beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
14.837 (51-60)
NaslovČimbenici izvještavanja o okolišu : rezultati istraživanja u Hrvatskoj / Dubravka Krivačić, Sandra Janković.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIzvještavanjem o okolišu poslovni sustavi informiranju dionike o svojoj odgovornosti za okoliš, čime osiguravaju transparentnost poslovanja te stvaraju ugled odgovornih poslovnih partnera koji doprinose zaštiti okoliša i kvaliteti života u lokalnoj zajednici. Pretpostavka izvještavanja o okolišu je uspostava sustava zaštite okoliša te ustrojavanje računovodstva okoliša odnosno praćenja i mjerenja elemenata izvještaja o okolišu. Svrha ovog istraživanja je odrediti utjecaj određenih čimbenika na razinu, odnosno stupanj izvještavanja informacija o okolišu kod poslovnih sustava u Hrvatskoj. U skladu s prethodnim istraživanjima, odabrani su ključni čimbenici čiji se potencijalni utjecaj testira na razinu izvještavanja o okolišu kroz pet formiranih hipoteza, uz pomoć regresijskog modela. U hipotezama je kao zavisna varijabla definiran stupanj razvijenosti izvještavanja o okolišu, dok su kao nezavisne varijable, odnosno čimbenici utjecaja na zavisnu varijablu definirani: stupanj razvijenosti upravljanja okolišem, veličina, djelatnost i oblik vlasništva poslovnog sustava te posjedovanje međunarodno priznatog certifikata sustava upravljanja okolišem. Istraživanje je provedeno na uzorku od 164 poslovna sustava različitih djelatnosti. Rezultati istraživanja pokazuju da 45% poslovnih sustava objavljuje informacije o okolišu. Osim toga, potvrđeno je da je stupanj razvijenosti izvještavanja o okolišu pozitivno te statistički značajno povezan sa stupnjem razvijenosti upravljanja okolišem. S druge strane, nije utvrđena statistički značajna povezanost veličine poslovnog sustava, djelatnosti, oblika vlasništva te posjedovanja certifikata sustava upravljanja okolišem.Environmental responsibility, embedded into environmental management system, is an important element of business sustainability, while environmental accounting and environmental reporting are indispensable management instruments. Implementation of environmental management systems sets the basis for the development of environmental accounting and integrated environmental reporting, respectively the inclusion of environmental issues in finding the new methods of achieving environmental effectiveness, competitiveness and long-term business sustainability. Decision on reporting the environmental information is usually associated with the managerial attitudes and expectations. The purpose of this research is to determine the factors associated with the level of development of environmental reporting in Croatian companies. In accordance with the results from previous research, the key impact factors have been selected. For this purpose, five main hypotheses have been developed and tested using regression model. The level of environmental reporting has been taken as depended variable, and level of development of environmental management system, size, type of industry, form of ownership and environmental management system certification as independent variables. The research has been done on a sample of 164 companies from different types of industry. The result shows that 45% of the sample disclosed environmental information. Furthermore, it has been found that the level of environmental reporting is positively and significantly associated with the level of development of environmental management system. There is no statistically significant relationship between size, industry, ownership and environmental certification.
