the frequency of access and download of the graduate thesis, and scientific papers and their citations. Furthermore, it is explored how long it takes to turn a thesis into an article, and what are the predominant categorizations of these articles. Approach/methodology/design. A bibliometric approach is used, with the content analysis research method that included the following indicators: citations, representation of scientific papers by scientific fields, categorization of papers, authorship, date of publication, and the number of reviews and downloads. The starting point for the research were all graduate theses stored in the Dabar repository at three comparable faculties of humanities and social sciences in Split, Rijeka, and Osijek in the period from 2013 to 2020, a total of 2791 papers. After connecting the diploma theses with the resulting scientific papers published on the Hrčak portal, the differences in citations and visibility of papers in the two systems were tested. Findings. The research has shown that approximately 6% of diploma theses from the field of social sciences and 2% of papers from the humanities are transformed into scientific papers published in journals available on the Hrčak portal. Most scientific papers are published up to two years after the graduate thesis is stored in the repository. The publication of papers in the journals available on the Hrčak portal significantly improves their visibility.
rrep
3
NaslovPitanje opstanka tradicionalnih papirnih izvora informacija u suvremenim knjižnicama : osvrt na istraživanja provedena u visokoškolskim knjižnicama = The survival of traditional paper sources of contemporary libraries : a review of research conducted in academic libraries / Zorica Antulov, Kristian Burčul.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je rada dobiti uvid u interes suvremenih studenata, korisnika visokoškolskih knjižnica (specijalnih knjižnica usmjerenih na znanost i znanje) za njihove tradicionalne tiskane izvore. Metoda. Na temelju pregleda rezultata većeg broja istraživanja provedenih u proteklom desetljeću u Hrvatskoj i svijetu, kao i na temelju razmatranja stavova uglednih znanstvenika o ovoj temi, nastoji se dobiti uvid u dosadašnji interes studenata za tiskane izvore (izvore koji u vremenu „eksplozije informacija“ ne donose brze informacije). Osobito je važno pritom uočiti eventualne promjene koje se po tom pitanju događaju tijekom vremena. Sintezom promatranih i analiziranih rezultata i stavova nastoji se sagledati moguća slika dogledne budućnosti tih izvora. Rezultati. Premda spadaju u vrstu korisnika za koje bi se očekivalo kako će pokazivati veći interes prema internetskim izvorima informacija, interes za tiskane izvore informacija među studentima još je uvijek vrlo visok. Istraživanja pokazuju kako se interes za određene e-izvore (uglavnom časopise i baze podataka) s vremenom povećao, no kako je pritom tiskana knjiga studentima ostala preferirani informacijski izvor. Studenti i dalje radije uče iz tiskanih udžbenika, a uz slabu dostupnost i nedostatno poznavanje nemogućnost se dubinskog učenja iz e-udžbenika ističe kao jedan od glavnih razloga tome. Iako se, barem kada je riječ o tiskanoj knjizi, može zaključiti kako nije riječ o izvoru kojem prijeti skori nestanak, određeni pokazatelji uočeni kroz rezultate pregledanih istraživanja ukazuju kako bi veća prilagodba na e-izvore i poboljšanje tehnologije mogli u budućnosti dovesti do određenih promjena u stavovima studenata koje bi se kretale u korist e-izvora. Originalnost. Promatranje interesa knjižničnih korisnika za knjižnične izvore informacija iznimno je bitno za budućnost suvremenih knjižnica.Purpose. The aim of this survey is to gain insight into the interest contemporary students, who are users of academic libraries (libraries specialized for subjects of science and knowledge) have for its traditional printed sources. Method. Based on results of numerous researches done in previous decade, both in Croatia and worldwide, along with the consideration of views prominent scientists have about this topic, the interest students have for printed sources (sources that in time of „explosion of information“ do not give quick information) is seek to be understood. It is also of great importance to see if the changes surrounding this topic happen over time. Synthesizing observed and analized results and viewpoints, it is tried to forsee the future for this sources. Results. Despite being type of users that would be expected to prefer quick internet sources, the interest students show towards printed sources of information is still extremely high. The researches show that the interest for certain e-sources (primarly magazines and databases) increased over time, but that printed book is still preferred source of information by students. Among other reasons such as poor accessibility and insufficient knovledge, the inabillity of deep leraning from e-textbooks, is one of a mayor reasons why students still prefer learning from printed textbooks. Despite printed book being a source that is not going to get extinct in any time soon, the results indicate that with greater adaptation to e-sources and development of technology future students may favour e-sources more than traditional, printed ones. Originality. Observing the interest library users show towards sources of information is of a vital importance for the future of contemporary libraries. Each new survey along with review (analysis and synthesis of results and information about this topic) is of certain value.
