beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
16.577 (21-30)
NaslovPsihologijske teme : 29,1(2020) / glavna i odgovorna urednica Barbara Kalebić Maglica.
ImpresumRijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2020.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
21
NaslovŠto je nedostatna zdravstvena njega? = What is missed nursing care? / Danijela Kumpović, Slađana Režić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisUvod: Nedostatna zdravstvena njega podrazumijeva dio njege ili njegu u cijelosti koja nije izvršena ili je izostavljena. Najčešći je uzrok tomu nedostatak osoblja i/ili vremena. U literaturi se navodi nekoliko pojmova koji su vezani za nedostatnu njegu. Najčešće se upotrebljavaju pojmovi „missed care“, „implicit rationing care“, „unfinished care“. U Hrvatskoj se pojam nedostatne njege tek počinje istraživati i najčešće se upotrebljava pojam nedostatne njege. Metode: Pretraživanjem baze podataka PubMed istraženi su instrumenti kojima se može mjeriti nedostatna njega, a koji su aktualni posljednjih 10 godina. Rezultati: Najčešći instrumenti korišteni u procjeni nedostatne zdravstvene njege su: Misscare survey, BERNCA, PIRNCA i TASK UNDONE. Svaki od instrumenata validiran je i preveden na nekoliko jezika. Navedeni instrumenti upotrebljavaju se u akutnim bolničkim ustanovama, dok je BERNCA modificiran instrument za mjerenje nedostatne njege koja se provodi u kući. Zaključak: Nedostatna zdravstvena njega pojam je koji u posljednje vrijeme u velikoj mjeri zaokuplja istraživače. Razvijeno je nekoliko instrumenata koji istražuju taj fenomen. Nedostatna zdravstvena njega utječe na kvalitetu skrbi koju zdravstveni djelatnici pružaju, kao i na njene ishode. Potrebno je provoditi daljnja istraživanja te bi se na temelju rezultata moglo kreirati povoljno radno okruženje i sigurna skrb za pacijente.Introduction: Missed care is a part of care or the entirety of care that has not been performed or was left out. The most common cause of missed care is understaffing and/or lack of time. In literature is cited several terms associated with missed care. The most commonly used terms are „missed care“, „implicit rationing care“ and „unfinished care“. In Croatia the research on the concept of missed care has only just started. Methods: PubMed database was searched for data on available instruments used to measure missed care in the last 10 years. Results: The most common instruments used for the assessment of missed care are: Misscare survey, BERNCA, PIRNCA and TASK UNDONE. The said instruments have been validated and translated into several languages. These instruments are used in acute hospitals, while BERNCA was also modified for the measurement of missed care in home care. Conclusion: Lately the concept of missed care has been in the stronger focus of researchers. Several instruments were developed for the research of this phenomenon. Missed care affects the quality of provided care, as well as patient care outcomes. Further research needs to be done to improve working conditions and ensure safe patient care
rrep
22
NaslovKomunikacija u zdravstvenom = Communication in the health care team / Anela Ležaić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisDobra komunikacija između medicinskih sestara, liječnika i bolesnika neophodna je za uspješan ishod individualne skrbi za svakog bolesnika. Cilj je da se, uz poboljšanu percepciju timskog rada, medicinske sestre i liječnici osjećaju ugodnije u međusobnoj interakciji i sudjelovanju u zajedničkom odlučivanju. U konačnici je važno i da podržavaju kulturu sigurnosti za bolesnike te članove zdravstvenog tima. Učinkovit zdravstveni tim osigurava medicinskim sestrama manje izgaranja na radnom mjestu. Kvalitetna komunikacija pomaže u organizaciji jasne, točne i dosljedne zdravstvene službe, jamčeći zadovoljstvo bolesnika i zaštitu medicinskih sestara. Komunikacija između članova tima ključna je za postojanje tima. Članovi promiču izražavanje inovativnih prijedloga, korištenje poboljšanih radnih postupaka i jasnu raspravu o problemima i zajedničkim zadacima. Liječnik i medicinska sestra imaju dobro definiran djelokrug rada te djeluju kao partner u zdravstvenom timu. Najučinkovitiji su timovi oni čiji se članovi razlikuju prema znanju i informacijama koje posjeduju i jedinstveni su u vrednotama koje zagovaraju. Neučinkovit timski rad prepoznat je kao glavni čimbenik koji doprinosi smanjenju sigurnosti bolesnika. Stoga je jačanje timskog rada diljem svijeta ključno za poboljšanje sigurnosti bolesnika. Potrebno je istaknuti da neučinkovitu komunikaciju između članova zdravstvenog tima opažaju i bolesnici. U radu su prikazani oblici komunikacije i prednosti timskoga rada. Važnost komunikacije u zdravstvu prikazana je putem dobivenih rezultata provedenih istraživanja drugih autora.Good communication between nurses, doctors, and patients is essential for a successful outcome of individual