beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
14.837 (41-50)
NaslovUniverzalni temeljni dohodak : utopija ili buduća zbilja / Darko Tipurić, Željko Garača, Ana Krajnović.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisGlobalna ekonomska kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa dodatno je potaknula interes za univerzalni temeljni dohodak (UTD). Zagovornici smatraju da UTD, osim što smanjuje razinu siromaštva i ekonomsku nejednakost, može biti koristan instrument za ublažavanje posljedica krize i istovremeno bitno uporište u izgradnji posve drugačije ekonomske i socijalne paradigme. UTD je onkraj ekonomskih politika i pitanje je moralne i društvene opredijeljenosti; on je istovremeno i program i ideal koji korjenito mijenja društvo osnažujući uzajamnu odgovornost i solidarnost, jačajući povjerenja u institucije. Primjena UTD-a postavlja pravednost kao uporište socijalne zbilje; povezuju se kategorije ekonomske i socijalne vrijednosti i narušavaju uvriježene pretpostavke o povezanosti rada, kapitala i blagostanja. U radu su prikazane osnovne značajke UTD-a i neke zapreke u njegovoj implementaciji. Raspravlja se o mogućoj ulozi koje temeljni dohodak može imati u promjenama u strukturi zaposlenosti i produktivnosti koje donosi Četvrta industrijska revolucija i navode se primjeri država koje su oblikovale pilot projekte prilagođenog UTD-a prema različitim modelima. Prikazane su kritike koncepta, između ostalih, da UTD narušava počela racionalnog ekonomskog ponašanja i intrinzični smisao koji rad donosi ljudima; problem zbog moralne aberacije odnosno neprikladnosti uloge države da potpuno preuzme odgovornost od pojedinca za pokriće nužnih troškova života; isto kao i problem golemih troškova koje države mogu imati u oblikovanju i provedbi UTD programa a što se u krajnjoj instanci reflektira u mogućem povećanju poreza ili inflatornim rizicima. Posebna pozornost u radu je posvećena pitanju ekonomske održivosti UTD.The global economic crisis caused by the coronavirus pandemic has further stimulated the interest in the universal basic income (UBI). Proponents believe that UBI, in addition to reducing poverty and economic inequality, can be a useful instrument for mitigating the effects of the crisis and at the same time an important bulwark in creating a completely different economic and social paradigm. UBI reaches beyond economic policies and is a matter of moral and social commitment; it is at the same time a program and an ideal that radically changes society by strengthening mutual responsibility and solidarity, strengthening reliability in institutions. The implementation of the UBI places justice as a stronghold of social reality; it connects the categories of economic and social value and blurs established assumptions between labour, capital and well-being. The paper presents the basic features of UBI and some obstacles in its implementation. The possible role that basic income can play in the changes in the structure of employment and productivity brought about by the Fourth Industrial Revolution are discussed and examples of countries that have designed pilot projects of customized UBI according to different models are given. Criticisms of the concept are presented, among others, that UBI violates the principles of rational economic behaviour and the intrinsic meaning that work brings to people; the problem of moral aberration or the inadequacy of the role of the state to take full responsibility from the individual to cover the necessary costs of living; as well as the problem of the huge costs that states may have in designing and implementing UBI programs, which is ultimately reflected in possible tax increases or inflationary risks. Special attention in the paper is paid to the issue of economic sustainability of UBI.
rrep
41
NaslovTeorijski i metodološki pristupi mjerenju povrata od ulaganja u obrazovanje / Hatidža Jahić, Alka Obadić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisKontinuirano ulaganje u obrazovanje je ključni čimbenik gospodarskog rasta i razvoja. Ulaganje u obrazovanje je investicija sa povratima od ulaganja te sa višestrukim pozitivnim učincima na privatnoj i društvenoj razini. Ostvarene zarade na tržištu rada predstavljaju privatne povrate od ulaganja u obrazovanje i njihovo mjerenje je u središtu znanstvene literature. Temeljni cilj ovog rada je analizirati suvremene teorijske i metodološke pristupe mjerenju povrata od ulaganja u obrazovanje, pri tom analizirajući metodologiju mjerenja, korištene pokazatelje i izvore podataka u mjerenjima povrata. Znanstveni doprinos ovog rada temelji se na sažetom i kritičkom prikazu znanstvene literature i trendova u ovom području, s osvrtom na dosad korištenu metodologiju i pokazatelje u mjerenjima povratima od ulaganja u obrazovanje.Continuous investment in education is a key factor in economic growth and development. Investing in education is an investment with a returns on investment and with multiple positive effects at the private and social levels. Earnings in the labor market represent private returns on investment in education and their measurement is in the center of the scientific literature. The main objective of this paper is to analyze modern theoretical and methodological approaches to measuring returns on investment in education, while analyzing the measurement methodology, indicators used and data sources. The scientific contribution of this paper is based on a concise and critical review of the scientific literature and trends in this field, with reference to the methodology used and indicators in measuring returns on investment in education.
