beta
NaslovActa Adriatica : 59,2(2018)
ImpresumSplit : Institut za oceanografiju i ribarstvo, 2018.
ZbirkaDigitalna zbirka Croatica - obvezni primjerak
ID000601824
Vrsta publikaciječasopis; neomeđena građa
  
rrep
 
10 (1-10)
NaslovReproductive pattern of the anchovy, Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758), in the Boka Kotorska Bay (Montenegro, southern Adriatic Sea) / Mirko Đurović, Aleksandar Joksimović, Ana Pešić, Olivera Marković, Slobodan Regner, Milica Mandić, Zdravko Ikica.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe annual alteration of gonad morphology in anchovy, Engraulis encrasicolus (Linnaeus,1758), caught in the period from July 2006 to June 2007 using beach seines in the region of Boka Kotorska Bay (Montenegro, southern Adriatic) was studied. Samples were taken each month. Total length of individuals ranged from 6.6 to 12.2 cm, while weight ranged from 1.58 to 11.27 g, Their ovaries were extracted and weighed, and a piece of female gonad tissue was sampled for histological analysis. The length–weight relationship of all anchovy specimens was described by the equation: \(W = 0.0032\) \(L_T 3.2537; (r 2 = 0.9528)\). The lowest GSI values were found in November and remained at low levels until April, which corresponded to the gonad rest stage. The GSI increased gradually during April and May, which coincides with the begining of spawning period. Although primary oocytes (stage I) were present during all months, their percentage increased from October and was the highest during the winter months (November-March 100%). Mature cells, stage IV, were present during April – October period, with highest value in May when they comprised 12.3% of total oocyte number. An increase in the percentage of oocytes in the yolk vesicle (II) and yolk (III) stages occurred in April, remaining almost unchanged until October. Smallest average oocyte size was noticed in period November – February with an average of 59.69 μm, while greatest size was recorded in April 2007, 185.84 μm.U radu su predstavljeni rezultati proučavanja godišnje promjene morfologije gonada kod brgljuna, Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) uhvaćenog obalnim mrežama potegačama u razdoblju od srpnja 2006 do lipnja 2007na području Bokokotorskog zaljeva (Crna Gora, južni Jadran). Uzorci inćuna uzimani su mjesečno, sredinom mjeseca. Ukupna dužina jedinki kretala se od 6,6 do 12,2 cm, dok je masa jedinki kolebala od 1,58 do 11,27 g. Kod ženki, jajnicima je nakon vađenja izmjerena masa, a dio tkiva jajnika odvojen za histološku analizu. Dužinsko-maseni odnos svih jedinki brgljuna opisan je jednadžbom \(W = 0.0032\) \(L_T 3.2537; (r 2 = 0.9528)\). Najniža vrijednost gonadosomatskog indeksa (GSI), manja od 1, zabilježena je u studenom, a ostala je niska sve do travnja, što odgovara razdoblje odmora gonada. GSI se postupno povećava tijekom travnja i svibnja, što se poklapa sa početkom perioda mrijesta. Iako su primarni oociti (stadij I) bili prisutni u svim mjesecima, njihova postotna zastupljenost u porastu je od listopada, a najviša tijekom zimskih mjeseci (u razdoblju od studenog do ožujka zastupljenost je iznosila 100%). Zrele stanice (stadij IV) bile su prisutne u razdoblju od travnja to listopada, sa najvećom zastupljenošću u svibnju, kada su činile 12,3% ukupnog broja oocita. U travnju se javlja povećanje postotne zastupljenosti oocita u stadijima žumanjčane kesice (II) i žumanjca (III) i ostaje gotovo nepromijenjeno do listopada. Najmanja prosječna veličina oocita zabilježena je tijekom razdoblja od studenog do veljače, kad je iznosila 59.69 μm, dok je najveća zabilježena u travnju 2007., 185.84 μm.