care for each patient. The main goal of successful communication and improved perception of teamwork for nurses and physicians is to feel more comfortable interacting with each other and participating in joint decision making. It is also very important that they support a culture of safety for patients and members of the health care team. An efficient health care team provides nurses less burnout syndrome in the workplace. Quality communication is a key for organizing a clear, accurate, and consistent health service, guaranteeing patients’ satisfaction and the protection of nurses. Communication between team members is necessary to team existence. It is important for members to suggest innovative proposals, the use of improved working procedures, and a clear discussion of problems and common tasks. The doctor and nurse have a well-defined scope of work and they act as a partner in the health care team. The most effective teams are those whose members differ in the knowledge and information they have and are unique in the values they advocate. Ineffective teamwork has been identified as a major contributing factor to reduced patient safety. Therefore, strengthening teamwork around the world is the key to improving patient safety. It should be noted that ineffective communication between members of the health care team is also spotted by patients. The paper presents the forms of communication and the advantages of teamwork. The importance of communication in health care is shown through the obtained results of research conducted by other authors.
rrep
23
NaslovThe importance of molecular diagnostics and screening programs in monitoring and evaluation of colorectal cancer in the Republic of North Macedonia = Značaj molekularne dijagnostike i screening programa u praćenju i evaluaciji kolorektalnog karcinoma u Republici Sjevernoj Makedoniji / Jovanka Trpkovska, Nevenka Velickova.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisColorectal cancer (CRC) is one of the most common malignant diseases (12 % of the total) that occurs with an incidence of 15 – 30 new cases per 100,000 population per year in European Union countries. The risk of this disease during life depends on many factors such as age, diet, physical activity, personal and family predisposition. Several preventive measures can reduce the number of colorectal cancer patients. First of all, the regular screening which allows the detection of precancerous polyps or cancer in the early stage and their successful surgical removal. The purpose of this paper is to highlight the importance of screening programs as a preventive measure for the early detection of colorectal cancer and to reduce the morbidity and mortality of this disease. The strategy for improving the early detection of colorectal cancer also implies availability of useful information about the importance of screening programs for everyone as well as educating health care staff about the program itself. Number of newly registered colorectal cancer cases in 2009 in the Republic North Macedonia stands at 547 with a rate of 26.7 compared to 2018 with 839 newly registered cases with a rate of 40.4 which clearly indicates an increasing trend of colorectal cancer. Multidisciplinary approach to early detection of colorectal cancer, continuity of Program funding and quality of services will lead to reduction of morbidity and mortality of this type of cancer.Kolorektalni karcinom (CRC) jedna je od najčešćih zloćudnih bolesti (ukupno 12 %) koja se javlja s incidencijom od 15 do 30 novih slučajeva na 100 000 stanovnika godišnje u zemljama Europske unije. Rizik za nastanak ove bolesti tijekom života ovisi o mnogim čimbenicima kao što su dob, prehrana, tjelesna aktivnost, osobna i genetska predispozicija. Postoji niz preventivnih mjera kojima se može smanjiti broj oboljelih od karcinoma debelog crijeva. Navedeno je moguće obavljanjem redovitog pregleda koji omogućuje otkrivanje prekanceroznih polipa ili raka u ranoj fazi te njihovo uspješno kirurško uklanjanje. Svrha je ovog rada istaknuti važnost screening programa kao preventivne mjere za rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma te smanjenje morbiditeta i smrtnosti uzrokovane ovom bolešću. Strategija za poboljšanje ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva također podrazumijeva bolje informiranje stanovništva o važnosti probirnih programa, kao i edukaciju zdravstvenog osoblja o samom programu. Broj novoregistriranih slučajeva karcinoma debelog crijeva u 2009. godini u Republici Sjevernoj Makedoniji iznosi 547 sa stopom od 26,7 u usporedbi s 2018. godinom s 839 novoregistriranih slučajeva sa stopom od 40,4 što jasno ukazuje na trend rasta kolorektalnog karcinoma. Multidisciplinarni pristup ranom otkrivanju raka debelog crijeva, kontinuitet financiranja Programa te kvaliteta zdravstvenih usluga dovest će do smanjenja morbiditeta i smrtnosti ove vrste karcinoma.