rrep
4
NaslovNabavna politika i izgradnja knjižničnih zbirki u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku = Acquisition policy and formation of library collections in higher education institutions of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek / Gordana Gašo, Jasminka Mihaljević, Ljiljana Siber.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Rad prikazuje stanje i promjene u nabavnoj politici kao važnoj fazi u procesu izgradnje zbirki u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku temeljom longitudinalnog istraživanja provedenog tijekom ožujka 2015. i ožujka 2019. godine. Istraživanje ima za cilj utvrditi na koji se način provodi nabava prema vrsti građe i obliku nabave, ima li značajnijih promjena u izgradnji knjižničnih zbirki u promatranom razdoblju te postoje li pisani dokumenti fakulteta i knjižnice kojima je uređena izgradnja knjižničnih zbirki, na koji se način provodi kontinuirana i sustavna nabavna politika i koliko matična ustanova unutar koje djeluju knjižnice na Sveučilištu u Osijeku utječe na donošenje odluka u upravljanju zbirkama i koji je najbolji način njihova rješavanja. Metodologija. Istraživanje je provedeno uz pomoć kvantitativnih i kvalitativnih metoda. Kvantitativni podatci dobiveni su online anketnim upitnikom koji je sudionicima istraživanja bio dostupan putem poveznice proslijeđene elektroničkom poštom. Sudionici istraživanja voditelji su visokoškolskih knjižnica pri fakultetima, akademijama i odjelima, sastavnicama Sveučilišta u Osijeku. U istraživanju 2015. godine sudjelovalo je 13, a u istraživanju 2019. godine 15 ispitanika. Kvalitativni podatci dobiveni su polustrukturiranim intervjuom provedenim tijekom listopada 2020. godine. U intervjuu je sudjelovalo 5 voditelja visokoškolskih knjižnica i 1 djelatnik Službe nabave Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Rezultati. Rezultati upitnika upotrijebljeni su za raspravu na zajedničkom sastanku voditelja visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Osijeku o koristima istraživanja u pogledu mogućnosti za postavljanje matrice ili okvira za pisanu politiku nabave kao faze u procesu izgradnje zbirki u visokoškolskim knjižnicama.Goal / Purpose. The paper aims to present the state and changes in the acquisition policy and building of library collections in the higher education institutions libraries of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek based on a longitudinal research conducted in March 2015 and in March 2019.The research aims to determine the way the acquisitions are carried out according to the type of library material and the form of acquisition, point to the changes that have taken place in organizing library collections in the observed period and explore whether there are written guidelines of the faculties and libraries regulating the acquisition and building of library collections, as well as the level of influence of the particular university unit in which the libraries of the University of Osijek are active, when it comes to decision-making in managing the collections and the best solution practices. Methodology. The research was conducted by applying qualitative and quantitative methods. The quantitative data were collected by an online questionnaire available to the research participants via a link forwarded by e-mail. The participants in the research were the head librarians of the higher education libraries at the faculties, academies, and departments, constituencies of the University of Osijek. In the 2015 research there were 13, and in the 2019 research there were 15 participants. The qualitative data were collected by a semi-structured interview conducted in October 2020. Five head librarians from the higher education institution libraries and one employee in the Acquisition Services of the City and University Library of Osijek participated in the interview. Results.