rrep
42
NaslovPotražnja za radom u Hrvatskoj : indeks online slobodnih radnih mjesta / Marina Tkalec, Iva Tomić, Ivan Žilić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU ovome radu opisujemo metodologiju razvoja indeksa online slobodnih radnih mjesta te dokumentiramo stanje, trendove i cjelokupno okruženje potražne strane tržišta rada u Hrvatskoj. Analizom individualnih oglasa za posao donosimo zaključke o trendovima na tržištu rada kroz više dimenzija: na razini zanimanja, geografije, razini traženog obrazovanja te vrsti ugovora koji se nudi. Rezultati pokazuju da konstruirani indeks relativno precizno pokazuje razmjere ekonomske krize koja je zahvatila Hrvatsku od 2008. do 2014. godine te da se regionalna tržišta rada značajno razlikuju. Analizirajući najtraženija zanimanja od 2015. godine na razini cijele Hrvatske zaključujemo da se najviše tražilo prodavača, konobara, kuhara, programera i vozača, što govori u prilog polarizaciji traženih zanimanja. Analizirajući dinamiku tražene razine obrazovanja dolazimo do zaključka da su radnici nižih kvalifikacija sve više traženi. Istovremeno je potražnja za visokoobrazovanim radnicima stabilna, dok udio oglasa za poslove koji traže srednju stručnu spremu značajno pada u promatranom razdoblju. Osim promjene u traženoj razini obrazovanja, tržište rada nakon krize karakterizira i rast nestandardnih tipova ugovora o radu. Analiza online oglasa slobodnih radnih mjesta pokazuje i potencijalnu prisutnost nesklada između ponude i potražnje kod određenih zanimanja, što dodatno upućuje na postojanje strukturne nezaposlenosti na hrvatskom tržištu rada.In this paper we describe the methodology of the development of an online vacancy index and document the current conditions, trends and the overall demand side labor market environment in Croatia. By analyzing individual job ads, we make conclusions about labor market trends across multiple dimensions: occupation, geography, level of education, and the type of contract. Results show that the constructed index is relatively precise in depicting the extent of the economic crisis in Croatia from 2008 to 2014 and that the regional labor markets differ significantly. Analyzing the highest demand by occupation since 2015 for the whole Croatia, we find that retailers, waiters, chefs, programmers and drivers are the top five occupations which points to labor market polarization. By analyzing the dynamics of the level of education, we come to the conclusion that workers of lower skills are in increasing demand. At the same time, the demand for highly educated workers is stable, while the share of job ads for secondary education has been falling significantly in the observed period. Apart from changes in the required level of education, the post-crisis labor market is characterized by the growth of non-standard types of labor contracts. The analysis of online vacancies shows the possible presence of supply and demand mismatches for certain occupations, which further suggests existence of structural unemployment in the Croatian labor market.
rrep
43
NaslovThe role of vocational education in developing entrepreneurial competences of students / Julia Perić, Sunčica Oberman Peterka, Željka Getoš.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisEntrepreneurship is defined as one of key lifelong competences and it represents ability to turn ideas into real projects. As such, it includes creativity, initiative, taking responsibility, taking risks, planning and managing projects. The development of entrepreneurial competences via formal education has become a priority for governments of a large number of European countries. Many EU documents emphasize the importance of investing into education that focuses on the development of entrepreneurial competences, as it directly affects students’ employment. However, this guideline represents a new challenge for the educational system – the need to change educational programs and organize them so that they influence the development of entrepreneurial competences, which enables students to become more employable and to cope with uncertainty, complexity and dynamics of the labor market. High unemployment rate of young people and challenges and demands of the labor market have led to a debate about the effectiveness and efficiency of educational programs at all levels. In this context, effectiveness and quality of vocational education and training (VET) are particularly important, since most vocational school students, after finishing secondary level, will not continue towards tertiary education, but will rather find themselves on the labor market. Therefore, vocational education should focus on the development of such skills (generic competences and vocational qualifications) that will correspond to the needs of the labor market, thus enabling easier and faster employment. The main purpose of this paper is to determine the extent to which vocational education contributes to development of students’ entrepreneurial competences. The data used in this paper comes from a survey that covered 1272 students from 15 secondary vocational schools in Osijek-Baranja County, one of the most underdeveloped regions in Croatia.
