beta
NaslovŠumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva = journal of the Forestry Society of Croatia = Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins = revue de la Societe forestiere Croate : 144, 1/2(2020) / glavni urednik Josip Margaletić.
ImpresumZagreb : Hrvatsko šumarsko društvo, 2020.
Materijalni opis1 online jedinica građe.
ZbirkaDigitalna zbirka Croatica - obvezni primjerak
ID000670522
Vrsta publikaciječasopis; neomeđena građa
  
rrep
 
8 (1-10)
NaslovDebljina kore divlje trešnje pri preuzimanju drva = Bark thickness of wild cherry in timber scaling / Tomislav Poršinsky, Vlado Petreković, Andreja Đuka.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisKora je vanjski omotač stabla koju čine vanjski i unutrašnji dio. Od svih značajki kore, sa stajališta pridobivanja drva, najveću pozornost zauzima njena debljina, odnosno njen udjel u obujmu stabla ili izrađene oblovine. Pri preuzimanju izrađenih trupaca, u hrvatskom se šumarstvu koriste dvoulazne tablice odbitaka dvostruke debljine kore koje nisu rezultat znanstvenih istraživanja. Cilj je ovoga rada istražiti značajke kore divlje trešnje (Prunus avium L.) s obzirom na: 1) dvostruku debljinu u ovisnosti o promjeru izrađene oblovine, 2) udjel kore u ovisnosti o promjeru izrađene oblovine. Istraživanja su značajki kore divlje trešnje ukazala: – ovisnost dvostruke debljine kore o promjeru obloga drva s korom, izjednačena je regresijskom analizom, rastućom eksponencijalnom krivuljom oblika y = a xb, koja promjerom obloga drva s korom objašnjava 62,7 % varijabilnosti dvostruke debljine kore, – zaokruživanjem vrijednosti dvostruke debljine kore na pune niže centimetre, oblikovani su odbitci kore proizašli iz istraživanja, a koji ukazuju da postojeće u operativnoj primjeni tablice odbitaka kore, precjenjuju dvostruku debljinu kore divlje trešnje u određenim rasponima promjera obloga drva, – analize simulacija razlike obujma (vrijednosti) trupaca, s obzirom na operativno odbijanje kore u hrvatskome šumarstvu te s obzirom na dva načina odbijanja kore u postupku preuzimanja drva proizašla iz ovoga istraživanja (»na puni cm« i prema udjelu kore u obujmu), ukazale su na moguće uštede u postupku preuzimanja drva, – odbijanjem kore prema njenom udjelu u obujmu obloga drva, uštede su veće i obuhvaćaju širi raspon s obzirom na debljinu trupaca, u odnosu na odbitke kore »na puni cm«.Bark Thickness of Wild Cherry in Timber scaling The bark is the outer shell of the tree, and it is made of the outer and inner segment. Out of all bark features, the most important is its thickness and share in the volume of trees and processed logs. In the process of timber harvesting, during scaling of processed logs, in Croatian forestry, two-entry tables (wood species and diameter over bark) are used for deduction of double bark thickness that are not the result of a scientific research. This paper aims to investigate bark features of wild cherry (Prunus avium L.) concerning 1) dependence of double bark thickness on the diameter of roundwood with bark, 2) dependence of bark share on the diameter of roundwood. The research of bark features of wild cherry has shown as follows: Þ the dependence of the double thickness of the bark on the diameter of roudwood with bark is equal to the regression analysis, the growing exponential curve of form y = a xb, which in wild cherry with 62.7% explains the variability of the double thickness of the bark on the diameter of roundwood with bark, Þ by rounding down the value of double bark thickness to the nearest centimeter, the research showed that the existing application of the bark deduction table overestimates the double thickness of the bark of wild cherry in specific diameter ranges of roundwood, Þ simulation analysis of the volume (value) differences of the logs in terms of bark thickness deduction in Croatian forestry and considering the two ways of deducting bark thickness during timber scaling resulting from this study (due to »a full centimetre« and due to the share of bark in volume) have shown possible savings in the process of timber scaling, Þ by deducting the bark according to its share in the volume of roundwood, the savings are larger and include a wider range of log diameter compared to »a full centimetre« deductions.