rrep
5
NaslovObvezni primjerak Republike Hrvatske : zakonodavni okvir = Legal deposit of Republic of Croatia : legislative framework / Vesna Golubović.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je rada opisati instituciju i sustav obveznog primjerka u Republici Hrvatskoj kroz zakonodavni okvir nacionalnog zakonodavstva i međunarodnih smjernica. Metodologija. Aktualni model sustava obveznog primjerka Republike Hrvatske reguliran je zakonskim i podzakonskim aktima – Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnikom o obveznom primjerku. Model se uspoređuje s međunarodnim smjernicama za reguliranje modela obveznog primjerka u nacionalnim zakonodavstvima (UNESCO, IFLA). Rezultati. Rezultati usporedbe modela obveznog primjerka kroz zakonske i podzakonske akte pokazuju usklađenost hrvatskog nacionalnog zakonodavstva s međunarodnim smjernicama. Društveni značaj. Zakonske odredbe o prikupljanju, pohrani i zaštiti obveznog primjerka omogućuju organizaciju i strukturu sustava koji doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i globalnu vidljivost. Originalnost/vrijednost. Opisan je razvoj institucije i sustava obveznog primjerka Republike Hrvatske kroz povijest sa svrhom stvaranja nacionalne zbirke knjižnične građe te njezine pohrane i zaštite radi osiguravanja trajne dostupnosti nacionalne pisane (objavljene) kulturne baštine.Purpose: The goal of the paper is to describe the concept and the system of legal deposit in the Republic of Croatia by presenting the national legislative framework and international guidelines. Methodology: The current model of the system of legal deposit in the Republic of Croatia is regulated by legal and decree-level acts: Law on Libraries and Library Activity and Legal Deposit Regulations. This model is compared to the international guidelines (UNESCO, IFLA) pertaining to legal deposit in national legislations. Finding or Results: The results of the comparison of the legal and decree-level acts pertaining to legal deposit demonstrate the level of harmonisation of the Croatian legislation with the international guidelines. Social implications: Legal regulations about collecting, storage, and protection of legal deposit enable organisation and structure of the system which contributes to the preservation of the national and cultural identity and global visibility. Originality/ value: A historical overview of the development ofthe concept and the system of legal deposit in the Republic of Croatia is presented, the aim of which was to create a national collection of library material, and by storing and protecting it ensure the permanent availability of the national written (published) cultural heritage.
rrep
6
NaslovVrednovanje zbirke visokoškolske knjižnice pomoću citatne analize = Knjižnica "Andrija Štampar", Medicinski fakultet u Zagrebu = Evaluation of an academic library collection using a citation analysis : the Andrija Štampar library School of medicine in Zagreb / Lovela Machala Poplašen, Kristina Romić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je ovog rada opisati i kritički analizirati primjenu citatne analize u vrednovanju knjižničnih zbirki Knjižnice „Andrija Štampar“, visokoškolske knjižnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Metodologija. Citatnom analizom analizirano je ukupno 235 diplomskih radova diplomskog studija Sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 2014. do 2017. godine. Izabrani uzorak diplomskih radova pokriva različite medicinske specijalizacije koje obuhvaćaju ključne discipline medicinskih znanosti. Rezultati. Analiza je dokazala da knjižnična zbirka djelomično zadovoljava potrebe te specifične skupine korisnika. Istraživanje je otkrilo da su časopisi najpoželjniji izvor informacija koje studenti rabe u sestrinskom području, čineći 56% ukupnog broja citata. Studenti diplomskog studija Sestrinstva rabe časopise koji su im poznati i lako dostupni. Praktična primjena. Ovaj rad ukazuje da je citatna analiza prikladna metoda za prikupljanje pokazatelja o stvarnoj uporabi knjižničnih i informacijskih izvora. Originalnost/vrijednost. Ovaj rad želi doprinijeti razumijevanju kvalitete knjižničnih zbirki u visokoškolskoj knjižnici.Purpose. The aim of this paper is to describe and critically analyse the application of citation analysis in the evaluation of the “Andrija Štampar” Library collection, an academic library of the Zagreb University School of Medicine, the School of Public Health in Croatia. Methodology/Approach. A total of 235 master’s theses from the Graduate Program of Studies in Nursing at the University of Zagreb School of Medicine in the period from 2014 to 2017 were examined using citation analysis. The selected sample of master’s theses has a broad range of specialisations which encompass key disciplines in medical sciences. Results. The results show that the library collection meets the needs of this specific group of users. The study revealed that the journals were the most preferred source of information used by the students in the field of nursing, accounting for 55.7% of total citations. The nursing students used the journals familiar to them that are easily accessible and available in open access. Practical implications. This paper indicates that citation analysis is a valid method for collecting indicators on the actual use of library information sources. Originality The paper aims to contribute to the understanding of the quality of library collections in the academic library.
