beta
Probrano po
1.093 (1-10)
NaslovZakon vinodolski od leta 1280. / (priobćen od prof. Ant. Mažuranića)
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaKolo 3(1843) 50-97
rrep
1
NaslovZnanstvene i stručne publikacije Hrvatskoga knjižničarskog društva čitateljski interesi i navike / Ivana Hebrang Grgić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
Napomena43. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, Opatija, 10.-13.10. 2018.
OpisCilj. Cilj je rada opisati ulogu nakladničke djelatnosti Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD) te istražiti navike i interese čitatelja publikacija koje objavljuje HKD. Pristup/metodologija/dizajn. Na temelju dostupne literature i ranijih istraživanja prikazuje se nakladnička djelatnost HKD-a. Metodom analize sadržaja mrežnih stranica i uvidom u publikacije prikupljeni su podaci o znanstvenom, odnosno stručnom karakteru publikacija. Metodom online upitnika ispitani su čitatelji publikacija HKD-a o svojim čitateljskim navikama i interesima. Anketa je distribuirana članovima i nečlanovima HKD-a koji su zaposleni u raznim vrstama hrvatskih knjižnica. Rezultati. Prvi dio istraživanja pokazao je da je udio znanstvenih i stručnih publikacija, odnosno članaka podjednak, ali se posljednjih nekoliko godina zamjećuje tendencija porasta broja znanstvenih publikacija, odnosno članaka. Anketno istraživanje pokazalo je da je interes za publikacije HKD-a velik – ispitanici redovito čitaju i u svakodnevnom radu koriste sve publikacije HKD-a, mnogi su ispitanici i autori priloga ili su zainteresirani to postati. Vjesnik bibliotekara Hrvatske (VBH) povremeno ili redovito čita više od 97 % ispitanika, a HKD Novosti više od 93 % ispitanika. Knjige u izdanju HKD-a u svakodnevnom radu i cjeloživotnom obrazovanju koristi 91 % ispitanika. Nakladnička djelatnost HKD-a jedna je od temeljnih djelatnosti Društva i od velikoga je značaja za razvoj knjižničarske struke, ali i znanstvene grane knjižničarstvo unutar polja informacijskih i komunikacijskih znanosti. Originalnost/vrijednost. Analizom je dokazano da HKD sve češće objavljuje znanstvene publikacije, pa se stoga može smatrati i znanstvenom, a ne samo stručnom, udrugom. Nakladnička djelatnost HKD-a ima dugu tradiciju, ali se s vremenom susreće s problemima pri produkciji publikacija.Purpose. The aim of the paper is to describe the role of publishing activities of the Croatian Library Association and to investigate reading interests and habits of its readers. Approach/methodology/design. The professional literature and earlier researches are analysed in order to present the publishing activities of the Croatian Library Association (CLA). The scientific and professional character of the publications was analysed, based on the content analysis of the web pages and inspection of the publications. The online questionnaire was sent to members and non-members of the Association employed in various libraries in Croatia. The sample consists of 227 completed surveys. Results. The first part of the research shows that the proportion of both scientific and professional papers and publications is similar, but in the last few years the number of the scientific ones has increased. The questionnaire has shown a great interest in Croatian Library Association’s publications – the respondents read and use the publications regularly, some of them are also the authors, or would like to be the authors of the contributions in the publications. The Croatian Librarians Herald is read by more than 97 % of respondents and the CLA News is regularly read by more than 93 % of respondents. The books published by the CLA are used on an everyday basis by 91 % of respondents. The publishing activities of the CLA are one of the Association’s most important activities, and are of a great importance for the development of librarianship as profession, but also for the field of library and information science. Originality/value. The results show that the number of scientific publications published by the CLA is growing, and therefore it can be considered a scientific, not only a professional association. The CLA’s publishing activity has a long tradition, but from time to time, it faces certain problems.