rrep
51
NaslovPanel Granger causality analysis of relationships between tourism and economic growth in the top eight tourist destinations / Özgür Bayram Soylu.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe tourism has economic, social and political effects and contributes to the economic development of many countries. Interaction levels of national economies increase with tourism through globalization. This study aims to test the causality relationship between the components of the tourism and economic growth. The causality relationship between the components of the tourism and economic growth by using panel causality analysis method. The findings indicate a bi-directional causality relationship between growth and tourism expenditures and tourism revenues. Tourism expenditures, tourism receipts and number of international arrivals are parameters of the tourism. Real gross domestic product ratio is used as a growth indicator. The top eight tourist destinations are analyzed; Spain, Italy, Russia, Turkey, France, China, USA, UK. In this context; A panel dataset was created for the top eight tourism countries over the period 1995–2017. The arrivals of tourists, expenditure levels of tourists and tourism receipts are important indicators for the national economies. The positive effects of these indicators on the balance of payments, being a source of foreign exchange, employment creation, triggering investment in infrastructure and superstructure and creating a revitalizing effect in other sectors, have an important place in the region and country economy with their socio-cultural reflections.Turizam ima ekonomske, socijalne i političke učinke i doprinosi ekonomskom razvoju mnogih zemalja. Razina interakcije nacionalnih gospodarstava povećava se s turizmom kroz globalizaciju. Ovo istraživanje ima za cilj da ispita uzročno-posljedične veze između komponenti turizma i gospodarskog rasta. Odnos uzročno-posljedičnih komponenti turizma i ekonomskog rasta primjenom panel analize uzročnosti. Rezultati pokazuju dvosmjernu povezanost između rasta i turističkih rashoda i prihoda od turizma. Turistički izdaci, turistički primici i broj međunarodnih dolazaka parametri su turizma. Kao pokazatelj rasta koristi se stvarni omjer bruto domaćeg proizvoda. Analizirano je najboljih osam turističkih destinacija; Španjolska, Italija, Rusija, Turska, Francuska, Kina, SAD, Velika Britanija. U ovom kontekstu; provedena je panel panela za najboljih osam turističkih zemalja u razdoblju od 1995. do 2017. godine. Dolasci turista, razine rashoda turista i primanja od turizma važni su pokazatelji nacionalnih gospodarstava. Pozitivni učinci ovih pokazatelja na platnu bilancu, kao izvor deviza, stvaranje novih radnih mjesta, pokretanje ulaganja u infrastrukturu i nadgradnju i stvaranje revitalizirajućih učinaka u ostalim sektorima, imaju važno mjesto u regiji i ekonomiji zemlje sa svojim socijalnim-kulturna razmišljanja.
rrep
52
NaslovPreispitivanje pariteta kupovne snage u Hrvatskoj : pristup kvantilne autoregresije / Mile Bošnjak, Vlatka Bilas, Ivan Novak.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisNa uzorku mjesečnih podataka o realnom efektivnom tečaju kune od siječnja 1996. godine do listopada 2018. godine, u radu se analizira teorija pariteta kupovne snage u Hrvatskoj. Testovi jediničnog korijena sugeriraju nestacionarnu vremensku seriju realnog efektivnog tečaja kune. Temeljem modela kvantilne autoregresije u radu su analizirani endogeni šokovi različitog predznaka i magnitude. Rezultati sugeriraju postojanje asimetrija. Aprecijacijski šokovi u realnom efektivnom tečaju kune perzistiraju kraće u odnosu na deprecijacijske šokove. Nadalje, endogeni šokovi oko medijana imaju najizraženiju tendenciju perzistencije. Zaključno, rezultati svih provedenih istraživanja u ovom radu ne podržavaju teoriju pariteta kupovne snage na primjeru iz Republike Hrvatske.The paper aims to re-examine validity of purchasing power parity (PPP) theory in Croatia. Data sample consists of monthly data on real effective exchange rate of Croatian kuna. The paper employed several unit root tests with different specification and quantile autoregression approach. The results from unit root tests unambiguously indicate existence of unit root and persistence of real effective exchange rate of Croatian kuna while quantile autoregression model indicate asymmetries in endogenous shocks. Eventually, the research results do not support validity of PPP theory in case of Croatia.