rrep
7
NaslovKnjižnice Osječkog sveučilišta na Facebooku : zašto nam je lajkanje važno? = Libraries of the University of Osijek on Facebook : why liking is important to us? / Vesna Zobundžija, Elizabeta Dragun.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisSvrha ovoga rada je istražiti prisutnost visokoškolskih knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na društvenoj mreži Facebook i analizirati njihovu aktivnost. Predstavljena je kvantitativna i kvalitativna analiza Facebook stranica sedam visokoškolskih knjižnica kako bi se utvrdilo koji su sadržaji na stranicama najpopularniji i koliko Facebook može pomoći knjižnicama u promoviranju aktivnosti i uspostavljanju bolje komunikacije s korisnicima. Pristup/Metodologija. Pregledavanjem mrežnih stranica svih sastavnica Sveučilišta koje imaju odjel knjižnice, ustanovljeno je da 7 od 15 knjižnica imaju svoje Facebook stranice. Utvrđivanjem broja oznaka Sviđa mi se i broja pratitelja, utvrđena je i uspoređena popularnost stranica, a u sljedećem koraku promatrana je aktivnost knjižničara na Facebook stranicama prebrojavanjem objavljenih fotografija, video zapisa, događaja i bilješki. Podatci o objavama i reakcijama pratitelja detaljno su kvantitativno i kvalitativno analizirani za razdoblje od 1. 1. do 30. 4. 2020. Na kraju su istaknute i najpopularnije objave po pojedinim knjižnicama. Rezultati. Analiza je pokazala da manje od polovine knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ima svoju Facebook stranicu. Najviše oznaka Sviđa mi se i najveći broj pratitelja ima Facebook stranica Knjižnice Filozofskog fakulteta. Pretpostavku da na broj sviđanja i praćenja stranice utječu i ukupan broj studenata određenog fakulteta, datum kreiranja stranice te pripadaju li fakulteti društveno-humanističkim znanostima ili području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), nismo uspjeli dokazati. Popularnost Facebook stranica ipak najviše ovisi o vrsti i sadržaju objava, broju fotografija, video zapisa i događaja. Najbolji pokazatelj popularnosti je broj reakcija na objave, broj komentara i dijeljenja.Purpose. The purposeof thispaper is to investigate the presence of academic libraries at the Josip Juraj Strossmayer University in Osijek on the social network Facebook, and to analyze their activity. A quantitative and qualitative analysis of the seven academic libraries’ posts that have their own Facebook pages was carried out to determine which content on the sites is most popular and how much Facebook can help libraries to promote their activities and establish better communication with users. Approach/methodology/design. By browsing the websites of all University components that have libraries, it was found that 7 out of 15 libraries have their own Facebook pages. By determining the number of „likes“ and the number of followers, the popularity of each library Facebook page was estimated. In the next step, the activity of librarians on the Facebook pages was observed by counting published photos, videos, events, and notes. The data on the posts published by the libraries and the reactions of the followers were analyzed in detail quantitatively and qualitatively for the period from January 1st to April 30th 2020. Finally, the most popular posts on library Facebook pages were highlighted. Results. The analysis showed that less than half of the libraries of the Josip Juraj Strossmayer University in Osijek do not have their own Facebook page. The Faculty of Humanities and Social Sciences has the largest numbers of „likes“ and followers on their page. We have not been able to prove the assumption that the numbers of „likes“ and followers of the pages are influenced by the size of the total number of students of a certain faculty, the date of creation of the site, and whether the faculties belong to the social sciences or STEM. The popularity of the Facebook pages, however, depends mostly on the type and content of the posts, the number of photos, videos, and events.