rrep
44
NaslovThe mediating effect of firm's R&D collaborations on their innovative performance / Michael Amponsah Odei, Samuel Amponsah Odei.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThere is the need for firms to engage in R&D collaborations with different partners because these collaborations enable them to acquire new knowledge and technologies thereby increasing their innovation capabilities. These innovative collaborations are known to increase firm’s innovative performance, but the extent of the increase is not known. The main objective of this paper is to empirically examine the mediating role of firm’s R&D collaborations and its influence on their innovative performance. To fulfil this objective, we used the Structural Equation Model and firm-level data from the Eurostat Community Innovation Survey (2010-2012). Our results have demonstrated that firms R&D collaborations was a statistically significant determinant that played a full mediating role in contributing to increase firm’s innovation performance by 27%. Our results have demonstrated that firm’s innovation collaborations rather had a weaker effect on their innovation performance. Additionally, knowledge sources also influenced firm’s collaborations, it had a stronger effect. Conversely, knowledge sources were not statistically significant in influencing firm’s innovation performance, it rather had an unsubstantial effect on innovation performance.Važno je da poduzeća uspostave suradnju u istraživanju i razvoju s različitim partnerima jer im ta suradnja omogućuje stjecanje novih znanja i tehnologija, čime povećavaju svoje inovacijske sposobnosti. Poznato je da ovakve suradnje povećavaju inovativne učinke tvrtke, ali opseg povećanja nije poznat. Glavni cilj ovog rada je empirijski ispitati posredničku ulogu istraživačke i razvojne suradnje tvrtke i njezin utjecaj na njihovu inovativne učinke. Kako bismo ispunili ovaj cilj, koristili smo model strukturnih jednadžbi te podatke na razini poduzeća iz Eurostatove ankete o inovacijama u zajednici (2010.-2012.). Naši rezultati pokazali su da je suradnja poduzeća u području istraživanja i razvoja bila statistički značajna odrednica koja je imala punu posredničku ulogu pridonoseći povećanju inovacijskih učinaka tvrtke za 27%.Naši rezultati pokazali su da je inovacijska suradnja poduzeća prilično slabije utjecala na njihovu inovacijsku učinkovitost. Uz to, izvori znanja također su također utjecali na suradnju poduzeća, što je imalo jak utjecaj. Suprotno tome, izvori znanja nisu bili statistički značajni na utjecaj na inovacijske performanse poduzeća, točnije imali su nebitan učinak na inovacijske performanse.
rrep
45
NaslovThe need of public passenger transport integration / Miloš Poliak, Adela Poliaková, Marek Jaskiewitz, Juraj Hammer.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe paper deals with the issue of supporting public passenger transport and integration in order to ensure the sustainable mobility of population. It highlights the importance of public passenger transport and the reasons why the population prefers cars. The objective of the paper is to analyse public passenger transport without mutual integration of individual transport systems resulting in the fact that it is not sufficiently able to compete with individual automobile transport. It is suggested the process of public passenger transport integration as well as the design of key elements in order to increase road safety. In addition, the paper confirms the hypothesis that by supporting of public passenger transport and increasing the number of individuals transported by public passenger transport, road safety increase can be achieved.Ovaj rad se bavi problematikom potpore javnog prijevoza kao i njegovom integracijom da bi se osigurala održiva mobilnost populacije. Ističe se značaj javnog prijevoza te se navode razlozi zašto generalna populacija preferira automobilski prijevoz. Cilj rada je analizirati javni putnički prijevoz izuzevši individualne načine prijevoza te se zaključuje da se javni ne može mjeriti sa individualnim automobilskim transportom (po broju putnika). U radu se predlaže način integracije javnog putničkog prijevoza i ističe ključne elemente za povećanje sigurnosti na cestama. Dodatno, ovo istraživanje potvrđuje hipotezu da se poboljšanjem javnog prijevoza kao i povećanim brojem korisnika istog povećava sigurnost na cestama.