rrep
24
NaslovStupanj zadovoljstva medicinskih sestara u izvršavanju radnih zadataka = Satisfaction of nurses in performing work tasks / Luka Jurić, Štefica Mikšić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Vrstačlanak
OpisUvod: Stupanj zadovoljstva izvršavanja radnih zadataka definira se ugodnim osjećajem koji proizlazi iz percepcije da nečiji posao ispunjava ili omogućava ispunjenje važnih poslovnih vrijednosti pojedinca. On utječe na stupanj kvalitete rada, učinkovitost u radu i važan je dio sestrinskog profesionalnog života. Cilj: U istraživanju se željelo ispitati utječu li međuljudski odnosi, organizacija rada, osjećaj sigurnosti na poslu, visina plaće, mogućnost napredovanja i komunikacija na zadovoljstvo izvršavanja radnih zadataka medicinskih sestara i tehničara. Metode: Provedeno je presječno istraživanje pomoću anonimnog anketnog upitnika u kojemu je sudjelovalo 67 medicinskih sestara i tehničara koji rade na kirurškim odjelima te u operacijskim salama. Rezultati: Iz rezultata je vidljivo da su zaposlenici kirurških odjela i operacijskih sala u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice nezadovoljni organizacijom rada, ali su djelomično zadovoljni radnim zadacima. Prevladava zadovoljstvo osjećajem sigurnosti na poslu te sigurnosti zaposlenja. U ispunjavanju radnih zadataka vrlo je bitno zadovoljstvo odnosom s nadređenim, mogućnost napredovanjate zadovoljstvo s bliskim suradnicima. Zaključak: Zaposlenici na kirurškim odjelima te u operacijskim salama u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice djelomično su zadovoljni izvršavanjem radnih zadataka.Introduction: Aim of this research is to determine the contentment rate at performing nurses’ work assignments, the quality rate of the medical care, the causal relation and the effect on efficiency and productiveness of nurses’ work at surgical wards and in operating rooms. Methods: The research was conducted through an anonymous questionnaire in University Hospital Center Sestre Milosrdnice. In total, 67 nurses participated in a cross-sectional study. Results: The results reveal that the employees at the surgical wards and the operating rooms in University Hospital Center Sestre Milosrdnice are not contented with the organization of work, but they are contented with the work assignments. The feeling of security at work and the security about the workplace prevails. Concerning fulfilling the work assignments, the relationship with the superiors is very important, the possibility of promotion and the contentment about the relationship with the co-workers. Conclusion: We can conclude that the employees at surgical wards and operating rooms in University Hospital Center Sestre Milosrdnice are partially contented with performing given assignments which is influenced by the relationship with superiors and close co-workers. Contrary to that, their contentment is the least influenced by the organization of work.