rrep
8
NaslovSadržajna obrada nevjerodostojne stručne građe u narodnim knjižnicama = Subject analysis of unreliable nonfiction materials in public libraries / Božica Dragaš, Snježana Ercegovac, Marija Turković Kordić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je rada dati uvid u aktualnu praksu sadržajne obrade nevjerodostojne stručne građe u hrvatskim narodnim knjižnicama te propitati mogućnosti da se postojećim alatima sadržajne obrade napravi razlika između takve građe i građe koja je stručno i znanstveno utemeljena. Pristup/metodologija. Sadržajna obrada stručne građe u narodnim knjižnicama tematizira se s obzirom na ulogu knjižnica u sprječavanju širenja lažnih vijesti, dezinformacija i pseudoznanstvenih ideja. Potom se razlažu obilježja znanstveno neutemeljene stručne građe te se aktualna praksa njezine sadržajne obrade ilustrira s pet primjera publikacija čije su klasifikacijske oznake, predmetne odrednice i anotacije pregledane pretraživanjem mrežnih kataloga narodnih knjižnica okupljenih u tri velika skupna kataloga s obzirom na knjižnični softver kojim se koriste: CROLIST, MetelWIN i ZaKi. Rezultati. Kataložni zapisi odabranih primjera publikacija upućuju na to da se u hrvatskim narodnim knjižnicama klasifikacijskim oznakama, predmetnim označivanjem i anotacijama ne pravi razlika između nevjerodostojne stručne građe i građe utemeljene u suvremenim znanstvenim paradigmama, što korisnike izlaže mogućim dezinformacijama pri pretraživanju stručne građe u slobodnom pristupu jednako kao i u online okruženju. Originalnost/vrijednost. S obzirom na važnost knjižnica u promicanju vjerodostojnih informacija i suzbijanju lažnih vijesti, ovaj rad upućuje na nužnost promišljanja o aktualnoj praksi sadržajne obrade nevjerodostojne stručne građe, čija je produkcija intenzivirana posljednjih desetljeća te ona čini dio zbirki stručne građe narodnih knjižnica. Premda na opasnost od širenja pseudoznanstvenih informacija znanstvenici upozoravaju dugi niz godina, a s problemima vezanim uz tu temu knjižničari se susreću svakodnevno u radu s korisnicima, ovo je prvi rad koji tematizira sadržajnu obradu takve građe u hrvatskim narodnim knjižnicama.Aim. The aim of the paper is to give an overview of the current approaches to the subject analysis of unreliable nonfiction materials in the Croatian public libraries, and to research the potential of the existing subject analysis tools to differentiate between such materials and those that are based on scientific and expert knowledge. Approach/methodology. In this paper, the subject analysis of unreliable nonfiction materials in public libraries is approached in relation to the role of libraries in preventing the spread of false news, disinformation, and pseudoscientific ideas. Subsequently, the characteristics of scientifically unreliable publications are examined, and current approaches to the subject analysis of such materials are illustrated through five publications whose classification classes, subject headings, and annotations were examined by browsing the online catalogues of the public libraries combined into three extensive union catalogues according to their library software: CROLIST, MetelWIN, and ZaKi. Results. The catalogue records of the selected publications reveal that there is no distinction made in the Croatian public libraries between unreliable nonfiction materials and materials based on current scientific paradigms through the classification class numbers, the assigned subject headings, and annotations, which exposes users to possible disinformation when browsing nonfictionmaterials in both open-stack collections and online. Originality/value. Taking into account the importance of libraries in promoting reliable information and preventing false news, this paper indicates the need to reevaluate the current procedures of the subject analysis of unreliable nonfiction materials whose production has intensified during the last decades and which constitute a portion of the nonfiction collections in public libraries.