rrep
2
NaslovGeomorfološka obilježja Sjevernog Velebita / Neven Bočić, Mladen Pahernik, Sanja Faivre.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU članku se prikazuju geomorfološka obilježja područja sjevernog Velebita s posebnim naglaskom na Nacionalni park Sjeverni Velebit. Temeljne morfometrijske i morfogenetske analize nekad rađene analogno, načinjene su korištenjem digitalnih tehnologija te nadopunjene novim analizama i terenskim radom. Od općih morfometrijskih metoda korištene su hipsometrija, analiza nagiba padina, analiza vertikalne raščlanjenosti te ekspozicije padina. Morfogenetska analiza temelji se na specifičnim morfometrijskim te terenskim istraživanjima. U okviru morfogeneze analiziran je morfostrukturni reljef, a od egzogenih utjecaja najveća je pažnja posvećena krškim, glaciokrškim i fluviokrškim reljefnim oblicima. Analiza krškog reljefa na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, jednog od temeljnog fenomena Parka, pokazala je da je više od polovice njegove površine (50,66%) predstavljeno krškim depresijama (ponikve i uvale), što govori o izuzetno jakoj i dugotrajnoj denudaciji. Uz krške procese, pojačanoj denudaciji značajno su pridonijeli glacijalni procesi koji su u vrijeme posljednjeg glacijalnog maksimuma znatno preoblikovali krške reljefne oblike i generalno utjecali na geomorfološku evoluciju Sjevernog Velebita. Oledba Sjevernog Velebita, osim na krške reljefne oblike, utjecala je povremeno na intenziviranje fluvijalnih te postojanje limničkih procesa, stoga je poznavanje geomorfoloških obilježja Sjevernog Velebita i Nacionalnog parka Sjeverni Velebit od iznimnog značenja, kako za očuvanje georaznolikosti, tako i za njegovu daljnju turističku valorizaciju i promociju.In the article are presented the geomorphological features of the region of Northern Velebit with a special emphasis on the Northern Velebit National Park. The fundamental morphometric and morphogenetic analyses once done analogously were made with the use of digital technologies and supplemented with new analyses and fieldwork. Of the general morphometric methods, hypsometry, the analysis of the gradient of the slopes, the analysis of the vertical division and the exposure of the slopes were used. The morphogenetic analysis is based on specific morphometric and field investigations. Within the framework of the morphogenesis the morphostructural relief was analysed, and of the exogenous influences, the greatest attention was dedicated to the karstic, glacio-karstic and fluvio-karstic relief forms. The analysis of the karst relief in the Northern Velebit National Park region, one of the fundamental phenomena of the park, showed that more than half of its surface area (50.6%) is represented by karst depressions (sinkholes and valleys) which speaks of an exceptionally powerful and long-lasting denudation. Along with the karst processes, glacial processes which at that time of the last glacial maximum considerably reshaped the karst relief forms and generally influenced the geomorphological evolution of Northern Velebit contributed significantly to the increased denudation. The glaciation of Northern Velebit, apart from the karst reliefs occasionally influenced the intensification of fluvial and the existence of limnic processes. Therefore, the knowledge of the geomorphological features of Northern Velebit and the Northern Velebit National Park is of extreme significance both for the preservation of geodiversity and for its further touristic valorisation and promotion.
rrep
3
NaslovBiospeleološka istraživanja špilja i jama Nacionalnog parka Sjeverni Velebit u 2018. godini / Petra Bregović, Tin Rožman, Jana Bedek, Tvrtko Dražina, Branko Jalžić, Ana Komerički, Marko Lukić, Martina Pavlek.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisProjektom Biospeleološka istraživanja i inventarizacija faune u speleološkim objektima Nacionalnog parka Sjeverni Velebit u suradnji Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit" i Hrvatskog biospeleološkog društva, biospeleološki je istraženo 5 speleoloških objekata: Jama pod Budinom kosicom, Jama u kuku, Sniježnica u Medvjeđoj dolini, Špilja u Štirovači i Terca. U svakom je objektu sakupljana fauna, mjereni su mikroklimatski parametri te su fotodokumentirani ulaz, unutrašnjost objekta i fauna. Detaljno su taksonomski obrađene skupine pauka (Araneae), jednakonožnih rakova (Isopoda), striga (Chilopoda), dvojenoga (Diplopoda), skokuna (Collembola) i kornjaša (Coleoptera). Rezultati ovog istraživanja značajno su doprinijeli poznavanju podzemne faune Parka te su naglasili važnost i potrebu sustavne inventarizacije podzemne faune speleoloških objekata.Via the project ‘Biospeleological investigations and inventory of the fauna in the speleological structures of the Northern Velebit National Park’ in collaboration with the Northern Velebit National Park public institution and the Croatian Biospeleological Society, five speleological structures have been biospeleologically investigated: The pit below Budina kosica, the pit in Kuk, Sniježnica in Medvjeđa valley, the cave in Štirovača and Terca. In each structure the fauna was collected, the microclimatic parameters were measured and the entrance, underground spaces and fauna were photographed. Groups of spiders (Araneae), crustaceans (Isopoda), centipedes (Chilopoda), millipedes (Diplopoda), springtails (Collembola) and beetles (Coleoptera) were taxonomically processed in detail. In total, 27 taxa were recorded of which 13 are troglobion, i.e. species completely adapted to life underground. Four species were noted in the park for the first time, and one of them is new to science. The range of the measured air temperatures started from 2.9 to 9.8°C and this shows a great diversity of the habitats of the speleological structures of Northern Velebit, which is evident also by the number of recorded species. These results have complemented significantly to the list of the underground fauna of the park, expanded the knowledge of the recorded species and have highlighted the importance of the systematic inventorying of the underground fauna of speleological structures of all dimensions, small and large. Likewise, it has shown that the underground fauna of the Northern Velebit National Park is extremely interesting and worthy of preservation.