rrep
1
NaslovRecreational fishing along the Middle and Eastern Black SeaTurkish coasts biological, social and economic aspects / Sezgin Tunca, Mehmet Aydin, Muhammet Karapiçak, Marko Lindroos.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis study investigated biological, social and mainly economic dimensions of recreational fishing (RF) in 8 coastal Middle and Eastern Black Sea provinces of Turkey. In all provinces, a total number of 874 shore-based recreational fishers were interviewed via on-site face-to-face interviews during the fishing activity or at access points being monthly from January to December in 2015. Market value with RF index of added value approaches were used to calculate economic gains and losses from RF. The consistency was observed with the high education levels, high expense and high market value for fishers in the Middle Black Sea provinces; Kastamonu, Samsun, Sinop and Ordu. In all provinces, the harvesting costs stayed far below the average market prices of target species. Also, positive values of RF index were observed in all provinces. The species catch composition in Western and Eastern provinces did not show great differences. Furthermore, even if the habitat type along the Black Sea coast of Turkey did not show great variations, in the Western provinces some certain species including T. trachurus, S. sarda, B. belone, P. saltatrix, M. cephalus were caught in higher amounts. To summarize, RF along the Black Sea coasts of Turkey is an industry creating high economic returns by expenditures, jobs, catch value and further increased indirect economic impact in services sector.U ovoj studiji se iznose istraživanja biološke, društvene i ekonomske dimenzije rekreacijskog ribolova (RF) u 8 srednje obalnih i istočnih pokrajina Crnog mora u Turskoj. U svim pokrajinama ukupno je 874 obalnih rekreativnih ribara anketirano izravnim intervjuima (razgovorom licem u lice), te tijekom ribolova ili pri pristupnim točkama mjesečno od siječnja do prosinca 2015. godine. Tržišna vrijednost prema indeksu rekreativnog ribolova i dodane vrijednosti korištena je za izračun ekonomskih dobitaka i gubitaka kod rekreativnog ribolova. Konzistencija je promatrana s obzirom na visoki stupanj obrazovanja, visoke troškove i visokom tržišnom vrijednošću za ribare u slijedećim pokrajinama srednjeg Crnog mora: Kastamonu, Samsun, Sinop i Ordu. U svim pokrajinama troškovi ribolova bili su daleko ispod prosječnih tržišnih cijena ciljanih vrsta. Također, u svim pokrajinama zabilježene su pozitivne vrijednosti indeksa rekreativnog ribolova. Sastav ulova u zapadnim i istočnim pokrajinama nije pokazao velike razlike. Nadalje, iako stanišne vrste duž crnomorske obale Turske nisu pokazivale velike varijacije, u zapadnim provincijama neke određene vrste, uključujući Trachurus trachurus, Sarda sarda, Belone belone, Pomatomus saltatrix, Mugil cephalus bile su uhvaćene u većim količinama. Ukratko, rekreativni ribolov na crnomorskim obalama Turske je industrija koja stvara visoki ekonomski povrat izdataka u vidu radnih mjesta, ulovne vrijednosti i daljnjeg povećanja neizravnog ekonomskog utjecaja u sektoru usluga.
rrep
2
NaslovOn the presence of a well-established population of Symphodus melops (Linnaeus, 1758) in the central Mediterranean Sea with notes on its habitat and ecology / Francesco Tiralongo, Santo Tirnetta.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe presence of a well-established population of the corkwing wrasse, Symphodus melops (Linnaeus, 1758), is reported for the first time from the central Mediterranean Sea (southwestern Sicily). We discuss about the presence of the species in the area, with notes on its habitat, ecology and distribution.U ovom radu se navodi prisutnost utemeljene populacije kosirice mjesečice Symphodus melops (Linneus, 1758) koja je prvi put zabilježena u središnjem Sredozemnom moru (jugozapadna Sicilija). Autori iznose podatke o pristunosti vrste u tom području zajedno s bilješkama o njezinom staništu, ekologiji i distribuciji.
