beta
Probrano po
6.751 (21-30)
NaslovConstitutional principles and their impact on the establishing of constitutional order and rule of law in Kosovo / Nur Çeku, Haxhi Xhemajli.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisConsidered as a progressive document based on the models of the Western constitutions, the Constitution of the Republic of Kosovo has established the legal basis for a functional statethat respects rights and fundamental freedoms while guaranteeing the rule of law. In its provisions, the Constitution has laid down basic principles which serve as the foundation for Kosovo’s constitutional order. In this regard, these constitutional principles have been further enshrined in the provisions of laws that emanate from the Constitution, and also have been established in the institutional mechanisms for its appropriate application. In addition, what played a prominent role in defining these principles was the impact of the Constitutional Court’s case-law. Case-law has reaffirmed in many instances the tremendous importance of constitutional principles in enhancing the rule of law, protecting the rights of minority groups and other members of Kosovo’s society, and the right to freedom of belief and secularism by implementing the most modern European standards in human protection. Hence, this paper analyzess the impact that constitutional principles have had on defining the structure of the state, guaranteeing the rule of law, protection of human rights and establishing Kosovo as a multi-ethnic society. Likewise, it examines the case-law of Kosovo’s Constitutional Court by providing some of the most prominent cases.Ustav Republike Kosovo, koji se smatra progresivnim dokumentom zasnovan na modelima zapadnih ustava, uspostavio je pravnu osnovu za funkcionalnu državu koja poštuje prava i temeljne slobode, a istovremeno jamči vladavinu zakona. U svojim odredbama Ustav je postavio osnovna načela koja služe kao temelj ustavnog poretka Kosova. S tim u vezi, ova ustavna načela dalje su ugrađena u odredbe zakona koji proizlaze iz Ustava, a uspostavljena su i u institucionalnim mehanizmima za njegovu primjerenu primjenu. Uz to, ono što je imalo istaknutu ulogu u definiranju ovih načela bio je utjecaj sudske prakse Ustavnog suda. Sudska praksa je u mnogim slučajevima potvrdila ogromnu važnost ustavnih načela u jačanju vladavine prava, zaštiti prava manjinskih skupina i ostalih članova kosovskog društva, te prava na slobodu vjerovanja i sekularizma primjenom najmodernijih europskih standarda u ljudskoj zaštiti. U članku se analizira utjecaj koji su ustavna načela imala na definiranje strukture države, jamstva vladavine prava, zaštitu ljudskih prava i izgradnju Kosova kao multietničkog društva. U radu se također preispituje praksa Ustavnog suda Kosova ukazivanjem na najistaknutije odluke.
rrep
21
NaslovRemissio mercedis i utjecaj promijenjenih okolnosti na obveze iz ugovora o zakupu u rimskom pravu / Tomislav Karlović, Andrea Balić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU kontekstu izlaganja razvoja instituta clausula rebus sic stantibus, premda u rimskom pravu nije postojao opći institut koji bi mu odgovarao, u romanistici se upućuje na remissio mercedis kod locatio fundi kao istaknuti primjer uvažavanja promijenjenih okolnosti od strane rimskih pravnika. Polazeći od općih karakteristika ugovora o zakupu te uređenja odgovornosti stranaka, u radu se analiziraju uređenje i argumentacija primjene instituta remissio mercedis iz perspektive promijenjenih okolnosti. Na temelju navedenoga, ispituje se u kojoj bi mjeri bila riječ o istoj liniji promišljanja o utjecaju izvanrednih vanjskih događaja na obveze ugovornih stranaka u rimskom pravu i u doktrini klauzule rebus sic stantibus.In the context of studies concerned with the development of clausula rebus sic stantibus, although acknowledging the fact that this legal institute was not present in Roman law, some Romanists have pointed out the remissio mercedis in the lease of land (locatio fundi) as the prominent example when the change of circumstances influenced the obligations of parties in Roman law. Starting with the general characteristics of the contract of lease and the obligations of the parties, the authors analyze in the contral part of the paper the institute remissio mercedis and its basis, taking into account different opinions and arguments for its application. This is especially done from the viewpoint of changed circumstances, leading to the conclusion on the difference in the line of thought about the effects of changed circumstances in the Roman law remissio mercedis and in the medieval clausula rebus sic stantibus.