rrep
1
NaslovMorfološka varijabilnost lista populacija klena (Acer campestre L.) u Bosni i Hercegovini = Leaf variability of field maple populations (Acer campestre L.) in Bosnia and Herzegovina / Stjepan Kvesić, Dalibor Ballian, Mirzeta Memišević Hodžić.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIstraživana je morfološka varijabilnost lista 25 populacija klena (Acer campestre L.) na području Bosne i Hercegovine. Morfometrijsko istraživanje unutarpopulacijske i međupopulacijske varijabilnosti provedeno je na temelju 19 morfoloških svojstava lista, pri čemu su korištene deskriptivne i univarijatne statističke analize. Najveću varijabilnost pokazalo je svojstvo dužina peteljke lista, dok je najmanja varijabilnost utvrđena kod izvedenog svojstva odnos maksimalne dužine plojke lista i maksimalne širine plojke lista. Izvedena svojstva lista bila su manje varijabilna od mjernih, što upućuje na manje variranje svojstava oblika u odnosu na svojstva dimenzija lista. Analiza varijance pokazala je statistički značajne razlike između populacija za sva analizirana svojstva lista. Multipla testiranja pokazala su veću međupopulacijsku nego unutarpopulacijsku varijabilnost za sva istraživana svojstva osim dva svojstva geometrijske skale podataka (kutovi žila). Za razliku od mjerenih svojstava lista, sva izvedena svojstva pokazala su veću unutarpopulacijsku nego međupopulacijsku varijabilnost. Najdivergentnija populacija, s jedne strane, bila je populacija Trebinje, s najvećim brojem minimalnih vrijednosti svojstava lista, dok je s druge strane najdivergentnija populacija Banja Luka, s najvećim brojem maksimalnih vrijednosti svojstava lista. Dobiveni rezultati mogu služiti kao temelj za dalja istraživanja u drugim dijelovima areala vrste, u svrhu determiniranja utjecaja interakcije ekoloških, geografskih, klimatskih i migracijskih čimbenika na morfološku varijabilnost populacija klena.Morphological variability of 25 populations of field maple (Acer campestre L.) in the territory of Bosnia and Herzegovina was researched. Morphometric investigation of intrapopulation and interpopulation variability was based on 19 morphological leaf traits, using descriptive and univariate statistical analyses. Leaf petiole length showed the highest variability, while calculated trait of the ratio between the maximum legth and maximum width of the leaf showed the lowest variability. Calculated traits were less variable than measured traits, indicating lower variation of leaf shape than leaf dimension. Variance analyses showed statistically significant differences between populations in all analyzed leaf traits. Multiple testing showed a higher interpopular than intrapopular variability in all measured traits except two traits of the geometric data scale (angle of the veins). Unlike measured leaf traits, all calculated leaf traits showed higher intrapopulation than interpopulation variability. The most divergent population, on the one hand, was Trebinje population, with most of the minimum mean values of the leaf, while on the other hand the most divergent was Banja Luka population, whith most of the maximum mean values of the leaf. The obtained results can serve as a basis for further research into other parts of the distribution range of the species, in the purpose of determining the interaction influence of ecological, geographical, climatic and migration factors on the overall morphological variability of field maple populations.
