beta
Probrano po
6.751 (31-40)
NaslovProcedural unconstitutionality and illegality of Prespa Agreement / Dejan Saveski.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe Prespa Agreement signed on June 17, 2018, which changed the constitutional name of the Republic of Macedonia, is a precedent on international law. In the procedure of his conclusion, ratification, and execution were committed serious violations of procedural rules. Although the violations that this agreement produces are numerous, and with different nature, the focus of this paper is on procedural violations. The Prespa Agreement also has a lot of substantial mistakes which is in confrontation with the Constitutional, and the international law because the Prespa Agreements provisions derogate some essentially fundamental rights as a right of self-determination. But this paper is focused only on fundamental violations of legal norms that prescribes the procedure for promulgation of the Prespa Agreement - the process of negotiation, conclusion, ratification, and publishing. The process of negotiating, signing and ratifying the Prespa Agreement is followed by flagrant violations of the constitutional norms, statute norms, and the norms of the Vienna Convention on the Law of Treaties in the part that regulates the issue of persons who was competence for adopting an authenticating the text of a treaty. Besides the introductory part and historical introduction to the genesis of the problem, the focus of this paper is the procedure of negotiating, concluding, and ratifying the Prespa Agreement. The procedural aspects of the referendum on the Prespa Agreement will be elaborate in the part called “negotiation and conclusion of international agreement” because, by the time being, this referendum was issue notice after the conclusion phase and before ratification.Prespanski sporazum potpisan 17. lipnja 2018., kojim se promijenio ustavni naziv Republike Makedonije, presedan je međunarodnog prava. U postupku njegovog zaključenja, ratifikacije i izvršenja počinjena su ozbiljna kršenja proceduralnih pravila. Iako su povrede koje ovaj sporazum proizvodi brojne i različite prirode, fokus ovog rada je na proceduralnim povredama. Prespanski sporazum je i u sukobu s Ustavom i međunarodnim pravom, jer njegove odredbe derogiraju i neka temeljna prava kao pravo na samoodređenje. Ali ovaj je rad usredotočen samo na kršenja temeljnih pravnih normi koje propisuju postupak proglašenja Prespanskog sporazuma - postupak pregovaranja, sklapanja, ratifikacije i objavljivanja. Postupak pregovaranja, potpisivanja i ratifikacije Prespanskog sporazuma prati flagrantno kršenje ustavnih normi, statuta i normi Bečke konvencije o ugovornom pravu u dijelu koji uređuje pitanje osoba koje su bile nadležne za usvajanje autentičnost teksta ugovora. Osim uvodnog dijela i povijesnog uvoda u genezu problema, u fokusu ovog rada je postupak pregovaranja, sklapanja i ratifikacije Prespanskog sporazuma. Proceduralni aspekti referenduma o Prespanskom sporazumu bit će obrađeni u dijelu koji se naziva "pregovaranje i zaključivanje međunarodnog sporazuma", jer je do sada ovaj referendum bio objavljen nakon faze zaključenja i prije ratifikacije.
rrep
31
NaslovPostmoderno doba kao predvorje negacije dječjih prava / Dubravka Hrabar.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisPrava djece uobličena su u mnogim međunarodnim dokumentima, od kojih je najistaknutiji Konvencija o pravima djeteta. Razdoblje njezine primjene (trideset godina) dostaje za analizu njezine svrhe i sagledavanje ciljeva koji su se htjeli postići te opasnosti koje danas vrebaju da cjelokupni sustav razruše. Svijet u kojem danas žive djece u mnogim je segmentima neusporediv s vremenom kad je spomenuta Konvencija zaokružila pravni status djece. Među mnogim pravima koja bivaju ugrožena postmodernim kretanjima su djetetovo pravo na izražavanje mišljenja povezano s njegovim pravom na promjenu spola (u okviru prava na zdravlje) i pravom na identitet. Rodna ideologija posljednjih godina krči svoj put prema promjenama u društvu, ne samo u odnosu na odrasle osobe, već i na djecu, njihov odgoj i oblikovanje kroz obitelj. Nasrtaji su sve očitiji, poduprti nažalost institucijskim koracima (u Ujedinjenim narodima, Europskoj uniji i Vijeću Europe) usprkos činjenici providnosti ciljeva usmjerenih prema priznanju rodne ideologije kao nadideologije. S obzirom na vremenski odmak od donošenja Konvencije o pravima djeteta, različiti teoretičari smatraju potrebnim revidirati njezine odredbe kako bi se djecu bolje štitilo, uključujući povišenje dobne granice