rrep
4
NaslovRaznolikost i ugroženost travnjaka Nacionalnog parka Sjeverni Velebit / Antun Alegro, Vedran Šegota.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisTravnjaci Nacionalnog parka Sjeverni Velebit većinom nisu primarni tip vegetacije, nego su nastali kao posljedica ljudskog djelovanja krčenjem i paljenjem šuma, ispašom i košnjom. Taj je proces započeo prije više tisućljeća te je kontinuirano održavao ravnotežu između šuma i travnjaka, a rezultirao je većom bioraznolikošću no što bi bila u nedirnutom prirodnom stanju. U drugoj polovici 20. stoljeća tradicionalne sezonske transhumantne vertikalne migracije ljudi i stoke iz Podgorja na velebitske ljetne pašnjake prekinute su kao posljedica snažne depopulacije Podgorja, koje je danas najslabije naseljeno područje u Hrvatskoj. Vegetacijska istraživanja travnjaka unutar Parka tijekom 2009. i 2010. ukazala su na veliku raznolikost travnjaka koji se međusobno razlikuju ovisno o nadmorskoj visini, reljefu terena, značajkama tla, utjecaju vjetra i nekadašnjem načinu upotrebe. Sukcesija, odnosno zarastanje travnjačkih površina drvenastim i grmolikim vrstama zabilježena je na gotovo svim tipovima travnjaka, no intenzitet zarastanja i vrste kojima zarastaju ovise o tipu travnjaka. Sukcesija je značajno sporija na travnjacima vršne zone nego na travnjacima primorske padine zbog kraćega vegetacijskog perioda, oštrije klime, izloženosti buri te prostranijih travnjaka koji sporije zarastaju od manjih, fragmentiranih travnjaka kakve nalazimo na nižim nadmorskim visinama. Očuvanje travnjaka morao bi biti prioritet upravljanja Parkom jer, osim iznimne bioraznolikosti, travnjaci nam ujedno govore i o prošlosti čitava područja, načinu života, privređivanja, kretanja te čine neizostavan i nemjerljivo važan dio prirodne i kulturne baštine.The grasslands of the Northern Velebit National Park are for the most part not a primary type of vegetation, however, they came about as a consequence of human activity by deforestation, burning, grazing and mowing. This process began several millennia ago and has continuously maintained the balance between the forest and grasslands, and it has resulted in a greater biodiversity than what would have been in the untouched natural state. In the second half of the 20th century, traditional seasonal transhumant vertical migrations of people and livestock from Podgorje to the Velebit summer pastures were discontinued as a consequence of the great depopulation of Podgorje, which today is the least populated region in Croatia. Studies of the vegetation of the grasslands within the park during 2009 and 2010 indicated the large diversity of the grasslands which differ from one another depending on the above sea level altitude, relief of the terrain, features of the soil, influence of the wind and the former usage of the land. Succession, in other words, the encroachment of the grassland areas by woody and shrubby species was noted over almost all types of grassland, however, the intensity of the succesion and also the species which grow depend on the type of grassland. Succession is significantly slower on grasslands in the upper zones than on grasslands of the littoral slopes, due to the shorter vegetation period, the harsher climate, the exposure to the strong bura wind and wider grasslands which under hihger succession pressure than the smaller, fragmented grasslands that we come across at the lower altitudes. The conservation of grasslands would have to be a priority for the park’s management, because besides the exceptional biodiversity, the grasslands also tell us about the history of the whole region, the way of life, the economy and the movements, and makes up an essential and immeasurable important part of both the natural and cultural heritage.