rrep
46
NaslovNew measure of consumer well-being for Indian car users / Rimple Manchanda, Srikant Manchiraju.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisConsumers today tend to look for material comfort and satisfaction from use and consumption of range of consumer durable goods, which are expected to induce consumer well-being. The current study investigates the consumer well-being of car users in Delhi and National Capital Region as this region has been recognized as biggest automobile market in India. Car industry is in the focus of the study because of its distinct features viz-aviz other consumer durable goods. The study is built around the existing conceptualization and measures of consumer well-being and intends to develop a separate measure of consumer well-being of car users in Delhi NCR through an exploratory research design. Three dimensional measure of consumer well-being has been developed.Današnji potrošači koriste raspoloživa dobra s ciljem da iz toga izvuku komfor i satisfakciju, iz čega direktno slijedi kupnjom inducirano zadovoljstvo. U ovom radu se istražuje zadovoljstvo korisnika auti u Delhiju i njegovoj gradskoj okolici (Nacionalna gradska regija) iz razloga što je ta regija kategorizirana kao najveće tržište automobila u Indiji. Automobilska industrija je fokus ovog istraživanja zbog njenih ističućih karakteristika naspram ostalih potrošačkih dobara. Istraživanje je zamišljeno kao proširenje na već postojeću konceptualizaciju i mjere zadovoljstva korisnika kroz razvitak zasebne nove mjere zadovoljstva korisnika u Delhiju i okolici korištenjem eksplorativnih istraživačkih tehnika. Ta trodimenzijska mjera zadovoljstva korisnika je i razvijena.
rrep
47
NaslovInvestigation of urban regularities for Croatia in the period from 1857 to 2011 / Hrvoje Jošić, Berislav Žmuk.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisTwo main regularities in the field of urban economics are Zipf’s law and Gibrat’s law. Zipf’s law states that distribution of largest cities should obey the Pareto rank-size distribution while Gibrat’s law states that proportionate growth of cities is independent of its size. These two laws are interconnected and therefore are often considered together. The objective of this paper is the investigation of urban regularities for Croatia in the period from 1857 to 2011. In order to estimate and evaluate the structure of Croatian urban hierarchy, Pareto or Zipf’s coefficients are calculated. The results have shown that the coefficient values for the largest settlements in different years are close to one, indicating that the Croatian urban hierarchy system follows the rank-size distribution and therefore obeys Zipf's law. The independence of city growth regarding the city size is tested using penal unit roots. Results for Gibrat's law testing using panel unit root tests have shown that there is a presence of unit root in growth of settlements therefore leading to the acceptance of Gibrat’s law.Dvije temeljne zakonitosti na polju urbane ekonomike su Zipfov zakon i Gibratov zakon. Zipfov zakon nalaže da bi distribucija najvećih gradova trebala slijediti raspodjelu prema Pareto rangu veličine dok Gibratov zakon navodi da je proporcionalni rast gradova neovisan o njihovoj veličini. Ta dva zakona su međusobno povezana i stoga se često razmatraju zajedno. Cilj ovog rada je istraživanje urbanih zakonitosti za Hrvatsku u razdoblju od 1857. do 2011. godine. Kako bi se procijenila i ocijenila struktura hrvatske urbane hijerarhije, Pareto ili Zipfovi koeficijenti su izračunati. Rezultati su pokazali da vrijednosti koeficijenata za najveća naselja u različitim godinama iznose približno 1, što upućuje na zaključak da hrvatski urbani hijerarhijski sustav slijedi pravilo veličine ranka odnosno Zipfov zakon. Neovisnost rasta gradova u ovisnosti o njihovoj veličini ocijenjeno je pomoću testa jediničnog korijena. Rezultati testiranja Gibratovog zakona uz pomoć panel testa jediničnog korijena su pokazali da postoji prisutnost jediničnog korijena za rast naselja što upućuje na prihvaćanje Gibratovog zakona.