djetinjstva. Sukobi pogleda, jasan pogled u budućnost i dobrobit djece kao cilj, prilika su za redefiniranje svijeta i djetetovih prava, vraćajući dostojanstvo obitelji i djeci.Children's rights have been entrenched into many international documents. The most obvious is the Convention on the Rights of the Child. The period of its application (thirty years) warrants analysis of its purpose and observing the aims which it wanted to achieve as well as the dangers lurking today to destroy the overall system. The world children live in today is in many segments incomparable with the times in which the afore mentioned Convention concluded the legal status of children. Among the many rights which were endangered by postmodern movements are children's rights to freedom of expression which are linked to their right to change genders (within the framework of health rights) and the right to identity. Gender ideology over the last few years has opened up the way towards societal changes, not only in relation to adults, but also to children, their upbringing and family formation. Assaults to this are more and more evident and are unfortunately supported by steps by institutions (in the United Nations, European Union and Council of Europe) despite the fact of transparency of goals aimed at recognising gender ideology as a super ideology. Given the time elapsed from the enactment of the Convention on Children's Rights, various theoreticians believe it is necessary to revise its provisions in order to better protect children including raising the age limit of childhood. Conflicting views, a clear outlook on the future and wellbeing of children as an aim are chances to redefine the world and children's rights, reinstating the dignity of the family and children.
rrep
32
NaslovPackaking waste management in Slovenia : constitutionality of current legislation / Senko Pličanič.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIn this paper, the legal regulation of packaging waste treatment in Slovenia is analyzed, in particular the legal position of packaging waste management company. For them the main question in regard of legal regulation of waste packaging treatment is what is the extent of their obligation: are they obliged to pick up all the packaging waste from the public services providers, even though that exceeds the quantity of packaging waste put on market by packaging waste management company.U radu se analizira pravna regulativa postupanja s ambalažnim otpadom u Sloveniji, posebno pravni položaj tvrtke za upravljanje ambalažnim otpadom. Za tvrtke je glavno pitanje pravnog uređenja postupanja s ambalažnom otpadom i opseg njihih obveza: pitanje je - jesu li iste dužne pokupiti sav ambalažni otpad od pružatelja javnih usluga, iako to premašuje količinu ambalažnog otpada tržište od tvrtke za gospodarenje ambalažnim otpadom.
rrep
33
NaslovPravni i institucionalni okvir integracije migranata u hrvatsko društvo / Anita Blagojević.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisDobro je poznato kako je fenomen migracija postao iznimno relevantan u posljednjih nekoliko desetljeća. Migrantska kriza u Europi je posebice od 2015. godine rezultirala brojnim raspravama o migracijama, izbjeglicama, integraciji i sličnim pitanjima, te je stoga jedan od ciljeva ovog rada dati odgovarajući doprinos profesionalnoj i javnoj debati na području integracije migranata u hrvatsko društvo. Rad je koncipiran u pet dijelova. Nakon uvodnog dijela, u drugom dijelu rada izlaže se teorijski okvir koncepta integracije migranata, odnosno prikazuju se pokušaji (još uvijek neuspješnog) iznalaženja jedinstvene definicije pojma integracije migranata. Slijedi treći dio, u kojemu se daje pregled pravnog okvira Republike Hrvatske na području integracije migranata. U tom kontekstu, navode se relevantne odredbe Ustava Republike Hrvatske, relevantni ratificirani međunarodni ugovori, te odgovarajući zakoni i podzakonski propisi, kao i relevantna praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske. Imajući u vidu da je Republika Hrvatska harmonizirala svoje zakonodavstvo s acquis communaitaireom Europske unije i članica je Europske unije, u radu se posebna pozornost poklanja prikazu okvira Europske unije za integraciju migranata. Četvrti dio rada bavi se institucionalnim okvirom Republike Hrvatske za integraciju migranata, pri čemu se naglašava kako je područje integracije migranata, na temelju zakonodavnog i regulatornog integracijskog okvira, područje koje je u nadležnosti nekoliko ministarstava (na čelu s Ministarstvom unutarnjih poslova), ureda, povjerenstava, a značajnu ulogu