rrep
53
NaslovFinanciranje vjerskih zajednica sredstvima državnog proračuna : primjer Hrvatske / Vjekoslav Bratić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisKatolička crkva u Hrvatskoj financira se iz državnog proračuna temeljem međunarodnih ugovora koje je Republika Hrvatska potpisala sa Svetom Stolicom (tzv. Vatikanski ugovori), a druge vjerske zajednice na temelju Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, ako su s Republikom Hrvatskom potpisale posebne ugovore o pitanjima od zajedničkog interesa. Osnovni cilj rada je na temelju deskriptivne i komparativne analize javno dostupnih podataka iz 2016. o isplatama iz državnog proračuna, provjeriti pretpostavku da Katolička crkva u Hrvatskoj, u odnosu na druge vjerske zajednice, nominalno, i u odnosu na broj vjernika, dobiva najviše sredstava. Analiza je pokazala da su, iako nominalno najviše sredstava dobije Katolička crkva u Hrvatskoj, po službeno objavljenom broju vjernika najviše sredstava dobile dvije židovske vjerske zajednice (1.792 kn na temelju ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa, tj. 5.042 kn ako se pribroje i druga sredstva državnog proračuna), dok je Katolička crkva u Hrvatskoj na temelju Vatikanskih ugovora dobila 182 kn po vjerniku. U narednom bi razdoblju trebalo odgovoriti na otvorena pitanja u pogledu neujednačenosti pravnoga i financijskog statusa vjerskih zajednica, a, u cilju što veće transparentnosti, bilo bi i poželjno podatke o financiranju vjerskih zajednica iz državnog proračuna na godišnjoj razini javno objaviti na jednome mjestu.Financing from the state budget of the Catholic Church in Croatia is arranged by the international treaties between the Republic of Croatia and the Holy See. Many other religious communities are also receiving funds from the state budget on the basis of the Law on the Legal Status of Religious Communities, if they signed special treaties on issues of mutual interest signed with the Republic of Croatia. In this paper we evaluate the widespread assumption that Catholic Church in Croatia receives more funds than other religious communities, both nominally and in terms of the membership. The analysis based on the descriptive and comparative analysis of publicly available data for 2016 confirmed that Catholic Church in Croatia is indeed entitled to the greatest share of available public funds. However, two Jewish religious communities jointly received most funds per member (HRK 1,792 based on the treaty or a total of HRK 5,042 per member if other funds from the state budget are added). When it comes to the Catholic Church, only the funds guaranteed by the treaties were paid from the state budget in 2016 (amounting for HRK 182 per member). In line with this, it is necessary to address the issue of unequal legal and financial treatment of religious communities in Croatia. In order to increase transparency, it would also be desirable to publish figures on funds given to all religious communities on a yearly basis.
rrep
54
NaslovIstraživanje uloge i perspektive razvoja kontrolera kao poslovnog partnera menadžmenta / Davor Labaš, Marina Rajsman.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisMegatrendovi poput rastuće kompleksnosti i volatilnosti poslovnog okruženja, internacionalizacije i sve veće potrebe za transparentnosti uzrokovale su promjene očekivanja menadžmenta spram kontrolera, a time i nove uloge. Brojna istraživanja naglašavaju i usmjeravaju te promjene ka sve aktivnijoj ulozi kontrolera kao ravnopravnom partneru menadžmentu u procesu odlučivanja na strateškoj razini poduzeća, uz istovremeni sve veći razvoj digitializacije i IT rješenja koji će omogućiti stvaranje dodane vrijednosti i oslobađanje kontrolera od rutinskih zadataka i time stvoriti prostor za novu ulogu. Dosada je nedovoljno istraženo kolika se ta nova uloga u praksi zaista provodi i koje su posljedice kontrolera kao poslovnog partnera menadžeru s kojim bi istovremeno trebao surađivati i korigirati njegove radnje. U ovom radu istražuje se perspektiva u razvoju kontrolera kao poslovnog partnera, i u svrhu toga provedeno je empirijsko istraživanje uloga kontrolera (eng. controller, odnosno management accountant) u poduzećima na području Republike Hrvatske istražujući koje uloge pretežno preuzimaju i kreću li se ka proaktivnijoj budućnosti.Megatrends such as increasing business complexity and volatility, internationalization and greater demand for transparency, have caused changes in management expectations of controller’s roles. A significant number of existing studies had emphasized the changes towards a more proactive role of a controller as an equal business partner in managerial strategic decision-making process. The stated trend was intensified by the development of digitalization and IT solutions, which will enable additional value, and unburden controllers from routine tasks. Such development should accordingly create a new role for controllers. So far, the use of a new controller’s role in business practice is inadequately researched, along with the implications of consequences for controllers, which should simultaneously cooperate with and correct the management. This paper explores the development perspective of a controller as a business partner. Accordingly, empirical research of controller’s roles was conducted in Croatian based firms, with an aim to discover which roles controllers predominantly take on, and whether they are moving in the direction of a more proactive future roles.