rrep
25
NaslovSveučilišna nastava kao odraz različitih teorijskih pristupa = University teaching as a reflection of different theoretical approaches / Valerija Podgorelec, Dalila Stunić, Štefica Mikšić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisUvod: Kombinacijom teorijskih pristupa u nastavi povećava se motivacija stu- denata i kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa. Cilj ovog rada bio je ispitati prisutnost teorijskih pristupa s njihovim odrazom na kvalitetu sveučilišne nastave, kreativnost, samoaktualizaciju, usvajanje znanja, vještina i sposobnosti te pri- sutnost (ne)ugodne klime. Metoda: Uporabom anonimnog anketnog upitnika provedeno je istraživanje najčešćih pristupa u nastavi studenata Učiteljskog studija i Studija sestrinstva u Osijeku te studenata Studija sestrinstva u Čakovcu. Rezultati: Rezultati istraživanja pokazali su da je, bez značajne razlike na obje vrste studija, najviše korišten sociocentristički pristup, kod čak 80 % studena- ta. Na Učiteljskom studiju značajnija je zastupljenost pedocentrističkog pristu- pa (Fisherov egzaktni test, P <0,001), umjetničkog (Fisherov egzaktni test, P = 0,001), emancipacijskog (Fisherov egzaktni test, P = 0,02), kreativnog (Fishe- rov egzaktni test, P <0,001) u odnosu na studente Studija sestrinstva. Značaj- nija je zastupljenost komponenata sustavnog (Mann Whitney U test, P = 0,01) i kreativnog pristupa (Mann Whitney U test, P = 0,004) u odnosu na studente Studija sestrinstva. Individualni oblik rada (Mann Whitney U test, P = 0,02), i aktivnost u paru (Mann Whitney U test, P = 0,04), značajnije je primijenjen na Učiteljskom studiju nego na Studiju sestrinstva. Motivacija i opuštenost značaj- ne su na studiju Sestrinstva (Fisherov egzaktni test, P = 0,005). Sveučilišna na- stava Učiteljskog studija kreativna je za 30 ispitanika (38,5 %), dok je na Studiju sestrinstva nastava pedocentrična (Fisherov egzaktni test, P = 0,003). Zaključak: Studenti Učiteljskog studija imaju više zastupljenih kreativnih pri- stupa u odnosu na Studij sestrinstva.Introduction: The combination of theoretical approaches to teaching increases the students’ motivation and quality of the educational process. The aim of this paper was to examine the existence of theoretical approaches with their reflection upon the quality of teaching, creativity, self-actualization, the acquisition of knowledge, skills and abilities, and the presence of (un)comfortable climate. Method: Using an anonymous questionnaire, a survey of the most common approaches in teaching was conducted among the students of the Faculty of Teacher Education in Osijek and the Nursing Studies in Osijek and Čakovec. The data was collected using questionnaires. Results: Results show that, without significant differences in both types of studies, 80 % of students report the usage of the sociocentristic approach. At the Faculty of Teacher Education, there was a more significant representation of the pedocentric (Fisher’s Exact test, P <0.001), artistic (Fisher’s Exact test, P = 0.001), emancipatory (Fisher’s Exact test, P = 0.02) and creative approach (Fisher’s Exact test, P <0.001 ) compared to the students of the Nursing Studies. There was a more significant representation of the components of the systematic (Mann Whitney U test, P = 0.01) and creative approach (Mann Whitney U test, P = 0.004) compared to students of the Nursing Studies. The individual form of work (Mann Whitney U test, P = 0.02), and pair work activity (Mann Whitney U test, P = 0.04), were more significantly applied at the Faculty of Teacher Education than at the Nursing Studies. Motivation and relaxation are more significant at the Nursing Studies (Fisher’sExact Test, P = 0.005). The courses at the Faculty of Teacher Education are creative for 30 students (38.5 %), and they are pedocentric and more significantly useful at the Nursing Studies (Fisher’sExact Test, P = 0.003).
rrep
26
NaslovAlkoholizam kod mladih = Alcoholism in youth people / Matija Spudić, Radoslav Kosić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIntroduction: Alcohol consumption among young people is a common activity that needs to be given considerable attention, and because of the consequences that can cause in the life of a young person. Research goal: Goal is to examine the incidence of observation and hospitalization for alcohol intoxication in adolescents and young adults in Karlovac County. Participants and Methods: The data used in this paper were collected from the Hospital Information System of the General Hospital Karlovac for the period from 2013 to 2018. Descriptive and inferential statistics were used for the statistical processing of the obtained data. IBM SPSS Statistics (version 20) was used. Results: The conducted study showed that there was a statistically significant difference in the number of male and female patients admitted to the hospital between 2013 and 2018: 173 (72.7%) male and 65 (27.3%) female patients. The average age of all patients is 19. The largest number of patients was admitted due to alcohol consumption in 2015 (22.3%) and 2016 (20.2%). From 2016 to 2018 there was a decrease in the number of admissions. Most patients were admitted to OHBP (51%), followed by patients admitted to the Department of Psychiatry (40.2%) and the Department of Pediatrics (8.7%). The highest number of patients was diagnosed with F10.0 (65.1%), followed by patients diagnosed with F10 (28.6%). The lowest number of patients was diagnosed with F10.1 (3.4%) and F10.2 (2.9%), which is expected given that these are young people who, most often, are not recidivists but also due to the avoidance of stigma. It is noted that the number of patients discharged home from hospital increases with age, while the number of hospitalized patients decreases with age.