u ovom području svakako imaju i brojne nevladine organizacije. Konačno, u petom i ujedno zaključnom dijelu rada navode se preporuke za daljnji razvoj integracijske politike Republike Hrvatske.It is well known that the phenomena of migrations is becoming increasingly relevant in the last decades. Especially from 2015 the refugess crisis in Europe has prompted numerous discussions about migration, refugees, integration and similar issues, and that is why this paper aims to contribute to professional and public debate on the issue of the integration of migrants into Croatian society. The paper consists of five parts. After the introductory part, in the second part of the paper we give a theoretical framework of the concept of integration of migrants, that is we give an overview of the (still unsuccesful) finding of the unique definition of the term integration of migrants. In the third part of the paper we present an overview of legal framework of the Republic of Croatia regarding integration of migrants. In this context, we analyse the relevant provisions of the Constitutution of the Republic of Croatia, relevant ratified international treaties, relevant national laws and regulations, as well as relevant case-law of the Constitutional Court of the Republic of Croatia. Having in mind that the Republic of Croatia has harmonized its legislation with the asquis communaitaire of the European Union and it is a Member States of the European Union, the special attention in this part of the paper is dedicated to the European Union framework for the integration of migrants. The fourth part of the paper deals with the institutional framework of the Republic of Croatia for the integration of migrants, and here we emphasize that the area of the integration of migrants, on the basis of legislative and regulatory framework, is under the jurisdiction of several ministries (headed by the Ministry of the Interior), offices, commissions, while the important role in this area certainly belongs to the numerous non-governmental organizations. Finally, in the fifth and also final part of the paper we make some recommendations for the further development of the integration
rrep
34
NaslovNeka pitanja suradnje države i katoličke crkve u području kaznenog prava / Marija Pleić, Ivan Vukušić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisPredmet je ovog rada analiza odnosa države i Katoličke crkve u području kaznenog prava. Nakon izlaganja o temeljnim načelima odnosa države i Crkve, autori se bave pobliže pitanjem suradnje u kaznenom postupku u odnosu na obvezu prijavljivanja kaznenih djela, obvezu obavještavanja crkvenih vlasti o provođenju istrage protiv klerika te specifičan položaj vjerskog ispovjednika u kaznenom postupku u svojstvu svjedoka. U četvrtom poglavlju ispituju se granice suradnje države i Crkve u kontekstu Kaznenog zakona, konkretno putem analize kaznenih djela neprijavljivanja počinjenog kaznenog djela te pomoći počinitelju nakon počinjenog kaznenog djela. Također, analizira se doseg načela nepovredivosti ispovjedne tajne u kaznenom pravu i odnos prema kaznenom djelu neovlaštenog otkrivanja profesionalne tajne. Autori zaključuju o nužnosti učinkovite međusobne suradnje države i Crkve u slučajevima uključenosti klera u kazneni postupak, nužnosti pravodobnog prijavljivanja kaznenih djela te o obvezi apsolutnog poštovanja načela nepovredivosti ispovjedne tajne.The subject of this paper is an analysis of the relationship between the state and the Church in the field of criminal law. After presenting the basic principles of state-church relations, the authors look more closely at the issue of state-church cooperation in criminal proceedings in relation to the obligation to report crimes, the obligation to inform church authorities about conducting investigation against clerics, and the specific position of a religious confessor in criminal proceedings as a witness. The fourth chapter examines the boundaries of cooperation between the state and the Church in the context of the Criminal Code, ie the criminal offenses of not reporting a committed crime and helping the perpetrator after the crime has been committed. It also analyzes the scope of the principle of inviolability of seal of confession in the context of criminal law, in particular, the relation to the criminal offense of unauthorized disclosure of professional secrecy. The authors conclude on the necessity of effective cooperation between the state and the Church, timely reporting of crimes, and the obligation of absolute respect for the principle of inviolability of seal of confession.