rrep
22
NaslovPrimjena pravila postupka u parnicama iz radnog odnosa : neki pravni prijepori / Slađana Aras Kramar, Senija Ledić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj je rada analizirati i raspraviti područje primjene pravila Zakona o parničnom postupku (ZPP) u posebnom postupku u parnicama iz radnog odnosa. Treba, naime, primijetiti da niti ZPP, a ni Zakon o radu ne određuju pojam radnog spora. U domaćoj sudskoj praksi posebice je sporno pitanje predstavlja li radni spor i spor što ga pokreće radnik radi naknade štete zbog ozljede na radu protiv osiguratelja kod kojeg je poslodavac osigurao odgovornost prema radnicima za štete nastale na radu. Štoviše, upravo o tom pravnom pitanju postoji neujednačenost sudske prakse.U radu se, prvo, pokušava općenito odrediti pojam radnog spora uzimajući u obzir relevantne teorijske izvore. Potom slijedi dio o pojmu radnog spora u domaćoj sudskoj praksi, u kojem se kazuistički raspravljaju i analiziraju različita shvaćanja o pravnoj prirodi određene kategorije sporova, i to spora koji pokreće radnik radi naknade štete zbog ozljede na radu protiv osiguratelja kod kojeg je poslodavac osigurao odgovornost, kao i spora koji nasljednik radnika (ostavitelja) nastavlja nakon prekida postupka uslijed smrti radnika kao tužitelja ili pak pokreće radi naknade štete zbog smrti radnika (ostavitelja) protiv njegova poslodavca i/ili osiguratelja. Prilikom analize i rasprave poimanja domaće sudske prakse o radnom sporu, uzimaju se u obzir i određeni poredbenopravni izvori te sudska praksa (Slovenija). U zaključnom dijelu rada sadržana je sumarna sinteza glavnih rezultata istraživanja, kao i određene projekcije de lege ferenda.The aim of this paper is to analyse and discuss the scope of application of the rules of the Civil Procedure Act (CPA) on special proceedings in labour disputes. It should be noted that neither the CPA nor the Labour Act defines the term of a labour dispute. In domestic case law, in particular is questionable whether a labour dispute is a dispute initiated by an employee for compensation for work-related injury against an insurer where the employer has provided liability to workers for work-related injuries. Moreover, there is a lack of uniformity of case law on this legal issue.This paper first attempt to define the concept of a labour dispute in general, taking into account relevant theoretical sources. Then follows a section on the concept of a labour dispute in domestic case law, in which the different views on the legal nature of a particular category of disputes are discusses and analyses, namely a dispute initiated by an employee for compensation for work injury against an insurer with whom employer secured liability, as well as the dispute that the successor of the worker (deceased) continues after the termination of the proceedings following the death of the worker as the plaintiff, or the dispute that the successor initiates for the compensate for the death of the worker (deceased) against the employer of the worker (deceased) and/or his insurer. In the analysis and discussion on the concept of a labour dispute, certain comparative sources of law and case law (Slovenia) are taken into account. The concluding part of this paper contains a summary synthesis of the main research results, as well as specific de lege ferenda projections.