rrep
48
NaslovAnaliza učinaka promjena u Međunarodnim standardima financijskoga izvještavanja na usporedivost i dosljednost financijskih izvještaja / Ivana Pavić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj rada je ukazati na to utječu li kontinuirane promjene u Međunarodnim standardima financijskoga izvještavanja na usporedivost i dosljednost financijskih izvještaja u kratkom i dugom roku. Za postizanje tog cilja identificirani su čimbenici koji utječu na promjene u računovodstvenim standardima kako bi se ukazalo na to zašto do takvih promjena uopće dolazi. Kako bi se došlo do znanstveno utemeljenih zaključaka, kronološkim redoslijedom analizirane su promjene u 15 Međunarodnih računovodstvenih standarda/Međunarodnih standarda financijskoga izvještavanja koje su zabilježene u vremenskom periodu od 1975. do 2018. godine. U istraživačkom procesu analizirana je dostupna izvorna literatura sa sadržajem standarda važećih u određenoj točki vremena. Različite edicije standarda istražene su primjenom odgovarajućih znanstvenih metoda; metode analize, sinteze, komparativne metoda, metode indukcije i dedukcije te ostalih relevantnih znanstvenih metoda. U radu je znanstveno utemeljenim metodama pokazano kako promjene u računovodstvenim standardima mogu imati utjecaja na kvalitetu financijskoga izvještavanja u određenim slučajevima jer onemogućavaju primjenu temeljnih računovodstvenih načela usporedivosti i dosljednosti. Znanstveni doprinos rada očituje se u identificiranju i sistematizaciji ključnih promjena u standardima te analizi njihova učinka na financijsko izvještavanje poduzeća koja primjenjuju MSFI-e.The research goal of this paper was to identify whether continuous changes in the International Financial Reporting Standards affect the comparability and consistency of the financial statements in the short and long term. Paper identifies factors that cause such changes in accounting standards to point out reasons why such changes do appear. In order to achieve scientifically based conclusions, the changes in 15 International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards recorded in the period from 1975 to 2018 were analyzed in chronological order. In the research process, the available literature with the content of standards valid at a certain point in time was analyzed. Different standards’ editions have been analyzed using appropriate scientific methods; analysis, synthesis, comparative method, induction and deduction methods, and other relevant scientific methods. Research showed that changes in accounting standards may have an impact on the quality of financial reporting in certain cases because changes distort the application of fundamental accounting principles – comparability and consistency. The scientific contribution of this paper is the identification and systematization of key changes in IFRSs and conclusions on its impact on the quality of financial reporting of all companies applying IFRSs.
rrep
49
NaslovDoes financial literacy make the difference in non-life insurance demand among European countries? / Marijana Ćurak, Sandra Pepur, Dujam Kovač.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisWhile risk aversion and affordability of insurance are considered as the most important determinants of non-life insurance demand, understanding and knowledge of complex non-life insurance products are less researched. Studies on insurance demand conducted at the cross-section level, which include education, usually use it as a proxy for risk aversion and to a limited extent as a measure of financial literacy. Moreover, the general level of education does not accurately reflect the level of understanding of sophisticated insurance instruments. Consequently, the main aim of this research is to analyse the impact of financial literacy on the demand for non-life insurance by applying a more precise measure of financial literacy. The empirical analysis is based on the dataset of 38 European countries in the period from 2010 to 2016 and is done using the panel data analysis technique. Research findings confirm that financial literacy makes the difference in non-life insurance demand among European countries, while controlling for other economic, social/cultural, market structure and institutional determinants of non-life insurance demand. The paper contributes to the literature on non-life insurance demand, especially the one on the relationship between financial literacy and the demand for non-life insurance.Dok su averzija prema riziku i dohodak uobičajeno razmatrane kao najvažnije odrednice potražnje za neživotnim osiguranjem, razumijevanje i znanje o složenim proizvodima neživotnog osiguranja manje su istraživani. Istraživanja o potražnji za osiguranjem na „cross-section“ razini, a koje obuhvaćaju obrazovanje, uobičajeno ga koriste za aproksimiranje averzije prema riziku i, samo u određenoj mjeri, za financijsku pismenost. Štoviše, opća razina obrazovanja nedovoljno odražava razumijevanje sofisticiranih instrumenata osiguranja. Stoga je glavni cilj ovoga istraživanja analizirati utjecaj financijske pismenosti na potražnju za neživotnim osiguranjem primjenjujući precizniju mjeru financijske pismenosti. Empirijska analiza je bazirana na podacima 38 europskih zemalja u razdoblju od 2010. do 2016. i tehnici panel analize. Rezultati istraživanja potvrđuju da financijska pismenost stvara razlike u potražnji za neživotnim osiguranjem među europskim zemljama, uz istodobno uvažavanje ostalih ekonomskih, socijalno/kulturoloških te institucionalnih čimbenika, kao i onih vezanih za strukturu tržišta. Rad doprinosi literaturi u području potražnje za neživotnim osiguranjem, posebno u dijelu koji se odnosi na vezu između financijske pismenosti i potražnje za neživotnim osiguranjem.
rrep
50
14.837 (41-50)