rrep
35
NaslovDruštveno-gospodarska dimenzija sporta / Miodrag Mićović.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Jezikhrvatskisrpski
Vrstačlanak
OpisOd Deklaracije o specifičnostima sporta i njegovoj društvenoj funkciji iz 2000. godine, pa preko Bele knjige o sportu iz 2007. godine i najnovijih dokumenata koji su doneti na nivou EU, u koje spadaju Zaključci o gospodarskoj dimenziji sporta i njegovim društveno-gospodarskim koristima ili Mišljenje Evropskog odbora regija o uključivanju sporta u program EU za razdoblje nakon 2020. godine, ističe se uloga i potreba jačanja društvene i gospodarske dimenzije sporta. U vezi sa tim ukazuje se da je sport: gospodarski pokretač rasta u smislu efekata koje ima na dodatnu vrednost, bruto domaći proizvod i kupovnu moć; međusektorski fenomen koji može bitno da utiče na stanje javnog zdravlja, regionalni razvoj i turizam; sektor u kome se pojavljuju brojne inovacije, u cilju postizanja boljih rezultata ili sprečavanja ozleda, pri čemu se one često prenose na druge sektore i tako putem roba ili usluga postaju dostupne drugim korisnicima, odnosno potrošačima (u ovom slučaju sportske inovacije služe kao platforma za pokretanje i razvoj novih proizvoda i usluga, odnosno kao činilac od značaja za izvoz i gospodarski rast). U radu su izloženi elementi društvene dimenzije sporta, kao i direktni i indirektni efekti sporta na gospodarski rast.The role of sport and the need to strengthen the social and economic dimension of sport has been emphasized in numerous documents adopted at the EU level, starting with the Declaration on the specific characteristics of sport and its social function in Europe which was adopted in 2000, through the White Paper on Sport (2007/2261(INI)) and the latest EU documents including Conclusions on the economic dimensions of sport and its socio-economic benefits or Opinion of the European Committee of the Regions — Mainstreaming sport into the EU agenda post-2020. In this regard, it is pointed out that sport represents: an economic driver of growth in terms of the effects it has on the added value; gross domestic product and purchasing power; cross-sectoral phenomenon that can significantly affect the state of public health, regional development and tourism; a sector in which numerous innovations appear in order to achieve better results or to prevent injuries, whereby they are often transferred to other sectors and thus become available to other users or consumers through goods or services (in this case, sports innovations serve as a platform for launching and the development of new products and services, or as a factor of importance for exports and economic growth). The paper presents elements of the social dimension of sport, as well as the direct and indirect effects of sports on economic growth.
rrep
36
NaslovPrigovori i problemi kod sudsko-medicinskog vještačenja / Jozo Čizmić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisVještak je osoba pozvana da pred sudom, koristeći se svojim stručnim znanjem, iznese: svoja sadašnja stručna zapažanja potrebna za utvrđenje sadržaja neke relevantne činjenice (nalaz) i svoje stajalište o značenju, vjerovanju, uzrocima i posljedicama određenih činjenica koje bi mogle biti važne za utvrđivanje istinitosti u dokazivanju (mišljenje). U radu je autor posebnu pozornost posvetio sudsko-medicinskom vještačenju u parničnom postupku, a osobito istaknutim prigovorima i problemima u praksi na tom području.The expert witness is summoned to make use of his expert knowledge before the court: his present expert observations necessary to determine the content of a relevant fact (FINDINGS) and his position on the meaning, belief, causes and consequences of certain facts that may be relevant to the determination truthfulness in proving (OPINION). In the paper, the author paid special attention to forensic expertise in litigation, and especially to the pointed objections and problems in practice in the field.