rrep
23
NaslovDirektiva o usklađivanju prava država članica Europske unije u vezi sa samozaposlenim trgovačkim zastupnicima / Dora Sočo.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisDirektiva o usklađivanju prava država članica Europske unije u vezi sa samozaposlenim trgovačkim zastupnicima stupila je na snagu 1986. godine s ciljem usklađivanja zakonodavstava država članica EU-a oko ugovora između samozaposlenih trgovačkih zastupnika. Direktiva usklađuje: prava i obveze trgovačkih zastupnika i njihovih nalogodavaca, naknade trgovačkim zastupnicima te osobito odštete ili naknade trgovačkim zastupnicima nakon završetka ugovora. Ciljevi su Direktive zaštita trgovačkih zastupnika, poboljšavanje uvjeta tržišnog natjecanja unutar Europske unije, povećanje sigurnosti trgovačkih poslova te uredno poslovanje na zajedničkom tržištu. Europska komisija je u sklopu programa REFIT 2012. godine ocijenila Direktivu kao uspješnu i učinkovitu, što je važno budući da je djelatnošću trgovačkih zastupnika ostvareno 3 posto trgovinskog prometa u Uniji.The Directive on the harmonization of the rights of EU Member States with regard to selfemployed commercial agents entered into force in 1986 with the aim of harmonizing the legislation of the EU Member States on contracts between self-employed commercial agents. The Directive harmonizes: the rights and obligations of commercial agents and their principals, compensation of commercial agents and, in particular, compensation or compensation of commercial agents after the end of the contract. The objectives of the Directive are the protection of commercial agents, the improvement of conditions of competition within the European Union, the increase of the security of commercial operations and the orderly operation of the common market. As part of the REFIT program in 2012, the European Commission assessed the Directive as successful and efficient, which is important since the activity of trade representatives accounted for 3 percent of trade turnover in the Union.
rrep
24
NaslovPitanje aktivne legitimacije za primjenu interdikta qoud vi aut clam u klasičnom rimskom pravu / Marko Sukačić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU radu se obrađuje pitanje aktivne legitimacije za primjenu interdikta quod vi aut clam u klasičnom rimskom pravu. U prvom dijelu rada izlažu se općenite karakteristike navedenog interdikta, njegov potencijalni rani spomen u Ciceronovom govoru Pro Tullio, prikaz u tekstu pretorskog edikta, tumačenja klasičnih pravnika o pitanju pasivne legitimacije, te raščlamba pojmova vi aut clam. Nakon toga slijedi razrada aktivne legitimacije za primjenu, detaljno se izlaže Julijanovo tumačenje kako je preduvjet mogućnosti korištenja interdikta postojanje interesa, što se posebno analizira na pitanju kupoprodaje s dodanim uglavkom in diem addictio. Sljedeći dio rada sastoji se od tumačenja Ulpijanovog pristupa istom pravnom problemu, gdje iznosi stav kako je pitanje posjeda relevantno da bi osoba imala aktivnu legitimaciju za interdikt. Posljednji dio rada sadrži komparaciju Ulpijanovog i Julijanovog pristupa, daje zaključna promišljanja autora o potencijalnim razlozima njihova razilaženja, te konačno analizira mogu li razlike u prikazanim konceptima utjecati na pitanje hoće li aktivnu legitimaciju kod kupoprodaje pod in diem addictio imati prodavatelj ili kupac.This paper deals with the question of active legitimation for the application of interdictum quod vi aut clam in the classical Roman law. The first part sets out general characteristics of said interdict, it’s potential mention in Cicero’s speech Pro Tullio, the presentation in the text of the praetorian edict, interpretations of classical jurists on the issue of the passive legitimation, and the analysis of the phrase vi aut clam. This is followed by the elaboration of the active legitimation for its application, detailing Julian’s interpretation that the prerequisite for the use of the interdict is the existence of interest, which is analyzed in particular on the issue of a sale contract with thein diem addictio. The next part of the paper consists of an analysis of Ulpian’s approach to the same legal problem, who states that the issue of possession is relevant for the active legitimation for the interdict. The last part of the paper contains a comparison of both approaches, gives concluding reflections of the author on potential reasons for their divergence, and finally answers the question of whether differences in the concepts may influence the question of the active legitimation.