rrep
5
NaslovZnačaj Nacionalnog parka Sjeverni Velebit u zaštiti prirode s obzirom na gljive / Neven Matočec, Ivana Kušan, Dušan Mrvoš.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisPodručje Nacionalnog parka Sjeverni Velebit odlikuje visoka raznolikost gljiva. Do danas je u Parku zabilježeno oko 750 vrsta gljiva, od kojih je 20 strogo zaštićeno. Novija istraživanja rezultirala su opisivanjem jednog roda te čak pet novih vrsta gljiva za znanost. U ovome radu posebno se obrađuju gljivlje vrste visokih bioindikatorskih vrijednosti za kvalitetu sustava zaštite prirode, predstavljene u tri skupine: (1) vrste biotrofno vezane za endemske vrste – endemobionti/endemofili, (2) ekološki stenovalentne vrste vezane na izmete životinja te (3) ekološki stenovalentne vrste vezane za stare šume i prašume. Sve su tri grupe pod snažnim utjecajem lokalno-specifičnih klimatskih karakteristika. Prema analiziranim podacima može se reći da je NP Sjeverni Velebit vrlo uspješno dizajniran s obzirom na zaštitu gljiva. Zbog svoje raznolikosti i specifičnosti, NP Sjeverni Velebit može se označiti kao Područje važno za gljive - Important Fungus Area (IFA).The region of Northern Velebit National Park is characterised by a high diversity of fungi. Around 750 species have been recorded to date, of which 20 are strictly protected while 37 are very rare on the global scale and currently without conservation status in Croatia. Latest intensive mycological research has resulted in the publication of one genus and as many as five species new to science. In this paper are discussed fungal species of high bioindicator values for the quality of the system of nature protection, presented in three groups: biotrophic species linked to endemic species – endemobionts, (2) ecologically stenovalent species linked to the faeces of animals and (3) ecologically stenovalent species linked to old forests and primeval forests. All three groups are under the strong influence of locally specific climatic characteristics. According to the analysed data, it can be said that the Northern Velebit National Park has been successfully designed with regard to the protection of fungi. Due to its diversity and specificity, the Northern Velebit National Park can be designated as an Important Fungus Area (IFA).
rrep
6
NaslovNacionalni park Sjeverni Velebit kao vrhunsko edukativno-turističko središte / Dalibor Paar.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisSjeverni Velebit hrvatski je biser koji u kontekstu obrazovanja 21. stoljeća, zaštite prirode, suočavanja s ugrožavanjem prirode i klimatskim promjenama može postati europski značajan edukativni centar. Osim vrednovanja, zaštite prirode i doprinosa obrazovanju, ovaj pristup može otvoriti nova radna mjesta te podići kvalitetu života lokalne zajednice. Pri tome se povezuju različiti sadržaji – obrazovni, znanstveni, kulturni, športski, zdravstveni i dr. Suvremeno znanstveno (STEM) obrazovanje temeljeno na značajnoj georaznolikosti i bioraznolikosti može se u obliku programa ponuditi dionicima obrazovnoga sustava. Krški fenomeni Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, posebice njegove duboke jame, jedna su od tema koja ima velike znanstveno-istraživačke i edukativne izazove.Northern Velebit is a Croatian pearl which in the context of education in the 21st century, nature protection, confronting the endangerment of nature and climatic changes could become a significant European centre. Besides the evaluation, protection of nature and contribution to education from the nursery to lifelong learning, the development in this direction opens new workplaces and raises the quality of life of the local community. The Northern Velebit National Park is a location which in synergy with the infrastructure and logistic elements in Kras, Otočac and Senj, along with the support of European funds, can develop on contemporary educational concepts of the 21st century. Especially the underground of Velebit, in other words, its numerous speleological phenomena, represent an excellent example of why it is necessary to connect the geological, biological and climatic aspects of the protected location. The high level of unexplored karst phenomena of the Northern Velebit National Park and the potentials for new discoveries open the possibilities of generating dynamic educational contents which can be supplemented through continuous collaboration with experts. The discovery of something new until then unknown, unusual and unexpected is something which with the corresponding presentation techniques can awaken interest in the natural sciences in pupils and students, in other words, in accordance with the recommendations of the European Commission awaken the interest in the education of science and STEM regions.