rrep
37
NaslovSuvremeni pravni izazovi smanjivanja emisija stakleničkih plinova iz pomorskog prometa - međunarodna i europska perspektiva / Željka Primorac.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIznoseći pregled pravnih akata čija rješenja, kao rezultat aktivnih klimatsko-pomorskih politika na europskoj i globalnoj razini, jamče smanjenje emisija stakleničkih plinova u pomorskom prometu – autorica ukazuje na značaj rješenja o uvođenju obveznih, globalnih, minimalnih standarda energetske učinkovitosti brodova u međunarodnoj plovidbi. Osnovno polazište ovog istraživanja čini analiza Pravila 22A izmijenjenog Priloga VI. Konvencije MARPOL kojim se uspostavlja pravni okvir obveznog globalnog sustava prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima (IMO DCS), a prema kojemu su, od 1. siječnja 2019. godine, brodari dužni prikupljati podatke o potrošnji goriva za brodove iznad 5000 BT u međunarodnoj pomorskoj plovidbi te izvještavati o potrošnji goriva od ožujka 2020. godine. U radu se posebna pozornost posvećuje analizi regulatorne aktivnosti europskog zakonodavstva iz 2019. godine u odnosu na Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/757 i nastojanja ostvarivanja potpune usklađenosti europskog i globalnog sustava prikupljanja podataka o emisijama i potrošnji goriva na brodovima, a u cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova iz pomorskog prometa. U središtu pozornosti su pitanja ocjene uspješnosti usklađivanja rješenja Uredbe (EU) 2015/757 s globalnim sustavom IMO DCS prema Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/757 iz 2019. godine.Presenting an overview of legal acts whose solutions, as a result of active climate and maritime policies at European and global level, guarantee the reduction of greenhouse gas emissions from maritime transport - the author points out the importance of the decision on the introduction of mandatory, global, minimum energy efficiency standards for ships in international shipping. The basic starting point of this research is the analysis of Rule 22A of amended Annex VI. MARPOL Convention which establishes a legal framework for the mandatory global data collection system for fuel oil consumption of ships (IMO DCS), according to which, from 1 January 2019, shipowners are required to collect fuel oil consumption data for ships above 5,000 GT and above in international shipping and to report on fuel oil consumption as of March 2020. Particular attention is paid to the analysis of the regulatory activity of the European legislation of 2019 in relation to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2015/757 and the efforts to achieve full harmonisation of the European and global system of collecting data on emissions and fuel oil consumption on ships, with the aim of reducing greenhouse gas emissions from maritime transport. The focus is on the assessment of the effectiveness of aligning the provisions of Regulation (EU) 2015/757 with the global IMO DCS system under the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2015/757 from 2019.
rrep
38
NaslovPovijest pravne odgovornosti liječnika / Nina Mišić Radanović.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisDanašnje uređenje pravne odgovornosti liječnika, ali i drugih medicinskih djelatnika ne može se razumijeti bez uvida u povijest razvitka te vrste profesionalne odgovornosti. Autorica prikazuje uređenje odgovornosti liječnika u pravnim dokumentima starog vijeka, uključujući mezopotamijske i egipatske izvore te dokumente iz antičke Grčke i rimskog prava. Također, rad analizira pravno uređenje liječničke odgovornosti u srednjovjekovnom pravu kao i razvitak te odgovornosti nakon Francuske revolucije. Autorica posebno prikazuje užasnu zlouporabu liječnika i njihovu odgovornost za nacističke zločine. Zaključno, ukazuje da u suvremenim društvima sustav profesionalne pravne odgovornosti liječnika predstavlja srednji put između dviju krajnosti.The regulation today of physician legal liability and also that of other healthcare workers cannot be understood without insight into the history of the development of that type of professional liability. The author shows the regulation of physician liability in legal documents from the Middle Ages, including Mesopotamian and Egyptian sources as well as documents from Ancient Greek and Roman Law. Also, the legal regulation of physician liability at law from the Middle Ages as well as development and liability after the French Revolution are shown. In particular, the terrible misuse of doctors and their responsibility for Nazi crimes are outlined. Finally, it is shown that in a modern society, a system of professional legal physician liability represents the middle road in between the two extremes.
rrep
39
NaslovPravni okvir za obnovljive izvore energije u pravu Europske unije / Ivor Šantek, Lana Ofak.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisNamjera ovog rada jest istražiti pravni okvir za obnovljive izvore energije u pravu Europske unije. U tom cilju, bit će prikazana i određena osnovna pitanja u europskoj politici u području obnovljive energije. Središnji dio rada predstavlja prikaz sekundarnog prava EU-a za obnovljive izvore energije, a posebna pozornost pružit će se i pitanjima njegova povijesnog razvoja, kao i novoj Direktivi (EU) 2018/2001 o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora, kojom je preinačena Direktiva 2009/28/EZ. U navedenim razmatranjima uzet će se u obzir i utjecaj prava okoliša na energetsko pravo EU-a. U zadnjem dijelu rada istražuje se praksa Suda Europske unije u području obnovljivih izvora energije.The purpose of this paper is to explore the legal framework for renewable energy in EU law. To this end, some key issues in European renewable energy policy will be outlined. The central part of the paper presents an overview of EU secondary law for renewable energy sources, with particular attention to its historical development issues, as well as the new Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources, which revised the Directive 2009/28/EC. These considerations will also take into account the impact of environmental law on EU energy law. The last part of the paper examines the case law of the Court of Justice of the EU in the field of renewable energy.
rrep
40
6.751 (31-40)