rrep
27
NaslovZastupljenost sindroma izgaranja kod medicinskih sestara i tehničara na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite = Representation of burnout syndrome in nurses and technicians at primary and secondary levels of health care / Silvija Matuzić, Radoslav Kosić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisUvod: Sestrinska profesija predstavlja fizički, psihički, emocionalno i duhovno iscrpljujući te zahtjevan posao. Potreba pružanja usluga u zdravstvenoj skrbi u stalnom je porastu, uključujući sve zahtjevnija očekivanja od medicinskih sestara. Prema rezultatima istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije o najstresnijim zanimanjima, sestrinski posao zauzima visoko četvrto mjesto. Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja utvrditi subjektivne i objektivne dimenzije koje utječu na sindrom izgaranja medicinskih sestara i tehničara na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite na području grada Karlovca. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u Domu zdravlja Karlovac i Općoj bolnici Karlovac. U istraživanje su uključene medicinske sestre i medicinski tehničari. Anonimni upitnik ispunilo je 65 ispitanika, od čega 30 ispitanika zaposlenih u Domu zdravlja Karlovac i 35 ispitanika zaposlenih u Općoj bolnici Karlovac. U istraživanju je korišten Upitnik za određivanje sindroma izgaranja na poslu. Rezultati: Rezultati istraživanja pokazuju da ne postoji statistički značajna razlika u zastupljenosti sindroma izgaranja s obzirom na primarnu i sekundarnu razinu zdravstvene zaštite, prema dobi i spolu, razini obrazovanja te rukovodećem radnom mjestu. Nadalje, rezultati pokazuju da je kod ispitanika koji imaju više godina radnog staža niža zastupljenost sindroma izgaranja, dok su stariji ispitanici više mrzovoljni, brže postanu razdražljivi i očekuju više od ljudi koji ih okružuju. Ispitanici višeg stupnja obrazovanja u većoj mjeri osjećaju da rade sve više, a manje su učinkoviti. Rezultati ukazuju na to da je 84,6 % ispitanika ovog istraživanja zahvaćeno sindromom izgaranja. Zaključak: Kod zaposlenika koji imaju više godina radnog staža verificiran je manji stupanj sindroma izgaranja. Moguće je da je to povezano s većim stupnjem zadovoljstva (veći stupanj spremnosti za napredovanjem i trajnom edukacijom).Introduction: The nursing profession represents a physically, mentally, emotionally, spiritually exhausting, and demanding job. The need to provide health care services is constantly growing, including increasingly demanding expectations of nurses. According to the results of the World Health Organization’s research on the most stressful occupations, nursing takes a high fourth place. Aim: This paper aims to determine the subjective and objective dimensions that affect the burnout syndrome of nurses and technicians at the primary and secondary level of health care in Karlovac. Subjects and Methods: The study was conducted at the Health Center Karlovac and General Hospital Karlovac. Nurses and technicians were included in the research. An anonymous questionnaire was completed by 65 respondents, of whom 30 were employees of the Health Center Karlovac and 35 were employed at the General Hospital Karlovac. The survey used a Questionnaire to determine burnout syndrome at work. Results: The results show that there is no statistically significant difference in the incidence of burnout syndrome concerning primary and secondary health care levels, considering age and gender, education level, and managerial workplace. Furthermore, the results show that respondents who have more years of work experience show a lower prevalence of burnout syndrome, whereas older respondents are more cranky, quick-tempered, and expect more from the people around them. Respondents with higher education feel that they are doing more, but less effective. The results indicate that 84.6 % of the respondents in this study are affected by burnout syndrome. Conclusion: Employees with more years of service experience have a lower level of burnout syndrome verified, and that may also be associated with a higher degree of satisfaction (greater degree of readiness for advancement and continuing education), which is the basis for determining the quality of the work environment.