rrep
7
NaslovTransformation of prehistoric to historic landscape : the example of civitas Lopsica / Vedrana Glavaš, Miroslav Glavičić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis paper presents a part of the results of years of archaeological research, whose main goal is the study of complex process of Romanisation of peregrine civitates in the area of Velebit Mt. during the first century BC and the first century AD. Civitas Lopsica has been selected as an example of Romanisation, whose center was located at the Gradina hillfort, near present day village of Sveti Juraj, located at the foot of Velebit Mountain near Senj. Lopsica is mentioned in ancient historical sources but it is particularly important that it was mentioned in the list of important Liburnian settlements by Plinius the Elder who referred to it as oppidum. During the first century AD, Lopsica achieved municipal status, which was confirmed by epigraphic evidence. Onomastic analysis shows that the inscriptions mentioned members of the autochthonous Romanised aristocracy, who maintained their acquired positions of authority and were a privileged class in the administrative and economic structure of the municipium. Civitas and the municipium of Lopsica encompassed the coastal region as well as the area that stretched deep into the interior of Velebit Mountain. Combined with the data from earlier studies, recent reviews of terrain and aerial photos have enabled a better overview of the landscape and thus more precise determination of the community boundaries, as well as the way of life in the mountain area that, considering its high karst morphology, seems highly unsuitable for living. The mountain provided great conditions for cattle breeding and the exploitation of forest resources, from which locals could have had significant benefits. The favorable strategic and transportation position and a busy harbor encouraged the development of trade which took place over the mountain passes with Iapodes inland. Changes that occurred in the landscape during the Iron Age and early antiquity can still be seen today.U radu se prikazuje dio rezultata višegodišnjeg arheološkog istraživanja, čiji je glavni cilj proučavanje kompleksnog procesa romanizacije peregrinskih civitates na prostoru Velebita tijekom 1. st. prije Krista i u 1. st. nakon Krista. Kao primjer romanizacije odabrana je civitas Lopsica, čije se središte nalazilo na Gradini u današnjem podvelebitskom mjestu. Sveti Juraj kod Senja. Lopsica se spominje u antičkim povijesnim vrelima, osobito je važan njezin spomen kod Plinija Starijeg (Naturalis historia III, 139, 140), gdje je u popisu važnijih liburnskih naselja navedena kao oppidum. Lopsica tijekom 1. st. nakon Krista postiže municipalni status, koji je i epigrafski potvrđen. Onomastička analiza pokazuje da su na natpisima navedeni pripadnici romanizirane autohtone aristokracije, koji u upravnoj i gospodarskoj strukturi municipija zadržavaju stečene pozicije vlasti i čine povlašteni sloj. I civitas i municipium Lopsica imali su svoj teritorij, koji je osim priobalja obuhvaćao i prostor koji se duboko prostirao u unutrašnjost Velebita. Uz podatke iz ranijih istraživanja, korištenje suvremenih metoda prospekcije terena, osobito metoda zračne arheologije, omogućilo je preciznije određenje granica zajednice i uvid u organizaciju života na planinskom prostoru koji se, gledajući njegovu izrazito krašku morfologiju, čini krajnje neprikladnim za život. Planina je pružala vrlo dobre uvjete za bavljenje stočarstvom, ali i za eksploataciju šumskih resursa, od čega je lokalno stanovništvo moglo imati značajnu korist. Povoljan strateški i prometni položaj te dobra luka poticali su razvoj trgovine, koja se preko planinskih prijevoja odvijala s japodskom unutrašnjošću. Promjene koje su tijekom željeznog doba i početkom antike nastale u krajoliku, mogu se i danas uočiti.