rrep
2
NaslovTrofičke karakteristike i utjecaj bukove skočipipe na površinu oštećenja lista bukve u Bosni i Hercegovini = Trophic preferences and influence of beech weevil on the damaged leaf area of beech trees in Bosnia and Herzegovina / Osman Mujezinović, Kenan Zahirović, Milivoj Franjević, Mirza Dautbašić.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisBukva predstavlja jednu od najvažnijih vrsta drveća u Bosni i Hercegovini. Stoga, potrebno je praćenje zdravstvenog stanja bukovih sastojina i poduzimanje svih neophodnih preventivnih i represivnih mjera kako bi se zdravstveno stanje ovih sastojina unaprijedilo. U okviru istraživanja analiziran je utjecaj bukove skočipipe na površinu oštećenja listova na stabalcima bukve od imaga i ličinke u ovisnosti od lokacije i položaja stabalaca bukve u sastojini (svjetlo/sjena). Lokacije istraživanja su se nalazile unutar kulture smreke, visokih šuma bukve i mješovitih šuma bukve i jele sa smrekom. Bukova skočipipa predstavlja jednog od glavnih defolijatora koji se javljaju na stablima bukve. Uzorak istraživanja čine 15 stabalaca bukve, po 5 stabalaca na tri lokacije. Na svakoj lokaciji odabrana su 3 stabalca čija krošnja je bila na svjetlu i dva stabalca čija krošnja je bila u sjeni (ukupno 9 stabalaca na svjetlu i 6 stabalaca u zasjeni). Na svakom stablu pregledavana su i mjerena oštećenja od imaga i ličinke bukove skočipipe. Ustanovljeno je da prosječna površina oštećenja lista bukve od imaga je varirala od 2-4%, a ličinke od 4-8%. Statističkim analizama je utvrđeno postojanje statistički značajnih razlika u površini oštećenja lista bukve od ličinke u ovisnosti od položaja stabalaca bukve u sastojini.The impact of beech weevil on the damaged area of beech trees from adult and larvae was analyzed, depending on the location and position of trees of beech in stand (sun/shadow). The research localities were located within the forest plantation of spruce, natural beech forests and mixed beech, fir and spruce forests. Beech weevil represents one of the main defoliators appearing on beech trees. The research sample consists of 15 beech trees, 5 trees per location, on three locations. On each location, were selected 3 trees with the crown in the sun and 2 trees with the crown in the shade (a total of 9 trees in the sun and 6 trees in the shade). On each tree were measured damages from the adult and larvae of beech weevil. It has been found that the average damaged area on beech leaf varied for adult from 2-4%, and larvae 4-8%. Statistical analysis showed a statistically significant differences in damaged areas of beech leaf from larvae, depending on the position of beech trees in the stand.
rrep
3
NaslovProductivity of a farm tractor with single drum winch during whole-tree timber extraction = Proizvodnost adaptiranog poljoprivrednog traktora s jednobubanjskim vitlom tijekom privlačenja drva stablovnom metodom / Sercan Gulci.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU pošumljenim područjima s nedostupnim terenom troškovi pridobivanja drva izrazito su važni. To utječe na razinu mehaniziranosti u šumarstvu. Adaptirani poljoprivredni traktori u širokoj su uporabi, posebice u zemljama u razvoju, kao učinkovita sredstva za prijevoz trupaca ili debla od mjesta sječe do stovarišta. U ovom istraživanju procijenjena je proizvodnost adaptiranog poljoprivrednog traktora s jednobubanjskim vitlom smještenim s prednje strane vozila. Ukupni troškovi tog sustava (traktora i vitla) iznose otprilike 19580 € (Eura). Primijenjena je studija rada i vremena povratnom metodom tijekom dvofazne operacije privlačenja drva. Ispitani su učinci glavnih čimbenika kao što su promjer, visina, obujam i udaljenost privlačenja drva na ukupno vrijeme rada te je napravljena linearna regresijska analiza kako bi se razvio matematički model privlačenja drva. Podaci iz studije vremena pokazali su da privitlavanje debla do primarnog sakupljališta zahtijeva najviše vremena tijekom samog privitlavanja drva uzbrdo, dok je privlačenje debla do stovarišta zahtijevalo najviše vremena tijekom privlačenja drva općenito. Prosječna je proizvodnost sakupljanja drva uz nagib 12.98 m3/sat, a privlačenje drva kretanjem unatrag 14.30 m3/sat. Troškovi sakupljanja drva vitlom uz nagib iznose 10.77 €/sat, a privlačenje drva 11.87 €/sat. Može se zaključiti da se hidraulički sustav s jednobubanjskim vitlom, postavljen s