rrep
3
NaslovOn the recent occurrences of shortfin mako shark, Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810) in the Adriatic Sea / David Udovičić, Pero Ugarković, Frane Madiraca, Branko Dragičević.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisEight individuals of the shortfin mako shark, Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810) have been recorded in the period from 2014 to 2017 in the Adriatic Sea. The specimens presented in the paper were identified on the basis of photographic evidence. Occurrences of juvenile specimens suggests that Adriatic Sea could serve as a nursery area for this species, especially its eastern part. A review of the previously documented occurrences of this species in the Adriatic Sea is given in this article.Osam primjeraka morskog psa kučka, Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810) ulovljeno je u razdoblju od 2014. do 2017. u Jadranskom moru. Primjerci prikazani u ovom radu determinirani su na osnovi fotografskog materijala. Prisutnost nedoraslih i novookoćenih primjeraka ukazuje na važnost istočne obale Jadranskog mora kao područja rastilišta ove vrste. U radu je dat i pregled ranijih nalaza ove vrste u Jadranskom moru.
rrep
4
NaslovNew records of two carangid species from the south-east coast of Sicily (Ionian Sea) and considerations about their presence and abundance / Francesco Tiralongo, Daniele Tibullo, Giuseppina Messina, Bianca Maria Lombardo.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisNew records of Pseudocaranx dentex (Bloch & Schneider, 1801) and Seriola fasciata (Bloch, 1793) are reported from the Mediterranean Sea. During the period 2013-2017, we have collected several records of both species from the south-east coast of Sicily (Ionian Sea). On the basis of our and published data, we can consider S. fasciata as a relatively common species in the area, commonly caught with purse seine around FADs in summer and autumn; while, P. dentex remains basically a rare species, occasionally caught with trammel nets or gillnets. This work represents the first well-documented records of both carangid species in the south-east coast of Sicily.U ovom radu se iznosi novi nalaz šnjurka Pseudocaranx dentex (Bloch & Schneider, 1801) i Seriola fasciata (Bloch, 1793) u Sredozemnom moru. Tijekom razdoblja 2013.-2017. autori su za obje vrste prikupili nekoliko zapisa o nalazu s jugoistočne obale Sicilije (Jonsko more). Na temelju autorskih i drugih objavljenih podataka, S. fasciata može se smatrati relativno čestom vrstom na tom području, obično uhvaćenom mrežom plivaricom oko FAD-ova u ljeto i jesen; dok je P. dentex rijetka vrsta povremeno ulovljena trostrukim ili jednostrukim mrežama stajaćicama. U ovom se radu iznose dokumentirani nalazi obje bitnice na jugoistočnoj obali Sicilije.
rrep
5
NaslovNew records of Calappa tuerkayana Pastore, 1995 (Brachyura, Calappidae) from the central Mediterranean / Carlo Pipitone, Gianni Insacco, Daniela Massi, Bruno Zava.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisTwo specimens of the uncommon calappid crab Calappa tuerkayana Pastore, 1995 are reported from the central Mediterranean. One juvenile individual was caught in a trawl net at about 105 m depth on a detritus bottom, and one adult male was caught in a trammel net at 50 m depth in a similar habitat. Details about carapace ornamentation and fresh color of the adult, which complement previous descriptions are provided. Family Calappidae includes four species in the Mediterranean Sea. C. tuerkayana has been recorded a few times from its known geographic range. These are the southernmost records to date.Dvije jedinke raka Calappa tuerkayana Pastore, 1995 su pronađene u središnjem Sredozemlju. Jedan primjerak mlađi je uhvaćen povlačnom mrežom na otprilike 105 metara dubine na detritusnom dnu, dok je mužjak uhvaćen u mreži na dubini od 50 m u sličnom staništu. Detalji opisa oklopa i svježe boje odraslih primjeraka nadopunjuju prethodne opise. Obitelj Calappidae obuhvaća četiri vrste u Sredozemnom moru. Primjerci vrste C. tuerkayana zabilježeni su nekoliko puta u okviru poznatog geografskog raspona.