rrep
28
NaslovNačin dokumentiranja disanja plućnih pacijenata na Klinici za plućne bolesti Jordanovac = The way of documenting the breathing of patients with pulmonary diseases at the Clinical Centre for Pulmonary Diseases Jordanovac / Lidija Kozonić, Slađana Režić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisUvod: Najvažniji je proces ljudskog organizma disanje. Disanje se izvodi nesvjesno i voljno, a kontroliraju ga skupine živaca koji pripadaju voljnom sustavu te skupina autonomnih živaca. Disanje ukazuje na niz poremećaja i zbog toga je važno pratiti i bilježiti disanje pacijenata u bolnici. Cilj: Cilj je rada utvrditi način dokumentiranja disanja kod plućnih pacijenata na dvama odjelima Klinike za plućne bolesti Jordanovac. Metode i ispitanici: Retrospektivnom je analizom sestrinske dokumentacije uključeno 60 pacijenata koji su se liječili na dvama odjelima Klinike za plućne bolesti Jordanovac. U tu svrhu izrađena je tablica u koju su se upisivali podaci vezani za dokumentiranje disanja. Rezultati: Rezultati pokazuju da postoje razlike u dokumentiranju disanja između dvaju analiziranih odjela Klinike za plućne bolesti Jordanovac. Medicinske sestre s Odjela intenzivne skrbi u visokom postotku bilježe disanje prilikom prijema pacijenata na Odjel (87 %). Svakodnevno se višekratno bilježi disanje u obrascu vitalnih znakova te se prati disanje putem saturacije i plinske analize arterijske krvi. Medicinske sestre s Odjela za opstruktivne bolesti pluća bilježe disanje pacijenata prilikom prijema u 53 % slučajeva, dok se bilježenje disanja u obrascu vitalnih znakova ne bilježi, a u samo 43 % slučajeva prati se saturacija. Zaključak: Analizom je utvrđeno postojanje razlike u dokumentiranju disanja između dvaju odjela Klinike za plućne bolesti Jordanovac. Razlike se odnose na bilježenje disanja u sestrinskoj anamnezi prilikom prijema pacijenata na odjele, bilježenje disanja u obrascu vitalnih znakova, praćenju disanja mjerenjem saturacije i vađenjem plinske analize arterijske krvi. Rezultati pokazuju značajne razlike te upućuju na potrebu dodatne edukacije medicinskih sestara.
rrep
29
NaslovOpća informiranost i stavovi medicinskih sestara o metodama prenatalne genetičke dijagnostike = General awarness and attitudes of nurses about methods of prenatal genetic diagnostics / Stella Stanojević, Anto Čartolovni.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaSadrži i: Anketni upitnik na str. 133-134.
OpisUvod: Prenatalna genetička dijagnostika obuhvaća dijagnostičke postupke kojima ispitujemo bolesti ili patološka stanja kod ploda. Možemo ju podijeliti na dvije vrste metoda: invazivnu i neinvazivnu. S obzirom na to da invazivne metode u značajnoj mjeri mogu naštetiti i majci i plodu, posljednjih desetljeća ubrzano se razvijaju neinvazivne metode. One su sigurnije, no unatoč tome, i jedne i druge predstavljaju značajne etičke izazove. Medicinske sestre u mnogočemu mogu pridonijeti razvoju prenatalne dijagnostike putem pružanja informacija roditeljima, upoznavanja roditelja s dijagnostičkom procedurom, suosjećanja s njima, pružanjem podrške u rješavanju etičkih dilema s kojima se roditelji susreću. Cilj rada bio je ispitati i utvrditi opću informiranost medicinskih sestara o metodama prenatalne genetičke dijagnostike te ispitati stavove medicinskih sestara o njihovoj ulozi u procesu prenatalne dijagnostike. Metode: Uzorak ispitanika činile su medicinske sestre koje rade u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice i Općoj županijskoj bolnici Našice na Odjelu ginekologije i porodništva. U istraživanju je sudjelovalo 115 ispitanika. Korišten je upitnik koji se sastoji od 29 pitanja. Rezultati: Ispitanici su pokazali osrednje znanje o prenatalnoj dijagnostici. Smatraju da bi trudnice trebale obavljati neinvazivne testove, da su prenatalne metode pouzdane te da medicinske sestre mogu pomoći u prihvaćanju informacije o anomalijama djeteta. S druge strane, ispitanici se ne slažu s tvrdnjom da bi medicinske sestre trebale davati savjete trudnicama te da su invazivne metode opasne. Rasprava: Istraživanje ukazuje na potrebu dodatne edukacije medicinskih sestara kako bi mogle djelovati na području prenatalne dijagnostike i biti uključene u genetička savjetovališta. Zaključak: Razvojem prenatalne genetičke dijagnostike dolazi do pojave novih etičkih dvojbi koje postaju sve veći izazov medicinskim sestrama.
rrep
30
16.577 (21-30)