prednje strane adaptiranog poljoprivrednog traktora, može koristiti kao alternativna oprema za pridobivanje drva, posebice kod operacija privitlavanja uzbrdo.In forested areas with difficult terrain conditions the cost of forest harvesting operations is of great importance. This situation affects the technology standards of tools and equipment used in forestry operations. Especially in developing countries modified farm tractors are widely used as effective tools for transporting timber from stump to landing areas. In this study, productivity of the farm tractor with front-mounted single drum winch designed for multipurpose use in forestry operations was evaluated during whole-tree harvesting operation. The total cost of used system (tractor and winch) is approximately 19580 € (Euro). Time and motion study was implemented by using repetitive time measurement technique during two step timber extraction operation. The effects of main factors such as tree diameter, height, volume, and skidding distance on the total operation time were investigated and then linear regression analysis was performed to develop the mathematical models for whole-tree extraction methods. Time study data resulted that winching trees to the prebunching area was the most time consuming work stage in uphill winching method while skidding trees backward to landing was less time consuming work stage in skidding method. The average productivity of uphill winching and skidding whole-tree was as 12.98 m3/hour and 14.30 m3/hour, respectively. The cost of uphill winching and skidding was 10.77 €/hour and 11.87 €/hour, respectively. It can be concluded that the single-drum hydraulic system, which is mounted on the front of the tractor, can be used as an alternative harvesting equipment especially for uphill winching operations in small scale forestry operations.
rrep
4
NaslovImproved characteristics of Populus sp. ecosystems by agroforestry practices = Poboljšanje značajki ekosustava Populus sp. agrošumarskim sustavom gospodarenja / Vania Kachova, Angel Ferezliev.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisAgrošumarstvo je višenamjenski, okolišno povoljan i moderan sustav korištenja zemljišta kojim se mogu postići ekonomske, okolišne i socijalne dobrobiti za društvo. Ovom studijom se to potvrđuje na primjeru plantaža topola uz rijeku Dunav u regiji Vidin (Bugarska) u koje je uveden i uzgoj povrtlarskih kultura. Primjenom agrošumarskih metoda proizvodnost plantaža topola je povećana. Prosječni prsni promjeri i prosječne visine stabala u područjima u kojima je primijenjeno agrošumarstvo su veći u odnosu na plantaže bez primjene agrošumarstva iste dobi. Desetgodišnja plantaža uz primjenu agrošumarstva ima prosječni prsni promjer stabala od 8,70 cm i prosječnu visinu od 7,44 m, dok kontrolna ploha ima lošije dendrometrijske značajke (prsni promjer od 7,44 cm i prosječnu visinu od 7,04 cm). Uspostava agrošumarskog sustava također je dovela i do poboljšanja značajki tla. Sadržaj humusa u tlu je veći u plantažama s primijenjenim agrošumarskim sustavom (4,3-2,5%) u odnosu na kontrolnu plohu (2%). S obzirom na sastav organske tvari, kontrolna ploha ima najmanji udio huminskih kiselina (stabilni dio organske tvari) (0,20%) u usporedbi s agrošumarskim sustavom (0,78-0,49%). Ujedno, kontrolna površina ima najveći udio fulvo kiselina (mobilni dio organske tvari (0,62%) u usporedbi s agrošumarskim sustavom (0,46-0,05%) i najveći udio “agresivnih” fulvo kiselina (0,05%). Na temelju rezultata ovoga istraživanja, razložno je preporučiti agrošumarski sustav gospodarenja kao odgovarajući za uzgajanje plantaža topola na fluvisolima regije Vidin.Agroforestry is a multifunctional, environmentally-friendly and modern system of land use by which we can reach economic, environmental and social benefits for the society. This is confirmed by this study on poplar plantations along the Danube River in the region of Vidin (Bulgaria) where agroforestry was practiced by intercropping cultivation of vegetable crops. Productivity of poplars is improving by applying agroforestry. The average diameters and the average heights of trees in the areas with agroforestry are high for the correspondent age. Thus the 10 yеаrs old plantation with agroforestry has DBH = 9.9 cm and Hav = 7.44 m whereas the same aged control has worse dendrometric characteristics (DBH = 8.7 cm ; Hav = 7.04 m). The