rrep
6
NaslovInteraction between small pelagic purse seine fishery and its top predators case study in the eastern Adriatic Sea / Barbara Zorica, Vanja Čikeš Keč, Kristijan Zanki, Leon Grubišić, Tanja Šegvić-Bubić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisDue to very good collaboration with one commercial purse seiner, using “Srdelara” and operating in fishing zone G, preliminary data concerning the interaction between small pelagic purse seine fishery and its predators were obtained. According to the notes taken by experience observer on-board in period from year 2013 to 2016, seems that tunas, dolphins and swordfish were the faithful companions of purse seiner fisherman with abundance of 68.6%, 22.0% and 9.4%, respectively. Although they were present all year round, their monthly pattern of appearance indicated that less tunas were recorded in May-June, more dolphins were noted from July to October while swordfish were mostly abundant in winter (January-March). Within the investigated period, slightly increasing trend of tuna and dolphins’ appearance was recorded, although statistically not significant. Analysing possible correlation between purse seine catches and predator’s abundances, revealed that appearance of tuna had negative impact on the catches (dispersion of schools), while realised catches in presence of dolphins were quite good so it seems that they tend to round up small pelagic fish schools.Zahvaljujući vrlo dobroj suradnji s ribarskim sektorom, točnije jednom komercijalnom plivaricom koja koristi plivaricu “Srdelaru” u ribolovnoj zoni G, su prikupljeni preliminarni podaci vezani uz interakciju ovog tipa ribolova i njegovih predatora. U razdoblju od 2013. do 2016. godine, prema podacima prikupljenim od strane iskusnog promatrača na palubi ove komercijalne plivarice, je utvrđeno da su tune, dupini i igluni najvjerniji pratioci ovog tipa ribolova te da je njihova abundancija redom bila 68,6%, 22,0% i 9,4%. Premda je uočeno da su navedeni grabežljivci prisutni tijekom cijele godine ipak je njihova pojavnost kolebala od mjeseca do mjeseca – najmanje tuna je zabilježeno u razdoblju od svibnja do lipnja, nešto više dupina je uočeno od srpnja do listopada, dok su igluni bili najbrojniji od siječnja do ožujka. Tijekom istraživanog razdoblja je utvrđeno blago povećanje broja tuna i dupina premda to povećanje nije bilo statistički značajno. Korelirajući ulove ostvarene istraživanom komercijalnom plivaricom i broja uočenih grabežljivaca, čini se da će u slučaju pojave tune ostvareni ulov biti manji s obzirom da ona rasprši ciljanu plovu sitne plave ribe, dok će relatvno dobar ulov ista plivarica ostvariti u prisutnosti dupina koji će uočenu plovu još više zbiti.
rrep
7
NaslovFirst records of Madeira rockfish Scorpaena maderensis (Osteichthyes: Scorpaenidae) from the Tunisian coast (central Mediterranean) / Sihem Rafrafi-Nouira, Daniel Golani, Chrisitan Capapé.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe authors present the first records of Madeira rockfish Scorpaena maderensis Valenciennes,1833 from the Tunisian coast (central Mediterranean). The specimens are described including morphometric measurements and meristic counts. The origin of the species in its new living area is discussed and commented. However, these new findings confirm the establishment of a viable population of S. maderensis in central Mediterranean.Autori iznose prve zapise vrste bodečnjaka malog Scorpaena maderensis Valenciennes, 1833. s tuniske obale (središnji dio Sredozemlja). Opisani su uzorci, uključujući morfometrijska i meristička mjerenja. Razmatra se i raspravlja podrijetlo vrste u novom životnom okolišu. Ipak, ovi novi nalazi potvrđuju uspostavljanje održive populacije S. maderensis u središnjem dijelu Sredozemnog mora.
rrep
8
NaslovFirst record of the invasive green alga Codium fragile ssp. fragile (Chlorophyta, Bryopsidales) in Abruzzi waters, central Adriatic Sea / Giancarlo Bellissimo, Francesca Galfo, Andrea Nicastro, Roberto Costantini, Luca Castriota.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe authors report for the first time on the invasive green alga Codium fragile ssp. fragile (Suringar) Hariot from the Adriatic coast of the Abruzzi Region of Italy (central Adriatic Sea). Several thalli have been found stranded on the beach of Silvi Marina since November 2015. This species, native to East Asia, has widely invaded several locations of the Mediterranean where it has been probably introduced through boating or shellfish aquaculture.Autori izvješćuju po prvi put o nalazu invazivne zelene alge Codium fragile ssp. fragile (Suringar) Hariot s jadranske obale talijanske pokrajine Abruzzo (središnji Jadran). Nekoliko talija je pronađeno na plaži u mjestu Silvi Marina u studenom 2015. godine. Ova vrsta, porijeklom iz istočne Azije, se rasprostranila na nekoliko Sredozemnih lokacija gdje je vjerojatno unesena plovilom ili akvakulturom školjkaša.