rrep
9
NaslovPovijest knjižnica u Zaprešiću i okolici = History of libraries in Zaprešić area / Marija Bartolić, Janja Severović, Vlasta Šolc.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj rada je, na temelju literature, dokumenata te informacija kojima raspolažu ravnatelji i voditelji pojedinih knjižnica, otkriti, prikupiti i analizirati podatke te izraditi što vjerodostojniji, sustavan pregled razvoja knjižnica na području Zaprešića i okolice od osnutka prve knjižnice do kraja 2018. godine. Pristup/metodologija. Istraživanju se pristupilo iščitavanjem literature i dostupnih dokumenata. Budući da se utvrdilo da su informacije u tim izvorima nedostatne, knjižnicama Zaprešića i okolice poslan je upitnik s pitanjima o razvoju i aktualnom stanju, na koji su sve odgovorile. Istraživanjem su obuhvaćene sve knjižnice koje djeluju ili su djelovale na području Zaprešića i okolice (narodne, školske i visokoškolska). Rezultati. Na temelju literature i odgovora ravnatelja ili voditelja knjižnica prikazan je razvoj knjižnica Zaprešića i okolice prema vrstama knjižnica te unutar pojedinih vrsta kronološki. Nastojalo se ponuditi potpunu sliku o radu svake knjižnice, od podataka o osnutku i najvažnijih informacija iz prošlosti, zaključno s aktualnim stanjem i djelovanjem. Ustanovljeno je da knjižnice međusobno vrlo dobro i često surađuju. Pokazano je da su na području Zaprešića i okolice knjižnice bile i ostale važan čimbenik života naselja te da idu ukorak s promjenama i razvojem u knjižničarskoj struci i društvu općenito. Originalnost/vrijednost. Rad nudi prvi sustavan pregled razvoja knjižnica Zaprešića i okolice. Tijekom istraživanja je pronađeno te u radu prikazano više nepoznatih ili manje poznatih informacija o knjižnicama koje bi mogle biti vrijedne budućim istraživačima.Purpose. The purpose of this paper is to collect information from the professional and scientific literature, documents and records, and interviews with library directors in order to analyze facts and make a more comprehensive, systematic overview of the development of libraries in Zaprešić and its surrounding area from the foundation of the first library until the end of 2018. Approach/methodology. The approach was a systematic search of the professional literature and available documents. It was concluded that the information in these sources were insufficient and it was decided to prepare a questionnaire with the questions about the development and current status of the libraries, which was sent to the libraries in Zaprešić and surrounding area. All the libraries responded to the questionnaire. The survey covered all libraries in the Zaprešić area (public, school, and university libraries). Findings. A detailed analysis of the literature and responses of the library directors and librarians was performed and the development of libraries in Zaprešić and surrounding area was presented. The presentation was made according to the type of libraries and chronologically. The aim was to show the complete picture of all libraries from the beginning and to the present state and activities. The results have shown that the libraries cooperate very well and very often. Also, it was observed that in the Zaprešić area the libraries have always played a very important role in everyday life of the community in the past and present, and that they are keeping pace with the modern changes in society and the development of library profession. Originality/value. This paper offers the first systematic review of libraries in Zaprešić and surrounding area. During the research process, a number of mostly unknown or less known facts about the libraries were revealed which could be invaluable to future researchers.
rrep
10
2.888 (1-10)