rrep
25
NaslovTrgovina ljudima kao najteži oblik kršenja ljudskih prava / Iva Milković.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisTema ovoga rada odnosi se na trgovinu ljudima što je najteži oblik kršenja ljudskih prava. Trgovina ljudima je globalni fenomen i time su pogođene gotovo sve zemlje svijeta na ovaj ili onaj način. Posebno za organizirane kriminalne skupine trgovina ljudima ima prednost nad trgovinom drogom, jer se robu, kao ljude, može prodavati iznova i iznova. Trgovina ljudima također je isplativija od „tradicionalnog“ ropstva, jer se žrtve obično “nabavljaju” iz siromašnijih zemalja i prodaju u bogatije zemlje, gdje ih se može prodati za ogroman profit. Većina žrtava su žene i djeca, posebno djevojčice, ali tijekom posljednjih godina porastao je postupno i broj muškaraca. Trgovina radi seksualnog iskorištavanja najčešći je i najrasprostranjeniji oblik trgovine ljudima, posebno u Europi, Americi i jugoistočnoj i pacifičkoj Aziji. Udio trgovine ljudima u svrhu eksploatacije radne snage također je u porastu i postao je najzastupljeniji oblik trgovine ljudima u subsaharskoj Africi, te na Bliskom istoku. Zaštita ljudskih prava sigurno je jedan od najvažnijih aspekata razvoja. Međutim, zaštita ljudskih prava dobiva mnogo manje pozornosti od ostalih aspekata, vjerojatno dijelom zato što ih je teško izmjeriti. Ljudska prava su univerzalna jer se temelje na dostojanstvu svakog čovjeka, bez obzira na rasu, boju, spol, etničko ili socijalno podrijetlo, religiju, jezik, nacionalnost, starost, seksualnu orijentaciju, invaliditet ili na bilo koje druge karakteristike.The topic of this paper concerns trafficking in human beings as the most serious form of human rights violation. Trafficking in human beings is a global phenomenon and almost all countries in the world are affected in one way or another. Especially for organized crime groups, trafficking in human beings takes precedence over drug trafficking, because goods, as humans, can be sold over and over again. Trafficking in human beings is also more cost-effective than “traditional” slavery, as victims are usually sourced from poorer countries and sold to richer countries where they can be sold for huge profits. Most of the victims are women and children, especially girls, but in recent years the number of men has gradually increased. Trafficking for sexual exploitation is the most common and widespread form of trafficking, especially in Europe, America, and Southeast and Pacific Asia. The share of human trafficking for labor exploitation is also on the rise and has become the most prevalent form of trafficking in sub-Saharan Africa and the Middle East. Protecting human rights is certainly one of the most important aspects of development. However, human rights protection receives much less attention than other aspects, probably partly because they are difficult to measure. Human rights are universal because they are based on the dignity of every person, regardless of race, color, gender, ethnic or social origin, religion, language, nationality, age, sexual orientation, disability or any other characteristics.
rrep
26
NaslovPravni status sudionika u kompleksnom postupku ovrhe na brodu radi naplate novčane tražbine / Dean Vuleta.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisSpecifične, kompleksne i problematične situacije koje se javljaju u postupku ovrhe na brodu radi naplate novčane tražbine zahtijevaju podrobniju analizu svih problematičnih pitanja.Takve situacije su odraz nedovoljno utvrđenih odredbi, odnosno nepostojećih odredbi koje je zakonodavac propustio utvrditi, a reguliraju ovakav postupak naplate tražbina. Intencija ovoga rada je unificirani i sustavni prikaz takve problematike kroz sve faze postupka. U provedbi ovrhe su evidentni složeni međusobni odnosi neposrednih sudionika na koje se odnose uzrok i posljedice postupka, te posrednih sudionika koji imaju neki pravni interes, pa na njih mogu (ali i ne moraju) utjecati posljedice postupka. Pri tome valja naglasiti da se sustavno iznose pravne dvojbe o statusu neposrednih i posrednih sudionika postupka, te problematika postupovnih radnji cjelokupnog postupka, a ne samo faze provedbe ovrhe na brodu. Svaka faza postupka je opterećena manjom ili većom problematikom, bez iznimke, od podnošenja prijedloga za ovrhu do naplate vjerovnika. Isto tako, mogući su slučajevi zlonamjernih raspoložbi s krajnjim ciljem da se obustavi ovrha i spriječi prodaja broda koji je predmet ovrhe. Zakonodavac je propustio kvalitetno utvrditi ovu materiju, pa rješenja nekih inozemnih pravnih sustava, koja se odnose na postupak ovrhe, mogu poslužiti kao putokaz u nadopuni postojećih odredbi Pomorskog zakonika.Specific, complex and problematic situations that may arise in a foreclosure procedure to collect a cash claim require a more thorough analysis of all problematic issues. Such situations are a reflection of insufficiently defined provisions that is nonexistent provisions that the legislature has failed to determine, and regulate this procedure for collecting claims. The intention of this paper is to present a unified and systematic account of such issues throughout all stages of the procedure. This can also be compounded by the complex interrelationships between the direct participants involved in the cause and effect of the proceeding, as well as the indirect participants who have a legal interest, and may and may not be affected by the consequences of the proceeding. It should be emphasized that legal doubts are systematically raised about the status of direct and indirect participants in the procedure, as well as the issues of procedural actions of the whole procedure, and not just the enforcement phase on board. Each stage of the proceedings is burdened with more or less problems, without exception, from the submission of a writ of foreclosure to the payment of creditors. Likewise, there may be cases of malicious mischief with the ultimate goal of suspending foreclosure and preventing the sale of the foreclosed ship.The legislature has failed to qualitatively determine this matter, so the solutions of some foreign legal systems, related to the enforcement procedure on board, can serve as a guide in addition to the existing provisions of the Maritime Code.