rrep
9
NaslovCell cycle alterations in the mussel Mytilus galloprovincialis hemocytes caused by environmental contamination / Iris Batel, Maja Fafanđel, Mirta Smodlaka Tanković, Ivan Ivetac, Nevenka Bihari.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisEnvironmental contamination includes a mixture of organic substances that can have detrimental effects on marine organisms and should be evaluated in the quality and risk assessment of investigated marine areas. Marine areas selected for this study are a protected area, a mariculture area, a shipyard and an industrial area. Based on the toxicity of the organic seawater extracts these areas were classified as an undisturbed reference area (S1), an area with the low anthropogenic impact (S2), a potentially endangered area (S3) and an area with high anthropogenic impact (S4) respectively. The organic mixtures present in seawater samples collected at the above defined areas were tested for the induction of DNA damage and cell cycle alterations in the mussel Mytilus galloprovincialis hemocytes. Flow cytometric analyses were performed to detect changes in hemocytes DNA content distribution throughout the cell cycle. Organic seawater extracts from sampling sites S2, S3 and S4 induced an increase in the coefficient of variation of the G0/G1 peak and an increase in the number of cells in the G2/M phase reflecting the extent of DNA damage and G2/M arrest, respectively. The G2/M arrest in mussel hemocytes was concentration-dependent upon injection with organic seawater extracts from the S3 site and time dependant for S2, S3 and S4 sampling sites. The time dependence of the induction of the G/M arrest showed a characteristic pattern for each site due to the different quantitative and qualitative composition of the organic seawater extracts. The G2/M arrest was reversible 24 or 72 hours after treatment with organic seawater extracts from S2 or S3, and S4 sites, respectively. This reversibility was time- and site-specific indicating that such DNA damage is repairable to a certain degree according to the organic seawater extract composition.Onečišćenje okoliša čini mješavina organskih tvari s mogućim učincima na morske organizme koje je potrebno procijeniti u sklopu istraživanja vezanih za utvrđivanje kvalitete okolišnog rizika za određeno morsko područje.Morska područja odabrana za svrhu ove studije uključuju zaštićeno morsko područje, područje marikulture, brodogradilište i industrijsko područje. Na temelju profila toksičnosti organskih ekstrakata uzoraka morske vode, navedena su područja razvrstana na nedirnuto morsko područje (S1), područje niskog antropogenog utjecaja (S2), potencijalno ugroženo područje (S3), odnosno područje visokog antropogenog utjecaja (S4). Mješavine organskih tvari prisutne u uzorcima morske vode prikupljenim na utvrđenim područjima testirane su na sposobnost indukcije oštećenja DNA te učinak na stanični ciklus hemocita dagnje Mytilus galloprovincialis. Kako bi se utvrdile promjene u distribuciji sadržaja DNA tijekom staničnog ciklusa hemocite su analizirane protočnom citometrijom. Organski ekstrakti morske vode sa S2, S3 i S4 inducirali su povećanje koeficijenta varijacije G0/G1 maksimuma kao i porast u broju stanica u G2/M fazi, odražavajući zaustavljanje ciklusa tj. “G2/M arrest” uslijed oštećenja DNA. Povećanje u količini oštećenja DNA bilo je popraćeno porastom broja hemocita G2/M fazi. Zaustavljanje staničnog ciklusa u G2/M fazi u hemocitima dagnje pokazalo se ovisnim o primijenjenoj dozi organskog ekstrakta morske vode sa mjesta uzorkovanja S3, a ovisnim o vremenu djelovanja ekstakta morske vode sa mjesta S2, S3 i S4. Utvrđena ovisnost o trajanju induciranog zaustavljanje ciklusa u G2/M fazi pokazala se karakterističnom za pojedina mjesta uzorkovanja što je posljedica različitih kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika samog sastava pojedinih organskih ekstrakata morske vode.
rrep
10
10 (1-10)