other sample plot (SP1) near Novo selo village with 2 years old plantation where are currently planted corn has DBH = 2.7 cm and Hav = 2.67 m. The sample plot (SP3) near Vidin with 3 years old plantation where before 1 year has been planted corn has DBH = 1.6 cm and Hav = 2.55 m. The creation of agroforestry systems also leads to improvement of soil properties. Total soil humus content is higher in poplar ecosystems with agroforestry (varied from 4.3% to 2.5%) in comparison with the control (2%). Regarding the composition of organic matter, the control has the smallest content of stable humic acids (0.20%) in comparison with the other three agroforestry systems which have humic acids contents from 0.78% to 0.49%. At the same time control has the highest content of fulvic acids (0.62%) which is more mobile and less stable in comparison with humic acids. The content of fulvic acids in the other plots (with agroforestry) varied from 0.46% to 0.05%. At the same time the control has the highest content of “aggressive” fulvic acids (0.05%). This gives as reason to recommend agroforestry systems as appropriate in growing Populus sp. in Vidin region on Fluvisol.
rrep
5
NaslovThe recreational potential of urban forests - an application of the assessment method = Rekreativni potencijal urbanih šuma - primjena inovativne metode ocjene / Natalie Levandovska, Jaromir Kolejka, Božena Šera, Hubert Zarnovičan.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU radu je prikazana metoda procjene rekreacijskog potencijala urbanih šuma u odnosu na funkcionalne sposobnosti šumskih sastojina za rekreaciju kao praktičnog alata za upravljanje urbanim šumama i uređenju krajobraza. Jedan od glavnih zadataka ovog istraživanja bio je primijeniti razumljive pokazatelje običnim korisnicima. Ovaj aspekt je važan, jer omogućava primjenu metode širokom krugu korisnika. Na primjer, upravitelji mogu procijeniti urbanu šumu u smislu njezine pogodnosti za rekreaciju. Test izrađene metodologije (studija slučaja u šumi „Horský park“, Bratislava, Slovačka) pokazuje pogodnost vrednovanja rekreacijskih namjena urbanih šuma. Obilježja svakog pojedinog indikatora određuju načine za povećanje rekreacijske vrijednosti urbanih šuma, a mogu se koristiti i u svrhu njihovog održivog upravljanja.This paper is devoted to the method of recreational potential assessment of urban forests regarding the functional abilities – a set of indicators measuring of forest stands to recreation as a practical tool for urban forests management, landscape planning and administration authorities. One of the main research tasks presented in this paper was to use indicators which are understandable for ordinary users. This aspect is important, because it enables the method to be utilised for a wide range of participants, administrative collaborators that can assess urban forests in terms of their suitability for recreation. A test of the created methodology (a case study in “Horský park” forest in Bratislava) shows the suitability of evaluation on the recreational purposes of urban forests. The characteristics of each individual indicator designate the ways to enhance the recreational value of urban forests, and they may be used for sustainability of urban forests management.
rrep
6
Naslov145 godina šumarstva Podravine = 145 year of forestry in Podravina / Zvonimir Ištvan.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisNa području Podravine i Prigorja od 1874. godine, kada su osnovane Đurđevačka i Križevačka imovna općina, postoji organizirano šumarstvo i gospodarenje najvećim nacionalnim blagom. Dakle, šumama ovoga područja sustavno se brine punih 145 godina. U radu je predstavljen povijesni prikaz zakonskih propisa vezanih za šumarstvo promatranog područja te osnivanje i djelovanje Đurđevačke imovne općine, te šumskih uprava odnosno šumarija.Since 1874, when the property districts of Đurđevac and Križevci were established, the areas of Podravina and Prigorje were marked by organized forestry and management of the most valuable national asset. It can be stated that the forests of this area have been systematically taken care of for 145 years. The paper presents a historical outline of law regulations related to forestry of the researched area, along with foundation and activity of the property district of Đurđevac aswell as forestry districts or regional forestry offices.