rrep
55
NaslovExternal auditor's analytical procedures and their impact on discovering material misstatements : an empirical study on Jordanian commercial banks / Abdul Razzak Alshehadeh, Abdallah Atieh.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis study aims to identify the impact of the external auditor’s analytical procedures on the financial statements and reports for the detection of material misstatements of the Jordanian commercial banks. The impact of independent variables (profitability, liquidity, capital solvency and the employment of funds ratios) on the dependent variable (the detection of material misstatements) was measured. The dependent variable is represented by the earnings management, which is measured by the discretionary accruals. The quantitative standard method was used to analyse the financial statements and analytical procedures; moreover, the Jones Model was used to measure earnings management. Additionally, the multivariate linear regression model was used to test the hypothesis of the study, and to indicate the relationships between the variables. The study population consisted of five Jordanian commercial banks. The data was collected from 2011 to 2017. This study concluded that there is no statistically significant impact of the analytical procedures relating to the ratios of liquidity, profitability, solvency, and employment of funds that the external auditor could undertake to discover material misstatement of the financial statements of Jordanian commercial banks. Finally, the study recommended that auditors should be highly competent and deeply knowledgeable in using the analytical procedures to judge the fairness of financial data and be free of material misstatements.U ovom radu se želi identificirati utjecaj analitičkih postupaka vanjskog revizora na financijske izvještaje i izvješća za otkrivanje značajnih pogrešnih izvještaja jordanskih komercijalnih banaka. Izmjeren je utjecaj neovisnih varijabli (profitabilnost, likvidnost, solventnost kapitala i omjer zapošljavanja sredstava) na ovisnu varijablu (otkrivanje značajnih pogrešnih izvještaja). Ovisna varijabla je predstavljena upravljanjem zarade koja se mjeri diskrecijskim obračunom. Za analizu financijskih izvještaja i analitičkih postupaka korištena je kvantitativna standardna metoda te Jonesov model za mjerenje upravljanja zaradom. Također, multivarijantni model linearne regresije upotrijebljen je za testiranje hipoteze istraživanja i navođenje odnosa između varijabli. Uzorak u istraživanju sastoji se od pet jordanskih poslovnih banaka. Podaci su prikupljeni od 2011. do 2017. godine. U ovom istraživanju se zaključuje da ne postoji statistički značajan utjecaj analitičkih postupaka koji se odnose na omjere likvidnosti, profitabilnosti, solventnosti i zapošljavanja novčanih sredstava koje bi vanjski revizor mogao poduzeti kako bi otkrio značajne pogrešne prikaze financijski izvještaji jordanskih poslovnih banaka. Konačno, u istraživanju se iznose preporuke da revizori trebaju biti visoko kompetentni i duboko osposobljeni za korištenje analitičkih postupaka kako bi procijenili poštenost financijskih podataka i slobodu materijalnih pogrešnih iskaza.
rrep
56
NaslovThe impact of financial policy on economic growth in Jordan (2000-2017) : an ARDL approach / Nawaf Alghusin, Ayman Abdalmajeed Alsmadi, Esraa Alkhatib, Atala Mohammad Alqtish.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe aim of this paper is to examine the impact of financial policy on rate of economic growth in Jordan for the period of (2000-2017) taking into the considerations the fluctuations of taxation system. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach has been utilized in order to analyze the long term relationship between study variable which are; money supply (M2), domestic credit provided by banks (DCBS) and real Gross Domestic Product GDP. The results shows that, money (M2) and domestic credit provided by banks (DCBS) can effects on GDP in Jordan for the study period. The taxation system in Jordan has been fluctuated many times during 2017 and 2018, which made the data partly not available. This led the researchers to spend long time to find an accurate data in order to finalize this study. This study will add good practical evidence on the impact of changing the taxation system positively or negatively on the economic growth.Cilj ovog rada je ispitati utjecaj financijske politike na stopu gospodarskog rasta u Jordanu za razdoblje 2000–2017, uzimajući u obzir fluktuacije u poreznom sustavu. Pristup temeljem na autoregresivnim modelima s distributivnim vremenskim pomakom (ARDL) korišten je kako bi se analizirala dugoročna veza između varijabli ispitivanja koje su: novčana masa (M2), domaći kredit banaka (DCBS) i realni bruto domaći proizvod (BDP). Rezultati pokazuju da novac (M2) i domaći kredit banaka (DCBS) mogu utjecati na BDP u Jordanu u promatranom razdoblju. Sustav oporezivanja u Jordanu mnogo je puta oscilirao tijekom 2017. i 2018., zbog čega podaci djelomično nisu dostupni. To je uzrokovalo da istraživači provode dugo vremena kako bi pronašli točne podatke kako bi dovršili ovu studiju. Ova studija će dodati dobre praktične dokaze o utjecaju pozitivne ili negativne promjene poreznog sustava na gospodarski rast.