rrep
27
NaslovDoprinos raspravi o reformi Zakona o sportu : prijepori obveznog preoblikovanja sportskih udruga u sportska dionička društva / Ante Vuković, Dejan Bodul, Marko Tomljanović.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisKao ključnu novinu prvog modernog hrvatskog Stečajnog zakona iz 1996. možemo istaknuti pouzdanost kriterija na temelju kojih se odlučuje o pokretanju stečajnog postupka. On se pokreće prijedlogom vjerovnika ili dužnika kada se utvrdi postojanje kojega od zakonom predviđenih stečajnih razloga (insolventnost i insuficientnost). U četvrtoj noveli ovog Zakona iz 2006., proširen je krug ovlaštenih osoba za pokretanje stečajnog postupka. St. 1. čl. 39. sada glasi: „Stečajni postupak se pokreće prijedlogom vjerovnika ili dužnika, ako zakonom nije drugačije određeno“. U isto vrijeme, na ljeto 2006., Hrvatski je sabor donio Zakon o sportu kojim se, između ostalog, regulira da je tijelo državne uprave nadležno za sport na prijedlog Povjerenstva za profesionalne športske klubove ovlašteno ex offo pokrenuti stečajni postupak ukoliko športski klub-udruga za natjecanje ne provede postupak preoblikovanja u športsko dioničko društvo ili ako preoblikovanje nije uspjelo. Cilj je rada sagledati odredbu čl. 41. Zakona o sportu o obvezi preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo u odnosu na pravno načelo razmjernosti koje nalaže da prava mogu biti ograničena samo u mjeri koja je potrebna za dostizanje cilja koji se želi postići tim ograničenjem.One of the key features of the first modern Croatian Bankruptcy Act of 1996 is the reliability of the criteria based on which the initiation of bankruptcy proceedings is decided. Bankruptcy proceedings are initiated by the proposal of the creditor or the debtor when the existence of any of the legally prescribed bankruptcy reasons (insolvency and insufficiency) is determined. In the fourth amendment to this Act in 2006, the circle of authorized persons for initiating bankruptcy proceedings was expanded. In Article 39(1) shall read: “Bankruptcy proceedings are initiated by a proposal of the creditor or the debtor, unless otherwise specified by law.” At the same time, in summer 2006, the Croatian Parliament passed the Sports Act, which among other things also regulates that the state administration body in charge of sports, at the proposal of the Commission for Professional Sports Clubs is authorized to ex officio initiate bankruptcy proceedings if the professional sports club/ association does not carry out the process of transformation into a sports joint-stock company or if the transformation has failed. The aim of the paper is to analyze the provision of Article 41. of the Sports Act, on the transformation of the sports club/competitive association into a sport joint-stock company in relation to the principle of proportionality, which states that rights can be limited only to the extent necessary to achieve the goal sought to be achieved by this restriction.