rrep
7
NaslovIntegralni indeks učinkovitosti malog i srednjeg drvno industrijskog proizvodnog poduzeća finalnih proizvoda = Integral performance index of small and medium wood industrial financial products / Drago Biondić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU ovom članku želi se u skraćenom obliku prezentirati relativno jednostavna metodologija integralnog ocjenjivanja učinkovitosti te mogućnost njezine primjene u malim i srednjim proizvodnim drvno industrijskim poduzećima. Metoda je uz određene prilagodbe elemenata ocjenjivanja primjenjiva u svima industrijskim granama, kao i u uslužnim djelatnostima. Integralna ocjena učinkovitosti je u funkciji postizanja izvrsnosti u poslovanju. Sama metoda ocjenjivanja učinkovitosti obuhvaća usporednu analizu u odnosu na željeno stanje i dijelom dubinsku analizu rezultata poslovanja. Integralna ocjena učinkovitosti obuhvaća sistematično usporedno preispitivanje ostvarenih rezultata po elementima, funkcijama i organizaciji u cjelini. U suženom formatu metoda se na osnovi percepcije rezultata poslovanja u odnosu na željeno stanje može uz prethodnu kratku edukaciju rukovodstva primjenjivati za samoocjenjivanje poslovanja drvno industrijskog poduzeća. Objektivnije ocjenjivanje učinkovitosti kroz detaljnu primjenu metodologije može se ostvariti kroz angažiranje interdisciplinarnog tima konzultanata. Pri tome rukovodstvo i svi djelatnici poduzeća tijekom rada konzultanata u poduzeću trebali bi biti otvoreni za suradnju. Suradnja s konzultantima uz zaštitu tajnosti podataka poduzeća, obuhvaća analizu dokumentacije, snimanje i pregled tehničkih i ekonomskih podataka, intervjuiranje djelatnika na svim razinama, intervjue dionika iz okruženja te proračunavanje svih koeficijenata, udjela i stopa koji se mogu uspoređivati sa željenim stanjem. Osim toga, u vrlo skraćenom obliku navest će se podaci integralne ocijene indeksa učinkovitosti po elementima, funkcijama i organizaciji u cjelini za jedno zamišljeno poduzeće koje proizvodi namještaj od masivnog drva po nacrtima kupca.This paper aims to present in a short form a relatively simple methodology of integral performance evaluation and the possibility of its application in small and medium-sized timber industrial enterprises. With some adjustments to the assessment elements, the method is applicable in all industries and services. Integral performance evaluation is in the function of achieving business excellence. The performance appraisal method itself involves benchmarking against the desired state and partly an in-depth analysis of operating results. Integral performance appraisal involves the systematic comparative review of the results achieved by the elements, functions and organization as a whole. In a narrow format, the method, based on the perception of business results in relation to the desired situation, can be applied to self-assessment of the timber industry business with the prior brief management training. A more objective assessment of effectiveness through detailed implementation of the methodology can be achieved through the engagement of an interdisciplinary team of consultants. The management and all employees of the company should be open for cooperation during the consultants’ work in the company. Collaboration with consultants to protect the confidentiality of company data, includes analysis of documentation, recording and reviewing technical and economic data, interviewing employees at all levels, interviews of stakeholders from the environment and calculating all coefficients, shares and rates that can be compared to the desired situation. In addition, in a very abbreviated form, information will be provided on the integral estimates of the performance index by element, function and organization as a whole for an imaginary firm that manufactures solid wood furniture that produces furniture according to customer’s designs.
rrep
8
8 (1-10)