rrep
8
NaslovFranjevci u Senju – od konventualaca do opservanata / Daniel Patafta.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisFranjevački samostan u Senju osnovan je u 13. stoljeću kada upravitelji grada postaju Krčki knezovi, kasnije Frankopani. Franjevci su u to vrijeme nositelji obnove Crkve i njihova prisutnost u gradovima pokazuje da je određena sredina došla do određenog stupnja urbaniteta. S druge strane, franjevci u gradovima predstavljaju element koji pridonosi razvoju gradskog života u svim sferama. U članku se prati razdoblje od osnivanja franjevačkog samostana u Senju do početka 16. stoljeća. Povijest senjskog franjevačkog samostana prikazana je u kontekstu širih crkvenih i društveno-političkih odnosa na europskoj i lokalnoj razini. Utjecaj velikaške obitelji Krčkih knezova/Frankopana na širenje franjevaca i prijelaz pojedinih samostana iz konventualskog života u opservantski, u ovom slučaju samostana u Senju, prikazan je kroz procese na razini opće Crkve koji su se odražavali na prostoru srednje i jugoistočne Europe. Stoga je tema rada prikazati kako se u kontekstu društvenopovijesnih okolnosti dogodio prijelaz iz konventulaizma u opservanciju među senjskim franjevcima. Također je valorizirana uloga Krčkih knezova/Frankopana i njihovo pravo patronata nad mjesnom Crkvom kao temeljnih nositelja društvenog i političkog života na velikom prostoru njihove vlasti u kontekstu feudalnih odnosa srednjovjekovne Hrvatske. Na primjeru samostana u Senju može se vidjeti kako su promjene i procesi kroz tri stoljeća utjecali na ulogu samostana u životu određenog prostora, promjene u samom životu franjevaca koji napuštaju konzervativniji konventualski smjer i prihvaćaju strogo opsluživanje Pravila - opservanciju, utjecaj feudalnih velikaša na crkveni i politički život prostora kojim su vladali, a sve u okviru događanja na općoj europskoj i crkvenoj razini te na prostoru koji je činio neposredno zaleđe njihove državine. Početkom 16. stoljeća i prodorom Osmanlija uništene su sve srednjovjekovne institucije na području frankopanske vlasti.The Franciscan monastery in Senj was founded in the 13th century when the Counts of Krk, later the Frankopans, became the administrators of the town. In that time the Franciscans were the coordinators of the restoration of the Church and their presence in the towns showed that a certain environment came to a certain degree of urbanity. On the other hand, the Franciscans in towns represented an element which contributed to the development of town life in all circles. The article follows the period from the founding of the Franciscan monastery in Senj up until the beginning of the 16th century. The history of Senj monastery is presented in the context of wider ecclesiastical and socio-political relationships, on the European and local level. The influence of the aristocratic family of the Counts of Krk/Fankopans on the spread of the Franciscans and the transition of individual monasteries from conventual life to the observant life, in this case the monastery in Senj, is shown through processes at the level of the general Church which were reflected in the area of central and southeast Europe. Therefore, the theme of the paper is to show how in the context of the socio-political circumstances there was a transition from conventualism to observation amongst Senj’s Franciscans. Likewise, the role of the Counts of Krk/Frankopans and their right of patronage in the local Church as the fundamental coordinators of the social and political life over the large area of their rule in the context of feudal relations of mediaeval Croatia is valorised. In the example of the monastery in Senj it can be seen how the changes and processes over three centuries influenced the role of the monastery in the life of the defined space, changes in the very life of the Franciscans who abandoned the more conservative conventual direction and accepted the strict servicing of the Rules.
rrep
9
NaslovBilježnica ili Kvaderna senjskog kaptola iz 17. stoljeća / Mile Bogović.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisU Biskupskom arhivu u Senju nalazi se rukopisna knjiga prihoda Senjskog kaptola iz 17. stoljeća. Pisana je glagoljskom kurzivom i latinicom. Iz knjige se mogu pratiti društvene i crkvene prilike u tom biskupijskom gradu, u vrijeme kada je senjsko-modruški biskup boravio u slobodnom dijelu Modruške biskupije, a Senjska biskupija spala na jednu (senjsku) župu kojom upravlja kaptol. Krajem istoga stoljeća Senju kao biskupijskom središtu porast će važnost jer će se biskup vratiti u nj, a njegova jurisdikcija protegnut će se na široki prostor koji je oslobođen od Turaka.In the Bishop’s archive in Senj there is a handwritten book of the income of the Senj Chapter from the 17th century. It is written in Glagolitic italic and Latin scripts. In the book can be followed the social and ecclesiastical conditions in this diocesan town at the time when the Senj-Modruš bishop lived in the free part of the Modruš diocese, and the Senj diocese belonged to one (Senj) parish which was governed by the Chapter. At the end of the same century, Senj as a diocesan centre would grow in importance because the bishop returned to it, and his jurisdiction would extend over the wider area which was liberated from the Turks.
rrep
10
1.093 (1-10)