rrep
57
NaslovIstraživanje političke apatije u Republici Hrvatskoj : smjernice za politički marketing / Ana Pap.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisPolitička apatija je generalna nezainteresiranost i ravnodušnost građana prema politici, niska razina sudjelovanja u političkim aktivnostima i slab odaziv na izbore. Istraživanje provedeno na području pet slavonskih županija u Republici Hrvatskoj pokazalo je nisku razinu sudjelovanja u konvencionalnim i nekonvencionalnim političkim aktivnostima odnosno visoku razinu političke apatije. Istraživanje je provedeno 2017. godine, metodom osobnog ispitivanja na uzorku od ukupno 662 ispitanika. Rezultati analize razlika (ANOVA-e i T-testa) pokazali su kako veću tendenciju sudjelovanja u konvencionalnim i nekonvencionalnim političkim aktivnostima imaju muškarci te ispitanici s iznadprosječnim primanjima, a u slučaju nekonvencionalnih političkih aktivnosti veću tendenciju sudjelovanja iskazali su i više obrazovani ispitanici u odnosu na niže obrazovane. Provedenom klaster-analizom opisani su pojedini segmenti birača prema razini njihovog sudjelovanja u političkim aktivnostima, a rezultati su ukazali kako više od polovice ispitanika (51,2 %) pripada segmentu apatičnih građana. Ovaj segment najvećim dijelom čine žene i ispitanici s ispodprosječnim prihodima, a odlikuju ih visoke stope političkog cinizma, izrazito niske stope interesa za politiku i percipiranog znanja o politici. Rezultati ovog istraživanja doprinose teoriji i praksi političkog marketinga u Republici Hrvatskoj jer utvrđivanjem razine političke apatije te karakteristika određenih ciljnih skupina, političke stranke mogu odrediti smjer i načine djelovanja na određenu ciljnu skupinu u cilju povećanja broja svojih birača, ali i smanjenja političke apatije kao društvenog problema. Najveće ograničenje istraživanja odnosi se na nereprezentativan uzorak s obzirom na to da je istraživanje provedeno u samo jednoj regiji Republike Hrvatske.Political apathy represents the general disinterest and indifference of citizens towards politics, low levels of participation in political activities, and low turnout. The research conducted in the five Slavonian counties in the Republic of Croatia showed a low level of participation in conventional and unconventional political activities, i.e. a high level of political apathy. The research was conducted in 2017, using an in-person survey method on a sample of 662 respondents. The results of the analysis of differences (ANOVA and T-test) showed that men and respondents with above-average income have a greater tendency to participate in both conventional and unconventional political activities. When it comes to unconventional political activities, a higher tendency to participate was expressed by higher educated respondents as opposed to lower educated citizens. Cluster analysis has described some segments of the voters according to their degree of involvement in political activity, and the results indicated that more than half of the respondents (51.2%) belong to the segment of apathetic citizens. This segment mainly consists of women and respondents with under average income, characterized by high rates of political cynicism, low levels of interest in politics and perceived knowledge of politics. The results of this research contribute to the theory and practice of political marketing in the Republic of Croatia. By determining the level of political apathy and the characteristics of specific target groups, political parties can determine the direction and ways of acting on a particular target group in order to increase the number of voters and to reduce political apathy as a social problem. The most significant limitation of the research is the non-representative sample given that the survey was conducted in only one region of the Republic of Croatia.