rrep
28
NaslovSmuggling of goods / Albulena Hajdari, Anera Alishani.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe criminal offense of smuggling of goods in the Republic of Kosovo is a subject of fundamental importance for the economic and social development of this country and as suvh will be trated in this paper from the theoretical and practical aspect. According to the data presented in this paper, although in official statistics the smuggling of goods is relatively little presented, it is a worrying phenomenon because smuggling of goods damages the budget of the state by hundreds of millions of Euros each year. This damage becomes even more worrier because of the fact that the Kosovo’s revenues depand mostly from customs and taxes. Kosovo is facing many challenges and problems in the fight against criminality, especially the economic one. This paper presents a set of ideas on how the performance of criminal justice system in the fight against the phenomenon of smuggling of goods. For the preparation of this paper, legal, comparative, descriptive, survey and statistical methods were used.Kazneno djelo krijumčarenja robe u Republici Kosovo je tema od temeljne važnosti za ekonomski i socijalni razvoj ove zemlje i kao što će biti objašnjeno u ovom radu s teorijskog i praktičnog aspekta. Prema podacima iznesenim u ovom radu, iako je u službenim statistikama krijumčarenje robe relativno malo predstavljeno, to je zabrinjavajuća pojava jer krijumčarenje robe šteti državnom proračunu za stotine milijuna eura svake godine. Ova šteta postaje još zabrinjavajuća zbog činjenice da se prihodi na Kosovu uglavnom oslanjaju na carine i poreze. Kosovo se suočava s mnogim izazovima i problemima u borbi protiv kriminaliteta, posebno gospodarskog. Ovaj rad predstavlja skup ideja o tome kako djeluju kaznenopravni sustavi u borbi protiv fenomena krijumčarenja robe. Za pripremu ovog rada korištene su pravne, usporedne, opisne, anketne i statističke metode.
rrep
29
NaslovOvisnost o drogama kao kriminogeni čimbenik / Marija Markus Klarić, Dubravko Klarić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisZlouporaba droge, odstupanje od legalnih i moralnih normi, dovodi do nezakonitog, nerijetko kriminalnog ponašanja. Ovisnost, kao potencijalni uzrok kriminalnom ponašanju, prva je karika u kauzalnom lancu ostvarenja raznih oblika delinkvencije. Također treba imati u vidu dva prisutna stanja, počinjenje određenog kaznenog djela pod utjecajem droge, nabavljanje te konzumaciju droge. Kriminogeni čimbenik, koji će odrediti dimenziju samog kriminalnog ponašanja, sadržavat će subjektivnu životnu situaciju ovisnika, njegovu ovisnost kroz loše materijalno stanje, skupoću droge i sve veću potrebu za njom. Taj oblik kriminala može se razumijevati kao stečeni kriminal, jer da nije bilo ovisnosti kao važnog kriminogenog čimbenika, njegovih utjecaja na psihu, ovisnik vrlo vjerojatno ne bi ušao u zonu kriminala, odnosno ne bi se moglo govoriti o formiranju njegove kriminalne osobnosti i delinkventnog ponašanja. Pitanje kaznene odgovornosti, zapravo njegove subjektivne krivnje, kompleksno je. Koliki je značaj ovisnosti kao kriminogenog čimbenika, ovisit će isto tako i o samoj osobnosti ovisnika. Stvaranjem ovisnosti karakterne crte osobnosti se mijenjaju, zato kod kriminološke analize valja uzeti u obzir i ostale možebitne kriminogene čimbenike, ali i životnu situaciju osobe prije nego što je ušla u zonu zlouporabe droga.Drug abuse as a form of deviation from legal and moral norm usually leads to illegal, criminal behavior. Drug addiction presents just one piece of a puzzle which might lead to an realization of various criminal acts. Two modalities has to be taken into consideration, on one hand, a perpetration of different criminal offenses under the influence of drugs and on the other hand an acquisition and drug consummation. Criminogenic factor which shall determine a dimension of criminal behavior comprises of addict’s subjective circumstances such as his addiction such as poor material condition, high price of drugs and increasing desire for the same. This type of criminal can be considered as an acquired criminal, since if the addiction did not occur, the addict would most likely not be engaged in the criminal behavior since his criminal personality might not be formed in that manner. An issue of an addict’s criminal liability, his subjective guilt, is layered and complex. The meaning of an addiction as a criminogenic factor will also depend on the personality of an addict himself. Since drug addiction undeniably alters personal traits, criminalistic analysis should take into an account also other potential criminogenic factors, such as the life situation of a person prior to the drug abuse.
rrep
30
6.751 (21-30)