rrep
58
NaslovLevel and pace of the regional development of Bosnia and Herzegovina in the context of integration into the European union / Vanes Tulumović.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe main goal of this paper is to assess the level and pace of regional development of Bosnia and Herzegovina on the one hand, and the Euro-Atlantic path of Bosnia and Herzegovina as a potential candidate for EU membership on the other. In the empirical part of the research, the spatial component encompassed the regionalization of Bosnia and Herzegovina. The research also included an analysis of the process of the integration of Bosnia and Herzegovina into the European Union from the aspect of pre-accession assistance to candidate countries and potential candidates in the function of promoting regional development. The primary research of regional development and assessment of the level of development as well as the scope of structural policies in overcoming the key political, social and economic problems that hinder the development and improvement of the economic integration of Bosnia and Herzegovina towards the European Union are limited to the territory of Bosnia and Herzegovina. The basic scientific methods used in the work and for giving answers to research questions are historical and comparative methods. They consist of methods and indicators of statistical analysis (indices, growth rates, participation rates, coefficients, averages). Specific scientific methods used in the process of this work are: the method of analysis, the synthesis method, the induction method, the descriptor method, the deduction method, the classification method and the comparison method. The empirical results of the research confirm that Bosnia and Herzegovina is faced with the problem of regional development with a pronounced imbalance between the areas within the whole territory of Bosnia and Herzegovina. This is a confirmation for the need for systemic policy as well as regional development policy at the level of Bosnia and Herzegovina that would be in line with the policies of the European Union.Glavni cilj ovog rada je ocjena nivoa i tempa regionalnog razvoja Bosne i Hercegovine sa jedne strane, te euroatlanski put BiH kao potencijalni kandidat za članstvo u Uniju sa druge strane. U empirijskom dijelu istraživanja prostorna komponenta obuhvatila je regionalizaciju Bosne i Hercegovine. Istraživanje je obuhvatilo i analizu procesa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju sa aspekta pretpristupne pomoći zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u funkciji unapređenja regionalnog razvoja. Primarno istraživanje regionalnog razvoja i ocjene nivoa razvijenosti kao i obuhvat strukturnih politika u pogledu nadilaženja ključnih političkih, društvenih i ekonomskih problema, koji koče razvoj i unapređenje ekonomske integracije BiH prema Evropskoj uniji ograničeni su na teritoriju BiH. Osnovne naučne metode, korištene u radu i davanja odgovora na istraživačka pitanja su historijska i komparativna metoda. Sastoje se od metoda i pokazatelja statističke analize (indeksi, stope rasta, pokazatelji učeća, koeficijenti, prosjeci). Posebne naučne metode korištene u postupku radu su: metoda analize, metoda sinteze, metoda indukcije, metoda deskripcije, metoda dedukcije, metoda klasifikacije, metoda komparacije. Empirijskim rezultatima istraživanja potvrđuje se da je Bosna i Hercegovina suočena sa problemom regionalnog razvoja sa izraženim debalansom među područjima unutar cijele teritorije BiH. To potvrđuje potrebu sistemske politike kao i politike regionalnog razvoja na nivou Bosne i Hercegovine koja bi bila usklađena sa politikama Evropske unije.
rrep
59
NaslovHow a tiger became a pussycat : a comparison of economic development of Taiwan and Mainland China / Miljenko Antić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisBased on capitalism and socialist measures, Taiwan not only achieved better results than Mainland China during the 1949-91 period, but also better results than any other country in the world in promoting economic growth. A lack of market was the main disadvantage of Mainland China during this period of time. However, its successful pro-market reforms and unsuccessful reforms in Taiwan (based on privatization), reversed the tide. During the last quarter of the century, Mainland China has more efficient economic system than Taiwan. As a result, Mainland China became the world’s leading economic power in 2014 and it continues to have higher rates of growth than Taiwan.Na temelju mješavine kapitalizma i socijalističkih mjera, Tajvan nije samo postigao bolje rezultate od Narodne Republike (NR) Kine, u razdoblju od 1949.-91., nego je postigao bolje rezultate od bilo koje druge zemlje u svijetu u promicanju gospodarskog rasta. Nedostatak tržišta bio je glavni nedostatak NR Kine u tom razdoblju. Međutim, kineske uspješne pro-tržišne reforme i neuspješne reforme u Tajvanu (na temelju privatizacije) promijenile su situaciju. Tijekom posljednjih 28 godina, NR Kina ima učinkovitiji gospodarski sustav od Tajvana. Kao rezultat toga, NR Kina je postala vodeća svjetska gospodarska sila u 2014. godini i ima veće stope ekonomskog rasta nego Tajvan.
rrep
60
14.837 (51-60)